Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
28.10.2013 11:12

Protokół nr XXX

Z obrad XXX sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2010-2014 z dnia 2013.06.25

Z obrad XXX  sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 25 czerwca 2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 13 radnych.

 

Ad. pkt.1

Wiceprzewodniczący  pan Paweł Zacny powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obecnych jest 13  radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały.

Pan Wójt zgłosił wniosek do porządku sesji polegający na wprowadzeniu projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice NrXXIV/222/2012. Podkreślił, że zmiany dotyczą przesunięcia środków w celu zakupu pomocy dydaktycznych do przedszkola w Nowej Wsi oraz do szkoły w Michałowicach.

Za przyjęciem - 13

Przeciw                   - 0

Wstrzymało się - 0

Wniosek został przyjęty.

Wobec zgłoszonego wniosku porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

1.      Sprawy porządkowe.

2.      Przyjęcie protokołu z XXV i XXVI sesji Rady Gminy Michałowice.

3.      Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      zatwierdzenia sprawozdań za rok 2012,

2)      udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium za rok 2012,

3)      przyjęcia programu osłonowego dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice ,,Rodzina3+’’,

4)      ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2013,

5)      wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na kolejny okres do trzech lat nieruchomości położonej w Nowej Wsi, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice,

6)      oddania w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, części nieruchomości położonych w Komorowie, stanowiących mienie komunalne Gminy Michałowice,

7)      dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.

4.      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok.

5.      Ocena zasobów pomocy społecznej.

6.      Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 16.04.2013 r. do 12.06.2013 r.

7.      Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XXVIII i XXIX sesji kadencji 2010-2014.

8.      Informacje Wójta Gminy.

9.      Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

10.  Sprawy wniesione.

Za przyjęciem – 13

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Porządek obrad XXX sesji został przyjęty.

 

Ad. pkt.2

Przewodniczący pan Paweł Zacny poinformował, iż projekt protokołu  XXV i XXVI sesji Rady Gminy Michałowice, zgodnie z informacją, był wyłożony do wglądu w biurze rady. Zapytał o uwagi do treści.

Nie zgłoszono uwag.

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu z XXV i XXVI sesji Rady Gminy. 

Za przyjęciem – 13

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Rada Gminy przyjęła protokół z XXV i XXVI sesji Rady Gminy.

 

Ad. pkt.3.1

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za rok 2012.

Pan Zacny poinformował, że Wójt Gminy przedłożył Radzie Gminy sprawozdanie finansowe za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Michałowice za rok 2012. Przystąpiono do omawiania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za rok 2012.

Pan Zacny odczytał Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr Wa/141/2013 z dnia 17.04.2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Michałowice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2012 rok. Opinia RIO była pozytywna.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: za – 4 głosy, przeciw – 0 głosów, wstrzymujący się – 1 głos.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: za – 6 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 2 głosy.

Pani Brzeska- Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: za – 6 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów.

Przystąpiono do dyskusji nad sprawozdaniem rocznym w wykonania budżetu za 2012 rok.    

Pani Jankowska poinformowała, że do przedłożonego przez pana Wójta sprawozdania z wykonania budżetu Gminy dołączone zostały załączniki. Załącznik nr  1 z wykonania dochodu za 2012 r., Dochody budżetu Gminy zostały wykonane w 98,9% planu rocznego, w tym dochody bieżące w 99% planowanych dochodów bieżących, a dochody majątkowe w wysokości 1 % planowanych dochodów majątkowych. W strukturze wykonanych dochodów Gminy dochody ujęte w dziale 756 ,,Od osób prawnych i fizycznych’’ stanowiły 62%, w dziale 758 dochody stanowiły 20%, a 18% to dochody ujęte w pozostałych działach budżetu Gminy. Dochody własne stanowiły 77% wykonanych dochodów ogółem, 4 % stanowiły dotacje otrzymane od organów dotujących, a subwencja ogólna stanowiła 19% dochodów ogółem.

Brak pytań do załącznika nr 1.

Pani Jankowska wyjaśniła, że w załączniku nr 1a zostało przedstawione wykonanie dochodu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wykonanie dochodu na koniec roku 2012 wyniosło 98.5% planu rocznego określonego przez Wojewodę Mazowieckiego.

Brak pytań do załącznika nr 1a.

Pani Jankowska poinformowała, że w załączniku nr 2 zostało przedstawione wykonanie wydatków budżetu Gminy za rok 2012. Wydatki zostały wykonane w 91,3% planu rocznego, w tym wydatki bieżące zostały zrealizowane  w 91,4% planowanych wydatków bieżących. Natomiast wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 91,2% planowanych wydatków majątkowych. Wyjaśniła, że jest to syntetyczne zestawienie obejmujące wydatki bieżące i majątkowe. Do załącznika nr 2 została dołączona informacja uzupełniająca w zakresie wydatków bieżących. W zakresie wydatków majątkowych zostały przedstawione realizacje w załączniku nr 3.

Pani Olak-Popko zapytała, co mieści się w wydatkach dot. administracji publicznej ,,Urzędy gmin, miast, miast na prawach powiatu’’.

