Urząd Gminy Michałowice
27.05.2013 13:41

Protokół nr XXIII

Z obrad XXIII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2010-2014 z dnia 2012.12.20

Z obrad XXIII sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 20 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 14 radnych.

 

Ad. pkt.1

Przewodniczący pan Paweł Rajski powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obecnych jest 14  radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały.

Następnie odczytał porządek obrad sesji.

Pan Rajski zgłosił wniosek do porządku obrad polegający na zmianie treści punktu drugiego, który otrzymałby brzmienie ,,wręczenie dyplomów za długoletnie pożycie małżeńskie oraz podziękowania pani Wandzie Kłosińskiej wieloletniej dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie”.

Przystąpiono do głosowania wniosku.

Za przyjęciem – 14

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Rada wniosek przyjęła.

Pani Zalewska zgłosiła do porządku obrad poprawkę polegającą na wprowadzeniu pod obrady sesji Stanowiska w sprawie funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego w Komorowie.  Poinformowała, że stanowisko powstało na wniosek radnych i zostało skierowane do Przewodniczącego Rady.

Pan Rajski odczytał wniosek podpisany przez Pana Przemysława Majtykę, Pana Tadeusza Chruściaka, Pana Michała Krzyżanowskiego, Panią Aurelię Zalewską, Panią Annę Olak-Popko wraz z załączonym Stanowiskiem w sprawie funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego w Komorowie. 

Pan Zacny zwracając się do pani mecenas zapytał, czy zgodnie z § 33 Statutu Rady Gminy Michałowice jest możliwość wprowadzenia pod obrady stanowiska.

Pani Domańska stwierdziła, że § 33 stanowi literalnie o zgłaszaniu projektów uchwał w trakcie przyjmowania porządku obrad z tym że Rada dotychczas niejednokrotnie korzystała z możliwości  rozszerzenia porządku obrad o stanowisko i dotychczas nie budziło to żadnych wątpliwości.

Pan Zacny zapytał czy omawiane stanowisko nie powinno być przekazane po przegłosowaniu komisji rady.                       

Pani Domańska odpowiedziała, że zgodnie z § 33 ust. 4 po zgłoszeniu wniosku o rozszerzenie porządku obrad w celu podjęcia uchwały której projekt nie został zgłoszony w trybie wskazanym w ust. 3, wójt lub radny może wnieść o odesłanie projektu w celu zaopiniowania. W związku z powyższym jeśli nie będzie wniosku o odesłanie projektu do zaopiniowania do komisji to porządek obrad może zostać rozszerzony o projekt stanowiska.

Pan Zacny zapytał o ust. 2 i 3.

Pani Domańska odpowiedziała, że § 33 przewiduje różne przypadki rozszerzania porządku obrad. Jeśli projekt uchwały zostanie przekazany przewodniczącemu rady, może on taki projekt przekazać do komisji a także do wójta, w celu uzyskania opinii. Jeśli w tym trybie nie został ten projekt przekazany przewodniczącemu, to zgodnie z ustępem 4 po zgłoszeniu wniosku o rozszerzenie porządku obrad w celu podjęcia uchwały której projekt uchwały nie został zgłoszony w trybie wskazanym w ust. 3, wójt lub radny może wnieść o odesłanie projektu, w celu zaopiniowania.

Pan Zacny przeczytał § 33 Statutu Rady Gminy Michałowice, stwierdzając że zgodnie z odczytanym paragrafem Przewodniczący rady ma obowiązek przekazać projekt do komisji rady, a także do wójta, w celu uzyskania opinii, a nie tak jak poinformowała pani mecenas że może to zrobić. 

Pan Rajski zarządził 5 minut przerwy.

Pani Zawadzka zgłosiła wniosek o odesłanie stanowiska pod obrady Komisji Spraw Społecznych. Poinformowała również że zgodnie z informacją uzyskaną od pan mecenas ten wniosek powinien być głosowany w pierwszej kolejności.

Pani Zalewska zapytała, kiedy może odbyć się Komisja Spraw Społecznych.

Pan Herner poprosił o głosowanie nad konkretnym wnioskiem  pani radnej Zawadzkiej.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że postara się jak najszybciej zorganizować komisję.

