Urząd Gminy Michałowice
17.01.2013 15:19

Protokół nr XX

Z obrad XX sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2010-2014 z dnia 2012.10.22

Z obrad XX sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 22 października 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 radnych.

 

Ad. pkt.1

Przewodniczący Pan Paweł Rajski powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obecnych jest 14  radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały.

Pan Strzelecki poprosił, o zorganizowanie dla sołtysów stanowisk do pracy podczas sesji.

Pan Rajski poinformował, że od następnej sesji zostaną zorganizowane miejsca pracy dla sołtysów.

Następnie odczytał porządek obrad sesji.

1.Sprawy porządkowe.

2.Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Michałowice.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      zmieniająca Uchwałę Nr XII/118/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012-2020, 

2)      dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice
Nr XII/119/2011,

3)      określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013r. na terenie Gminy Michałowice,

4)      podziału Gminy Michałowice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

5)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Sokołów, Suchy Las”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Sokołów i wieś Suchy Las, 

6)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Nowa Wieś”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Nowa Wieś i wieś Granica, 

7)      przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Michałowice – Osiedle Michałowice,

8)      przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pęcice – „wieś Pęcice Małe”,

9)      przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów-część VI”,

10)  przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Reguły”,

11)  rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Listosza Sołtysa wsi Komorów na działania Wójta Gminy Michałowice,

12)  rozpatrzenia skargi Pana Edwarda Kozłowskiego Sołtysa wsi Sokołów na działania Wójta Gminy Michałowice.

4.Informacje Wójta Gminy.

5.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

6.Sprawy wniesione.

 

Za przyjęciem – 14

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Porządek obrad XX sesji został przyjęty.

 

Ad.pkt.2

Przewodniczący Rady Pan Paweł Rajski poinformował, iż projekt protokołu z XVI sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, był wyłożony do wglądu w biurze rady, zapytał o uwagi do treści.

Nie zgłoszono uwag.

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu z XVI sesji Rady Gminy.

Za przyjęciem   - 14

Przeciw             - 0  

Wstrzymało się – 0

Rada Gminy przyjęła protokół z XVI sesji rady Gminy.

 

Ad. pkt.3.1

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę
Nr XII/118/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012-2020.

Wójt Grabka dokonał wprowadzenia do projektów uchwał.

Pani Jankowska omówiła poszczególne załączniki.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę
Nr XII/118/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012-2020.

Za przyjęciem – 14

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XX /187/2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.2

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.

Pani Jankowska przedstawiła propozycje zmian do Uchwały Budżetowej na rok 2012 zawarte w załącznikach do projektu uchwały.

Załącznik nr 1 przedstawia proponowane zmiany w planie dochodów budżetu gminy (zwiększa się dochody o kwotę 5 659 700,00 zł oraz zimniejsza się dochody o kwotę 99 460,00 zł).

Załącznik nr 2 przedstawia proponowane zmiany w planie wydatków budżetu gminy (zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 596 080,00 zł oraz zmniejsza się dochody o kwotę
1 484 840,00 zł).

Załącznik nr 3 przedstawia proponowane zmiany w nakładach finansowych na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2012.

Załącznik nr 4 przedstawia proponowane zmiany zwiększenia bądź zmniejszenia w dotacjach udzielonych z budżetu gminy na realizację zadań przez podmioty nie publiczne.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna. 

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Popko zapytała czy z planowanej do zaciągnięcia kwoty kredytu została już jakaś suma zaciągnięta.

Pan Wójt odpowiedział, że nie.

Pani Zalewska zapytała na jaki cel zostaną wykorzystane środki wskazane w planie wydatków majątkowych gminy w pozycji 41 w załączniku nr 3.

Pan Wójt poinformował, że przy budynku socjalnym znajdującym się przy ulicy Łąkowej w Opaczy Kolonii trzeba dobudować ogrodzenie i zagospodarować teren.

Pani Zalewska zapytała, czy oszczędności pozostałe w wyniku przeprowadzonych przetargów można wykorzystać na remont chodnika w Komorowie, od ul. Kotońskiego w stronę Starych Lip.

Pan Wójt odpowiedział, że nie jest przewidziany remont wskazanego chodnika w bieżącym roku.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.

Za przyjęciem – 14

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XX /188/2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.3

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r. na terenie Gminy Michałowice.