Pani Jankowska poinformowała, że w rozdziale nr 750.23 ujęte są wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, czyli  wszystkie wydatki rzeczowe, płacowe i pochodne.

Pani Olak-Popko zadała pytanie dot. działu ,,Rolnictwo i łowiectwo’’- infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi. Na ten cel została przeznaczona kwota prawie 9mln zł, zrealizowano tylko w 87,7%. Zapytała o przyczynę tak niskiego wykonania.

Pan Wójt wyjaśnił, że nie jest to niskie wykonanie, ponieważ jest to prawie 90%. Wyniki te rozpatrywane są pod względem finansowym, natomiast pod względem rzeczowym, czyli ich wykonania zostały w pełni zrealizowane.

Pani Olak-Popko zapytała, co zrealizowano w dziale ,,Promocje jednostek samorządu terytorialnego’’.

Pani Idzikiewicz wyjaśniła, że ramach działu ,,Zakupy’’ nabyto papier ozdobny, na którym drukowano dyplomy, zakupiono kwiaty z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. W ramach usług wydano  poszczególne kwoty na publikacje prasowe, statuetki z okazji otwarcia nowej siedziby Urzędu Gminy Michałowice, na koszulki z herbem i logo Gminy, na kalendarze na 2013 rok, na środki związane z udziałem w różnych konkursach itp.

Pani Borzymowska zapytała dlaczego w tym dziale nie ma ujętych kosztów wydawania biuletynu, prowadzenia strony internetowej oraz innych promocyjnych tekstów.

Pani Idzikiewicz wyjaśniła, że koszty te znajdują się w dziale nr 4.300, ponieważ jest to usługa. Biuletyn czy strona internetowa Gminy nie tyle służą promocji Gminy, co są informacją i łącznością między Gminą, a mieszkańcami.

Pan Wójt wyjaśnił, że RIO wydało pozytywna opinię i uznało, że według przepisów  wydatki  i koszty są wpisane w odpowiednich działach.

Pani Olak –Popko zapytała co mieści się w dziale ,,Pozostała działalność’’.

Pani Idzikiewicz wytłumaczyła, że są to wpłaty na składki  Związku Komunalnego Brwinów, składki na Związek Gmin Wiejskich oraz składki na rzecz osób fizycznych, czyli diety dla sołtysów, jak również koszty związane z prowadzeniem strony internetowej funduszu Osiedla Komorów itp. Jest to rozdział 750.95.

Pani Olak-Popko zapytała o dział ,,Obsługa długu publicznego’’, czy kwota 1.800.000 zł stanowi odsetki od kredytów.

Pani Jankowska poinformowała , że jest to kwota samych odsetek od kredytów, spłata rat kredytów zapisana jest w dziale ,,Rozchody’’.

Brak pytań do załącznika nr 2a.

Brak pytań do załącznika nr 2b.

Rolnictwo i łowiectwo.

Pani Olak-Popko zwróciła uwagę na zadanie,, Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowice’’, której to inwestycji nie wykonano.

Pan Łuszczyński wyjaśnił, że planowano stworzyć taką sieć w wersji elektronicznej. Zaplanowana kwota była niewystarczająca, dodatkowo były problemy z kartowaniem mapy w takiej wersji, która byłaby czytelna i przejrzysta.

Pani Borzymowska zapytała dlaczego na poziomie zero jest wykonanie wydatków na na zadanie ,,Bieżące naprawy systemu alarmowego na SUW Komorów i Pęcice’’ oraz ,,Przeglądy urządzeń na SUW i przy pompowni ścieków’’.

Pan Wójt wyjaśnił, że nie było awarii systemu alarmowego i takie naprawy nie były potrzebne.

Pan Łuszczyński poinformował, że przeglądy okresowe były wykonane i są wszystkie wpisy w książkach obiektów.

Transport i łączność.

Pani Olak-Popko zapytała, co wykonano w ramach tematu ,,Oznakowanie ścieżki rowerowej’’ na chodniku przy ul. Szkolnej z funduszu Osiedla Michałowice.

Pan Łuszczyński poinformował, że została wykonana dokumentacja oznakowania ścieżki zatwierdzona przez Starostę Pruszkowskiego oraz zgodnie z tą dokumentacją zostały ustawione znaki.

Pani Olak-Popko zaznaczyła, że nie ma na chodniku podziału na część dla rowerzystów i dla pieszych, która miała powstać. Ponadto nie ma dodatkowych znaków oprócz tych, które już były.

Pani Olak-Popko zapytała, co i gdzie zostało wykonane w ramach  inwestycji ,,Odwodnienia na terenie Gminy Michałowice- dokumentacja projektowa i wykonanie’’.

Pan Pacyna wyjaśnił, że zostały wykonane opracowania projektowe dot. ul. Żwirki i Wigury, ul. Wiejskiej w Regułach, opracowania dot. robót w okolicach POW, roboty odwodnieniowe ul. Willowej, ul. Kuchy, ul. Św. Kazimierza w Michałowicach, część ul. Poniatowskiego w Michałowicach Wsi. Dodatkowo nadzory nad robotami przy Południowej Obwodnicy Warszawy.