Przystąpiono do głosowania wniosku Pani Zawadzkiej.

Za przyjęciem – 8

Przeciw             - 3

Wstrzymało się- 4

Wniosek został przyjęty.

Pani Borzymowska stwierdziła, że nie uważa aby dzisiejsze głosowanie było przeciwko Liceum w Komorowie. Osobiście jest za tym, żeby wyrazić takie stanowisko które zobowiąże wójta do działania, aby Liceum pozostało w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie.

Wobec zgłoszonego wniosku porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

  1. Sprawy porządkowe.
  2. Wręczenie dyplomów za długoletnie pożycie małżeńskie oraz podziękowania pani Wandzie Kłosińskiej wieloletniej dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie.
  3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Michałowice.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      zmieniająca Uchwałę Nr XXI/200/2012 Rady Gminy Michałowice  z dnia
29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
,

2)      zmieniająca Uchwałę Nr XII/118/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012-2020,

3)      dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice
Nr XII/119/2011,

4)      wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012,

5)      zmieniająca uchwałę Nr XII/120/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

6)      podziału gminy Michałowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

7)      uchwalenia ,,Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Michałowice” na rok 2013,

8)      uchwalenia ,,Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice’’ na rok 2013.

  1. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 11.09.2012r. do 7.12.2012r.
  2. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XIX i XX sesji kadencji 2010-2014.
  3. Informacje Wójta Gminy.
  4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
  5. Sprawy wniesione.

Za przyjęciem – 13

Przeciw             -  0

Wstrzymało się-  2

Porządek obrad XXIII sesji został przyjęty.

 

Ad.pkt.2

Pod­czas uro­czy­stego wrę­cza­nia dyplomu państwu Janinie i Stanisławowi Morylów pan Wójt oraz pan Rajski złożyli jubilatom życzenia za długoletnie pożycie małżeńskie.   

Jubilaci podziękowali za życzenia.

Następnie pan Wójt podziękował pani Wandzie Kłosińskiej wieloletniej dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie za pracę w bibliotece oraz  wręczył na pamiątkę dyplom.

Pan Rajski podziękował pani Dyrektor Biblioteki za wspaniałą pracę.

Pani Kłosińska podziękowała za życzenia.

 

Ad.pkt.3

Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt protokołu z XIX sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, był wyłożony do wglądu w biurze rady, zapytał o uwagi do treści.

Nie zgłoszono uwag.

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu z XIX sesji Rady Gminy.

Za przyjęciem   – 15

Przeciw              –  0

Wstrzymało się –  0

Rada Gminy przyjęła protokół z XIX sesji rady Gminy.

 

Ad.pkt.4.1

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę
Nr XXI/200/2012 Rady Gminy Michałowice  z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Pan Rajski poprosił pana Krzyżanowskiego o przedstawienie wyliczeń proponowanych wysokości stawek za odbiór odpadów.

Pan Krzyżanowski poinformował, że wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna wynosić 9,46 zł od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku, gdy odpady są segregowane, oraz 18,00 zł od osoby zamieszkującej na nieruchomości w przypadku, gdy odpady nie są segregowane.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pan Rajski poinformował, że członkowie Komisji Budżetu i Finansów nie wyrazili opinii na temat zaproponowanego projektu.

Pan Grzeniewski zapytał jakie są założenia co do rocznych wpływów z tytułu opłat za odbiór odpadów.

Pan Rajski poinformował, że w przedstawiona we wniosku symulacja została dokonana na bazie wartości przyjętych przez pracowników urzędu. Koszt odpadów nie segregowanych wynosi2 809 000,00zł.przy założeniach bardzo ostro realistycznych że segregowanych odpadów będzie 8% a nie segregowanych 92%. Wpływ roczny z opłat daje kwotę  2 718 288,00 zł. Przy założeniach nieco ambitniejszych które wiążą się przede wszystkim z uświadomieniem mieszkańców na czym polega segregacja, gdzie 20% odpadów będzie segregowanych a 80% nie segregowanych wpływ roczny z opłat daje kwotę  2 582 000 ,00 zł.

 Pan Grzeniewski zapytał ponownie jakie są roczne wpływy przy założonych stawkach.

