Urząd Gminy Michałowice
27.05.2013 13:48

Protokół nr XXIV

Z obrad XXIV sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2010-2014 z dnia 2012.12.27

Z obrad XXIV sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 27 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 9 radnych.

 

Ad. pkt.1

Wiceprzewodnicząca Pani Aurelia Zalewska powitała wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obecnych jest 9  radnych w związku, z czym rada może podejmować uchwały.

Następnie odczytała porządek obrad sesji.

1.      Sprawy porządkowe.

2.      Podjęcie uchwał w sprawach:

1)  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2013- 2020, 

2)  uchwalenia Uchwały Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice,

3)  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

3.      Informacje Wójta Gminy.

4.      Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

5.      Sprawy wniesione.

Za przyjęciem             -  9

Przeciw                       -   0

Wstrzymało się           -   0

Porządek obrad XXIV sesji został przyjęty.

 

Ad. pkt. 2.1

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2013-2020. 

Pan Wójt zgłosił autopoprawki do zaproponowanego projektu uchwały, które stanowią załącznik do protokołu.

Pani Jankowska poinformowała, iż złącznik nr 1 przedstawia w formie tabelarycznej prezentację budżetu gminy na rok 2013 oraz na kolejne lata do 2020 roku włącznie.
We wskazanym załączniku zostały przedstawione dochody i wydatki ogółem w podziale na  bieżące i majątkowe. Przedstawione zostały jeszcze prognozowane wyniki budżetu na kolejne lata; przychody i rozchody budżetu gminy; wskaźniki wynikające z zadłużenia gminy; wskaźnik spłaty zobowiązań. Natomiast załącznik nr 2 przedstawia wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013–2020.

Pani Zalewska odczytała Uchwałę Nr Wa.368.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. pozytywnie opiniującą  przedłożony przez Wójta Gminy Michałowice projek uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Michałowice na lata 2013 – 2020.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Majtyka poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Brzeska Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Kozłowski zapytał, dlaczego termin zakończenia realizacji przebudowy ul. Rodzinnej w Sokołowie jest przewidziany dopiero na 2016 r. natomiast ul. Akacjowej w Opaczy już na 2014 r.

Pan Wójt poinformował, że w WPF nie były dokonane żadne znamy. Terminy realizacji pozostają takie, jakie zostały wcześniej zaplanowane.

Pan Kozłowski zapytał, czy takie postępowanie jest sprawiedliwe.

Pan Wójt poinformował, że ul. Akacjowa miała być wykonana w 2011 r. a nawet w 2010 r. Na poszczególne miejscowości są przeznaczane kolejne kwoty, jest pewna równowaga w tym względzie.

Pani Zalewska zapytała, czy radni gminy wyrażają zgodę na udzielenie głosu Panu Robertowi Zalewskiemu.

Przystąpiono do głosowania w sprawie udzielenia głosu Panu Robertowi Zalewskiemu.

Za przyjęciem - 4

Przeciw                       - 5

Wstrzymało się          - 0

Rada wniosek odrzuciła.

 

Pani Brzeska-Kalczuk stwierdziła, że mieszkańcy mogli zgłaszać swoje opinie i uwagi podczas Komisji Rady.

Pani Zalewska zapytała, jak będzie przebiegała rozbudowa szkoły w Komorowie.

Pan Wójt poinformował, że na początek jest przewidziana termomodernizacja szkoły. Kolejną czynnością jest uchwalenie miejscowego planu, a następnie rozpocznie się projektowanie rozbudowy szkoły w Komorowie

Pani Zalewska poprosiła, o podanie przybliżonych dat kiedy mogą być wykonane poszczególne etapy omawianej inwestycji.

Pan Wójt poinformował, że termomodernizacja rozpocznie się w 2013 r. Natomiast nie może podać dokładnego terminu rozbudowy szkoły. Ponieważ to zależy od tego, kiedy zostanie uchwalony miejscowy plan a na jego uchwalenie ma wpływa szereg różnych czynników, których wyniku nie można przewidzieć na tym etapie.

Pani Zalewska w związku z brakiem sprzeciwu członków rady udzieliła głosu byłemu przewodniczącemu rady gminy panu Jackowi Sierakowi.

Pan Sierak zapytał, jaki jest poziom zadłużenia i jak wygląda relacja poziomu zadłużenia w stosunku do nadwyżki operacyjnej, która powinna pojawić się w kolejnych latach, dopóki sięga zadłużenie.

Pan Wójt poinformował, że wszystkie prognozy są wyliczone w załączniku nr 1. Natomiast, jeżeli chodzi o nowe rozwiązania to jeszcze są prowadzone dyskusje czy będą one wprowadzone. Ponieważ zaproponowane zmiany na dzień dzisiejszy uniemożliwiłyby w niektórych gminach zaciągania kredytów, a tym samym inwestowania. Nie dotyczy to jednak gminy Michałowice, gdzie występują  bardzo dobre wskaźniki.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2013-2020 wraz z autopoprawkami. 

Za przyjęciem - 9

Przeciw                       - 0

Wstrzymało się          - 0

Uchwała Nr XXIV/221/2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt. 2.2

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały był omawiany szczegółowo na komisjach. Przedstawił autopoprawki, które stanowią załącznik do protokołu informując, że pierwsza autopoprawka spowodowana jest dokonaniem zmian w WPF, natomiast druga  jest konsekwencją zmiany stawki za odbiór odpadów.

Następnie poprosił panią Skarbnik o omówienie poszczególnych załączników.