Gospodarka mieszkaniowa.

Pani Borzymowska zapytała, po co planuje się tak duże wydatki na cele mieszkaniowe skoro tylko 43% jest realizowana.

Pan Wójt wyjaśnił, że w tym dziale są również rezerwy na odszkodowania, których w 2012r. nie było potrzeby w większej kwocie wypłacać.

Działalność usługowa.

Brak pytań.

Administracja publiczna.

Brak pytań.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Brak pytań.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Pani Borzymowska zapytała o zadanie ,,Dofinansowanie zatrudnienia w Komisariacie Policji w Regułach’’, dlaczego wykonie jest na poziomie niespełna 80%.

Pan Wójt wyjaśnił, że wynika to z braku możliwości skonsumowania środków przez policję, które zostały wypracowane dopiero po 4 miesiącach konsultacji.

Obsługa długu publicznego.

Brak pytań.

Różne rozliczenia.

Brak pytań.

Oświata i wychowanie.

Pani Olak- Popko zapytała z czego wynika dysproporcja kwotowa między szkołami w Michałowicach i Komorowie, a szkołą w Nowej Wsi. Sprawa dotyczy  umów na zlecenie na prowadzenie zajęć w tych szkołach.

Pani Żakowska wyjaśniła, że kwoty te dot. również sieci komputerowej, kosztorysów inwestorskich i innych prac zleconych. W szkole w Nowej Wsi kwoty umów na zlecenie prowadzenia zajęć dotyczących jedynie zajęć w czasie ferii i wakacji.

Pani Dymura dodała, że uczniowie szkoły w Nowej Wsi mają finansowane zajęcia dodatkowe z dochodów własnych w kwocie ponad 10.000 zł.

Szkolnictwo wyższe.

Ochrona zdrowia.

Pani Olak-Popko zapytała, czy w dziale ,,Ochrona zdrowia’’ mieszczą się też koszty postępowań sądowych i prokuratorskich.

Pani Radzimirska poinformowała, że są to tylko koszty związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych polegającej na złożeniu wniosku o zobowiązanie do leczenia.

Pomoc społeczna.

Brak pytań.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Brak pytań.

Edukacyjna opieka wychowawcza.

Brak pytań.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Brak pytań.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Brak pytań.

Kultura fizyczna.

Brak pytań.

Załącznik nr 3.

Pani Olak –Popko zapytała co i gdzie zostało zrobione w ramach  zadania ,,Odwodnienie na terenie Gminy- dokumentacja projektowa i wykonanie’’.

Pan Pacyna wyjaśnił, że zostały wykonane opracowania projektowe dot. ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Wiejskiej w Regułach dodatkowo roboty odwodnieniowe w ulicach Willowej, Kuchy oraz Św. Kazimierza w Michałowicach, jak również część ul. Poniatowskiego w Michałowicach Wsi. W ramach tej pozycji zostały wykonane roboty i nadzory  przy POW.

Załącznik nr 4.

Brak pytań.

Załącznik nr 6.

Brak pytań.

Załącznik nr 5.

Brak pytań.

Załącznik nr 7.

Brak pytań.

Załącznik nr 8.

Brak pytań.

Załącznik nr 9.

Brak pytań.

Załącznik nr 10 - ,,Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Komorowie’’.

Brak pytań.

Załącznik nr 11 - ,,Informacja o stanie mienia komunalnego’’.

Brak pytań.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Michałowice z a rok 2012 – część opisowa.

Brak pytań.

Bilans z wykonania Budżetu.

Brak pytań.

Zarządzenie Wójta nr 84/ 2013.

Brak pytań.

Pani Borzymowska złożyła wniosek formalny o głosowanie imienne nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za rok 2012.

Za przyjęciem – 13

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Rada wniosek przyjęła.

Przystąpiono do głosowania imiennego nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za rok 2012.

W wyniku glosowania imiennego poszczególni radni głosowali w sposób następujący:

1. Biczyk Elżbieta                           -  za

2. Borzymowska Ewa                     - przeciw

3. Brzeska- Kalczuk Hanna             - za

4. Chruściak Tadeusz                      - wstrzymał się

5. Hanc Eugeniusz                           - za

6. Herner Wojciech                          - za

7. Kamińska Anna                            - za

8. Krzyżanowski Michał                   - za

 9. Majtyka Przemysław                  - za

10. Olak- Popko Anna                      - wstrzymała się

11. Zacny Paweł                               - za

12. Zalewska Aurelia                        - za

13. Zawadzka Elżbieta                     - za

Przewodniczący Pan Paweł Zacny poinformował, że w wyniku głosowania imiennego nad przyjęciem uchwały oddano: 10 głosów ,,za’’, 1 głos ,,przeciw’’, 2 głosy ,,wstrzymujące się’’. W związku z powyższym Uchwała Nr XXX/ 263/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2012 rok została podjęta i  stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.2

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium za rok 2012.

Pan Zacny poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Michałowice.

Pani Kamińska odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Michałowice.

