Urząd Gminy Michałowice
12.07.2013 13:32

Protokół nr XXVIII

Z obrad XXVIII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2010-2014 z dnia 2013.04.24

Z obrad XXVIII sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 24 kwietnia 2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 14 radnych.

 

Ad. pkt.1

Wiceprzewodniczący  pan Paweł Zacny powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obecnych jest 14  radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały.

Pan Wójt poinformował, że w związku z tym, iż biuro legislacyjne Wojewody zwróciło uwagę, że zapisy dotyczące gestorów mediów nie powinny się znaleźć w niżej wymienionej uchwale, zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad w sprawie podjęcia uchwały o uchyleniu uchwały nr XXVII/249/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2013r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów-część I”.

Za przyjęciem – 14

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Wniosek został przyjęty.

Pan Wójt złożył kolejny wniosek o rozszerzenie porządku obrad sesji o podjecie uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów – część I”.

Za przyjęciem – 14

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Wniosek został przyjęty.

Pan Zacny złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad o podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Wojciecha Moskwy na brak działań Wójta Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 12

Przeciw             - 1

Wstrzymało się- 1

Wniosek został przyjęty.

Wobec zgłoszonych wniosków porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

1.      prawy porządkowe.

2.      Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Michałowice.

3.      Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Michałowice,

2)      dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice NrXXIV/222/2013,

3)      przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3,

4)      ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice,

5)      oddania w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, części nieruchomości położonej we wsi Sokołów, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice,

6)      nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice,

7)      nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice,

8)      wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry,

9)      uchylenia uchwały nr XXVII/249/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2013r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów-część I”,

10)  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów – część I”,

11)  rozpatrzenia skargi Pana Wojciecha Moskwy na brak działań Wójta Gminy Michałowice.

4.      Stanowisko w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy na 2013 rok.

5.      Stanowisko w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy za 2012 rok.

6.   Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 16.02.2013r. do 15.04.2013r.

7.      Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XXVI i XXVII sesji Rady Gminy.

8.      Informacje Wójta Gminy.

9.       Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

10.   Sprawy wniesione.

Za przyjęciem – 14

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Porządek obrad XXVIII sesji został przyjęty.

Pan Zacny zarządził 10 minut przerwy w celu zapoznania się z dokumentami dot. uchylenia uchwały nr XXVII/249/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2013r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów-część I”.

 

Ad. pkt.2

Wiceprzewodniczący rady pan Paweł Zacnypoinformował, że projekt protokołów z XXIV sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, był wyłożony do wglądu w biurze rady. Zapytał o uwagi do treści. Brak uwag.

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu z XXIV sesji  Rady Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 10

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 4

Rada Gminy Michałowice przyjęła protokół z XXIV sesji.

 

Ad. pkt.3.1

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Michałowice.

Pan Zacny poinformował, że przed przystąpieniem do głosowania nad wyborem przewodniczącego Rady należy powołać komisję skrutacyjną. Zaproponował trzyosobowy skład komisji.

Przystąpiono do zgłaszania kandydatur na członków komisji skrutacyjnej:

Pani Brzeska-Kalczuk zgłosiła panią Zawadzką – wyraziła zgodę

Pani Zawadzka zgłosiła panią Brzeską-Kalczuk – wyraziła zgodę

Pani Kamińska zgłosiła pana Chruściaka -  wyraził zgodę.

Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem zgłoszonych kandydatur na członków komisji skrutacyjnej: pani Elżbiety Zawadzkiej, pana Tadeusza Chruściaka, pani Hanny Brzeskiej-Kalczuk.

Za przyjęciem – 14

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Skład komisji skrutacyjnej przez radę został przyjęty.

 

Przystąpiono do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Rady Gminy Michałowice.

Pani Kamińska zgłosiła kandydaturę pani Elżbiety Biczyk. Podkreśliła, że pani Biczyk jest osobą sumienną, aktywną i zaangażowaną w pracę społeczną.

Pani Biczyk wyraziła zgodę.

Brak innych kandydatur.

Pani Borzymowska poprosiła panią Biczyk o uzasadnienie przyjęcia kandydatury.