Pani Jankowska poinformowała, iż w tabeli nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2013 zostały przedstawione planowane dochody budżetu gminy. Zostały one przedstawione w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. W kolumnie nr 3 zostały wskazane źródła dochodów które będą pozyskiwane w roku 2013. W wyniku wprowadzonej autopoprawki przez pana wójta planowane dochody jako opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców ulegną zmniejszeniu o kwotę 364 000,00 zł i dochody bieżące zamkną się kwotą 976 000,00 zł. Dochody ogółem w związku z zaproponowaną zmianą do tej pozycji dochodowej ulegną zmniejszeniu ogółem o kwotę  364 000,00 zł i będą się zamykały kwotą 83 195 106,14 zł. Automatycznie ulegną zmniejszeniu dochody bieżące o kwotę 364 000,00 zł i będą się zamykały kwotą 82 953 106,14 zł. Dochody majątkowe zostały zaplanowywane w wysokości 242 000,00 zł. W załączniku nr 1a zostały przedstawione dochody związane z realizacją zadań zleconych. W tabeli nr 2 zostały przedstawione wydatki budżetu gminy w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe z uwzględnieniem obowiązujących grup wydatkowych wynikających z ustawy o finansach publicznych. Do omawianej tabeli została dołączona informacja uzupełniająca w podziale na działy, rozdziały i poszczególne zadania, jakie będą wykonywane w ramach poszczególnych wydatków ujętych w budżecie gminy.
załączniku nr 2a został przedstawiony plan wydatków majątkowych, które w roku 2013 zamykają się kwotą 17 357 391,77 zł. Załącznik nr 2b jest informacyjny związany z realizacją zadania współfinansowanego ze środków unii europejskiej. Tabela 2c przedstawia wydatki związane z realizacja zadań zleconych. Tabela nr 3 przedstawia przychody i rozchody budżetu gminy roku 2013. Przedstawiony został wynik budżetu gminy którego deficyt zostanie sfinansowany w roku 2013 z planowanych do zaciągnięcia kredytów a z pozostałej kwoty będą spłacane raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Kolejne tabele nr 4 i nr 5 to są tabele informacyjne wynikające z złącznika nr 2. W tabeli nr 6 zostały przedstawione przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Załącznik nr 1 przedstawia wysokość dotacji udzielanej z budżetu gminy w roku 2013. Są to zarówno dotacje podmiotowe jak i celowe, zostały wskazane podmioty, którym te dotacje będą przekazywane z budżetu gminy. Natomiast w załączniku nr 2 zostały przedstawione dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych.

Pani Zalewska odczytała Uchwałę Nr Wa.369.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 grudnia 2012 r. opiniującą pozytywnie przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2013 rok, oraz możliwość sfinansowania planowanego deficytu na 2013 r.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Majtyka poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pani Jankowska omówiła poszczególne załączniki.

Poinformowała, iż w tabeli nr 1 zostały przedstawione planowane dochody budżetu gmin. Dochody bieżące zostały zaplanowane w wysokości 83 317 106,14 zł lecz w z związku z wnoszoną autopoprawką pana wójta, zmniejszeniu ulegną planowane opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców o kwotę 364 000,00 zł a więc dochody bieżące po wprowadzeniu proponowanego zmniejszenia będą się zamykały kwotę 82 953 106,14 zł. Dochody majątkowe z kwotą 242 000,00 zł zostały zapisane w dziale 700 ,,Gospodarka mieszkaniowa’’. Będą one pochodziły z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i wpływów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego gminy. W wyniku dokonanej sprzedaży została należność rozłożona na raty i na rok 2013 będzie wynosiła 52 000,00 zł.

Pozostałe dochody są to dochody bieżące:

Dział 010 ,,Rolnictwo i łowiectwo” - z kwotą 5 541 000,00 zł.

Dział 700 ,,Gospodarka mieszkaniowa”- z kwotą 1 019 500,00 zł.

Dział 750 ,,Administracja publiczna’’ - z kwotą 79 950,14 zł.

Dział 751 ,,Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa’’
- z kwotą 2 000 752 ,00 zł.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” - z kwotą 56 000 415,00 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - z kwotą 1 712 188,00 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” - z kwotą 12,00 zł.

Dział 853 „Pomoc społeczna”  - z kwotą 1 686 914,00 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - z kwotą 223 750,00 zł,

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - z kwotą 40 000,00 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - z kwotą 4 500,00 zł.

Pan Zacny zapytał jakie dochody przewiduje pan wójt z tytułu wynajęcia części komercyjnej gminy.

Pan Wójt odpowiedział, że nie ma jeszcze podpisanych umów, więc nie są zapisane w planach dochody z tego tytułu.

Pan Zacny zapytał, czy były jakieś zgłoszenia.

Pan Wójt odpowiedział, że są oferty i na początku stycznia będzie ogłoszony konkurs na wynajęcie powierzchni.

Pani Jankowska poinformowała, iż w tabeli nr 1a zostały przedstawione dochody związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 ,,Administracja publiczna’’ - z kwotą 68 942,00 zł.

Dział 751 ,,Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa’’ – z kwotą 2 752,00 zł.

Dział 852 ,,Pomoc społeczna’’- z kwotą 1 354 600,00 zł

Pani Jankowska poinformowała, iż tabela nr 2 przedstawia planowane wydatki budżetu na rok 2013. Wydatki ogółem były planowane w wysokości 87 952 006,14 zł. W wyniku zaproponowanych przez pana wójta autopoprawek wydatki bieżące w dziale 900 ulegną zmniejszeniu o kwotę 364 000,00 zł i będą się zamykały kwotą87 588 006,14 zł.
Ta zmiana będzie miała odbicie w planowanych wydatkach bieżących, będą one wynosiły w roku 2013 –70 230 614,37 złWydatki majątkowe będą wynosiły 17 357 391,77 zł.
Do tabeli nr 2 została dołączona informacja uzupełniająca w zakresie wydatków bieżących.

Dział 010 ,,Rolnictwo i łowiectwo’’ - z kwotą 7 199 800,00 zł z podziałem na rozdział infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi – z kwotą 7 196 000,00 zł oraz na izby rolnicze – z kwotą 3 800,00 zł.

W ramach każdego paragrafu zostały wyszczególnione zadania, które będą realizowane w roku przyszłym.

Dział 600 „Transport i łączność”- z kwotą 4 273 500,00 zł z podziałem na rozdziały, lokalnego transportu zbiorowego - z kwotą 620 000,00  zł, drogi publiczne powiatowe - z kwotą 16 000,00 zł, drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - z kwotą 500,00 zł. drogi publiczne gminne - z kwotą 3 187 000,00 zł.  i pozostała działalność - z kwotą 450 000,00 zł.

W ramach każdego paragrafu są wyszczególnione zadania, które będą realizowane w roku przyszłym.

Pan Zacny zadał pytanie odnośnie pozycji 41 ,,Usługi transport – linia autobusowa WKD-ZTM’’ z kwotą 370 000,00 zł - na jakim Gmina jest etapie.

Pan Wójt odpowiedział, że gmina jest po negocjacjach cenowych, przed podpisaniem umowy na kontynuacje wspólnego biletu.

Pan Zacny zapytał, z jaką kwotą gmina będzie musiała się liczyć.

Pan Łuszczyński odpowiedział, że jest to kwota 121 000,00 zł. 