Pan Zacny odczytał uchwałę Nr Wa.216/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia  14 czerwca 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Michałowice wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice z tytułu wykonania budżetu w 2012 roku. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pani Olak-Popko zauważyła, że budżet za rok 2012 zamknął się kwotą dodatnią 3.573.633,32zł, która powinna być w pełni wykorzystana na zrealizowanie wielu inwestycji i potrzeb Gminy. Dodatkowo został zaciągnięty kredyt na kwotę około 2.350.000zł, który niesie za sobą dodatkowe konsekwencje finansowe w postaci spłaty odsetek od tego kredytu. Do kolejnego budżetu przechodzą wolne środki, z bezpodstawnie zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w kwocie ponad 6.000.000zł. Przyznała, że Gmina nie przekroczyła dopuszczalnych wskaźników zadłużenia ale podważyła słuszność zaciągnięcia wyżej wymienionego kredytu. Zwróciła również uwagę na dysproporcję dotyczącą np. większych wydatków na administrację w Gminie niż kosztów utrzymania szkół podstawowych.

Pani Borzymowska nawiązując do wypowiedzi pani Olak-Popko stwierdziła, że ma duże zastrzeżenia co do gospodarowania przez Wójta pieniędzmi gminnymi. Stwierdziła również, że RIO ocenia jedynie konstrukcje i zgodność budżetu z obowiązującymi przepisami oraz  sprawozdanie z jego wykonania, ale ocena sposobu samego wykonania budżetu leży w gestii radnych.

Pan Wójt  wyjaśnił, że w trakcie roku budżetowego dokonuje się wiele zmian, których nie można przewidzieć w momencie planowania budżetu. Przypomniał, że pod koniec 2012 roku wpłynęły pieniądze za odszkodowania z tytułu budowy Południowej Obwodnicy Warszawy w kwocie 5mln zł z gruntów w Opaczy Kolonii. Kwota ta zasiliła budżet Gminy i pozwoliła na zaciągnięcie kredytu mniejszego niż był zaplanowany. Stwierdził, że budżet planowany jest rozsądnie, biorąc pod uwagę to, że z wielu źródeł nie są osiągane dochody mimo, że były planowane w budżecie. Zaznaczył, że wykonanie budżetu podlega kontroli wielu organom, nie tylko RIO.

Pani Olak- Popko podsumowała, że budżet za rok 2012 zamknął się nadwyżką w wysokości ponad 3.5mln zł, prawie 10% niewykonania budżetu i kredyt na 6mln, co potwierdza niegospodarność pana Wójta.

Pani Borzymowska apelowała o cięcie wydatków bieżących i zaproponowała szczegółowy przegląd finansów Gminy.

Pan Wójt wytłumaczył, że nowe inwestycje i rozwój infrastruktury siłą rzeczy generują większe koszty bieżące. Zaznaczył, że przy tak dynamicznym rozwoju, jaki występuje w naszej Gminie nie ma możliwości ciecia kosztów bieżących.

Pan Kozłowski zapytał Wójta, co szczególnego zrobił, co by przysporzyło splendorowi naszej Gminie w roku 2012.

Pan Wójt zaproponował panu Kozłowskiemu przegląd załącznika inwestycyjnego. Wymienił m.in. rozbudowę szkoły w Michałowicach, zakończenie budowy nowej siedziby Urzędu Gminy oraz stworzenie parkingu przy kolejce WKD, o który pan Kozłowski zabiegał.

Pani Brzeska-Kalczuk dodała, że wydatki bieżące można ciąć poprzez właściwą kontrolę nad bieżącymi robotami jakie wykonują firmy np. naprawiające drogi, bo takiej kontroli nie ma.

Pani Borzymowska złożyła wniosek o głosowanie imienne nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium za rok 2012.

Za przyjęciem – 13

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Rada wniosek przyjęła.

Przystąpiono do głosowania imiennego nad projektem uchwały w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium za rok 2012.

W wyniku glosowania imiennego poszczególni radni głosowali w sposób następujący:

1. Biczyk Elżbieta                           -  za

2. Borzymowska Ewa                     - przeciw

3. Brzeska- Kalczuk Hanna             - za

4. Chruściak Tadeusz                      -  wstrzymał się

5. Hanc Eugeniusz                           - za

6. Herner Wojciech                          - za

7. Kamińska Anna                            - za

8. Krzyżanowski Michał                   - za

 9. Majtyka Przemysław                   - za

10. Olak- Popko Anna                       - przeciw

11. Zacny Paweł                                - za

12. Zalewska Aurelia                         - za

13. Zawadzka Elżbieta                      - za

Przewodniczący pan Paweł Zacny poinformował, iż w wyniku głosowania imiennego nad przyjęciem uchwały oddano: 10 głosów ,,za’’, 2 głosy ,,przeciw’’, 1 głos ,,wstrzymujący się’’. W związku z powyższym Uchwała Nr XXX / 264 /2013 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium za rok 2012 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Pan Wójt podziękował wszystkim współpracownikom za owocną współpracę.

Przewodniczący pan Paweł Zacny ogłosił 15 minut przerwy.