Pan Wójt zaproponował, zmianę stawek podatków od nieruchomości na 2013 r. polegającą na powiększeniu kwoty o skalę wskaźnika inflacyjnego za pierwsze półrocze 2011 r.  

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna. 

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r. na terenie Gminy Michałowice.

 

Za przyjęciem – 13

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XX /189/2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.4

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie podziału Gminy Michałowice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Pani Idzikiewicz poinformowała, iż zgodnie z ustawą kodeksu wyborczego należy dokonać podziału gminy na okręgi wyborcze. Art. 418 powyższej ustawy informuje iż w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się jednego radnego. W związku z powyższym zaszła konieczność podziału gminy na piętnaście jednomandatowych okręgów wyborczych. Zgodnie z przepisami ustawy Kodeks wyborczy w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy. Jednostki pomocnicze gminy łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa. Gmina Michałowice posiada 13 jednostek pomocniczych które zostały podzielone na 15 okręgów wyborczych.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna. 

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Agnieszka Kaczorowska – Budek zapytała, czy jest możliwość wniesienia dodatkowej opinii od Zarządu Osiedla Komorów w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze.

Pan Marek Biskot stwierdził, że bardziej korzystne jest dzielenie gminy na poszczególne okręgi wyborcze z podziałem na interesy, problemy poszczególnych społeczności niż jej czysto matematyczny podział.

Pan Wójt poinformował, że zastosowany podział jest najlepszy ze wszystkich możliwych ponieważ każdy mieszkaniec chciałby przesuwać granice okręgów wg własnych kryteriów w takim przypadku nie dałoby się nigdy ustalić jednolitego podziału.

Pani Zalewska zapytała czy zgłoszone przez siebie wnioski na komisji rady dotyczące  zmiany okręgów wyborczych mogą zostać przyjęte i wprowadzone autopoprawką Pana Wójta.

Pan Wójt stwierdził, że zaproponowane zmiany nie są dobrym rozwiązaniem. Ze względów zgodności z ustawą należy pozostać przy projekcie uchwały zaproponowanym przez Gminę.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie podziału Gminy Michałowice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Za przyjęciem – 13

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XX /190/2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.5

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Sokołów, Suchy Las”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Sokołów i wieś Suchy Las.

Pan Sobol poinformował iż, projekt uchwały obejmuje tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Sokołów i wieś Suchy Las.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Sokołów, Suchy Las”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Sokołów i wieś Suchy Las.

Za przyjęciem – 14

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XX /191/2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.6

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Nowa Wieś”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Nowa Wieś i wieś Granica.

Pan Sobol poinformował iż, projekt uchwały obejmuje tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Nowa Wieś i wieś Granica.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Nowa Wieś”, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Nowa Wieś i wieś Granica.

Za przyjęciem – 14

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XX /192/2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.7

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Michałowic – Osiedle Michałowice.

Pan Sobol poinformował iż, projekt uchwały dotyczy zmian obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Kolorowa’’, ,,Spacerowa”, ,,Raszyńska”, ,,Wesoła”.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Popko zapytała od ilu właścicieli wpłynęły uwagi do obszaru nazywanego ,,Kolorowa’’.

Pan Sobol poinformował, że była jedna uwaga.

Pani Popko zapytała ile wniosków wpłynęło do zmiany planu zagospodarowania  obszaru nazywanego ,,Spacerowa”.

Pan Sobol poinformował, że była jeden wniosek.

Pani Popko zapytała od ilu właścicieli wpłynęły uwagi do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru nazywanego ,,Raszyńska”.

Pan Sobol poinformował, że od dwóch właścicieli.

Pani Popko stwierdziła, że zaistniała dziwna sytuacja, aby zmieniać plan pod pojedyncze działki, ponieważ może to spowodować zwiększenie gęstości działek i zmianę kształtu osiedla. Uważa, że jest to niezgodne z polityką wieloletniego planowania, jest temu przeciwna.

Pan Wójt stwierdził, że należy pomóc również ludziom jako szczególnym przypadkom jednostkowym.

Pan Bedyński poinformował, iż w momencie tworzenia planów zagospodarowania bierze się pod uwagę potrzeby mieszkańców w celu polepszenia komfortu ich  życia,  a nie pogorszenia.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Michałowic – Osiedle Michałowice.

Za przyjęciem – 13

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 2

Uchwała Nr XX /193/2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.8

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pęcice – „wieś Pęcice Małe”.