Pan Kozłowski zapytał, czy wspólna działalność WKD i ZTM będzie obowiązywać w całej naszej gminie, czy tylko do Opaczy tak jak było do tej pory

Pan Wójt poinformował, że na razie trwają rozmowy na temat porozumienia wszystkich gmin wzdłuż linii WKD. Natomiast do końca negocjacji wspólny bilet będzie obowiązywał według starych zasad.

Pan Kozłowski poinformował, że 2 lata temu przy wyborach wójt składaj podobne obietnice, że będzie to dla całej gminy i podobnie tłumaczył, że trwają rozmowy na ten temat. Natomiast w mediach są informacje, że Opacz również będzie w 2 strefie. Zapytał, jaka jest prawda.

Pan Wójt odpowiedział, że zostały przeprowadzone negocjacje z ZTM i do czasu, kiedy nie zostanie zawarte porozumienie z tymi podmiotami na całej linii WKD nadal będzie obowiązywał bilet do Opaczy. Nieprawdą jest, że z wspólnego biletu korzystają tylko mieszkańcy Opaczy korzystają z niego wszyscy mieszkańcy.

Pan Kozłowski poinformował że właśnie dlatego, że dotyczy to wszystkich mieszkańców więc powstał taki niepokój że będą wyższe ceny biletów.

Pan Wójt stwierdził, że ze strony ZTM jest to gra mediacyjna. Natomiast, jeśli dojdzie do porozumienia, to nie będzie rozszerzenia wspólnego biletu tylko będzie pewna ulga w biletach na WKD.

Pan Kozłowski zapytał czy została zlikwidowana linia autobusowa Suchy Las – Sokołów -  Pęcice.

Pan Łuszczyński poinformował, że tak ponieważ utrzymanie tej linii było nie opłacalne. W bieżącym roku liczba korzystających na jeden kurs jest poniżej jednego pasażera.

Pan Kozłowski zapytał, czy może się zapoznać z wynikami analiz przeprowadzonych na  pozostałych liniach autobusowych naszej gminy, stwierdzając że  nie ma obecnie linii która była by dochodową.

Pan Łuszczyński odpowiedział, że to prawda, że każda linia nie jest dochodowa. Natomiast ilość osób korzystających z linii autobusów w poszczególnych miejscowościach jest znacznie większa w stosunku do tej, która była w Sokołowie, Suchym Lesie.

Pan Kozłowski zapytał, jaki był stosunek osób korzystających z linii autobusowych w Sokołowie, Suchym Lesie, Pęcicach po roku czasu do osób korzystających z linii autobusowych w miejscowościach, które obecnie mają większą ilość pasażerów.

Pan Łuszczyński poinformował, że urząd nie posiada takich danych.  Natomiast porównując linie np. Komorów Wieś – Pruszków jest ona bardziej ekonomiczna i racjonalna od wskazanej przez pana Sołtysa.

Pan Kozłowski stwierdził, że decyzja o likwidacji omawianej linii została podjęta pochopnie bez rozmów z samorządami. Zapytał czy mieszkańcy nie mogliby korzystać z autobusu szkolnego.  

Pan Łuszczyński poinformowała, że kierowcy raczej nie ograniczają możliwości korzystania z takich linii, jest tylko kwestia odpłatności za przejazd.

Pan Strzelecki poinformował, że w zeszłym roku padło już podobne pytanie odnośnie przejazdu mieszkańców autobusem szkolnym i wtedy przepisy na to zabraniały. Czy w tym roku przepisy się zmieniły.

Pan Łuszczyński poinformował, że po wyjaśnieniu tej kwestii zostanie udzielona odpowiedź.

Pan Zacny zapytał, czy jakakolwiek gmina dopłaca do kolejki na trasie WKD.

Pan Wójt poinformował, iż do kolejki WKD dopłaca tylko Gmina Michałowice, do Kolei Mazowieckich dopłaca Gmina Grodzisk, Pruszków dopłaca do SKM-ki i do Kolei Mazowieckich, natomiast Piastów dopłaca do SKM-ki.

Pani Zalewska zapytała, które ulice wskazane w pozycji 54 dział ,,remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy’’ zostaną objęte remontem.

Pan Łuszczyński poinformował, że wszystkie ulice o nawierzchni asfaltowej które wymagają remontu w mniejszym czy większym zakresie będą remontowane z wskazanej pozycji.

Dział 700 ,,Gospodarka mieszkaniowa” 1 894 000,00 zł. Brak uwag.

Dział 710 ,,Działalność usługowa’’ - z kwotą 385 000,00 zł zapisane środki w tym dziale będą przeznaczone na wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

Brak uwag.

Dział 750 ,,Administracja publiczna’’ - z kwotą 8 728 663,00 zł z podziałem na rozdziały, urzędy wojewódzkie - z kwotą 310 646,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy – z kwotą 231 500,00 zł, urząd gminy - z kwotą 7 932 257,00 zł, promocja gminy – z kwotą 123 000,00 zł, i pozostała działalność - z kwotą 131 260,00 zł.

Pani Zalewska zapytałajaka kwota była w budżecie 2012 r. przeznaczona na utrzymanie urzędu gminy.  

Pani Idzikiewicz odpowiedziała, że w 2012 r. środki wynosiły 7 393 947,00 zł.

Pani Jankowska dokonała wprowadzenia do działu 751 ,,Urzędy naczelnych organów władze państwowej” z kwotą - 2 752,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Brak uwag.

Dział 754 ,,Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - z kwotą 249 300,00 zł z podziałałem na rozdziały, Komendy Wojewódzkie Policji - z kwotą 105 000,00 zł, ochotnicze Straże Pożarne - z kwotą 126 300,00 zł, obrona cywilna z kwotą 14 000,00 zł zarządzenie kryzysowe z kwotą 4 000,00 zł.

Brak uwag.

Dział 757 ,,Obsługa długa publicznego” - z kwotą 1 677 524,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych ewentualnie od pożyczek które będą zaciągane w roku 2013. 

Pani Zalewska zapytała czy środki przeznaczone na spłatę odsetek są wyższe jak w roku ubiegłym. Jaka kwota była w roku ubiegłym.

Pani Jankowska odpowiedziała, że kwota jest niższa z uwagi na to, że w roku 2012 kredyty, które zostaną zaciągnięte będą w niższej kwocie niż były planowane w budżecie 2012 r.
Na rok 2012 była planowana kwota 1 881 956,00 zł, ale ta kwota nie będzie w tej wysokości wykorzystana z uwagi na to, że kredyty dopiero będą zaciągnięte w końcówce roku bieżącego a na rok przyszły te środki na spłatę odsetek będą ponad 200 000,00 zł niższe w stosunku do roku 2012.