 

Ad. pkt.3.3

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice ,,Rodzina3+’’.

Pan Wójt poinformował, że mając na uwadze szczególne potrzeby rodzin wielodzietnych powstał pionierski program wsparcia dla tych rodzin. Program zakłada wsparcie dla rodzin wielodzietnych w celu umocnienia funkcji rodziny, jej kondycji finansowej oraz wyrównania szans dostępu do edukacji poprzez wprowadzenie stosownych ulg i dopłat.

Pani Radzimirska zaproponowała autopoprawkę, polegającą na zmianie  podstawy prawnej, oraz wykreślenia części zdania ,,w których minimum jedno z rodziców posiada na terenie tej Gminy zameldowanie na pobyt stały oraz’’. Zaznaczyła, że przedstawiony projekt uchwały kierowany jest do rodzin wielodzietnych, czyli tych które posiadają troje i więcej dzieci niezależnie od statusu materialnego i jest elementem promocji rodzin wielodzietnych.

Projekt uchwały przewiduje wydanie Karty Dużej Rodziny, która uprawniać będzie do określonych w uchwale ulg i dopłat. Formami wsparcia będą dopłaty do biletów długookresowych, dopłaty za odpady oraz dopłaty na 3 i kolejne dziecko. Uchwała przewiduje także zachęcanie przedsiębiorców do przystąpienia i do oferowania ulg we własnym zakresie, zgodnym z działalnością przedsiębiorcy. Szczegóły wydawania kart określi pan Wójt w drodze zarządzenia.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska- Kalczuk poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice ,,Rodzina3+’’ z autopoprawkami.

Za przyjęciem – 12

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXX / 265 /2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.4

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2013.

Pan Wójt poinformował, że ten pionierski projekt uchwały będzie obowiązywał do końca 2013 r.

Pan Łuszczyński przedstawił autopoprawkę dotyczącą zmiany podstawy prawnej. Poinformował, że w § 1 przedstawiona została grupa osób do których skierowana jest ta uchwała. W pierwszej grupie znajdują się osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe, gdzie warunkiem uzyskania dopłaty jest kryterium 150% dochodu wynikającego z ustawy o pomocy społecznej.  Drugą grupą są rodziny, których dochód na jednego członka nie przekracza 150% kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej. Trzecią grupą są rodziny wielodzietne, które będą posiadały Kartę Dużej Rodziny. Dopłata będzie przyznawana na podstawie złożonego wniosku i spełnionych kryteriów. Środki na ten cel będą zabezpieczone w budżecie na obecny rok 2013.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska- Kalczuk poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały wraz z autopoprawkami w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2013.

Za przyjęciem – 13

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXIX / 266 /2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt. 3.5

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na kolejny okres do trzech lat nieruchomości położonej w Nowej Wsi, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że przedstawiona nieruchomość stanowi działkę o powierzchni 211m2, położoną w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, która jest własnością Gminy Michałowice. Dotychczasowy dzierżawca Polska Telefonia Cyfrowa Centertel Sp. z o.o., którego urządzenia telekomunikacyjne, takie jak maszt antenowy oraz kontener z urządzeniami stacji bazowej, znajdują się na wyżej wymienionej działce. Dzierżawca wnioskiem z dnia 24 kwietnia 2013 r. zwrócił się z prośbą o ponowne wydzierżawienie przedmiotowej działki na okres 6 miesięcy.

Pani Suliga zaproponowała  autopoprawkę dotyczącą podstawy prawnej.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Herner poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały wraz w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na kolejny okres do trzech lat nieruchomości położonej w Nowej Wsi, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice z autopoprawką.

Za przyjęciem – 12

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXIX / 267 /2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt. 3.6.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, części nieruchomości położonych w Komorowie, stanowiących mienie komunalne Gminy Michałowice.

Pan Wójt wyjaśnił, że  projekt uchwały dotyczy nieruchomości niezabudowanej położonej w Komorowie. Poprzedni dzierżawca części ww. działek, pania Beata Bujanowicz, zwróciła się o ponowne wydzierżawienie części działki ew. nr 984/4 oraz części działki ew. nr 984/5, na których będzie usytuowany plac zabaw dla dzieci z przedszkola mieszczącego się w jednym z lokali w budynku na działce ew. nr 984/4.

Pan Wójt przedstawił autopoprawkę dotyczącą zmiany podstawy prawnej.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Herner poinformował, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat, części nieruchomości położonych w Komorowie, stanowiących mienie komunalne Gminy Michałowice z autopoprawką.

Za przyjęciem – 13

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXIX / 268 /2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.7

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.

Pan Wójt poinformował, że zmiany dot. zwiększenia środków finansowych dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Nowej Wsi oraz dla Zespołu Szkół w Michałowicach. Proponowane zwiększenia wynikają z konieczności zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych oraz zakupu wyposażenia do nowo wybudowanej części budynku Szkoły w Michałowicach. Proponowane zmniejszenia niewykorzystanych środków przez przedszkola niepubliczne wynikają ze zmniejszonej liczby dzieci uczęszczających do w/w placówek oraz zmniejszenia rezerwy ogólnej.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012.

