Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.10.2013 10:58

Protokół nr XXIX

Z obrad XXIX sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2010-2014 z dnia 2013.05.24

Z obrad XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 24 maja 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 14 radnych.

 

Ad. pkt.1

Wiceprzewodniczący  pan Paweł Zacny powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obecnych jest 12  radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały.

Poinformował, że 20 maja 2013 r. wpłynęło do biura rady pismo o zwołaniu nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Michałowice.

Porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

  1. Sprawy porządkowe.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa użytkowania wieczystego do działki nr ew.716/30 położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2013.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2013-2020.

Za przyjęciem – 12

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Porządek obrad XXIX sesji został przyjęty.

 

Ad. pkt.2

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa użytkowania wieczystego do działki nr ew.716/30, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle.

Pan Wójt poinformował, że nabycie dot. działki o nr ew. 716/30 o pow. 0,0184 ha, która mieści się w bliskim sąsiedztwie stacji WKD Komorów. Aby zrealizować II etap przebudowy Al. Marii Dąbrowskiej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle niezbędne jest pozyskanie tego terenu od  Spółki Akcyjnej Polskie Koleje Państwowe. Nabycie prawa użytkowania wieczystego pozwoli uzyskać pozwolenie na budowę i zakończyć realizację inwestycji w bieżącym roku. Po rozmowach z przedstawicielami PKP została wykonana wycena w celu nabycia tego terenu z przeznaczeniem na pas drogowy. Obecnie działka zajmuje częściowo chodnik, a częściowo trawnik.

Pani Borzymowska zapytała, czy byłaby możliwość bezpłatnego przejęcia tego gruntu od Skarbu Państwa.

Pan Wójt wyjaśnił, że teren ten jest  własnością PKP i zakup jest jedyną możliwością nabycia tej działki.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa użytkowania wieczystego do działki nr ew.716/30 położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Osiedle.

Za przyjęciem – 11

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXIX / 260 /2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2013.

Pani Jankowska poinformowała, że z uwagi na zachowanie terminów realizacji inwestycji zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie gminy w zadaniach inwestycyjnych. Zmiany te wynikają z wykonania robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego zakończenia inwestycji. Wyjaśniła, że do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale na rok bieżący zostały dołączone 2 załączniki. W załączniku nr 1 zostały przedstawione proponowane zmiany w wydatkach inwestycyjnych i wydatkach bieżących. Zmiany te wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych. W załączniku nr 2 zostały przedstawione tytuły zadań inwestycyjnych, których będą dotyczyły proponowane zmiany.

Pani Borzymowska poprosiła o wyjaśnienie dlaczego takie zmiany miały miejsce i omówienie każdego z punktów w załączniku nr 2.

Pan Kawiorski omówił każdy punkt tabeli w załączniku nr 2. Wyjaśnił, że zmiany te dot. zwiększenia środków na 3 zadaniach: budowa świetlicy w Komorowie Wsi, modernizacja budynku przedszkola i modernizacja placu zabaw w Nowej Wsi oraz przebudowa ul. Środkowej w Opaczy Kolonii. Na pozostałych zadaniach znajdują się oszczędności, które będą przekazywane na wyżej wymienione zadania.

Pani Zalewska zapytała, czy zwiększenie środków na budowę świetlicy w Komorowie Wsi  jest uzupełnieniem zadania ubiegłorocznego i jaka kwota była przeznaczona na to zadanie w roku poprzednim.

Pan Kawiorski wytłumaczył, że kwota, która była przeznaczona na budowę świetlicy w Komorowie Wsi wynosiła ok. 260.000 zł. Zabrakło funduszy na zakończenie tej inwestycji, na kilka niezbędnych rzeczy takich jak, poprawienie wentylacji czy założenie żaluzji zewnętrznych.

Pan Zacny zapytał o zakres prac przebudowy  ul. Środkowej w Opaczy Kolonii.

Pan Wójt poinformował, że prace będą polegały na wykorytowaniu i podbudowie drogi.

Pan Herner zapytał o termin wykonania przebudowy ul. Środkowej.

Pan Wójt wyjaśnił, że obecnie ulica ta jest zamknięta. Termin jej przebudowy zostanie ustalony w momencie zabezpieczenia funduszy na ten cel. 

Pani Zalewska zapytała o zakres przebudowy ul. Ryżowej.

Pan Kawiorski poinformował, że zakres prac dot. tylko wykonania dokumentacji. Projekt będzie dotyczył całej  ul. Ryżowej od ronda z ul. Środkową do granicy z Warszawą, ulica Ryżowa po stronie Warszawy nie będzie przebudowywana ze względu na brak funduszy.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2013.

Za przyjęciem – 12

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXIX / 261/2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.4

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2013-2020.

Pani Jankowska poinformowała, że wprowadzenie zmian do WPF wynika z wprowadzenia zmian w zadaniach inwestycyjnych oraz zabezpieczenia środków na lata 2014-2015 na realizację umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Wyjaśniła, że w załączniku nr 1 do projektu uchwały zostały przedstawione zmiany, które dotyczą dwóch grup wydatkowych. W wydatkach bieżących zostały wprowadzone zadania, których okres realizacji będzie wykraczał poza rok budżetowy. W grupie wydatków majątkowych zostały przedstawione zamiany w planowanych nakładach finansowych, które są konsekwencją zmian w uchwale Nr XXIX / 261/2013.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2013-2020.

Za przyjęciem – 12

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXIX / 262 /2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady pan Paweł Zacny zamknął obrady XXIX sesji Rady Gminy Michałowice.

 

Protokołowała

Urszula Bejda

Data publikacji: 28.10.2013 10:58
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 18
Autor: Urszula Bejda