Pan Sobol poinformował iż, projekt uchwały dotyczy zmian obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Parkowa’’, ,,Leśna”, ,,Brzozowa”.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pęcice – „wieś Pęcice Małe”.

Za przyjęciem – 15

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XX /194/2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.9

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów-część VI”.

Pan Sobol poinformował iż, projekt uchwały dotyczy zmian obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Bugaj”, „Utrata”, „Polna”, „Słoneczna”.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów-część VI”.

Za przyjęciem – 15

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XX /195/2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.10

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Reguły”.

Pan Sobol poinformował iż, projekt uchwały dotyczy zmian obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Dworcowa”, „Bodycha”, „Orzeszkowej”, „Regulska”, „Wiejska”.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pan Herner stwierdził, że w obecnym planie zagospodarowania przestrzennego wschodnia obwodnica Reguł jest bardzo dobrze wyrysowana i warto by było aby znalazła się ona w takim samym kształcie w nowym planie.

Pani Popko  

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Reguły”.

Za przyjęciem – 15

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XX /196/2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.11

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi
Pana Tadeusza Listosza Sołtysa wsi Komorów na działania Wójta Gminy Michałowice.

Pan Rajski odczytał opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi na Wójta Gminy.

Pani Kamińska poinformowała, że Komisja Rewizyjna ani Rada Gminy nie posiada kompetencji do rozpatrywania skarg na postanowienia wójta. W związku z powyższym uznaje skargę za niezasadną.

Pan Chruściak zapytał na podstawnie jakiego zapisu prawa Komisja Rewizyjna ani Rada Gminy nie posiada kompetencji do rozpatrywania skargi na postanowienia wójta.

Pani Domańska stwierdziła, że zgodnie z procedurą administracyjną postępowanie skargowe jest jednoinstancyjne i nie przysługuje skarżącemu odwołanie do Rady Gminy. Osoba nie zadowolona z załatwienia skargi składa ponowną skargę do organu uprawnionego rozstrzygania skarg.

Pan Chruściak zapytał dlaczego skoro zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami pani mecenas rada gminy ani komisja rewizyjna nie jest kompetentna do rozpatrywania skargi, wydano opinię że przedłożona skarga jest niezasadna.

Pani Domańska poinformowała, że w celu zbadania skargi Pana Tadeusza Listosza skorzystano z interpretacji wyroku sadu który orzekł, że postępowanie skargowe jest jednoinstancyjne. Natomiast Rada Gminy ma uprawnienie potraktować skargę która jest złożona jako odwołanie jak skargę na działanie wójta.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Listosza Sołtysa wsi Komorów na działania Wójta Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 8

Przeciw            - 0

Wstrzymało się- 5

Uchwała Nr XX /197/2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.12

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi
Pana Edwarda Kozłowskiego Sołtysa wsi Sokołów na działania Wójta Gminy Michałowice.

Pan Rajski odczytał uzasadnienie Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi na Wójta Gminy.

Pani Kamińska poinformowała, że Komisja Rewizyjna uznała skargę Pana Edwarda Kołowskiego za częściowo zasadną oraz w części za nie zasadną.

Pan Kozłowski poinformował, że przedmiotem wystosowanej skargi jest skarga na działanie wójta, które uniemożliwia rozwój społeczeństwa oraz współpracę z sołectwem Sokołów.

Pani Kamińska przeczytała skargę Pana Kozłowskiego oraz poinformowała o sposobie jej rozpatrzenia. 

Pani Biczyk poinformowała, że aby wydać pieniądze z funduszu sołeckiego zgodnie z przeznaczeniem zebrania wiejskiego  nie potrzebna jest sołtysowi zgoda Pana Wójta.

Pni Popko zapytała, czy zaproponowane przez Pana Kozłowskiego imprezy- liga szóstek i impreza z okazji dnia dziecka odbyły się.

Pan Kozłowski poinformował, że nie odbyły się i celem składanych pism do wójta była prośba o współpracę przy zorganizowaniu imprez kulturowych.

Pan Wójt poinformował, że gmina nie jest wstanie dofinansowywać wszystkich uroczystości.

Pan Kozłowski zapytał, czy imprezy kulturalne w sołectwach mają być finansowane tylko z funduszu sołeckiego czy mogą być też finansowane z budżetu gminy.