Dział 758 ,,Różne rozliczenia’’ z kwotą 5 102 568,00 zł. Wpłata jaka została określona przez Ministra Finansów na zwiększenie subwencji ogólnej budżetu państwa jest niższa ponad 700 000,00 zł w stosunku do roku 2012.

Pani Zalewska zapytałaczym jest rezerwa z zakresu oświaty 153 000,00 zł w ramach rezerwy ogólnej 488 000,00 zł.

Pani Jankowska poinformowała, że wskazane środki będą ewentualnie przeznaczone na wypłatę odpraw emerytalnych w roku 2013

Dział 801 ,, Oświata i wychowania” – z kwotą 28 519 713,00 zł z podziałem na rozdziały, Szkoły podstawowe – z kwotą 11 424 170,00 zł, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z kwotą 696 302,00 zł, przedszkola (niepubliczne) – z kwotą 4 432 070,00 zł, przedszkola (publiczne) – z kwotą 2 079 949,00 zł, inne formy wychowania przedszkolnego – z kwotą 860 780,00 zł. gimnazja – z kwotą 5 352 031,00 zł, dowożenie uczniów do szkół –z kwotą 312 000,00 zł, ogólnokształcącego w Komorowie – z kwotą 1 096 192,00 zł, dokształcenie i doskonalenia nauczycieli – z kwotą 112 108,00 zł.

Pani Zalewska poprosiła o odpowiedź panią Żakowską odnośnie informacji zwartych w tabelcew której był pokazany poziom wydatków na poszczególne szkoły w gminie.

Pani Żakowska poinformowała, że nie jest w stanie odnieść się do przedstawionej tabeli, ponieważ informacje zawarte w niej są nie pełne. Przypomniała, że pani radna miała udzielić dodatkowych wyjaśnień w tej kwestii.

Pani Zalewska poinformowała, że miała wyjaśnić, którego roku dotyczyły wyliczenia.

Pan Zacny stwierdził, że pani przewodnicząca zadaje pytania do tabelki, której radni nie znają.

Pani Zalewska poinformowała, że pokazywała ją na komisji. 

Pan Zacny stwierdził, że radni nie otrzymali tej tabeli.

Pani Zalewska poinformowała, że tabela została omówiona na Komisji Spraw Społecznych. Jeżeli jest taka potrzeba tabela zostanie przekazana do biura rady.

Poinformowała, że przedstawiono jej wniosek skierowany przez radę rodziców do pana dyrektora szkoły podstawowej w Komorowie z zapytaniem, gdzie są środki finansowe na zabezpieczenie następujące potrzeb: wyposażenia sal lekcyjnych w komputer, projektor, ekran i drukarkę. Gdzie są środki na niezbędne remonty, elementarne wyposażenie sal w materiały eksploatacyjne, nagrody w konkursach, imprezach oraz zawodach sportowych, na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, opłacanie zastępstw, tak by nie powtórzyła się sytuacja mająca miejsce w ostatnich tygodnia bieżącego roku tj. braku środków na prowadzenie zastępstw, co w konsekwencji doprowadziło do odwoływania integracyjnych wycieczek szkolnych oraz pierwszych i ostatnich lekcji w przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego.

Pan Wójt odpowiedział, że jeżeli są takie potrzeby, to są w budżetach poszczególnych szkół

Pani Zalewska poprosiła o udzielenie szczegółowej informacji.

Pan Wójt odpowiedział, że przy uchwalaniu budżetu środki finansowe są rozdzielane ogólnie na poszczególne szkoły, natomiast to dyrektorzy tych szkół decydują na jakie zadania szczegółowo rozdysponować przekazane środki.

Pani Zalewska poinformowała, że nie otrzymała pełnej informacji i wróci do tego pytania w dyskusji.

Pan Wójt poinformował, że rozpatrywanie takiego poziomu szczegółowości wydatków dokonywanych w poszczególnych szkołach nie należy do kompetencji wójta.

Pani Zalewska zapytała, dlaczego są rozbieżności jeśli chodzi o wzrost środków na poszczególne szkoły.

Pan Wójt poinformował, że wzrost jest we wszystkich szkołach prawie identyczny różni się kwotą 0,5 %. Natomiast rozbieżności wynikają z tego że w Liceum w Komorowie zmniejszeniu uległa ilość klas.

Dział 803 ,,Szkolnictwo wyższe” - z kwotą 51 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium imienia Jana Pawła II.

Brak uwag.

Dział 851 ,,Ochrona zdrowa” -  z kwotą 210 000,00 zł z podziałem na rozdziały, zwalczanie narkomanii – z kwotą 17 000,00 zł., przeciwdziałanie alkoholizmowi – z kwotą 163 000,00zł. i pozostała działalność – z  kwotą 30 000,00 zł

Brak uwag.

Dział 853 ,,Pomoc społeczna” -  z kwotą 210 000,00 zł z podziałem na rozdziały, domy pomocy społecznej - z kwotą 225 000,00 zł, rodziny zastępcze - z kwotą 4 320,00 zł, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - z kwotą 5 000,00 zł,wspieranie rodziny - z kwotą 35 605,00 zł, świadczenia rodzinne - z kwotą 1 471 275,00 zł,

składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków stałych  - z kwotą 20 000,00 zł, zasiłki pomoc w naturze - z kwotą 213 800,00 zł, dodatki mieszkaniowe - z kwotą 3 000, 00 zł, zasiłki stałe - z kwotą 176 000,00 zł, ośrodek pomocy społecznej - z kwotą 926 820,00 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z kwotą 53 957,00 zł, pozostała działalność - w kwocie 149 279,00 zł.

Brak uwag.

Dział 853 ,,Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej’’ -  z kwotą 758 800,00 zł z podziałem na rozdziały, dotację celową z budżetu państwa niepublicznym żłobkom - w wysokości 508 800,00 zł, i pozostałą działalność - z kwotą 250 000,00 zł.

Brak uwag.

Dział 854 ,,Edukacyjna opieka wychowawcza” z kwotą 1 325 835,00 zł z podziałem na rozdziały, świetlice szkolne - z kwotą 1 157 835,00 zł, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży - z kwotą 47 900,00 zł, pomoc materialną dla uczniów  - z kwotą 120 100,00 zł.

Brak uwag.

Dział 900 ,,Gospodarka komunalna i ochrona środowiska’’ do tego działu zostały wprowadzone następujące autopoprawki.

Pan Kozłowski zapytał o pozycję  912 ,,Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”.