Pani Biczyk wyjaśniła, że zadania przewodniczącego są ściśle określone w regulaminie. Przewodniczący nie ma znaczącego głosu, a decyzję podejmuje cała rada. Dodała, że nie zamierz narzucać żadnego kierunku, a jedynie zachęcić radnych do zgodnej współpracy dla dobra całej Gminy.

Pani Borzymowska nie zgodziła się z wypowiedzią pani Biczyk. Stwierdziła, że przewodniczący powinien mieć zdolności interpersonalne, umieć godzić różne racje oraz mieć głos rozstrzygający w sporach, a nie tylko być jednym z radnych.

Pan Zacny zarządził 7 minut przerwy w związku z przygotowaniem kart do głosowania.

Pan Zacny poprosił o wybranie przewodniczącego komisji skrutacyjnej, poprosił o rozdanie kart do głosowania i wytłumaczył procedurę głosowania.

Przystąpiono do tajnego głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Michałowice.

Pan Zacny  w związku z pracą Komisji Skrutacyjnej zarządził przerwę.

 

Pan Chruściak odczytał protokół komisji skrutacyjnej z tajnego głosowania.

Pani Elżbieta Biczyk otrzymała 7 głosów „za”, 5 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”

Uchwała nie została podjęta.

 

Ad. pkt.3.2

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2013.

Pan Wójt wyjaśnił, że autopoprawki dotyczą 3 spraw: modernizacji starej części szkoły w Michałowicach dostosowując ją do obecnych wymogów przeciw -pożarowych, modernizacji placu zabaw przy szkole w Nowej Wsi w ramach programu ,,Radosna szkoła’’, modernizacji sztucznej murawy na boisku wielofunkcyjnym przy szkole w Komorowie.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Borzymowska zapytała, skąd pochodzą fundusze na realizacje tych projektów.

Pan Wójt wytłumaczył, że fundusze pochodzą ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.

Pani Olak-Popko zapytała, dlaczego zabierane są z budżetu fundusze na zorganizowanie obozów i koloni, a fundusze na modernizację są otrzymywane jako dodatkowe. 

Pan Wójt wyjaśnił, że zdjęcie z budżetu środków m.in. na obozy było posunięciem przemyślanym, gdyż środki te i tak nie byłyby w pełni wykorzystane. Głównym celem modernizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci.

 Pan Rajski zaniepokoił się tym, że zredukowano fundusz na m.in. obozy, potem pojawiają się dodatkowe środki na inne cele. Poprosił, aby takie plany i zmiany były przedstawiane wcześniej do wnikliwej analizy.

Pani Jankowska omówiła poszczególne punkty budżetu gminy, w których zostały wprowadzone zmiany. Załącznik nr 1 dot. zmian w planie dochodów gimy, załącznik nr 2 dot. zmian w planie wydatków, załącznik nr 3 dot. zmian w planie udzielonych dotacji oraz załącznik nr 4 stanowią załączniki do uchwały.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2013 z autopoprawkami.

Za przyjęciem – 14

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXVIII / 250 /2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.3

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3.

Pani Żakowska wyjaśniła, że wnoszony projekt uchwały wynika z realizacji zapisów ustawy o opiece nad dziećmi do 3 lat. Ustawa ta mówi, że opieka nad dziećmi do lat 3 może mieć formę: żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziecięcego. W §1 projektu uchwały wnoszony jest

nadzór nad działalnością w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki w wymienionych formach. Nadzór sprawowany jest przez pana Wójta lub osobę przez niego upoważnioną.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Rajski zapytał, czy kontrola w wymienionych placówkach nie powinna być minimum 1 raz w roku, a nie tylko 1 raz w roku.

Pani Żakowska wytłumaczyła, że uchwała dotyczy roku kalendarzowego 2013, dodatkowo będą przeprowadzone kontrole doraźne.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3.

Za przyjęciem – 13

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXVIII/ 251/2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt. 3.4

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

Pani Radzimirska poinformowała, że zgodnie z ustawą o zgłaszaniu aktów normatywnych, akty do których wprowadzano zmiany, muszą być ogłaszane jako tekst jednolity. Takie zmiany wprowadzono w 2011 i 2012 roku w uchwale o ogłoszeniu Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej, stąd konieczność wprowadzenia tekstu jednolitego.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały XXXIX/272/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 14

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXVIII/ 252/2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.5

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, części nieruchomości położonej we wsi Sokołów, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Pan Wójt wyjaśnił, że sprawa dotyczy dzierżawy działki o pow. 949m2, stanowiącej część działki ewidencyjnej o nr 215 o pow. 6900m2, przy ul. Gromadzkiej. Na działce, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice, znajduje się stacja redukcyjna gazu ziemnego. Dzierżawca, czyli Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., wystąpiła  o przedłużenie umowy dzierżawy na kolejne 3 lata.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, części nieruchomości położonej we wsi Sokołów, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 14

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXVIII/ 253/2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.6

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice.

