Urząd Gminy Michałowice
07.11.2013 15:35

Protokół nr XXXI

Z obrad XXXI sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2010-2014 z dnia 2013.07.11

Z obrad XXXI  sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 11 lipca 2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 13 radnych.

 

Ad. pkt.1

Wiceprzewodniczący  pan Paweł Zacny powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obecnych jest 13  radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały.

Pan Zacny przekazał głos pani Aureli Zalewskiej.

Pani Zalewska zaproponowała uczczenie minutą ciszy pamięć zamordowanych Polaków i osób innej narodowości w 70-tą rocznicę Zbrodni Wołyńskiej.

Pani Borzymowska złożyła wniosek formalny o włączenie do porządku obrad punktu dotyczącego przedstawienia szczegółowych informacji w sprawie planowanej termomodernizacji i rozbudowy szkoły w Komorowie.

Przystąpiono do głosowania wniosku złożonego przez panią Borzymowską dotyczącego rozszerzenia porządku obrad sesji o punkt dotyczący przedstawienia szczegółowych informacji i dyskusji w związku z  planowaną termomodernizacją i rozbudową szkoły w Komorowie.

Za przyjęciem  – 5

Przeciw             - 7

Wstrzymało się- 1

Wniosek został odrzucony.

Wobec zgłoszonych wniosków porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

1.      Sprawy porządkowe.

2.      Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII sesji Rady Gminy Michałowice.

3.      Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      zaciągnięcia długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2013 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,

2)      zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2013-2020,

3)      dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/ 2012,

4)      zatwierdzenia taryfy za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice,

5)      nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Michałowice,

6)      użyczenia na okres kolejnych trzech lat udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Pruszkowie, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice,

7)      oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, nieruchomości położonej w Granicy, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

8)      zmieniająca uchwałę XIX/181/2012 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2012 – 2014 projektu systemowego pt. ,,Aktywnie dla rozwoju’’ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.

4.      Informacje Wójta Gminy.

5.      Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

6.      Sprawy wniesione.

 

Za przyjęciem – 12

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Porządek obrad XXXI sesji został przyjęty.

 

Ad. pkt.2

Przewodniczący pan Paweł Zacny poinformował, że projekt protokołu z XXVII i XXVIII sesji Rady Gminy Michałowice, zgodnie z informacją, był wyłożony do wglądu w biurze rady. Zapytał o uwagi do treści.

Nie zgłoszono uwag.

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu z XXVII i XXVIII sesji Rady Gminy Michałowice. 

Za przyjęciem – 12

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Rada Gminy Michałowice przyjęła protokół z XXVII i XVIII sesji rady Gminy.

 

Ad. pkt.3.1

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2013 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Pan Wójt poinformował, że przedstawiony projekt uchwały związany jest z realizacją budżetu na 2013 rok, w którym przewidziane są do zaciągnięcia kredyty długoterminowe na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowany kredyt długoterminowy w kwocie 8,5mln zł mieści się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice. Łączna kwota zobowiązań obejmująca spłatę, po uwzględnieniu zaciągnięcia kredytów w 2013 roku, nie przekroczy planowanych 15% progu dochodów budżetu oraz 60% progu zadłużenia limitowanego ustawą o finansach publicznych. Począwszy od 2014 roku zachowany został dopuszczalny indywidualny wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Olak- Popko zapytała pana Wójta o cel zaciągania omawianego kredytu.

Pan Wójt wyjaśnił, że w uchwale budżetowej na 2013 r. jest zapis o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w wyżej wymienionej kwocie w celu realizacji zadań zapisanych w budżecie.

Pani Olak- Popko  zaznaczyła, że budżet który był uchwalany 27 grudnia 2012 r. nie zawierał w dziale ,,Dochody’’ nadwyżki w kwocie 3,5 ml zł i wolnych środków pozostałych po zaciągnięciu kredytów i pożyczek w latach poprzednich w wysokości ok. 6mln zł. Stwierdziła, że jest to nieracjonalne gospodarowanie środkami z budżetu.

Pan Wójt wyjaśnił, że aby zrealizować inwestycje, które będą zaproponowane na obecnej sesji w kolejnych uchwałach, trzeba zaciągnąć kredyt w wysokości 8,5mln zł.

Pani Zalewska poprosiła panią skarbnik o podanie prawidłowej kwoty nadwyżki budżetowej.