Za przyjęciem – 13

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXX / 269 /2013 stanowi załącznik do protokołu.

Wiceprzewodniczący pan Paweł Zacny przekazał prowadzenie obrad sesji Wiceprzewodniczącej pani Aureli Zalewskiej.

 

Ad. pkt.4

Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok.

Pan Żuchowski poinformował, że Wójt Gminy Michałowice przedłożył Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012. Główną częścią sprawozdania są informacje budżetowe, czyli dotacje których gmina udzieliła w roku 2012 na podstawie rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Brak uwag.

 

Ad. pkt.5

Ocena zasobów pomocy społecznej.

Pani Radzimirska wyjaśniła, że Ocena Zasobów Społecznych skonstruowana została przy użyciu elektronicznego narzędzia, jakim jest Statystyczna Aplikacja Centralna, która zawiera  dane demograficzne i społeczne powiązane m.in. z systemem Sprawozdawczości Pomocy Społecznej. Dokument ten stanowi podstawę do planowania wydatków na poziomie Gminy oraz Państwa. Ocena ta przekazywana jest do Sejmiku Wojewódzkiego, a następnie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, celem opracowania budżetu na rok kolejny.

 

Ad. pkt.6

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 16.04.2013r. do 12.06.2013.

Gospodarka komunalna.

Brak pytań.

Inwestycje i remonty.

Pani Zawadzka zapytała, dlaczego unieważniono postępowanie przetargowe na przebudowę starego budynku Urzędu Gminy Michałowice i placu zabaw w Granicy.

Pan Wójt wyjaśnił, że postępowanie przetargowe unieważniono z powodu zbyt wysokich kosztów realizacji tej inwestycji .

Pani Borzymowska poinformowała, że na stronie internetowej pojawiło się ogłoszenie ponownego przetargu dot. w/w inwestycji na warunkach ,,Projektuj i buduj’. Zapytała jakie zmiany nastąpiły w warunkach przetargowych, że założono iż nowa oferta będzie do zaakceptowania.

Pan Wójt poinformował, że doprecyzowano standard wykonania oraz założona została rozsądna, wynikająca z prawnych obwarowań, kwota za którą będzie wykonany projekt. Koncepcja jest zaakceptowana przez Zarząd Osiedla Michałowice.

Pani Zalewska poinformowała, że Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej przedstawi na najbliższym posiedzeniu Komisji w/w koncepcję.

Pani Zalewska zadała pytanie dotyczące przebudowy ul. Bugaj w Komorowie, a w szczególności  zapytała o przyczynę zbytniego zagęszczenia spowalniaczy na tej ulicy.

Pan Wójt wyjaśnił, że ilość spowalniaczy jest wykonywana zgodnie z zatwierdzonym projektem i  zgodnie z organizacją ruchu.

Pan Chruściak poparł koncepcję tworzenia spowalniaczy na drogach ze względu na bezpieczeństwo, szczególnie pieszych.

Geodezja i rolnictwo.

Pan Chruściak z zadowoleniem poinformował, że Gmina Michałowice zawarła porozumienie z Okręgowym Zarządem Związku Działkowców w sprawie likwidacji części Rodzinnego Ogrodu Działkowego, które umożliwi stworzenie przejścia ulicy Starego Dębu od ulicy Polnej do ul. Turystycznej.

Pani Zalewska zapytała na jaki okres będzie udzielona dzierżawa przez Pana Władysława Kwaśnego, części działki nr ew. 26 w Suchym Lesie  pod budowę strefy rekreacji z placem zabaw oraz świetlicą wiejską.

Pan Wójt wyjaśnił, że umowa dzierżawy będzie podpisana na 21 lat, a koszt to ok. 100 zł miesięcznie.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

Pani Zalewska zadała pytanie, czy do końca lipca bieżącego roku będą przekazane do uzgodnień i opiniowania projekty planów dla wymienionych w  punkcie trzecim obszarów.

Pan Sobol wyjaśnił, że już zostało wysłane opracowanie dla obszaru ,,wsi Opacz Mała’’, a do końca czerwca b.r. zostaną wysłane opracowania dot. obszaru ,,Aleja Kasztanowa’’ i ,,Pęcice Sokołów’’.

Kultura, sport i zdrowie.

Brak pytań

Gminna oświata.

Pan Wójt pochwalił bardzo dobre wyniki sprawdzianu szóstoklasistów szkół podstawowych.

Pomoc społeczna.

Brak pytań

Pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Pani Zalewska poprosiła o przybliżenie informacji dotyczących kontynuowania przygotowania wniosku aplikacyjnego w ramach planowanych naborów wniosków na dotację z funduszy norweskich i EOG oraz dla projektu przewidzianego do dofinansowania w ramach priorytetu ,,Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii’’- termomodernizacja placówek publicznych Gminy Michałowice.