Pani Suliga wyjaśniła, że w związku z zaistniałymi podziałami geodezyjnymi działek oraz wydzieleniem nowych dróg zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego zaistniała konieczność nadania nazw ulicom na terenie Komorowa. Istniejącej drodze stanowiącej działkę ew. nr 303/10, położoną w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś, zaproponowano nazwę ,,Rumiankowa’’, która została zaopiniowana pozytywnie przez sołtysa Wsi Komorów.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Herner poinformował, że opinia  Komisji GKiP była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 14

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXVIII/ 254/2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.7

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice.

Pani Suliga poinformowała, że Zarząd Osiedla Granica, zwrócił się z wnioskiem do Wójta Gminy Michałowice z prośba o podjęcie działań w sprawie uwzględnienia braku nazw ulic na terenie Granicy. Pismem z dnia 7 marca zwrócono się z wnioskiem do zarządu osiedla o zaopiniowanie nazw lub nadaniu nazw harmonizujących z innymi ulicami. Zarząd osiedla zaopiniował pozytywnie nazwy proponowane przez Wójta Gminy.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Herner poinformował, że opinia  Komisji GKiP była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 14

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXVIII/ 255/2013 stanowi załącznik do protokołu

 

Ad. pkt. 3.8

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry.

Pani Tomaszewska poinformowała, że zgodnie z zapisem art.35 pkt.15 ustawy z 2009r. o grach hazardowych spółka z o.o. Estrada Polska z siedziba w Opolu wystąpiła o wydanie opinii na temat lokalizacji kasyna gry w budynku  Hotelu Venecia Palace położonym przy ul. Kasztanowej 44 w Michałowicach-Wsi. Opinia ta jest potrzebna do uzyskania koncesji Ministra Finansów na prowadzenie takiej działalności. Właściwym organem do wydania przedmiotowej opinii jest Rada Gminy, co wynika z wyżej wymienionego przepisu.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była negatywna.

Pani Olak-Popko stwierdziła, że w związku z tym, iż nie ma obecnych na sesji wnioskodawców ani przedstawiciela Wsi Michałowice, który przedstawiłby argumenty popierające wydanie pozytywnej opinii, zaproponowała zamknąć dyskusję w tej sprawie.

Przystąpiono do głosowania w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o lokalizacji kasyna gry.

Za przyjęciem –  0

Przeciw            -  13

Wstrzymało się- 1

 

Przystąpiono do głosowania w sprawie wyrażenia negatywnej opinii o lokalizacji kasyna gry.

Za przyjęciem –  13

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 1

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry z opinią negatywną.

Za przyjęciem – 13

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 1

Uchwała Nr XXVIII/ 256/2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.9

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/249/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2013r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów-część I”.

Pan Sobol wyjaśnił, że według przedstawicieli Wydziału Prawnego Wojewody pozostawienie wynikających z opinii zewnętrznych, zapisów dot. konieczności uzgadniania działań inwestycyjnych m.in. z gestorami sieci i instytucjami państwowymi, spowodowałoby wydanie przez wojewodę rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzającego nieważność naszej uchwały, a to pociągnęłoby za sobą konieczność ponowienia części procedury planistycznej i kilkumiesięczne opóźnienie.  

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/249/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 marca 2013r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów-część I”.

Za przyjęciem – 12

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXVIII/ 257/2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.10

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów – część I”.

Pan Sobol poinformował, że wszystkie przedstawione zmiany wynikają z przepisów odrębnych. Następnie omówił poszczególne zmiany, które stanowią załącznik do projektu uchwały.

Pani Zalewska zapytała o termin, w którym ten plan zacznie obowiązywać, po uchwaleniu go na obecnej sesji.

Pan Sobol wyjaśnił, że nastąpi to po akceptacji przez Wojewodę i wysłaniu do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów – część I”.