Pani Jankowska poinformowała, że kwota ponad 6.263.000 zł to łączna kwota wolnych środków, w której mieszczą się również środki pochodzące z nadwyżki budżetowej. Jest to kwota do zagospodarowania i włączenia do budżetu w roku bieżącym.

Pan Rajski przyznał, że zaciąganie kredytów daje możliwości szybszej realizacji planowanych inwestycji. Lecz ze względu na zwiększenie infrastruktury, i co za tym idzie zwiększenie wydatków, ale nie pewnych dochodów budżetu Gminy, poprosił o większą wnikliwość  i roztropność w podejmowaniu decyzji o zaciąganiu kredytów.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2013 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Za przyjęciem    – 9

Przeciw               -  2

Wstrzymało się   - 2

Uchwała Nr XXXI / 270 /2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.2

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2013-2020.

Pan Wójt poinformował, że do projektu uchwały zostały dołączone 2 załączniki. Załącznik nr 1 zostanie omówiony przez panią skarbnik. W załączniku nr 2 proponowane zmiany dotyczą dwóch pozycji, poz. ,,Budowa gminnego przedszkola w Granicy’’ należy dopisać ,,etap I budowa placów zabaw’’, gdzie należy zwiększyć stan o kwotę 150 tys. zł, plan po zmianach 850 tys. zł. W poz. 81  ,,Przebudowa ulic: Warszawskiej, Poprzecznej,  Piaskowej i Kochanowskiego oraz dokumentacji dot. ulic: Dębowej, Sabały, Okrężnej, Malczewskiego i Wyspiańskiego w Granicy’’ należy stan zmniejszyć o kwotę 150 tyś. zł, plan po zmianach to 282.502,90zł.

Pani Jankowska poinformowała, że załącznik nr 1 obejmuje proponowane zmiany w prognozie finansowej. Zmiany te wynikają ze zmian wprowadzonych w  planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w wyniku czego uległ zwiększeniu wynik budżetu o kwotę 6.263.175,54 zł. Po uwzględnieniu tej zmiany wynik budżetu zamyka się kwotą 10.656.075,54 zł. Powyższy wynik budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Pozostałe pozycje ujęte w tym załączniku, a więc rozchody, kwota długu i wskaźniki, nie ulegają zmianie. W załączniku nr 2 zostały wprowadzone zmiany w planowanych nakładach finansowych na realizację  zadań inwestycyjnych.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Borzymowska poprosiła o wyjaśnienie przyczyny zwiększenia środków na budowę gminnego przedszkola w Granicy oraz zapytała na jakim etapie jest ta inwestycja.

Pan Wójt wyjaśnił, że trwa procedura przetargowa i z wyniku analizy złożonych ofert zaproponowano zwiększenie kwoty na budowę przedszkola o 150 tyś. zł. Przetarg będzie rozstrzygnięty do 10 sierpnia br. Data ta może ulec zmianie jeżeli będą ku temu powody.

Pani Zalewska zapytała o termin zwiększenia środków na rozbudowę szkoły w Komorowie. Następnie stwierdziła, że po analizie innych zadań, kwota 2.700 tys. zł  będzie kwotą nie wystarczającą na zrealizowanie tej  inwestycji.

Pan Wójt wytłumaczył, że wszystko rozstrzygnie się w momencie, kiedy będzie dokonywany wybór w jakim kształcie koncepcja rozbudowy szkoły zostanie przyjęta oraz która część termomodernizacji zostanie zrealizowana.

Pani Borzymowska poprosiła o wyjaśnienie, na co zostanie wydana kwota 1.164.113 zł w pkt.100 dot. rozbudowy szkoły w Komorowie.

Pan Wójt wyjaśnił, że kwota ta obejmuje termomodernizację szkoły i zadaszenie boiska wielofunkcyjnego.

Pan Rajski zaapelował o podawanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej realnych kwot planowanych inwestycji na lata kolejne, a nie bazowaniu tylko na roku bieżącym.  Zaznaczył, że WPF jest dokumentem strategicznym Gminy na kilka lat, który powinien przedstawiać realne kwoty i być rzetelną informacją dla mieszkańców Gminy.

Pani Olak- Popko zwróciła uwagę na niedoszacowania w Wieloletniej Prognozie Finansowej  wielu inwestycji. Kwoty inwestycji podane w WPF wzrastały w przeciągu kilkunastu dni o kwoty rzędu nawet 150 tyś. zł. W związku z tym, takie planowanie i tworzenie WPF nie ma sensu.