Pan Rajski  odpowiedział, że roczne wpływy wynosiłyby 2 394 000,00 zł przy stawce 9,46 zł i 18,00 zł, przy oddawaniu do instalacji 20% segregowanych i 80% nie segregowanych oraz deklaracji mieszkańców 75% segregacji i 25 % nie segregacji.

Pan Wójt wyraził opinię na temat przedstawionej kalkulacji informując, że nie zostały przedstawione koszty, które poniesie gmina jako właściciel odpadów.

Stwierdził, że wyliczać różne rzeczy można w różny sposób, w przedstawionej kalkulacji jest pewne pomieszanie, natomiast gmina policzyła w prosty sposób strumień odpadów segregowanych, nie segregowanych, tak jak na chwile obecną to się odbywa, mnożąc przez koszty które będzie musiała ponieść. Najrozsądniejsza byłaby pierwotna stawka najbliższa tych wszystkich, żeby pokryć przewidywane przez gminę koszty z tym co może wpłynąć do gminy. Podkreślił, że aby to całe przedsięwzięcie spiąć, to należy rozważyć wiele aspektów tej sprawy.   

Pan Rajski  stwierdził, że radni nie otrzymali konkretnych informacji na jakiej podstawie zostały przyjęte kryteria wagowe, kryteria odbioru, liczba mieszkańców.

Pan Wójt poinformował, że wszystkie dodatkowe informacje pracownicy urzędu w każdej chwili mogą podać.

Pan Grzeniewski przedstawił analizę wyliczeń dokonanych przez pracowników urzędu gminy w oparciu o zgromadzone informacje dotyczę gospodarowania odpadami.

Założenia są takie, że wszyscy mieszkańcy składają deklaracje o niższej stawce, czyli 12,50zł. Drugi założenie jest takie, że ze wszystkich zebranych odpadów na terenie gminy 20% to będą odpady segregowane. Według wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, który został uchwalony w 2010 r. 78 % odpadów zebranych na terenie województwa stanowiły odpady zmieszane. Natomiast 20% odpadów segregowanych ma osiągnąć Mazowsze w 2017 r. W 2011 r. na terenie gminy z danych uzyskanych przez firmy, które sprawozdania nam przesyłają mamy poziom segregacji ponad 18%. Gmina planuje że to będzie 20%, wiec jest to i tak optymistyczny wariant. W czasie pierwszego pół roku mieszkańcy robią porządki więc wzrasta diametralnie ilość odpadów.  Następnie poruszył sprawę odpadów niebezpiecznych, gdzie  koszt utylizacji jest wielokrotni wyższy niż koszt utylizacji zwykłych odpadów. Skuteczność selektywnej zbiórki gmina przyjęła na poziomie 20% , natomiast na Węgrzech jest 21%, w Estonii 19%, w Czechach 14%, w Słowenii 9%, w Bułgarii 4%. Procentowy udział surowców wtórnych w ogólnym strumieniu odpadów komunalnych np. w Niemczech jest na poziomie 48%, nam daleko jest do naszych zachodnich sąsiadów chociażby z samą segregacją. Tak więc przyjęte wyliczenia do stawki 12,50 zł są bardzo optymistyczne i jedyne jakie można w chwili obecnej przyjąć.

Pan Wójt zaapelował do sumienia i odpowiedzialności radnych podczas głosowania. Przedstawił najbardziej realistyczne stawki a ich obniżanie rodzi duże ryzyko.

Pan Rajski stwierdził, że źle się stało, że informacje które przedstawił pan Grzeniewski nie zostały wcześniej udostępnione mieszkańcom.  

Pani Kamińska zapytała, kto jest autorem wyliczeń znajdujących się w kalkulacji kosztów odbioru odpadów komunalnych.

Pan Rajski  poinformował, że osobą wiodącą w wyliczeniu jest pan Krzyżanowski.  

Pani Kamińska zapytała, co oznacza liczba 1358.

Pan Krzyżanowski odpowiedział, że są to założenia przygotowane przez pracowników urzędu gminy.

Pani Kamińska zapytała, czy w podsumowaniu tabelki są to wyliczenia pana Krzyżanowskiego.