Pan Wójt poinformował, że w wskazanym punkcie wpisana jest suma wszystkich pozycji  z tego działu.

Pan Kozłowski zapytał, co oznacza zapis „utrzymanie zieleni w miastach i gminach”.

Pan Wójt poinformował, że wskazany zapis jest zapisem ustawowym, zarówno w miastach jak i gminach pisze się go w ten sam sposób.

Pan Zacny zapytał, czy zgodnie z pozycją 948 i 951 koszt „Świąt Bożego Narodzenia” wyniesie 130 000,00 zł

Pan Łuszczyński  poinformował, że są to planowane koszty wykonania oświetlenia świątecznego zarówno choinek jak i dekoracji ulicznych. Wiele dekoracji świątecznych jest już zniszczona i należy zakupić nowe. Dekoracje są montowane zgodnie z sugestiami poszczególnych samorządów w centralnych punktach, w każdej miejscowości.

Pan Zacny zapytał czy na pozycję 920 ,,Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy’’ jest przeznaczona kwota 70 000,00 zł.

Pan Łuszczyński potwierdził.

Dział 921 ,,Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego’’-  z kwotą 1 638 502,39 zł. 

Pan Zacny zapytał jakie imprezy kulturalne wskazane w pozycji 1028 będą organizowane na terenie gminy Michałowice.

Pan Żuchowski odpowiedział, że są to przede wszystkim stałe imprezy ogólno gminne np. koncert kolęd; przegląd młodych talentów muzycznych, dzień dziecka we współpracy z sołectwami, szkołami, przedszkolami, uroczystości Pęcickie sierpniowe i październikowe, muzyczna  jesień, przegląd artystyczny dzieci i młodzieży. A także w miarę możliwości budżetu także lokalne współdziałanie z sołectwami lub z instytucjami.

Pani Małgowska zapytała. czy w kwocie 220 000,00 zł są uwzględnione imprezy gminne typu Dożynki, dni gminy Michałowice.

Pan Żuchowski odpowiedział, że dożynki, święto 11-go listopada i święto gminy Michałowice są finansowane z oddzielnego paragrafu.

Dział 926 ,, Kultura fizyczna’’ z kwotą 1 044 685,98 zł z podziałem na  rozdziały, obiekty sportowe - z kwotą 883 685,98 zł, zadania w zakresie kultury fizycznej - z kwotą 161 000,00zł.

Pan Zacny zapytał jakie imprezy sportowe Gmina będzie organizowała w ramach pozycji 1126.

Pan Żuchowski odpowiedział, że z tej pozycji będzie finansowany jesienny turniej karate a także wiele imprez ogólnogminnych np. dożynki, pod warunkiem że zawierają elementy sportowe, również są finansowane wyjazdy drużyn sportowych.

Pan Zacny zapytał, ile jest piaskownic na terenie gminy.

Pan Łuszczyński odpowiedział, że na każdej strefie rekreacji są dość duże piaskownice ,plus na wszystkich placach zabaw.

Pan Zacny poprosił o poinformowanie ile konkretnie ich jest.

Pan Łuszczyński poinformował, że jest 11 piaskownic dużych oraz tak zwane strefy upadku pod urządzeniami zabawkowymi.

Pan Kozłowski poprosił o wyjaśnienie następujących pozycji 1099, 1103 i 1133.

Pan Żuchowski poinformował, iż pozycja 1099 ,,Umowa zlecenia dla trenera - boisk Orlik w Sokołowie” dotyczy obecnie zatrudnionego trenera. Pozycja  ,,Umowy zlecenia - boisko Orlik w Sokołowie” tj. utrzymanie czystości i porządku. ,,Usługi związane z utrzymaniem Orlika” na kwotę 5 000,00 zł w zależności od potrzeb, przeznaczone są na naprawy uszkodzeń.

Pani Zalewska zapytała jakie wyposażenie będzie zakupione na strefach rekreacji za
30  000,00 zł.

Pan Łuszczyński poinformował, że będzie urządzenie które częściowo było zdemontowane oraz doposażenie placu zabaw który jest przy ulicy Zaułek w Pęcicach.

Pani Zalewska stwierdziła, że miejsca wskazane przez pana Łuszczyńskiego nie należą do stref rekreacji.

Pan Łuszczyński poinformował, iż w ramach pozycji ,,Uzupełnienie urządzeń zabawkowych - Pęcice (fundusz sołecki)’’ gmina zapewnia wszystkie materiały na dozór w strefach rekreacji. Ponosi wszystkie koszty na zakup środków czystości, sprzętu, materiałów, jak również wymiany  urządzeń które ulegają zniszczeniu.

Pani Zalewska  poprosiła o wyjaśnienie pozycji 1112 ,,Zakupy związane z działalnością sportową” na kwotę  30 000, 00 zł.

Pan Żuchowski poinformował, że są to wydatki związane zakupem trofeum sportowych, nagród, wykonywanie grawerek. A także zakup wody oraz posiłków dla sportowców w przypadku zarówno  gdy gmina jest gospodarzem, jaki i podczas wyjazdów sportowców.  

Pani Jankowska  poinformowała, iż  tabela nr 2a zawiera szczegółowy wykaz planowanych zadań majątkowych które będą realizowane w roku 2013. Zostały tu rozpisane środki na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych. Planowane nakłady finansowe na realizację tych zadań wynosić będą 17 357 391,77 zł.

Dział 010 ,,Rolnictwo i łowiectwo’’  - z kwotą 2 495 000,00 zł

Dział 600 ,,Transport i łączność” w planowanych nakładach inwestycyjnych będą wprowadzone autopoprawki do pozycji 50 ,,Przebudowa ul. Brzozowej  i Al. Marii Dąbrowskiej  w Komorowie - doinwestowanie inwestycji powiatowej” będzie dopisana kwota w wysokości 870 000,00 zł po zmianach kwota ulegnie zwiększeniu do 1 570 000,00 zł.
Kwota 870 000,00 zł zostanie przeniesiona z działu 801 z pozycji 64 i 68. w pozycji 64 ulegną zmniejszeniu planowane nakłady o 670 000,00 zł i pozostaną tu wpisane środki w wysokości 230 000,00 zł. Natomiast w pozycji 68 będą zapisane środki w wysokości 100 000,00 zł pomniejszone o kwotę 200 000,00 zł.

