Urząd Gminy Michałowice
30.11.2012 15:14

Protokół nr XVII

Z obrad XVII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2010-2014 z dnia 2012.07.04

Z obrad XVII sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 04 lipca 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej 34.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 radnych.

 

Ad. pkt.1

Przewodniczący pan Paweł Rajski powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obecnych jest 14  radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały.

Pan Wójt zgłosił wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad  projektu uchwały  w sprawie

oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Granica, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice. Na komisjach zapadła decyzja, aby sprawa dzierżawy działki została przeniesiona, aby problem skonsultować z przyszłą radą osiedla Granica.

Pani Zalewska stwierdziła, że kwestia oddania w dzierżawę nieruchomości była przedmiotem konsultacji z mieszkańcami, również nie ma przeszkód aby urzędujący zarząd osiedla Komorów Granica wydał opinię w tej sprawie i uważa że nie ma powodu aby zdejmować projekt uchwały z porządku obrad.

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta dotyczącego zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały  w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Granica, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 10

Przeciw             – 1

Wstrzymało się – 2

Wniosek został przyjęty.

Pan Wójt zgłosił drugi wniosek w sprawie rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta dotyczącego rozszerzenia  porządku obrad o projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

Za przyjęciem – 14

Przeciw             – 0

Wstrzymało się – 0

Wniosek został przyjęty.

Wobec zgłoszonych wniosków porządek posiedzenia przedstawia się następującą :

1.Sprawy porządkowe.

2.Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      zaciągnięcia długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na rok 2012 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

2)      zmieniająca uchwałę Nr XII/118/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012-2020 ,

3)      dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011,

4)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu,

5)      zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania obniżek w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowice,

6)      zatwierdzenia do realizacji w latach 2012-2014 projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1,

7)      oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej w Komorowie, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice,

8)      oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Michałowice-Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice,

9)      oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice,

10)  nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Michałowice nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ew. Komorów Wieś  w Gminie Michałowice, stanowiących działki ewidencyjne nr 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7 i 7/1,

11)  nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Michałowice nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ew. Reguły w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 628/21,

12)  ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewidencyjnej nr 469, położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice Osiedle, stanowiącej własność Gminy Michałowice.

3.Sprawozdanie z działalności NZOZ RES-MED. 40 za rok 2011.

4.Sprawozdanie z działalności NZOZ Przychodni Lekarskiej Zdrowie za 2011 rok.

5.Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Michałowice.

6.Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

7.Informacje Wójta Gminy.

8.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

9.Sprawy wniesione.

Za przyjęciem – 14

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Porządek obrad XVII sesji został przyjęty.

 

Ad. pkt.2.1

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na rok 2012 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Pani Jankowska poinformowała, że projekt uchwały związany jest z realizacją budżetu na 2012 rok w którym przewidziane są do zaciągnięcia kredyty długoterminowe na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Popko zapytała pana Wójta, czy zaciągając kredyt wykorzysta go w bieżącym roku, czy ewentualnie przejdzie on w wolnych środkach na przyszły rok.

Pan Wójt wyjaśnił, iż są to kredyty na konkretny cel, konkretne inwestycje, przy uchwalaniu budżetu została podjęta decyzja, że tego typu działania będą podjęte.

Pani Popko stwierdziła, iż w ubiegłym roku zostało więcej wolnych środków niż zaciągniętych kredytów.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na rok 2012 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Za przyjęciem – 9

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 5

Uchwała Nr XVII / 164 /2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.2.2

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XII/118/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012-2020.

Pani Jankowska poinformowała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane są ze zmianami w budżecie Gminy Michałowice na 2012 rok.

Przedstawiła autopoprawki, które stanowią załącznik do protokołu.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Chruściak stwierdził, iż wolne środki pochodzą głównie z niewykonania inwestycji zaplanowanych na 2011 rok. Uważa, że logiczny byłby taki projekt zmian w WPF który w pierwszej kolejności uwzględnił by niewykonane w 2011 roku zadania, potrzebna i planowana od wielu lat przebudowa ul. Bugaj, Słonecznej i Polnej we wsi Komorów. Podkreślił, że na wymienione ulice żadne kwoty nie zostały obecnie przeznaczone. Zawnioskował o uwzględnienie przedstawionego zadania  przy podziale wolnych środków w kwocie 4 ml. zł.