Za przyjęciem – 13

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXVIII/  258/2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt 3.11

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Wojciecha Moskwy na brak działań Wójta Gminy Michałowice.

Pani Kamińska poinformowała, że Komisja Rewizyjna wydała opinię dotyczącą skargi pana Wojciecha Moskwy w sprawie funkcjonowania nielegalnego wysypiska odpadów w Komorowie i uznała ją za niezasadną. Komisja zapoznała się z ustnymi i pisemnymi wyjaśnieniami pani Anny Woźniak-Moskwy i pana Wojciecha Moskwy.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Wojciecha Moskwy na brak działań Wójta Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 11

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 2

Uchwała Nr XXVIII/  259/2013 stanowi załącznik do protokołu.

Pan Zacny przekazał prowadzenie obrad sesji pani wiceprzewodniczącej Zalewskiej.

 

Ad. pkt.4

Przystąpiono do dyskusji nad projektem stanowiska w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy na 2013 rok.

Pani Brzeska-Kalczuk poprosiła, aby w planie pracy z miesiąca kwietnia zdjąć i przenieść na miesiąc maj ocenę stanu bezpieczeństwa na drogach. Zawiadomiła, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Strzelecki zarzucił, radzie gminy brak zainteresowania bezpieczeństwem na drogach oraz brakiem jakichkolwiek inicjatyw ze strony Komisji Spraw Społecznych w wyżej wymienionej sprawie.

Przystąpiono do głosowania nad stanowiskiem w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy na 2013 rok.

Za przyjęciem – 12

Przeciw            -  0

Wstrzymało się-

Stanowisko Nr 5 /2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.5

Przystąpiono do dyskusji nad projektem stanowiska w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy za 2012 rok.

Pani Brzeska–Kalczuk poinformowałaże opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad stanowiskiem w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy za 2012 rok.

Za przyjęciem – 13

Przeciw            -  0

Wstrzymało się-

Stanowisko Nr 6/2013 stanowi załącznik do protokołu.

Pani  Zalewska zarządziła 10 minut przerwy.

 

Ad. pkt.6

Przystąpiono do dyskusji w sprawie sprawozdania z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 16.02.2013r. do 15.04.2013r.

Dział z zakresu Gospodarki Komunalnej.

Pani Olak-Popko zapytała o koszt i częstotliwość odśnieżania dróg na terenie Gminy Michałowice.

Pan Łuszczyński wyjaśnił, że rozliczenie usługi związanej z zimowym utrzymaniem dróg odbywa się na podstawie zestawienia wykonanych prac na poszczególnych ulicach, które podzielone są na kategorie. Odśnieżanie ulic jest ciągłe, natomiast posypywanie mieszanką soli i piasku następuje po skończonych opadach.

Dział Inwestycji i remontów.

Pan Chruściak poprosił o podanie więcej szczegółów dotyczących opracowania dokumentacji projektowo architektonicznej na SUW Komorów.

Pan Kawiorski wyjaśnił, że zapis ten dotyczy projektu budowlanego uwzględniającego odświeżenie i unowocześnienie Stacji Uzdatniania Wody, wymianę elewacji, stolarki okiennej czy wymiany  dachu.

Pan Rajski poruszył sprawę projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Pęcicach Małych. Zapytał jaki jest plan działania, kiedy będzie projekt i jaki jest termin jego wykonania, a sprawa dotyczy  ul. Piachy, ul. Sokołowskiej i ul. Skowronków.

Pan Kawiorski poinformował, że przetarg nie jest jeszcze rozstrzygnięty, złożonych zostało 9 ofert. Planowane są prace na całej ul. Sokołowskiej i ul. Piachy. Termin realizacji dokumentacji projektowej przypada na koniec roku 2013.

Pani Zalewska zapytała, czy dokumentacja projektowa dotycząca SUW Komorów będzie miała dodatkową dokumentację i kolejny zakres modernizacji.

Pan Kawiorski wyjaśnił, że oprócz podanej dokumentacji architektonicznej, opracowywana jest również dokumentacja techniczna związana z wymianą urządzeń na terenie SUW Komorów.

Zakres geodezji i rolnictwa.

Brak.