Pan Strzelecki zadał pytanie do pozycji 19 ,,Budowa sieci wodociągowej w ul. Bodycha od ul. Regulskiej  do ul. Rumuńskiej’’ na kwotę 30 000,00 zł. Czy jest to dokończenie wodociągowania tej ulicy i czy kwota 30 000,00 zł jest wystarczającą do zrobienia tego zadnia. Zapytał również czy budowa ul. Lazurowej w Regułach, na osiedlu od strony Michałowic  zostanie zrobiona w przyszłym roku.

Pan Kawiorski odpowiedział, że nie potrafi odpowiedzieć czy uda się w ramach zamkniętego pierścienia wykonać sieć wodociągową w ul. Bodycha, jest to  na etapie dokumentacji projektowej. Natomiast ul. Lazurowa jest przewidziana do realizacji w przyszłym roku.

Pan  Krzyżanowski zadał pytanie dotyczące pozycji 12 ,,Modernizacja SUW Komorów, dokumentacja „ na kwotę 500 000,00 zł. czy za tą sumę będzie tylko dokumentacja czy coś jeszcze.

Pan Kawiorski poinformował, że w tej pozycji wystąpił błąd, należy wykreślić zapis  „dokumentacja projektowa”, ponieważ jest to na kontynuację modernizacji stacji uzdatniania wody.

Pani Zalewska zapytała na jaki okres została zawarta umowa dotycząca zadaszenia boiska w Komorowie. Czy kwota 230 000,00 zł zabezpieczy to zadanie.

Pan Kawiorski odpowiedział, że kwota 230 000,00 zł nie zabezpieczy tego zadania i w związku z tym zostanie podpisana umowa. Kwota całego zadania to jest około 264 000,00 zł. Termin realizacji jest przewidziany prawdopodobnie na 31 maj.   

Tabela nr 2b - wydatki na realizację projektu ,,Aktywnie do rozwoju” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Tabela nr 2c  wydatki związane z realizację zadań z zakresu administracji rządowej. W roku 2013 wydatki ogółem wyniosą 1 426 294,00 zł.

Tabela nr 3 przychody i rozchody budżetu gminy. Wyszczególnione zostały dochody ogółem, wydatki ogółem  i przedstawiony został wynik budżetu gminy w wysokości 4 392 900,00 zł. Przedstawione zostały przychody które będą się składały z wolnych środków w wysokości 1 900 000,00 zł i z planowanych do zaciągnięcia kredytów w roku 2013 w wysokości 8 500 000,00 zł. W roku przyszłym spłata kredytów wyniesie 6 007 100,00 zł.

Pani Zalewska  zapytała czego dotyczą wpływy z  pozycji dochody majątkowe w wysokości 242 000,00 zł.

Pani Jankowska poinformowała, że dochody w kwocie 242 000,00 zł zostały wyszczególnione w tabeli nr 1 w dziale 700 ,,Gospodarka mieszkaniowa’’. Kwota 190 000,00 zł pochodzić będzie z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności natomiast kwota 52 000,00 zł pochodzić będzie z wpływów z tytułu  sprzedaży mienia komunalnego

Tabela nr 4  dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii z kwotą 17 000,00 zł. Jak również na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 163 000,00 zł. 

Tabela nr 5 dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. Wpływy będą pochodziły z pobieranych opłat związanych z ochroną środowiska a środki po stronie wydatkowej zapisanej w kwocie 40 000,00 zł zostaną przeznaczane na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem azbestu z dachów.

Brak uwag.

Tabela nr 6  tytuły przedsięwzięć które będą realizowane w ramach środków pochodzących z funduszu sołeckiego.

Brak uwag.

Załącznik nr 1 przedstawia dotacje które będą udzielone podmiotom należącym i nie na leżącym do sektora finansów publicznych.

Brak uwag.

Załącznik nr 2 przedstawia plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych.

Brak uwag.

Pani Jankowska  poinformowała, iż do projektu uchwały dołączona jest informacja o stanie zobowiązań wierzytelności finansowej gminy Michałowice. Wyszczególniono w niej dwie główne pozycje ,,Zobowiązania finansowe gminy na dzień  30 września 2012 r.” oraz ,,Należności gminy z tytułu dochodów budżetowych’’.

Pan Strzelecki zapytał dlaczego wnioski sołtysów nie są uwzględniane w budżecie. Przypomniał również o spłacie długu jaki  Komorów zaciągnął od Reguł w celu zakupienia budynku pod istniejący obecnie ośrodek zdrowia na ul. Turkusowej. Poprosił o zajęcie się w miarę możliwości tą sprawą.

Pan Wójt  stwierdził, że wszystkie postulaty składane przez sołtysów są rozpatrywane i uwzględniane, natomiast na ich realizację trzeba czasem poczekać. W każdej miejscowościach jest na wszystko bardzo duże zapotrzebowanie, natomiast budżet jest ograniczony.

Pan Kozłowski stwierdził, że wnioski sołtysów nie giną, ale na ich realizację czeka się  nawet kilkanaście lat. Przykładem może być ścieżka rowerowa Pęcice – Reguły. Zapytał również dlaczego 26 pozycji przeszło z nie wygasających na rok 2012 z roku 2011.

Pan Wójt stwierdził, że prawdopodobnie w 2013 roku zostanie wykonana ścieżka rowerowa do ul. Granicznej, a także będzie zrobiony projekt na przeprawę przez rzekę Raszynkę. Sprawa ścieżki rowerowej jest cały czas w toku, natomiast są pewne procedery których nie da się przyspieszyć, bądź obejść.

Pan Kozłowski stwierdził, że wiele spraw zgłaszanych przez sołtysów nie jest uwzględniane w budżecie. Zapytał dlaczego tak się dzieje, czy gmina działa według standardowego szablonu nie uwzględniając wnoszonych bieżących postulatów.

Pani Zalewska zapytała dlaczego budżet został skonstruowany w taki sposób, że nie zabezpiecza wiele ważnych potrzeb Szkoły Podstawowej w Komorowie.

Pan Żakowska odpowiedziała, że gmina w budżecie na wszystkie poruszane przez panią Zalewską zagadnienia zabezpieczyła środki. Natomiast w jaki sposób dyrektorzy szkół rozdysponowują otrzymanymi środkami, zależy tylko od nich.

Pani Zalewska  stwierdziła, że nie wszystkie potrzeby zostały zabezpieczone w budżecie.

Pan Wójt stwierdził, że dyrektorzy każdej jednostki organizacyjnej wystąpili by na pewno o więcej środków finansowych. Ponieważ jest bardzo wiele potrzeb do zrealizowania, natomiast budżet jest ograniczony i nie da się wszystkim dać tyle środków finansowych, ile by chcieli. Gmina rozdziela pieniądze na poszczególne szkoły a od dyrektorów szkół zależy w jaki sposób będą chcieli je wykorzystać.