Pan Krzyżanowski poinformował, że jest to tak zwane sprawdzenie z którego wynika, że gdyby 1358 osób czyli zaledwie 8% segregowało odpady a 92% nie segregowało to wpływy do gminy byłyby w wysokości 2 718 000,00 zł czyli mniej więcej tak jak było założone przez urzędników. Natomiast druga tabela przedstawia że jeśli w śmieciach segregowanych 25%  jest nie segregowanych a 75% segregowanych  to stawka powinna wynosić 9,48 zł.

Pan Herner stwierdził, że radni nie otrzymali żadnych wyliczeń co zmotywowało ich do dokonania własnych.

Pani Popko stwierdziła, że informacje przekazywane przez pracowników urzędu są nierzetelne, a założenia przez nich przyjęte są błędne.

Pani Zalewska stwierdziła, że nie ma danych które mówią o faktycznie złożonych ilościach odpadów na składowiskach, przedstawiane są wielkości wg deklaracji bo faktycznie nie są w stanie firmy zwarzyć odpadów, ponieważ one są zmieszane na ogół z gminy Michałowice, Brwinowa, Pruszkowa. Poinformowała, że sięgnęła po dane do dokumentów krajowego programu gospodarki odpadami i wojewódzkiego programu gospodarki odpadami dla Mazowsza.

Z wyliczeń krajowego programu gospodarki odpadami wynika, że na miesiąc jest produkowanych w gospodarstwach domowych 21,32 kg odpadów. Natomiast wojewódzki program gospodarki odpadami stwierdził, że dla województwa mazowieckiego mamy 22,63kg odpadów. Więc to, co jest przedstawione w kalkulacji przez gminę, 36 kg odpadów jest zawyżone. W związku z tym jest to ważna informacja, która może wpłynąć zdecydowanie na obniżenie kosztów które gmina faktycznie poniesie. Następnie podała informację iż np. MZO może odbierać wysegregowane frakcje odpadów kuchennych, zielonych, papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal, wielkogabarytowe,  co daje gminie wynik segregowanych odpadów na poziomie 70%, więc to jest zdecydowanie więcej niż było przedstawiane wcześniej.

Pan Rajski przerwał wypowiedź Pani Zalewskiej.

Pani Borzymowska złożyła wniosek o zamknięcie dyskusji w tym temacie.

Przystąpiono do głosowania wniosku pani Borzymowskiej w sprawie zamknięcia dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Za wnioskiem      - 11

Przeciw                 -  0

Wstrzymało się    -  3

Rada wniosek przyjęła.

 

Pani  Kamińska zgłosiła wniosek formalny w sprawie imiennego głosowania na nad projektem uchwały w sprawiewyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Przystąpiono do głosowania wniosku pani Kamińskiej w sprawie głosowania imiennego nad projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Za przyjęciem – 14

Przeciw            -    0

Wstrzymało się-   1

Rada wniosek przyjęła.

Przystąpiono do głosowania imiennego nad projektem uchwały sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

 

W wyniku głosowania imiennego poszczególni radni głosowali w sposób następujący:

1.      Elżbieta Biczyk                           - wstrzymała się

2.      Ewa Borzymowska                      - za

3.      Hanna Brzeska Kalczuk - przeciw

4.      Tadeusz Chruściak                     - za

5.      Eugeniusz Hanc                          - przeciw

6.      Wojciech Herner             - za

7.      Anna Kamińska                          - wstrzymała się

8.      Paweł Kordys                              - za

9.      Michał  Krzyżanowski                - za

10.  Przemysław Majtyka                  - za

11.  Anna Olak-Popko                       - za

12.  Paweł Rajski                               - za

13.  Paweł Zacny                                - za

14.  Aurelia Zalewska                        - za

15.  Elżbieta Zawadzka                      - przeciw

Przewodniczący pan Paweł Rajski poinformował, że w wyniku głosowania imiennego nad przyjęciem uchwały oddano 10 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”.  W związku z powyższym  Uchwała Nr XXIII/213/2012  w  sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Pan Rajski zarządził 5 min przerwy.

 

Ad.pkt.4.2

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę
Nr XII/118/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012-2020.

Pani Jankowska poinformowała, że w załączniku Nr 1 do projektu uchwały zostały przedstawione zmiany w nakładach finansowych 2012 r.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę
Nr XII/118/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2012-2020.