Pani Borzymowska wróciła do tematu szkoły w Komorowie i apelowała o roztropność oraz o wzięcie pod uwagę rozbudowę szkoły i jej modernizację jako całość, aby nie okazało się później, iż wiele rzeczy było zrobione niepotrzebnie i ze stratą finansową.

Pan Wójt wytłumaczył, że posiadając projekt termomodernizacji oraz projekt rozbudowy szkoły będzie można określić zakres ogólnych prac.

Pani Kalczuk – Brzeska zapytała czy kiedykolwiek jakaś inwestycja została rozpoczęta, a nie została zakończona.

Pan Wójt odpowiedział, że za jego kadencji nie było takiego przypadku.

Pan Rajski zaznaczył, że w WPF jest zapisanych kilka pozycji dot. inwestycji, których realizacja przekładana była z jednego roku na kolejne lata, co według niego jest takim przypadkiem.

Pani Zalewska zapytała, czy powstał już projekt termomodernizacji szkoły w Komorowie oraz  kiedy zostanie ogłoszony przetarg na termomodernizację.

Pan Wójt poinformował, że projekt inwestycji jest już wykonany. Natomiast przetarg zostanie ogłoszony po konsultacjach w sprawie koncepcji rozbudowy szkoły.

Pani Olak- Popko zapytała, dlaczego zadania dotyczące ubezpieczenia majątku Gminy uwzględniają  tylko lata od 2014 do 2016.

Pani Idzikiewicz wyjaśniła, że umowa na ubezpieczenie majątku Gminy podpisywana jest tylko na 3 lata. Aktualna umowa kończy się w połowie sierpnia bieżącego roku, dlatego kolejna umowa została podpisana na następne 3 lata, czyli do połowy sierpnia 2016 r.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2013-2020 z autopoprawkami.

Za przyjęciem – 9

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 4

Uchwała Nr XXXI / 271 /2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.3

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/ 2012.

Pan Wójt poinformował o wprowadzeniu do projektu uchwały autopoprawek, które stanowią załącznik do protokołu. W załączniku nr 2 w dziale 801 ,,Oświata i wychowanie’’, rozdziale 80110 ,,Gimnazja’’ zmniejszenie o kwotę 2.800 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym § 4120 ,,Składki na fundusz pracy’’. Zwiększenie o kwotę 2.800 zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym § 4300 ,,Zakup usług pozostałych’’ 2.000 zł oraz § 4420 ,,Podróże służbowe zagraniczne’’ 800 zł. Proponowane zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów delegacji zagranicznej. Dodatkowo w poz. 65b należy zmienić tytuł zadania. ,,Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi’’ należy zmienić na ,, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Nowej Wsi, utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu – Radosna Szkoła’’. Jest to zadanie jednoroczne.   

Pani Jankowska  szczegółowo omówiła poszczególne załączniki do projektu uchwały.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Brzeska- Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Załącznik nr 1.

Pani Zalewska zapytała z jakich zadań wpłynęła kwota 223.819 zł do pozycji ,,Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – budowa dróg gminnych’’.

Pani Jankowska wyjaśniła, że są to niewykorzystane środki, które były zapisane na budowę dróg gminnych. W tej samej kwocie powracają w załączniku nr 6 na remonty dróg.

Pan Kawiorski dodał, że podana kwota jest kwotą łączną dotyczącą kilku ulic i przeznaczona została na pokrycie kosztów stworzenia dokumentacji i przebudowy ulic.

Załącznik nr 2.

Brak pytań.

Załącznik nr 3.

Brak pytań.

Załącznik nr 4.

Brak pytań.

Załącznik nr 5.

Brak pytań.

Załącznik nr 6.

Pan Chruściak poprosił o wyjaśnienie, które zwiększenia w załączniku nr 6 wynikają ze środków nie wygasających, a które z wolnych środków i przesunięć.

Pan Kawiorski wyjaśnił, że zwiększenia ze środków nie wygasających zawarte są w punktach 6 i 15 oraz powrót części środków nie wygasających w pkt. 55, 56, 64, 64a, 74. Kwoty w pozostałych pozycjach są środkami z podziału nadwyżki budżetowej.

Pani Borzymowska zadała pytanie dot. pkt. 75.921, dlaczego została zwiększona kwota środków o 900.000zł w ramach przebudowy starego budynku Urzędu Gminy w Michałowicach.

Pan Kawiorski wytłumaczył, że kwota ta szacowana była na podstawie wskaźników proporcjonalnie do wielkości inwestycji.