Pan Górniak wyjaśnił, że wniosek aplikacyjny jest na etapie przygotowania tzw. , ,audytu efektywności energetycznej’’, który został zlecony oraz na podpisaniu umowy dla budynku szkoły w Komorowie i starego budynku Urzędu Gminy Michałowice. Planowany termin złożenia wniosku to 12 sierpień 2013 r.

Pani Zalewska zaznaczyła, że audyt dotyczący Szkoły w Komorowie był już realizowany w 2011 roku, czy będzie to wydatek kwalifikowany.

Pan Górniak wyjaśnił, że ze względu na wymogi Ministerstwa Ochrony Środowiska musi być zrobiony nowy audyt, spełniający aktualne wymogi. Ma to na celu porównanie aktualnych wyników z wynikami innych wnioskodawców. Potwierdził, że będzie to wydatek kwalifikowany.

Pani Olak- Popko poprosiła o wyjaśnienie, czego dot. projekt partnerski ,,Od diagnozy do strategii’’, który realizowany jest wspólnie z m.st. Warszawą.

Pan Górniak wytłumaczył, że m.st. Warszawa wystąpiło do wielu Gmin z propozycją projektu, który miałby na celu wypracowanie wspólnej wieloletniej strategii realizacji usług publicznych. Szczegóły są dopracowywane, stworzony został Komitet Sterujący i zespół, który odpowiada za merytoryczne przygotowanie tego projektu. W ramach tego projektu planowane są badania, tego w jaki sposób usługi społeczne są realizowane na terenie Gminy. Na podstawie tej diagnozy, wspólnie z powołanym zespołem ekspertów z zewnątrz, zostanie wypracowany model zapisów, który będzie odpowiadał potrzebom naszej lokalnej społeczności. Szczegóły będą znane we wrześniu br. Produktem tego projektu będzie dokument pt. ,,Strategia realizacji usług społecznych’’, który będzie zawierał konkretne mechanizmy przyczyniające się do poprawy świadczenia usług społecznych na terenie Gminy.

Pani Zalewska zapytała, jaką kwotę przeznaczy Gmina na ten projekt.

Pan Górniak wyjaśnił, że kwota będzie zerowa, wkładem własnym będzie praca koordynatora tego projektu, pani Karoliny Boreckiej.

 

Ad. pkt.7

Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XXVIII i XXIX sesji kadencji 2010-2014.

Brak pytań.

 

Ad. pkt.8

Informacje Wójta Gminy.

Pan Wójt poinformował, że oferta ,,Wspólny bilet ZTM- WKD’’ na odcinku ,,Warszawa Śródmieście WKD – Opacz’’ została przedłużona do końca roku 2013.

Pogratulował również pani Radzimirskiej, pod której kierownictwem zespół GOPSu uczestniczył w ogólnopolskim konkursie ,,Samorządowy Lider Zarządzania’’ pod patronatem Senatu. Rywalizowaliśmy w dwóch tematach: ,,Zarządzanie sportem’’, gdzie otrzymaliśmy wyróżnienie  oraz ,,Pomoc społeczna – wolontariat’’, gdzie uzyskaliśmy tytuł lidera.

 

Ad. pkt.9

Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy

Pan Zacny poinformował, że wpłynął wniosek od Zarządu Osiedla Michałowice o nadanie nazw rondom w Michałowicach. Propozycja dla ronda przy ul. Szkolnej i ul. 11 listopada to rondo Witolda Pileckiego oraz dla ronda przy ul. Szkolnej i ul. Raszyńskiej im. kpt. Henryka Łagockiego.

Pismo od pani Iwony Masłowskiej z Komorowa w sprawie piłowania, rąbania oraz koszenia w soboty po godzinie 17. Pismo zostało przekazane do Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.

Pani Borzymowska pisemnie zwróciła się z prośbą o dokładniejszą informację dot. remontów tłuczniowych. Pismo zostało przekazane do Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej. Kolejne pismo od pani Borzymowskiej wyrażające entuzjazm z powodu otwarcia świetlicy w sołectwie Komorów, przy czym zwróciła uwagę o nakładające się na siebie terminy otwarcia świetlicy z imprezą ,,Otwarte ogrody’’. Poprosiła, aby taka sytuacja więcej nie miała miejsca.

Kolejne pismo dot. budowy sortowni śmieci w Nadarzynie. Oczekujemy na odpowiedź Wójta Gminy Nadarzyn w tej sprawie.

Pismo Zarządu Osiedla Komorów dotyczące stojaków rowerowych w Komorowie.

Pisma są do wglądu w biurze Rady.

 

Ad. 10.

Sprawy wniesione.

Pan Chruściak poinformował, że mieszkańcy wsi Komorów są niepokojeni telefonami od wyłudzaczy pieniędzy na tzw. ,,wnuczka’’. Poprosił o stworzenie komunikatów dot. tego problemu w postaci ulotek, plakatów i informacji na stronie internetowej Gminy. W imieniu sołtysa Rady Sołeckiej oraz w  swoim imieniu złożył podziękowania w związku z wybudowaniem i oddaniem do użytku świetlicy we wsi Komorów. Szczególnie podziękował mieszkańcom Wsi Komorów za przekazanie placu pod świetlicę oraz za przekazanie dwóch sołeckich budżetów na jej wybudowanie. Podziękował również Radzie Gminy za zrozumienie potrzeb społeczności, pracownikom Urzędu Gminy, którzy pozytywnie zaangażowali się w  sprawę oraz wykonawcom, którzy sprawnie i profesjonalnie wykonali tą budowę, a przede wszystkim panu Wójtowi za poważne i bardzo owocne zaangażowanie się w realizację tego projektu.