Zakres planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Pani Zalewska zapytała, na jakim etapie są projekty planów zagospodarowania obszarów Michałowic Wsi, Opaczy Małej, które powinny być oddane do opiniowania do końca marca bieżącego roku, a dla obszarów Al. Kasztanowa i Pęcice, Sokołów do końca kwietnia bieżącego roku.

Pan Sobol sprostował, że termin oddania projektów do opiniowania dot. obszarów Wieś Michałowice przypada na koniec maja, a obszaru Al. Kasztanowa i Pęcice Sokołów na koniec czerwca br.

Pani Zalewska zapytała, czego dotyczył plan części osiedla Malichy i terenu szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie.

Pan Sobol wyjaśnił, że plan ten dotyczy terenu od stacji kolejki WKD do granicy Gminy w Malichach.

Zakres kultury i sportu i zdrowia.

Brak uwag i pytań.

Zakres gminnej oświaty.

Brak uwag i pytań.

Zakres pomocy społecznej.

Brak uwag i pytań.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Pani Borzymowska zapytała,  jak wykorzystane będzie pozyskane dofinansowanie w ramach priorytetu oszczędzania energii i promowania odnawialnych źródeł energii, oraz w jakiej kwocie i kiedy będzie możliwość ich pozyskania.

Pan Górniak wytłumaczył, że z pozyskanych funduszy norweskich będzie wykonane ocieplenie starego budynku Urzędu Gminy przy ul. Raszyńskiej, termomodernizacja połączona z wymianą pieców, kotłowni, oraz całego rurowania. Szacunkowa kwota potrzebna na ten projekt to ok.100.000zł, bez uwzględnienia wymiany kotłowni. Dodatkowo cześć tych funduszy planuje się przekazać na wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Komorowie. Planowane jest złożenie wniosku w czerwcu, a decyzja o przyznaniu dofinansowania powinna być znana do końca bieżącego roku.

Pani Borzymowska poprosiła również o wyjaśnienie czego dot. projekt w punkcie 2 i jakich kwot dotyczy.

Pan Górniak wyjaśnił, że pkt.2 dot. projektu zakupu ponad 100szt komputerów stacjonarnych, wraz z łączem internetowym na okres 5 lat, dla szczególnie potrzebujących mieszkańców gminy Michałowice, głównie dla dzieci ubogich, które miały bardzo dobre wyniki w nauce w 2012r. Łączna kwota przekracza 500.000zł i w 100% będzie dofinansowana.

Pani Borzymowska zwróciła uwagę na pkt.3 i zapytała, czego dot. projekty nie inwestycyjne.

Pan Górniak poinformował, że pkt.3 dotyczy naboru otwartego, który został ogłoszony przez Marszałka Województwa Mazowieckiego i związany jest z małymi projektami nie inwestycyjnymi. Polegałyby one na działaniach takich jak organizacja różnego rodzaju imprez promujących walory turystyczne gmin, oznakowanie atrakcyjnych miejsc turystycznych w formie broszur i folderów. Termin realizacji działań w tym zakresie przypada na  koniec 2014 r., a maksymalna wartość projektu nie może przekraczać 550.000zł i w 85% będzie dofinansowana.

Pan Chruściak wracając do pkt.2 zapytał, czy zakup sprzętu komputerowego będzie dotyczyć również świetlic.

Pan Górniak wytłumaczył, że będą udostępnione komputery z łączem internetowym dla mieszkańców w starej siedzibie urzędu gminy przy ul. Raszyńskiej w Michałowicach, w budynkach w Komorowie i Opaczy oraz w bibliotece w Komorowie.

Pan Zacny zapytał o formę własności sprzętu komputerowego.

Pan Górniak wyjaśnił, że sprzęt będzie własnością gminy przez cały okres trwania projektu. Natomiast mieszkańcy będą podpisywali z gminą umowę użyczenia tego sprzętu i po ich stronie będą koszty eksploatacyjne. Po 5 latach będą własnością mieszkańców.

Pani Zalewska zapytała o termin projektu modernizacji budynku na ul. Raszyńskiej. Zwróciła również uwagę na fakt, że termomodernizacja szkoły w Komorowie planowana była na rok 2013, co nie pokrywa się z terminem uzyskania dofinansowania.