Pan Wójt poinformował, że po analizie ofert złożonych w pierwszym przetargu, który unieważniono, skorygowano standardy i wprowadzono nowe szczegóły oraz ustalono realny koszt tej inwestycji.

Pani Olak – Popko zwróciła uwagę na rozbieżność informacji podawanych przez pana Kawiorskiego i pana Wójta na temat sposobu ustalenia kwoty finansowania przebudowy starego Urzędu Gminy. Zauważyła również, że na stronie internetowej jest sekcja ,,Zmiany w ogłoszeniu dot. drugiego przetargu’’, gdzie można przeczytać, że ,, Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających w okresie najbliższych 3 lat, które nie będą stanowić więcej niż 50% wartości podstawowego zamówienia’’. Zapytała kiedy będzie ta inwestycja zakończona skoro jeszcze przez 3 lata może pojawić się potrzeba przekazywania kolejnych środków na jej zakończenie.

Pan Wójt wyjaśnił, że jest to standardowy zapis, który w szczególnych przypadkach ułatwia zakres działania, a nie wyznacza kwoty obligatoryjnej do wydania, lecz tylko zabezpieczenia.

Pani Borzymowska podkreśliła, że wszystkie kwoty w WPF i w projekcie uchwały są kwotami jeszcze nie uchwalonymi przez radę Gminy. Zapytała na jakiej podstawie został rozpisany kolejny przetarg na przebudowę starego Urzędu Gminy w Michałowicach.

Pan Pacyna wyjaśnił, że ogłoszenie przetargu nie jest równoznaczne z jego rozstrzygnięciem. Jeżeli najniższa oferta, która zostanie złożona w drodze przetargu będzie przekraczała możliwości finansowe zamawiającego, to zamawiający taki przetarg może unieważnić.

Pan Rajski zaniepokoił się, bo takie postępowanie jest niepoważne. Zapytał również jaki jest zakres prac dot. odwodnienia ulic w Pęcicach Małych oraz czy zwiększenie środków przeznaczonych na przebudowę ul. Parkowej w Suchym Lesie jest związane ze zwiększeniem kosztów przebudowy, czy rozszerzeniem zadania. Wyraził swoje zadowolenie w związku z rozpoczęciem budowy ścieżki rowerowej w Pęcicach i zapytał o termin zakończenia tej inwestycji.

Pan Wójt poinformował, że budowa ścieżki rowerowej wymagała pozyskania terenu i przeprojektowania projektu, który był zatwierdzony. Projekt ścieżki rowerowej przebiegającej przez rzeczkę będzie gotowy w sierpniu b.r. Na kontynuację tej inwestycji są małe szanse ze względu na okoliczne rozległe tereny rolne.

Pan Pacyna wyjaśnił, że zwiększenie środków finansowych  dot. przebudowy ulicy w Suchym Lesie ma związek z oszacowaniem inwestycji po rozpoznaniu terenu. Natomiast środki przeznaczone na prace odwodnieniowe w Pęcicach Małych dot. okolic ul. Przepiórki.

Pani Olak- Popko wróciła do problemu częstych, i na duże kwoty, zwiększeń środków przeznaczanych na inwestycje. Podkreśliła, że kwoty przedstawiane w budżecie nie maja nic wspólnego z kwotami realnymi, co jest nie do zaakceptowania.

Pan Wójt wytłumaczył, że niektóre środki przesuwne są z kolejnych lat na rok bieżący w celu przyśpieszenia inwestycji.

Pani Olak- Popko zarzuciła, że przyspieszane są inwestycje o mniejszym znaczeniu niż inne, które np. wiążą się z utratą dobytku przez mieszkańców Gminy Michałowice przez zalania podczas ulewnych deszczy.

Pan Chruściak ubolewał nad tym, że dla Komorowa Wsi  nie ma przewidzianych na kolejne lata żadnych zwiększeń środków na inwestycje, a jedynie zmniejszenia.

Pan Majtyka zaznaczył, że w 2012 roku z inwestycji, jaką była budowa przedszkola w Granicy zostały zdjęte środki finansowe, aby zabezpieczyć inwestycję powiatową, jaką była przebudowa Al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie.

Pani Zalewska nawiązując do załącznika nr 2 poprosiła, aby realizowanie zadania ,,Konserwacja zieleni wysokiej i niskiej’’ na terenie Komorowa odbyło się przy współpracy z Zarządem Osiedla Komorów. Zapytała również o brak środków w budżecie na nowe nasadzenia oraz na uzupełnienia punktów świetnych na ulicach.