Pan Wójt stwierdził, że jeśli chodzi o nadwyżkę to częściowo pochodzi ona z niewykonania, ale wynika również z tego, że niektóre inwestycje zostały wykonane za mniejsze środki niż przewidywalne. Wymieniona inwestycja nadal jest w WPI i będzie wykonana w późniejszym czasie, ponieważ są inne realizacje bardziej potrzebne.

Pani Popko stwierdziła, iż w WPI powinno być konkretne planowanie np. dotyczące remontów ulic w Michałowicach, gdzie powinny być wpisane konkretne ulice z kolejnością do wykonania, aby mieszkańcy wiedzieli kiedy dana ulica będzie wykonywana. Następnie przypomniała, że ul. Kwiatowa miała być wykonana już dwa lata temu i obecnie nie zna terminu jej wykonania.

Pan Rajski przypomniał, że budowa przyłącza wodociągowego Pęcice Ogród była w WPI i nie jest realizowana i nie ma terminu jej realizacji. Uważa, że dokument jest mało przejrzysty.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XII/118/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012-2020  z autopoprawkami.

Za przyjęciem – 10

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 5

Uchwała Nr XVII / 165 /2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.2.3

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.

Pani Jankowska omówiła poszczególne załączniki projektu uchwały, następnie przedstawiła autopoprawki, które stanowią załącznik do protokołu.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pani Borzymowska zapytała skąd się wzięła kwota 168tys.zł  na zadaszenie boiska.

Pan Wójt poinformował, że w szkole są trzy boiska i jest propozycja aby zadaszyć największe boisko do koszykówki.

Pani Borzymowska zapytała dlaczego w autopoprawkach nie znalazły się kwoty na powiększenie wydajności kuchni w szkole w Komorowie.

Pan Wójt poinformował, że jest decyzja o urealnione ceny obiadów w tym budżecie który ma szkoła. Będą jednakowe zasady finansowania obiadów we wszystkich szkołach w gminie.

Pani Zalewska zapytała jak pani dyrektor szkoły widzi wykorzystanie 35tys.zł na bieżące prace remontowe budynku szkoły oraz jak będzie rozwiązany problem stołówki.

Pan Wójt poinformował, że w szkole trzeba będzie przeprowadzić pewne prace związane z rozwiązaniami elektrycznymi, może być potrzeba nowego zasilania.

Pani Biczyk poinformowała, że do tej pory cena obiadów w szkole w Komorowie wynosiła 4,50zł, w Nowej Wsi 7,00zł a w Michałowicach 7,50zł., stwierdzając że w szkole w Komorowie nie występuje cud gospodarności, ale mała kwota wynika z dofinansowania obiadów przez gminę. Zaapelowała do pana Wójta o równe traktowanie wszystkich dzieci w naszej gminie, aby dofinansował wszystkie szkoły a nie wybraną. Poprosiła o urealnienie cen obiadów.

Pan Rajski wobec braku sprzeciwu ze strony rady gminy udzielił głosu pani Justynie Pawłowskiej przedstawicielce Rady Rodziców szkoły w Komorowie.

Pani Pawłowska stwierdziła między innymi, że wszystkim zależy aby obiadów w szkole było więcej i dlatego należy rozwiązać szybko problem stołówki. Obecnie ponad 100 dzieci nie może korzystać z obiadu ze względu na brak warunków lokalowych.

Pan Olęcki poinformował, że w szkole w Michałowicach jest wydawanych 150 obiadów przez firmę cateringową, wszyscy chętni zostali załatwieni pozytywnie.

Pani Dymura poinformowała, że w szkoła w Nowej Wsi podpisała umowę z ajentem na wynajem pomieszczeń kuchennych gdzie obiady są gotowane, pełne trzydaniowe posiłki w karnecie 7zł. Podpisała się pod apelem pani radnej Biczyk.

Pan Strzelecki porosił, aby wszystkie szkoły były traktowane jednakowo.

Pan Rajski poinformował, że przyczyną obecnego tematu było spotkanie zorganizowane przez radę rodziców, gdzie poruszany był omawiany problem.

