Urząd Gminy Michałowice
27.05.2013 13:33

Protokół nr XXII

Z obrad XXII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2010-2014 z dnia 2012.12.17

Z obrad XXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 17 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 14 radnych.

 

Ad. pkt.1

Przewodniczący pan Paweł Rajski powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obecnych jest 14  radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały.

Następnie odczytał porządek obrad sesji.

1)       Sprawy porządkowe.

2)       Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII/118/2011 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012-2020.

3)       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

Za przyjęciem – 14

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Porządek obrad XXII sesji został przyjęty.

 

Ad. pkt.2

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII/118/2011 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012-2020.

Pan Wójt poinformowałże w związku z zamiarem złożenia przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie wniosku o dotację na przebudowę Al. M. Dąbrowskiej zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w WPF Gminy Michałowice.

Pan Zacny zapytał skąd będą pochodziły środki na zabezpieczenie tej kwoty.

Pan Wójt odpowiedział, że wyszczególnienie pozycji z których będą pochodziły środki finansowe przedstawia wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2020. Stwierdził również, że w ciągu roku te pieniądze które nie były w tym roku wydane, wrócą na pozycje z których zostały zdjęte.

Pani Borzymowska zapytała, czy środki wrócą na te ulicę w Komorowie w 2013 roku.

Pan Wójt odpowiedział, że zabrane kwoty wrócą na te pozycje z których zostały zdjęte.

Pan Zacny stwierdził że w wykazie przedsięwzięć do WPI w pozycji 75  jest kwota 0,00 zł, więc jak można ją pomniejszyć o 500.000, 00 zł.

Pan Wójt odpowiedział, że wykaz jest już przedstawiony po zmianach.

Pan Zacny zapytał skąd pan wójt wiedział przedstawiając radzie budżet, że w tym punkcie będzie 0,00 zł.

Pani Zalewska zapytała czy w momencie kiedy Rada Gmina przystąpi do przyjęcia uchwały budżetowej na 2013 r. to kwota 500.000,00 zł wraca na zadanie w pozycji 75.

Pan Wójt odpowiedział, że pieniądze wrócą na dane zadanie po rozliczeniu 2012 roku.

Pani Zalewska zapytała kiedy te środki wrócą na te zadanie.

Pan Wójt odpowiedział, że po rozliczeniu 2012 roku na koniec kwartału.

Pani Zalewska poprosiła o wskazanie w projekcie budżetu na 2013 rok pozycji omawianego zadania.

Pan Wójt odpowiedział, że nie ma tego w projekcie budżetu.

Pani Zalewska porosiła o wskazanie ulic które zostały do zrealizowane z omawianego zadania.

Pan Pacyna odpowiedział, że z  tego zadania do zrealizowania pozostała tylko ulica Mazurska.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII/118/2011 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012-2020.

Za przyjęciem – 14

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXII /211/2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu

Pan Wójt poinformował że podjęcie tej uchwały, umożliwi poprzez zbilansowanie całego zadania, Starostwu Powiatowemu w Pruszkowie złożenia wniosku o dofinansowanie.

Pan Wójt zgłosił autopoprawkę w § 1 pkt. 1 zamiast ul. Pruszkowska należy wpisać
ul. Komorowska.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu autopoprawką.

Za przyjęciem – 14

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXII /212/2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady pan Paweł Rajski zamknął obrady XXII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Michałowice.

 

Protokołowała

Urszula Bejda

Data publikacji: 27.05.2013 13:33
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 10
Autor: Urszula Bejda