Pan Wójt życzył, aby ta świetlica ,,żyła’’ i integrowała społeczność wsi Komorów.

Pani Borzymowska poinformowała, że 22 czerwca odbył się Festiwal ,,Otwarte ogrody Komorów 2013’’. W festiwalu uczestniczył ogród przy ul. Okrężnej 18 połączony z prezentacją sztuki ogrodniczej ,,Inspiracje ogrodowe, święto róż’’ oraz spotkaniem środowiska skupiającego się w organizacji, która nazywa się ,,Ogrodowisko’’. Kolejnym uczestnikiem był ogród przy ul. Mazurskiej 53, gdzie odbyła się wystawa malarstwa malarzy z Komorowa. Pod instruktarzem profesjonalnego malarza również dzieci tworzyły swoje obrazy. Odbyły się również 3 koncerty: akordeonowy, młodzieżowy ze Stowarzyszenia Kulturalny Komorów i pieśniarki z zespołu ,,Hanimal’’. Najbardziej ucieszyła organizatorów aukcja obrazów podarowanych przez malarzy. Zebrane fundusze zostaną przekazane na pomoc dla państwa Lubańskich, którzy są rodziną zastępczą dla siedmiorga dzieci. Zbiórka będzie kontynuowana na Festynie Gminy Michałowice oraz kilku szkołach.

Pan Wójt wyjaśnił, że umowy na wynajęcie dwóch lokali przez pocztę i bank będą podpisane w najbliższym czasie. W ciągu kilka dni zostanie również ogłoszony konkurs ofert dot. wynajmu pozostałych lokali.

Pan Strzelecki apelował o zwiększenie kontroli policyjnej przy ul. Regulskiej i przy Al. Powstańców. Poprosił o przebudowę spowalniaczy przy ul. Kuchy. Apelował do pana Łuszczyńskiego o zwrócenie uwagi na śmieci leżące przy śmietnikach do segregacji przy Urzędzie Gminy oraz przy ul. Wiejskiej. Poprosił również „Komorów” o zwrot pożyczki, która była przekazana na budowę Ośrodka Zdrowia  w 1990-1991 roku.

Pan Wójt poinformował, że spowalniacze, które znajdują się na ul. Kuchy były wykonane zgodnie z projektem i organizacją ruchu. Zaznaczył, że sprawa miejsc zaśmieconych przy pojemnikach będzie wyjaśniona do końca lipca br.

Pan Bośka zapytał dlaczego, skoro budżet za rok 2012 zamknął się nadwyżką nie było środków na zrobienie odwodnienia w Nowej Wsi oraz remontu wc w świetlicy w przedszkolu, o które apelował. Przypomniał również, że miała rozpocząć się budowa placu zabaw w Nowej Wsi.

Pan Wójt wyjaśnił, że jak tylko będą możliwości finansowe i zostaną zakończone inwestycje bieżące, takie jak przebudowa przedszkola w Nowej Wsi, inwestycje zgłaszane zostaną zrealizowane.

Pan Zacny poprosił o przeprowadzenie konserwacji placu z przeszkodami w ,,Strefie rekreacji’’ w Michałowicach z uwagi na brak m.in. śrub.

Pani Zalewska poprosiła o przygotowanie, na kolejną sesję lub Komisję Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, informacji  o liczbie zgłoszonych deklaracji za gospodarowanie odpadami.

Pan Wójt wyjaśnił, że deklaracje składane są cały czas, jak również korekty tych deklaracji. Na dzień dzisiejszy złożono około 90% deklaracji. Podsumowanie dot. ilości osób, które będą segregowały, a które nie oraz kwoty wpływów za odbiór odpadów będzie nie rzetelne. Zestawienie finalne może być stworzone pod koniec bieżącego roku jak sytuacja się unormuje.

Pani Borzymowska zapytała, kiedy będą dostarczane nowe pojemniki na odpady komunalne mieszane.

Pan Łuszczyński poinformował, że pojemniki są sukcesywnie rozwożone. Zgodnie z harmonogramem odpady będą odbierane z przed posesji również w workach, jeśli pojemnik nie został jeszcze dostarczony.

Pani Olak- Popko zapytała, co zrobiono w sprawie ul. Jasnej przy nasypie autostrady, gdzie występują częste zalania prywatnych posesji.

Pan Wójt wyjaśnił, że sprawa jest monitowana w Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Ostatecznością będzie interwencja w nadzorze budowlanym.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady pan Paweł Zacny zamknął obrady XXX sesji Rady Gminy Michałowice.

 

Protokołowała

Urszula Bejda

Data publikacji: 28.10.2013 11:12
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 54
Autor: Urszula Bejda