Pani Zalewska stwierdziła, że należy szybko podjąć konsultacje, rozmowy, pomiędzy radą gminy a dyrektorami szkół, aby można było bliżej poznać problemy i wspólnie je rozwiązywać.

Pan Chruściak przedstawiając opinię do uchwały budżetowej z niepokojem i żalem stwierdził, że wszystkie zaproponowane zmiany bardzo jednostronnie i wybiórczo traktują  poszczególne samorządy, a tym samym poszczególne miejscowości i poszczególnych mieszkańców.

Pani Popko poinformowała, że niektóre zmiany przedstawione w budżecie są bardzo konkretne z wysokimi kwotami i inwestycjami których nie było w WPF a z drugiej strony nie otrzymuje informacji na temat ewentualnego przystosowania starego budynku urzędu do potrzeb mieszkańców jako obiektu kultury, wspólnego dla wszystkich z różnymi funkcjami.

Nie zdążyła zasięgnąć w tej sprawie opinii architektów, ale uważa że za 50tys.zł nie można wykonać jakiejś oceny opłacalności przygotowania tego budynku pod wspomniane wcześniej potrzeby ani tym bardziej projektu. Uważa, że jeśli jest jakaś wola, aby ten budynek przystosować dla mieszkańców, należałoby wstawiać kwoty realne.

Nie dowiedziała się również na temat niewykorzystanych  środków z kredytów.

Pan Wójt wyjaśnił, iż kredyty zaciągane są pod konkretne zadania, jeśli nie zostaną zrealizowane, to kredytu nie ma. Stwierdził, że nie można powiedzieć że nadwyższka pochodzi z niewykorzystanego kredytu.

Pani Zalewska poinformowała, że przedstawiony projekt uchwały świadczy o potrzebie inwestowania w naszej gminie. Wydatki na inwestycje wzrastają o bardzo dużą kwotę, co dobrze świadczy o naszej gminie.

Pani Borzymowska stwierdziła, że środki są bardzo nierówno dzielone, większość środków dostają Opacz  i Michałowice.

Pan Chruściak stwierdził że stała się rzecz kapitalna, że pieniądze dodatkowe w zdecydowanej części poszły na inwestycje, pomijając że zostały nierówno podzielone, jednak w dalszym ciągu, nawet przy zainwestowaniu nowych środków będzie to jednak jeden z najmniejszych budżetów inwestycyjnych w dziejach tej gminy. Ponieważ uchwała podejmowana jest w drugiej połowie roku więc uważa że znów będzie bardzo duża nadwyżka, ponieważ pieniądze nie będą skonsumowane na inwestycje ze względu na krótki okres.

Pani Kamińska stanowczo zaprotestowała przeciwko sformułowaniu  pani Borzymowskiej iż większość środków jest inwestowana w Opaczy. Większość radnych jeździ przez Opacz, i widzi, że gro inwestycji jest wstrzymana przez pana Wójta, aby gminnych pieniędzy nie wydawać na to, co zostanie zniszczone w związku z budową trasy. Zaprosiła do zamieszkania w Opaczy.

Pani Zawadzka zgłosiła wniosek formalny w sprawie zakończenia dyskusji, która już dawno odbiegła od tematu.

Pan Rajski stwierdził iż po raz kolejny na sesji powstaje sytuacja, że przy sprawie tak ważnej jak budżetowa jest przerywana dyskusja. Zawsze wypowiada się na końcu i po raz drugi w tak ważnej sprawie nie będzie mógł się wypowiedzieć.

Pani Zawadzka stwierdziła, że chodzi tu o poszanowanie czasu wszystkich, aby wypowiadać się na temat.

Pani Pawłowska reprezentująca Radę Rodziców Szkoły w Komorowie stwierdziła, że czas radnych jest opłacony przez nas podatników i chciałaby usłyszeć wypowiedzi wszystkich radnych.

Pan Strzelecki stwierdził, że wszystko dogłębnie powinno być omawiane na komisjach natomiast na sesjach powinno się tylko przegłosować, a nie rozpoczynać temat od początku.

 

Przystąpiono do głosowania wniosku pani Zawadzkiej w sprawie zamknięcia dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.

Za wnioskiem      - 9

Przeciw                - 5

Wstrzymało się    - 0

Rada wniosek przyjęła.