Pan Łuszczyński potwierdził, że nasadzenia będą wykonywane przy współpracy z Zarządem Osiedla Komorów. Na nasadzenia, po usuwaniu drzew, są przeznaczone środki w wysokości 70 tys. zł na rok bieżący. Natomiast punkty świetlne zostaną wymienione na ul. Reja w Granicy, części ul. Kolejowej w Komorowie oraz na ul. Polnej w Nowej Wsi. Wyjaśnił, że  są to ulice zbiorcze, które generują duży ruch oraz posiadają stare rtęciowe oprawy.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/ 2012 wraz z autopoprawkami.

Za przyjęciem – 9

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 4

Uchwała Nr XXXI / 272 /2013 stanowi załącznik do protokołu.

Wiceprzewodniczący pan Paweł Zacny ogłosił 10 minut przerwy.

 

Ad. pkt.3.4

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że w wyniku przeprowadzonej analizy kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków w poprzednim okresie obowiązywania stawek oraz po uwzględnieniu planowanych zmian warunków ekonomicznych wpływających na poziom kosztów w roku obowiązywania nowych taryf, proponujemy pozostawienie stawek na dotychczasowym poziomie. Taryfa będzie obowiązywała od 1 września 2013 r. do 31sierpnia 2014 r. Analiza została przedstawiona w tabelach dołączonych do projektu uchwały.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Brzeska- Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 12

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXXI / 273 /2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.5

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Michałowice.

Pan Wójt złożył wniosek o zmianę tytułu projektu uchwały ze względu na nadanie nazw dwóm rondom, tytuł brzmiałby ,,w sprawie nadania nazw rondom położonym na terenie Gminy Michałowice’’. Zawiadomił również, że w dniu 17 czerwca 2013 r. wpłynął wniosek Przewodniczącego Zarządu Osiedla Michałowice pana Romana Bedyńskiego o nadanie nazwy ,,Rotmistrza Witolda Pileckiego’’ dla ronda u zbiegu ulic Szkolnej i 11-go Listopada oraz nazwy ,,Kapitana Henryka Łagodzkiego’’ dla ronda u zbiegu ulic Szkolnej i Raszyńskiej w Michałowicach.

Poinformował, że zarówno rtm. Pilecki jak i kpt. Łagodzi, dzięki swoim działaniom i zasługom w czasie II Wojny Światowej, zasługują na uznanie i upamiętnienie ich bohaterskich czynów oraz popularyzację, przede wszystkim wśród młodzieży pobliskiej szkoły podstawowej i gimnazjum, a także wśród mieszkańców całej Gminy. Ponadto kpt. Łagodzki był wieloletnim mieszkańcem Michałowic, a jego żona, również kombatantka, nadal mieszka w Michałowicach.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Brzeska Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Rajski pogratulował wnioskodawcom wyboru patronów.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Michałowice z autopoprawką.

Za przyjęciem – 13

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXXI / 274 /2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.6

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie użyczenia na okres kolejnych trzech lat udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Pruszkowie, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Pan Wójt wyjaśnił, że działka nr ew. 266 położona w obrębie ewidencyjnym 11 przeznaczona na Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Pruszkowie, przy ul. Łączniczek Armii Krajowej 7, stanowi udział jednostek samorządu terytorialnego takich jak: Brwinów, Nadarzyn, Raszyn, Michałowice, m. Piastów i m. Pruszków. Gmina Michałowice oddała 1/7 części w prawie własności przedmiotowej nieruchomości do używania w celu prowadzenia działalności ustawowej przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Pruszkowie.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie użyczenia na okres kolejnych trzech lat udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Pruszkowie, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 13

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXXI / 275 /2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.7

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, nieruchomości położonej w Granicy, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Pani Suliga poinformowała, że nieruchomość stanowiąca działkę ew. o nr 772 o pow. 400m2 położoną w Granicy, stanowi własność Gminy Michałowice. Poprzedni dzierżawca działki Pani Barbara Lewin, właścicielka działek ew. o nr 776/2 i 905, zwróciła się o ponowne wydzierżawienie działki ew. o nr 772. Pismem z dnia 23 kwietnia 2013 r. Zarząd osiedla Granica wyraził pozytywna opinię dot. wydzierżawienia przedmiotowej działki w całości pani Barbarze Lewin. Mapa stanowi załącznik do projektu uchwały.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, nieruchomości położonej w Granicy, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 12

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 1

Uchwała Nr XXXI / 276 /2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.8

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę XIX/181/2012 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2012 – 2014 projektu systemowego pt. ,,Aktywnie dla rozwoju’’ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.