Pan Wójt poinformował, że pieniądze są z budżetu gminy wydzielone na poszczególne cele i występuje kwestia jakby nieoglądania się za siebie, tylko kwestia dyskusji na ten temat i zgłaszania uwag. Gmina pilnuje, aby pieniądze były wydane zgodnie z prawem.

Pan Żuchowski poinformował, że współpraca z Panem Kozłowskim od pewnego czasu nie układa się.

Pan Chruściak poinformował, że zgodnie z uzasadnieniem Komisji Rewizyjnej skarga pana Kozłowskiego została uznana za zasadną w sprawach o których była mowa, ponieważ nie zostały zachowane terminy załatwiania tych pism.

Pan Strzelecki poinformował, iż sołectwa i zarządy osiedli są tylko jednostkami pomocniczymi dla gminy a nie wykonawcami, więc to do gminy należy obowiązek wykonywania zadań zleconych.

Pani Biczyk poinformowała, że sołtysi nie muszą czekać na decyzję Pana Wójta, aby wydać pieniądze z funduszu sołeckiego. Informują oni tylko pana Wójta o tym jakie działania zamierzają podjąć. Urząd natomiast wykonuje swoje działania tylko ze strony formalnej.    

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały sprawie rozpatrzenia skargi
Pana Edwarda Kozłowskiego Sołtysa wsi Sokołów na działania Wójta Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 14

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XX /198/2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.4

Pan Wójt poinformował, że został nabyty grunt pod budowę ścieżki rowerowej oraz Gmina stała się właścicielem terenów leżących nad zalewem, które do tej pory były w wieczystej dzierżawie. W związku z czym gmina nie będzie ponosić opłat dzierżawczych. 

Pani Kaczorowska zapytała czy jest możliwa budowa ścieżki rowerowej z urzędu gminy do Komorowa.

Pan Wójt powiedział, że jest taka możliwość ale wszystko zależy od możliwości finansowych gminy, głównie wykupu terenu.

Pani Kaczorowska zapytała w jaki sposób można rozpocząć procedurę budowy takich ścieżek.

Pan Wójt stwierdził, że należy zgłosić wniosek do urzędu, oraz zmiany do planów.

Pani Zalewska zapytała, czy gmina płaciła za  dzierżawę gruntów nad zalewem tam gdzie jest strefa rekreacji.

Pan Wójt odpowiedział, że tak.

 

Ad. pkt.5

Pan Rajski poinformował, że w dniach 5-6 listopada 2012roku zostanie przeprowadzone szkolenie planistyczne dla radnych oraz przedstawicieli jednostek pomocniczych.

Następnie poinformował, że wpłynęło kilka pism do Rady Gminy:

Pismo od Wojewody Mazowieckiego dotyczące oświadczeń majątkowych.

Pismo ze Starostwa Powiatowego z propozycją przejęcia obsługi liceum ogólnokształcącego z Komorowa.

Pismo Rady Rodziców  gimnazjum, liceum i szkoły podstawowej

Pismo od Pana Przemyława Bryksy również w sprawie liceum.

Do Przewodniczącego Rady skierowana zostało podanie z prośbą o sprzedanie działki. Pismo zostanie skierowane do pana Wójta.

Pismo Pani Aureli Zalewskiej odnośnie przyszłości stołówki w szkole w Komorowie.

Pismo od Stowarzyszenia Parasol do życia z prośba o współdziałanie z tym stowarzyszeniem, które zajmuję się troską o przyszłość dzieci w świetle zagrożenia epidemią pneumokoków. Pismo zostanie skierowane do Komisji Spraw Społecznych.

 

Ad. pkt.6

Pani Borzymowska poprosiła Wójta o wystosowanie pisma do dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego w Komorowie informującego, że nie będzie przenoszenia Liceum w Komorowie do Pruszkowa.

Pan Wójt poinformował, że decyzja w sprawie powyższego Liceum zostanie podjęta wspólnie z Radą Gminy.

Pani Borzymowska stwierdziła, iż poprosiła tylko o stanowczą deklarację że nie będzie przenoszenia Liceum z Komorowa do Pruszkowa.

Pani Kalczuk zapytała, jaka liczba stowarzyszeń jest zarejestrowana na ternie gminy oraz jakie koszty budżet gminy z tego powodu ponosi. Przypomniała również, że poprosiła panią Przewodniczącą Zarządu o protokół z zebrania Zarządu Osiedla Komorowa.