 

Pani  Borzymowska zgłosiła wniosek formalny w sprawie imiennego głosowania na nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.

 

Przystąpiono do głosowania wniosku pani Borzymowskiej w sprawie głosowania imiennego nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011 z autopoprawkami.

Za przyjęciem – 15

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Wniosek został przyjęty.

 

Przystąpiono do głosowania imiennego nad projektem uchwały sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.

 

W wyniku głosowania imiennego poszczególni radni głosowali w sposób następujący:

1. Ewa Borzymowska                  - wstrzymała się

2. Hanna Brzeska Kalczuk          - za

3. Tadeusz Chruściak                   - wstrzymał się

4. Eugeniusz Hanc                        - za

5. Wojciech Herner                      - za

6. Anna Kamińska                        - za

7. Paweł Kordys                           - za

8. Michał  Krzyżanowski              - za

9. Przemysław Majtyka                 - za

10. Anna Olak-Popko                    - wstrzymała się

11. Paweł Rajski                             - wstrzymał się

12. Elżbieta Biczyk                        - za

13. Paweł Zacny                            - za

14. Aurelia Zalewska                    - za

15. Elżbieta Zawadzka                 - za

Przewodniczący pan Paweł Rajski poinformował, że w wyniku głosowania imiennego nad przyjęciem uchwały oddano 11 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 4 głosy „wstrzymujące się”.  W związku z powyższym  Uchwała Nr XVII/166/2012  w  sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011 została podjęta.

Pan Rajski zarządził 15 min przerwy.

 

Ad. pkt.2.4

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

Pan Wójt poinformował, że Gmina Michałowice zleciła wykonanie w ramach pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu dokumentacji zamiennej na przebudowę pasa drogowego ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie.

 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawieudzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

Za przyjęciem – 14

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XVII / 167  /2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.2.5

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania obniżek w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowice.

Pani Żakowska zgłosiła autopoprawkę do §1 polegającą na wykreśleniu w ramce pkt.3. Gmina Michałowice jako organ prowadzący zobowiązany jest do ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w projekcie uchwały, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach.

W  uchwale, do której wnoszone są zmiany, określono dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowice tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, rehabilitantów i nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną wynosi  -  20 godzin;

Zwiększenie pensum dla specjalistów wymienionych w uchwale, pozwoli na zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach i szkołach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Zacny zgłosił wniosek aby w §1 w pkt.1 tabeli zamienić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin z 24 na 22 godziny.

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Zacnego.

Za wnioskiem       - 1

Przeciw                 - 4

Wstrzymało się     - 10

Rada wniosku nie podjęła.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/216/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i udzielania obniżek w szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowice z autopoprawką.

Za przyjęciem – 9

Przeciw            -  1

Wstrzymało się- 5

Uchwała Nr XVII / 168  /2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.2.6

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2012-2014 projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1,

Pani Radzimińska poinformowała, że w bieżącym roku wniosek o dofinansowanie omawianego projektu został złożony w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Projektów Unijnych i jednym z wymaganych załączników jest uchwała zatwierdzająca realizacje projektu.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2012-2014 projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1,

Za przyjęciem – 14

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XVII / 169  /2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.2.7

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej w Komorowie, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że nieruchomość stanowi własność gminy a użytkownikiem jest Szkoła Podstawowa w Komorowie. Dotychczasowi dzierżawcy części działki na której znajduje się kiosk zwrócili się o przedłużenie umowy na kolejne 3 lata.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej w Komorowie, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 14

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XVII / 170/2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.2.8

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Michałowice-Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Pan Wójt poinformował, iż nieruchomość położona jest w Michałowicach Osiedlu i chodzi tu o przedłużenie dzierżawy na okres kolejnych 3 lat dotychczasowemu dzierżawcy działki.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Michałowice-Osiedle, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 14

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XVII / 171/2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.2.9

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że jest to analogiczny projekt uchwały jak poprzedni, chodzi o dzierżawę działki o pow. 403 m2 położonej w Nowej Wsi.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Nowa Wieś, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 14

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XVII / 172/2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.2.10

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Michałowice nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ew. Komorów Wieś  w Gminie Michałowice, stanowiących działki ewidencyjne nr 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7 i 7/1.