Za przyjęciem            - 14

Przeciw                       -  0

Wstrzymało się          -   0

Uchwała Nr XXIII/214/2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt.4.3 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.

Pani Jankowska omówiła kolejno poszczególne załączniki do projektu uchwały wraz z autopoprawką.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.

Za przyjęciem            - 14

Przeciw                       -  0

Wstrzymało się          -  1

Uchwała Nr XXIII/215/2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt.4.4

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

Pan Pacyna poinformował, że przedstawiony wykaz wydatków zawiera zadania na które nie udało się wydać środków finansowych w 2012 r. z różnych przyczyn np. niektóre zadania były planowane jako zadania 2 -letnie.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna/negatywna.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

Za przyjęciem            - 15

Przeciw                       -  0

Wstrzymało się          -  0

Uchwała Nr XXIII /216/2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt.4.5

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę
Nr XII/120/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały dotyczy zmiany siedziby urzędu gminy w związku z czym we wzorach deklaracji zmianie uległ adres ich składania.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę
Nr XII/120/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Za przyjęciem            - 15

Przeciw                       -  0

Wstrzymało się          -  0

Uchwała Nr XXIII/217/2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt.4.6

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie podziału gminy Michałowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Pani Idzikiewicz poinformowała, że w projekcie uchwały  proponuje się wprowadzić podział Gminy Michałowice na 11 stałych obwodów głosowania. Siedziby obwodowych komisji nie ulegają zmianie przeważnie są to placówki oświatowe, świetlice. Nastąpi zmiana w dwóch przypadkach, w Regułach siedziba obwodowej komisji wyborczej obejmująca okręg wyborczy Reguły będzie się znajdować w Urzędzie Gminy oraz siedziba obwodowej komisji wyborczej obejmująca okręgi wyborcze Granicy proponuje się Szkołę w Nowej Wsi na wniosek Zarządu Osiedla Granica.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna/negatywna

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie podziału gminy Michałowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Za przyjęciem            - 15

Przeciw                       -  0

Wstrzymało się          -  0

Uchwała Nr XXIII/218/2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt.4.7

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie Uchwalenia ,,Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Michałowice” na rok 2013.

Pani Katarzyna Dąbek poinformowała, że projekt uchwały wynika z zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Został opracowany w oparciu o ustawę z 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Przedstawiony projekt zawiera zadania o których mowa w ustawie wraz ze wskazaniem sposobów ich realizacji. Jest zgodny z założeniami zawartymi w rozporządzeniu Rady Ministrów oraz wytycznymi Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michałowice i był konsultowany z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna/negatywna

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie Uchwalenia ,,Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Michałowice” na rok 2013.

Za przyjęciem            - 15

Przeciw                       -  0

Wstrzymało się          -  0

Uchwała Nr XXIII/219/2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt.4.8

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia ,,Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice’’ na rok 2013.

Pani Dąbek poinformowała, że projekt uchwały wynika z zadań własnych gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które wynikają z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zawiera on zadania o których mowa w ustawie wraz ze wskazaniem sposobów ich realizacji. Został opracowany na podstawie rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jest zgodny z założeniami Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Michałowice oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy i był konsultowany z Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna/negatywna

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia ,,Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice’’ na rok 2013.

Za przyjęciem            - 15

Przeciw                       -  0

Wstrzymało się          -  0

Uchwała Nr XXIII/220/2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad.pkt.5.

Z zakresu gospodarki komunalnej.

 

Pani Zalewska zapytała przy których budynkach komunalnych i placach zabaw zostaną ustawione kabiny sanitarne. Czy wymagane są określone wzory, estetyka tych kabin.

Pan Łuszczyński odpowiedział, że kabiny sanitarne są ustawione na przystankach WKD w Opaczy, Michałowicach, Regułach, Nowej Wiesi oraz na ulicy M. Dąbrowskiej 42 przy budynku komunalnym a także w parku w Regułach i Kaliszowym Gaiku. Są to standardowe kabiny, serwisowane co drugi dzień.

Pani Zalewska zapytała, czy zrealizowano zadanie wykonania nasadzeń na terenie gminy Michałowice. Czy to jest cała kwota w budżecie, czy tylko część.