Pan Górniak wytłumaczył, że w sprawie budynku przy ul. Raszyńskiej został wykonany audyt, na podstawie którego będą opracowywane kosztorysy. W przypadku rozpoczęcia termomodernizacji szkoły w Komorowie przed złożeniem wniosku o dofinansowanie z funduszy norweskich, wiąże się z możliwością uzyskania refundacji poniesionych kosztów w późniejszym okresie.

 

Ad. pkt.7

Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XXVI i XXVII sesji Rady Gminy.

Brak pytań.

 

Ad. pkt.8

Pan Wójt poinformowałże w związku z budową włączenia ul. Czystej i ul. Szyszkowej w ul. Środkową  wprowadza się  od 29 kwietnia 2013r. czasowa zmianę w organizacji ruchu. Planowany termin zakończenia prac przewidywany jest na 31 maja 2013r.

Kolejna informacja związana była z pomocą dla rodzin wielodzietnych. W maju b.r. zostanie przedstawiona propozycja pomocy związana m.in. z obniżeniem kosztów wywozu odpadów czy udostępnieniem dóbr takich jak basen czy kino.

Pan wójt poruszył sprawę 1.500 mieszkańców Michałowic jak również Urzędu Gminy, przedszkola, szkoły i ośrodka zdrowia w Michałowicach, którzy otrzymali z Ministerstwa informacje, że posiadanie ich własności jest zagrożone. Kwestia ta ma swoje korzenie z przed wojny, kiedy państwo przejęło te grunty od rodziny Grocholskich na podstawie reformy rolnej. Obecnie spadkobiercy sądownie domagają się swoich praw do tych terenów.

 

Ad. pkt.9

Pismo w sprawie budowy wodociągu dla mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej Pęcice Ogród.

Zaproszenie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów na Krajową Pielgrzymkę Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu.

Pismo pani Ewy Smuda zam. Komorów ul. Ireny 69 dotyczące zagospodarowania i utrzymania terenu zielonego przed posesją przy ul. Ireny 69.

Pismo pana Stanisława Prochorec w sprawie przebudowy ul. Ireny.

Pismo Państwa Leszka i Elżbiety Pasim , ul. Parkowa 19a, Michałowice, dotyczące likwidacji zatoki parkingowej.  

Mail pani Ewy Borzymowskiej dotyczącej remontu starego budynku Urzędu Gminy przy ul. Raszyńskiej w Michałowicach.

Mail od pana Tomasza Łozińskiego dotyczący korespondencji do pani Zalewskiej w sprawie

powszechnego dostępu do informacji o wydatkach z budżetu gminy, szerszych konsultacji z mieszkańcami Komorowa odnośnie remontów, rozbudowy szkoły itp.

Pan Zacny przypomniał o terminie składania do biura podawczego oświadczeń majątkowych.

 

Ad. pkt.10

Pan Chruściak zapytał o możliwość składania deklaracji związanych z wywozem odpadów, którego termin minął 30 marca. Poruszył również sprawę udrożnienia ul. Starego dębu.

Pan Wójt poinformował, że takie deklaracje można składać w biurze podawczym do terminu, który na dzień dzisiejszy nie jest ustalony. Sprawa udrożnienia ul. Starego Dębu jest na etapie monitowania, gdyż  jest ona nadal w realizacji, ze względu na zmiany władz w Ministerstwie.

Pani Olak-Popko zwróciła się z prośbą o informacje, jak wyglądają przygotowania do remontu ulic w Michałowicach.

Pan Kawiorski poinformował, że zostały opracowane dokumentacje projektowe dotyczące ul. Kwiatowej, ul. Rumuńskiej, ul. Żytniej i ul. Partyzantów.

Pani Zalewska zapytała, na jakim etapie jest realizacja zadaszenia boiska w Komorowie.

Pan Wójt wyjaśnił, że Starostwo poinformowało Urząd Gminy, iż do uzyskania pozwolenia na budowę zadaszenia boiska, należy połączyć działki, na których  znajduje się szkoła i boisko, w jedną działkę. W związku z tym konieczne jest sporządzenie dodatkowej dokumentacji, co skutkuje tym, że termin rozpoczęcia budowy przedłuży się o ok. 2 miesiące.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady pan Paweł Zacny zamknął obrady XXVIII sesji Rady Gminy Michałowice.

 

Protokołowała

Urszula Bejda

Data publikacji: 12.07.2013 13:32
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 74
Autor: Urszula Bejda