Pan Wójt poinformował, że dotyczy to przejęcia działki od Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych Gminy w zakresie kultury.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Michałowice nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ew. Komorów Wieś  w Gminie Michałowice, stanowiących działki ewidencyjne nr 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7 i 7/1.

Za przyjęciem – 14

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XVII / 173/2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.2.11

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Michałowice nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ew. Reguły w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 628/21.

Pan Wójt poinformował, że przedmiotowa działka jest własnością Skarbu Państwa i zaplanowana jest do wybudowania ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Powstańców Warszawy.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Michałowice nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ew. Reguły w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 628/21.

Za przyjęciem – 14

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XVII / 174/2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.2.12

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewidencyjnej nr 469, położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice Osiedle, stanowiącej własność Gminy Michałowice.

Pani Suliga poinformowała, że PGE Dystrybucja zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie zgody na umieszczenie urządzenia linii energetycznej na części działki gminnej położonej w Michałowicach Osiedlu.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na części działki ewidencyjnej nr 469, położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice Osiedle, stanowiącej własność Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 14

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XVII / 175/2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt.3

Sprawozdanie z działalności NZOZ RES-MED. 40 za rok 2011.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt.4

Sprawozdanie z działalności NZOZ Przychodni Lekarskiej Zdrowie za 2011 rok.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt.5

Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Michałowice.

Pani Radzimińska poinformowała, że ustawodawca nałożył na gminę obowiązek przygotowania oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę sytuacji społecznej i demograficznej.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt.6

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Brak pytań.

 

 

Ad.pkt.7

Informacje Wójta Gminy.

Przypomniał że na poprzedniej sesji przekazane zostały założenia do postępowania udzielenia koncesji na obsługę gospodarki wodno-ściekowej na terenie naszej gminy.

Poprosił o uwagi do końca tygodnia w tym temacie.

Pan Chruściak zaapelował do pana Wójta aby w tej bardzo ważnej sprawie spotkać się w rozszerzonej komisji aby przedyskutować temat.

 

Ad.pkt.8

Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

Pismo Adwokackiej Spółki Jawnej – Warfołomiejew i Wspólnicy z prośbą o przyspieszenie  realizacji ciągu komunikacyjnego Harcerska-Matejki.

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej  w Komorowie złożyła wniosek rodziców dzieci uczęszczających do szkoły Podstawowej w Komorowie o przyznanie finansów na modernizację kuchni, zajęcia dodatkowe, ochronę na terenie szkoły oraz zadaszenie nad boiskiem szkolnym.

Wpłynął protokół z prezentacji projektu koncepcyjnego zagospodarowania Alei Jana Pawła II w Komorowie sporządzony przez Panią Iwonę Maciejewicz. 

Została przekazana skierowana do pana Wójta skarga na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

Pan Przewodniczący zaproponował przekazanie skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.

Przystąpiono do głosownia w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.

Za przekazaniem    - 13

Przeciw                    - 0

Wstrzymało się       - 0

Rada wniosek przyjęła.

 

Ad.pkt.9

Pani Popko zapytała dlaczego w naszej gminie nie ma konkursów na dyrektorów placówek oświatowych.

Pani Borzymowska stwierdziła, że wszyscy dyrektorzy w naszych szkołach mają przedłużane kontrakty, nie przechodzą w drodze konkursu. Stwierdziła, że powinno się to zmienić.

Pani Zalewska zapytała jak przebiegła ankieta w Sokołowie, Pęcicach w sprawie autobusu.

Pan Łuszczyński poinformował, że obecnie ankiety zostały złożone z Pęcie i Sokołowa, natomiast z Suchego Lasu i Pęcic Małych mają być dostarczone w najbliższym czasie.

Pani Zalewska stwierdziła, że należy się zastanowić nad funkcjonowaniem tego autobusu.

Pani Popko zapytała, czy pan Wójt może przedstawić radzie listę przygotowywanych wniosków do uzyskania środków zewnętrznych.

Pan Górniak poinformował o złożonych wnioskach.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady pan Paweł Rajski zamknął obrady XVII  sesji Rady Gminy Michałowice.

 

Protokołowała

Urszula Bejda

Data publikacji: 30.11.2012 15:14
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 44
Autor: Urszula Bejda