Pan Łuszczyński odpowiedział, że przetarg został rozstrzygnięty na podaną kwotę i za nią został wykonany. Zadanie zostało zrealizowane w zakresie który jest objęty przetargiem.

Pani Brzeska zapytała, jaka jest procedura postępowania w przypadku adopcji zwierząt odłowionych.

Pan Łuszczyński odpowiedział, że zwierzęta odławiane są przetrzymywane przez firmę.
Po niektóre zwierzęta zgłaszają się właściciele, inne są oddawane do adopcji. Jeśli do tej firmy nie zgłosi się właściciel takiego zwierzęcia lub jest agresywne, zostaje ono przeniesione do schroniska.

Pani Brzeska zapytała gdzie znajdują się zwierzęta które czekają na adopcję.

Pan Łuszczyński odpowiedział, że zwierzęta które czekają na adopcję umieszczane są u właściciela firmy ,,Pies i kot” Pana Wojcieszka. Siedziba działalności mieści się na pograniczu gminy Jaktorów i Grodziska Mazowieckiego.

Z zakresu inwestycji i remontów.

Pani Popko zapytała, na kiedy jest przewidziane zakończenie inwestycji pod tytułem przebudowa ulicy Wesołej w Michałowicach i Michałowicach Wsi.

Pan Pacyna  odpowiedział, że lipiec 2013 r.

Pani Popko zapytała czy przeprowadzono odbiór ulicy Wojska Polskiego i 3-go Maja w Michałowicach.

Pan Pacyna odpowiedział twierdząco.

Pani Popko poprosiła o wyjaśnienie, dlaczego nie została poinformowana o terminach tego odbioru.

Pan Pacyna odpowiedział, że poinformowany był Zarząd Osiedla Michałowice.

Pani Popko stwierdziła, że nie pyta czy został poinformowany Zarząd Osiedla, tylko dlaczego po raz kolejny nie został zawiadomiona. Poprosiła o informowanie o odbiorach inwestycji w Michałowicach i Michałowicach Wsi.

Z zakresu geodezji i rolnictwa. 

Pan Chruściak poprosił o informację na temat nieodpłatnie nabytych sześciu działek.

Pan Wójt poinformował, że są to działki którymi gmina była wieczystym użytkownikiem. Obecnie kiedy jest ich właścicielem, gmina nie będzie  musiała płacić 3% opłaty dzierżawnej.

 

Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Brak pytań.

 

Z zakresu kultury, sportu i zdrowia.

Brak pytań.

 

Z zakresu Gminnej Oświaty.

Brak pytań.

 

Z zakresu pomocy społecznej.

Brak pytań.

 

Z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych.

 

Brak pytań.

 

Ad.pkt.6

Brak pytań.

 

Ad.pkt.7

Pan Wójt złożył wszystkim obecnym na sesji Życzenia Świąteczne.

 

Ad.pkt.8         

Pan Rajski poinformował, że do Rady Gminy wpłynęły następujące pisma:

-od Rady Rodziców w Komorowie,

-od Zarządu Osiedla Komorów pani Agnieszki Kaczorowskiej Budek – do wiadomości,

-pismo p. Wiesława Strzeżysza  odnośnie przejścia dla pieszych na ul. ryżowej w Opacz Kolonia

Następnie poinformował, że sesji odnośnie uchwalenia Uchwały Budżetowej 27 grudnia 2012r. nie będzie. Natomiast odbędzie się ona dnia 8 stycznia 2013 r. Powodem podjęcia takiej decyzji była prośba radnych o przełożenie sesji aby mielili oni więcej czasu na przeanalizowanie budżetu.

Następnie złożył wszystkim Życzenia Świąteczne oraz Noworoczne.

 

Ad.pkt.9

Pani Zalewska zapytała, czy pan przewodniczący rady gminy uwzględnił wniosek 8 radnych o zwołanie sesji 27 grudnia 2012 r.

Pan Rajski zarządził przerwę w celu dokonania obrad z Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy.

Po przerwie zapytał panią mecenas jakie konsekwencje wynikną dla gminy jeśli budżet zostanie uchwalony w styczniu 2013 r.

Pani Domańska zapytała ironicznie czy ma to obliczyć na kalkulatorze. Stwierdziła że pan przewodniczący żartuje w tym momencie.  