Pani Agnieszka Kaczorowska – Budek poinformowała, że zarząd nie ma obowiązku składania protokołu z zebrań zarządu osiedla. Natomiast jeśli chodzi o głosowanie,  to sześciu członków zarządu jest przeciw przeniesieniu liceum ogólnokształcącego przy jednym głosie wstrzymującym się.

Pan Wójt poinformował, że rejestracją stowarzyszeń zajmuje się starostwo powiatowe dlatego nie może udzielić szczegółowej odpowiedzi, natomiast gminami pewne rozeznanie w tym temacie.

Pan Chruściak zapytał o ulicę Wschodnią i udrożnienie ulicy Starego Dębu.

Pani Suliga poinformowała, że odnośnie ulicy Wschodniej zostało po raz drugi wysłane pismo do komornika o wznowienie egzekucji. Natomiast pojawił się problem z geodetą- biegłym sądowym. Dlatego gmina zaproponowała skierowanie geodety z urzędu, jeśli będzie pozytywna odpowiedz komornika to w bieżącym roku sprawa powinna zostać zakończona.
Jeśli chodzi o ulicę Starego Dębu to Gmina jest w trakcie porozumienia z działkowcami.

Pan Chruściak zapytał czy w Al. Starych Lip można wykonać pasy bezpieczeństwa.

Pan Wójt poinformował, że jeśli będą możliwości to na pewno gmina zajmie się ta sprawą.

Pani Zalewska zapytała jak można rozwiązać problem parkowania autobusu na ulicy Norwida na skwerku gminnym.

Pan Wójt poinformował, że gmina wystąpiła w tej sprawie do Policji.

Pani Borzymowska zapytała, kiedy gmina wystąpiła do policji w tej sprawie.

Pani Borzymowska poprosiła o załatwienie powyższej sprawy.

Pani Zalewska poprosiła o przygotowanie informacji jak ta sprawa została załatwiona.

Pan Strzelecki zapytał, dlaczego pomimo sprzeciwu radnych dotyczącego zamknięcia posterunku policji w godzinach wieczornych został on zamknięty. Jaki ma sens uchwalanie uchwał, skoro nie są one respektowane. Czy gmina wystosowała oficjalny protest w tej sprawie. Kiedy będzie komisja w sprawie bezpieczeństwa na terenie gminy. Czy jest możliwość budowy wiaty, zadaszenia dla dzieci oczekujących na przystanku autobusowym na ulicy Wiejskiej w Regułach.

Pan Rajski poinformował, że zostanie uzgodniony i podany termin komisji w sprawie bezpieczeństwa na terenie gminy.

Pan Wójt poinformował, że wystosował pismo do Komendanta Wojewódzkiego odnośnie komisariatu, natomiast nie otrzymał żadnej odpowiedzi.  Kwestia wiaty zostanie przemyślana.

Pan Kozłowski zapytał czy będzie utworzona straż gmina. Dlaczego Wójt nie zaakceptował pomysłu oficjalnego wyjazdu do Vico nel Lazio.

Pan Wójt poinformował, że urząd nie dostał zaproszenia na wyjazd do Vico nel Lazio na zwody. Sprawę straży gminej należy przemyśleć.

Pan Kozłowski poinformował, że warto zainwestować w straż gminną.

Pani Borzymowska zaproponowała, że aby nie trzeba byłoby wybierać pomiędzy wydatkami bieżącymi a inwestycjami należy oszczędności szukać w niepotrzebnych wydatkach np. na oprawę uroczystości.

Pan Rajski poprosił o zgodę Rady w sprawie zabrania głosu mieszkańca Michałowic.

Rada Gminy nie wyraziła sprzeciwu.

Pani Beata Rycerska poprosiła w imieniu mieszkańców ul. Kwiatowej w Michałowicach o umieszczenie w aktualnym budżecie realizacji nawierzchni na ul. Kwiatowej.

Pan Wójt poinformował, że ta kwestia zostanie przemyślana.

Pani Popko poinformowała, że ul. Kwiatowa była wstawiona do budżetu 2009 roku i miała być realizowana, jednak realizacja nie wiadomo z jakiego powodu nie doszła do skutku.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady pan Paweł Rajski zamknął obrady XX  sesji Rady Gminy Michałowice.

 

Protokołowała

Urszula Bejda

Data publikacji: 17.01.2013 15:19
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 55
Autor: Urszula Bejda