Pani Zalewska  stwierdziła, że to były informacje odnośnie zastrzeżeń do budżetu szkoły od rady rodziców.

Pan Wójt poinformował, że gmina nie otrzymała takiego pisma.

Pani Zalewska  stwierdziła, że to pismo było skierowane do pana dyrektora. Ponieważ jednak jest to opinia dotycząca budżetu szkoły, a na dzisiejszej sesji jest omawiany budżet, chciała zorientować się czy jest możliwość poprawienia go.

Pan Wójt stwierdził, że pan dyrektor na pewno udzieli odpowiedzi na to pytanie.

Pan Kozłowski  zapytał, czy rada wyraziła zgodę na zabranie głosu przez pana dyrektora.

Pani Zalewska poinformowała, że statut gminy uprawnia pana dyrektora do zabrania głosu.

Pan Dyrektor  stwierdził, że omawiane pismo, jest to opinia na temat budżetu przedstawiona przez radę rodziców szkoły podstawowej w Komorowie. Z tym pismem szkoła jest zapoznana  oraz jego kopia została przekazana pani dyrektor Alicji Żakowskiej. Przedstawione w tym piśmie informacje nie są jednoznaczne, lecz w danej chwili nie ma możliwości aby je wszystkie omówić.

Pan Zacny  stwierdził, że w budżecie można zauważyć z roku na rok większe środki finansowe przeznaczone na oświatę tylko biorąc pod uwagę zwiększone zadania, inflację,  wzrost kosztów utrzymania wychodzi na to że jest to ciągle ten sam poziom.

Pani Jankowska poinformowała, że w wyniku wprowadzonych w dniu dzisiejszym autopoprawek ulegną zmianie kwoty wykazane w paragrafie 1 w ust. 1 i 2. W ust. 1 ustala się dochody w łącznej kwocie 83 195 106,14  zł w dochody bieżące  w kwocie 82 953 106,14 zł. W ust. 2 ustala się wydatki w łącznej kwocie 87 587 006,14 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 70 230 614,37 zł.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w uchwalenia Uchwały Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice wraz z autopoprawkami.

Za przyjęciem - 9

Przeciw                       - 0

Wstrzymało się          - 0

Uchwała Nr XXIV/222/2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt. 2.3

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały jest konsekwencją zmian dokonanych w WPF  i budżecieZmianie ulega zapis ust. 4 § 1 który nie do końca precyzował ewentualny rozdział uzyskanych środków ze ,,schetynówek’’.

Pani Brzeska  zapytała jak wyglądały koszty kilka lat temu kiedy były szanse zrobić Al.Marii Dąbrowskiej, czy one wzrosły czy zmalały.

Pan Wójt poinformował, że zmienił się zakres inwestycji. Obecnie jest realizowany tylko odcinek Al. Marii Dąbrowskiej, wtedy miała być cała ulica.

Pani Brzeska  zapytała dlaczego tylko część jest realizowana.

Pan Wójt poinformował, że kolejne etapy będą realizowane w  następnych latach.

Pani Brzeska  stwierdziła, że mieszkańcy będą teraz czekać nie wiadomo jak długo na realizację tego zadania.

Pan Wójt odpowiedział, że tak.

Pani Brzeska  stwierdziła, że to jest niesprawiedliwe wobec mieszkańców.

Pan Kozłowski zapytał czy wejście w ,,schetynówkę’’ i plan WPI gminy był wystarczający.

Pani Domańska odpowiedziała, że gmina wywiązała się w terminie ze wszystkich formalnościTeraz trzeba czekać na decyzję instytucji udzielającej dotacji i wtedy okaże się czy  działania gminy były wystarczające czy też nie. .

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

Za przyjęciem - 9

Przeciw                       - 0

Wstrzymało się          - 0

Uchwała Nr XXIV/223/2012 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt. 3

 

Pan Wójt złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżającego się Nowego Roku. Podziękował również za podjęcie  uchwały  budżetowej co pozwoli to na rozstrzygnięcie wielu spraw, a w szczególności tych związanych z  ustawą o utrzymaniu czystości i porządku.

 

Ad. pkt. 4

Pan Zalewska poinformowała, że nie wpłynęły żadne informacje do przewodniczącego. Następnie złożyła wszystkim obecnym na sali życzenia z okazji Nowego Roku.

 

Ad. pkt. 5

Pan Zacny zadał pytanie co jest z uchwałę odnośnie posługiwania się fajerwerkami. Miała ona być przygotowana na listopadową sesję rady gminy. A także prosił o odśnieżanie chodnika na wysokości budynku starego urzędu gminy w Michałowicach.

Pan Łuszczyński stwierdził, że po przeprowadzonej wnikliwej analizie przepisów prawnych stwierdzono, że gmina nie może zakazać pokazów fajerwerków w  Michałowicach Wsi, ponieważ odbywają się one na prywatnym terenie. Natomiast na terenach  publicznych, czyli na terenie gminy takie pokazy odbywają się sporadycznie, dlatego podjęcie takiej uchwały byłoby nieracjonalne.

Pan Zacny zapytał, czy uchwała odnośnie czystości i porządku została uchylona przez Wojewodę.

Pan Łuszczyński odpowiedział że nie.

Pan Zacny stwierdził, że w tej uchwale gmina mogła zakazać właścicielom prywatnych posesji określonych zachowań.

Pan Łuszczyński odpowiedział, że w tym przypadku uchwała byłaby uchylona ponieważ przepisy kodeksu wykroczeń wyraźnie określają sankcje, za ich nie przestrzeganie.

Pan Zacny stwierdził, że skoro gmina jest w stanie zakazać określonych zachowań właścicieli prywatnych posesji dotyczących utrzymania czystości i porządku, to na pewno może też zakazać im używania fajerwerków.

Pani Idzikiewicz odpowiedziała, że gmina jest w posiadaniu wyroku sądu, który stwierdza że nie można wydać przepisów zakazujących używania fajerwerków na prywatnych posesjach.   

Pan Zalewski zapytał jakimi kryteriami kierowali się radni udzielając jednemu mieszkańcowi głos a drugiemu nie. Następnie zapytał, dlaczego projekt uchwały budżetowej nie jest publikowany na stronach internetowych przed sesją.

Pan Wójt  poinformował, że projekty uchwał są zamieszczone na stronie internetowej Gminy.