Pan Zacny stwierdził, że również chce uzyskać informacje, jakie są konsekwencje w momencie uchwaleniu budżetu 8 stycznia.

Pan Wójt stwierdził, że ten temat był już wielokrotnie omawiany.

Pan Rajski poinformował, że porosi o odpowiedz prawną. 

Pan Wójt zapytał co znaczy odpowiedź prawną. Poprosił pana Pacynę o wyjaśnienie przebiegu procedury postępowania.   

Pan Pacyna poinformował, że Gmina z Powiatem nie ma żadnego dokumentu oprócz uchwały intencyjnej o woli udzielenia pomocy finansowej w roku przyszłym. Umowa która była podpisana w bieżącym roku, z dniem 30 listopada wygasła. Jedynym twardym dokumentem który daje prawo powiatowi dysponowania środkami gminy jest uchwała rady gminy udzielająca dotacji celowej Powiatowi Pruszkowskiemu. Jeżeli rada gminy podejmie uchwałę udzielającą pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu na konkretne zadanie, jest to w tym momencie dokument twardy. Żeby taką uchwałę podjąć w pierwszej kolejności musi być uchwalony budżet, ponieważ na podstawie budżetu dopiero rada może taką  uchwałę podjąć. Jeżeli okaże się że instytucja wspomagająca zażąda przedstawienia dokumentu twardego pokazującego zabezpieczone środki w budżecie Powiatu Pruszkowskiego, a takiego dokumentu nie będzie, Powiat  nie będzie mógł potwierdzić tego że ma środki i w ty momencie instytucja odrzuci taki wniosek  ze względów formalnych, ponieważ wnioskodawca nie będzie miała zabezpieczonych środków na realizację inwestycji.

Pan Rajski Stwierdził że nie jest to opinia prawna i uznał, że nie otrzymał odpowiedzi na zadane pytanie.

Pan Wójt poprosił przewodniczącego, żeby miał odwagę wziąć na siebie konsekwencje podejmowanych przez siebie decyzji. Stwierdził również, że to już nie chodzi o sprawy gminy w tym momencie tylko o jakieś emocje i ambicje.

Pani Zalewska zapytała, czy powiat będzie mógł rozstrzygnąć przetarg a nawet ogłosić go nie mając porozumienia i uchwały.

Pan Wójt poinformował, że starostwo chce ogłosić przetarg w styczniu.

Pani Zawadzka stwierdziła że radni powinni się spotkać jak najszybciej w celu uchwalenia budżetu oraz zapytała dlaczego sesja nie może odbyć się 27 grudnia 2012 r.

Pan Rajski odpowiedział, że decyzja w sprawie terminu sesji została podjęta na podstawie wniosku radnych oraz informacji uzyskanych od Zastępcy Prezesa RIO Stanisława Stępnia i od pracowników Starostwa.

Pan Kozłowski poprosił o wyjaśnienie przez panią mecenas procedury postępowania w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

Pan Pacyna poinformował, że w projekcie budżetu jaki został złożony do Rady Gminy i do Regionalnej Izby Obrachunkowej jest wpisana kwota 700 000,00 zł na zadaniu pod tytułem  przebudowa Al. M. dąbrowskiej –dofinansowanie inwestycji powiatowej.  Taka sama kwota jest wpisana w Wieloletniej Prognozie Finansowej która została złożona do Regionalnej Izby Obrachunkowej. W momencie nie uchwalenia budżetu w roku bieżącym od 1 stycznia obowiązuje prowizorium budżetowe z kwotą 700 000,00 zł.

Pan Rajski stwierdził, że miał zupełnie inne informacje w tym temacie.

Pan Rajski poinformował, że sesja budżetowa odbędzie się 27 grudnia 2012 r. Następnie złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Michałowice. Poinformował, że odpowiedni dokument w tej sprawie złoży w biurze rady po zamknięciu sesji. Stwierdził że powodem rezygnacji jest panująca w radzie atmosfera w wyniku której radni nie mogą dojść miedzy sobą do porozumienia.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Pan Paweł Rajski zamknął obrady XXIII  sesji Rady Gminy Michałowice.

 

Protokołowała

Urszula Bejda

Data publikacji: 27.05.2013 13:41
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 31
Autor: Urszula Bejda