Pan  Zalewski stwierdził, że przed sesją szukał na stronie internetowej projektu uchwały budżetowej, lecz go nie znalazł. Następnie odniósł się do odpowiedzi pani przewodniczącej i porosił o padanie kryteriów którymi się kierowała rada nie udzielając głosu.

Pani Zalewska odpowiedziała, że rada gminy w głosowaniu jawnym wydaje opinię o udzieleniu bądź nie udzieleniu głosu.

Pan  Zalewski stwierdził, że w budżecie brakuje środków finansowych na ewentualne sfinansowanie inwestycji w razie nie otrzymania przez Powiat Pruszkowski dotacji.

Pan Wójt  poinformował, że do pozycji w budżecie zostały wprowadzone autopoprawki, które pokrywają  kwotę w całości.

Pan Strzelecki zapytał jaki organ i w jaki sposób będzie egzekwował wywiązywanie się  z obowiązku odśnieżana chodników oraz ścieżek rowerowych na terenie gminy. 

Pan Wójt  stwierdził, że pan sołtys wyolbrzymia pewne sytuacje, gdy w rzeczywistości sprawy wyglądają zupełnie inaczej.

Pan Strzelecki stwierdził, że ulice oraz ścieżki rowerowe nie są odśnieżane. Natomiast dzielnicowi nie robią nic w tej sprawie, aby ukarać tych którzy nie  zajmują się odśnieżaniem.

Pan Łuszczyński  stwierdził, że gmina wywiązuje się ze swoich obowiązków w określonym zakresie. Natomiast nie jest w stanie odśnieżyć wszystkich chodników. Jeśli chodzi o dzielnicowych, to oni mają instrumenty  prawne, dzięki którym mogli by egzekwować wywiązywanie się z obowiązku odśnieżania, lecz tego nie robią.

Pan Zalewski stwierdził, że kwota wpisana w projekcie uchwały budżetowej różni się od kwoty podjętej w uchwale o 10 000,00 zł.

Pan Wójt stwierdził, że w uchwale jest wpisana kwota maksymalna, natomiast można udzielić pomoc w wysokości mniejszej.

Pan Zalewski poinformował, że zgodnie z zasadami zamówień publicznych jeśli w budżecie nie zostanie zabezpieczona pełna kwota, nie można ogłaszać przetargu.

Pan Wójt stwierdził, że potrzeba  jest  kwota 1 570 000,00 zł.

Pan Zalewski zapytał dlaczego radni przyleli uchwałę z kwotą 1 580 000,00 zł. A także dlaczego pan wójt wprowadził w błąd radę wpisując w projekcie uchwały kwotę 1 580 000,00 zł jeśli wystarczyłaby kwota 1 570 000,00 zł do zrealizowania tego zamierzenia.

Pan Kawiorski poinformował, że doszło po prostu do pomyłki.

Pan Zalewski zapytał, dlaczego ulica Środkowa w Opaczy Kolonii nie jest odśnieżana, oraz zapytał który odcinek ulicy Środkowej w Opaczy Kolonii został uwzględniony w budżecie do przebudowy.

Pan Łuszczyński poinformował, że sprawdzi czy wskazana ulica nie była odśnieżana 

Pan Zalewski porosił o pisemną odpowiedź odnośnie utrzymania ulicy Środkowej.

Pan Zalewski zadał pytanie odnośnie załącznika 2a, pozycji 32 ,,Przebudowa ulicy Środkowej w Opaczy Kolonia”  - który odcinek będzie przebudowywany.

Pan Pacyna odpowiedział, że planowany jest odcinek od ul. Klonowej do ul. Ryżowej.

Pani Zalewska zapytała czy pan Zalewski pomimo udzielonych ustnych wyjaśnień w dalszym ciągu prosi o odpowiedź pisemną.

Pan Zalewski odpowiedział, że tak.

Pani Zalewska poinformowała, że po otrzymaniu pytania w formie pisemnej zostanie udzielona odpowiedź w formie pisemnej. 

Pani Brzeska Kalczuk stwierdziła, że aby otrzymać odpowiedź na piśmie należ zadać pytanie  na piśmie.

Pan Zalewski zadał pytanie dotyczące tabeli nr 2a pozycji nr 1 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej, Badylarskiej, Środkowej, Górnej, Bez Nazwy (od ul. Środkowej do Al. Jerozolimskich) w Opaczy Kolonia’’, która z tych ulic będzie realizowana.

Pan Pacyna odpowiedział, że z wymienionego zakresu jest zrealizowana ulica Sosnowa. Natomiast na pozostałe ulice został złożony wniosek aplikacyjny o pozyskanie środków zewnętrznych, jeżeli uda się je pozyskać zostaną zrobione pozostałe ulice.

Pan Kozłowski zapytał czy pan wójt wziął pod uwagę w budżecie na 2013 r. oświetlenie autostrady.

Pan Wójt poinformował, że w 2013 r. to nie jest to brane pod uwagę i nawet jeśli zostanie wystawiona za to faktura gmina nie będzie jej płaciła w 2013 r.

Pan Kozłowski stwierdził, że w rankingu samorządów ogłoszonych przez Rzeczypospolitą z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w pierwszej setce znalazło się 13 gmin z Mazowsza, lecz nie ma w niej gminy Michałowice w związku tym, dlaczego mówi się że gmina Michałowice zajmuje pierwsze miejsce na Mazowszu.

Pan Wójt odpowiedział, że nie zna materiałów przedstawionych przez pana sołtysa, natomiast rankingów jest bardzo dużo.

Pan Kozłowski stwierdził, że ludzie są wprowadzani w błąd i należałoby sprostować, że gmina Michałowice nie jest na pierwszym miejscu.

Pan Wójt stwierdził, że jest bardzo wiele różnych rankingów w których są brane pod uwagę różne kryteria wyboru.  Zapytał, jakie kryteria były przyjęte w Rzeczypospolitej.

Pan Kozłowski poinformował, że oceniany był wzrost dochodów, wydatki gmin, wartość pozyskanych środków unijnych, wydatki na inwestycje i ochronę środowiska. Gmina nie została zakwalifikowana w pierwszej  setce więc jest to wprowadzanie ludzi w błąd.

Pan Wójt poinformował, że są różne kryteria przyjęte i gmina może startować w różnych rankingach, konkursach.

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodnicząca Pani Aurelia Zalewska zamknęła obrady XXIV  sesji Rady Gminy Michałowice.

 

Protokołowała

Urszula Bejda

Data publikacji: 27.05.2013 13:48
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 31
Autor: Urszula Bejda