Pan Wójt poinformował, że 13 czerwca 2013r. podpisano aneks do umowy w sprawie realizacji projektu systemowego w latach 2012- 2014, w którym wartość projektu jak również wartość dofinansowania i wkładu własnego zostały określone w stosunku do całego okresu realizacji projektu, stąd też zaszła konieczność wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XIX/181/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 września 2012r..

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę XIX/181/2012 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2012 – 2014 projektu systemowego pt. ,,Aktywnie dla rozwoju’’ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.

Za przyjęciem – 13

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXXI / 277 /2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.4

Pan Wójt w związku ze zbliżającą się przerwą wakacyjną życzył wszystkim obecnym na sesji udanego wypoczynku.

 

Ad. pkt.5

Pan Zacny poinformował, że wpłynął wniosek o zatrudnienie pedagoga specjalnego w szkole w Nowej Wsi.

List otwarty stowarzyszenia ,,Wszyscy razem’’ odnośnie odbioru frakcji szklanej. Pytanie dot. wpływu Rady Gminy na terminy odbioru worków oraz pytanie dot. braku pojemników i worków na śmieci. Pan Zacny przekazał pismo panu Hernerowi do zapoznania się i omówienia na komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.

Pismo jako odpowiedź na pismo pana Wójta dot. wykonania inwestycji w ul. Ireny 134 w Komorowie.

Dwa pisma od pana Przemysława Bryksy dot. jego walki w Powiecie w związku z modernizacją Al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie i pismo od pani Aurelii Zalewskiej dot. tej samej sprawy.

Pisma dot. koncepcji rozbudowy szkoły w Komorowie.

 

Ad. pkt.6

Pani Borzymowska wróciła do sprawy rozbudowy szkoły w Komorowie. Zarzuciła, że wybrana firma i architekt w niej zatrudniony są niekompetentni pod względem umiejętności i doświadczenia, co potwierdzają informacje zawarte na stronie internetowej firmy. Zapytała czy panu architektowi zostały przekazane założenia, które zostały sporządzone przez Radę rodziców i dyrekcję szkoły. Przekonywała również, że złym pomysłem jest rozpoczęcie termomodernizacji szkoły przed zatwierdzeniem koncepcji jej rozbudowy.

Pan Wójt wyjaśnił, że proponowane rozwiązania, o których była mowa na wielu sesjach, są możliwe do wykonania bez projekty rozbudowy szkoły.

Pani Brzeska- Kalczuk złożyła wniosek o przesunięcie środków z przebudowy  Al. Jana Pawła II i Placu Paderewskiego na dalszą przebudowę  Al. Marii Dąbrowskiej.  Poinformowała również, że przy ul. Okrężnej na zakręcie wystają grube gałęzie krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców. Zwróciła uwagę na długoterminowy postój naczepy tira również przy ul. Okrężnej, który także zagraża widoczności kierowców i bezpieczeństwu mieszkańców. Zaznaczyła, że wiele znaków drogowych jest zasłoniętych przez drzewa i krzewy, zaproponowała aby wprowadzić możliwość ich usunięcia przez mieszkańców.

Pan Strzelecki poprosił o zwiększenie kontroli policyjnej na ul. Kuchy pod względem nadmiernego ruchu tirów. Zwrócił uwagę na sprawę dot. bardzo małej ilości worków na frakcję suchą przekazywanych przez firmę JARPER Sp. Z o.o., która twierdzi, że o ilości worków decyduje Gmina.

Pan Wójt wyjaśnił, że było do przewidzenia, iż na początku będą tego typu problemy, również ze względu na skalę przedsięwzięcia. Zaznaczył, że błędy popełniane były również po stronie mieszkańców, którzy zostawiali odpady wielkogabarytowe w miejscach, gdzie wcześniej były pojemniki do segregacji. Poprosił o cierpliwość  aż sytuacja się unormuje.

Pan Chruściak zapytał o możliwość zmiany osoby zajmującej się ,,Strefą rekreacji’’ przy zalewie w Komorowie. Twierdził, iż poprzednik wykonywał swoją prace wzorowo, a na obecnego składane są zażalenia.

Pan Wójt wyjaśnił, że nie ma możliwości zmiany, gdyż ze względu na pomówienia o zatrudnianiu ,,po znajomości’’ ogłoszono konkurs ofert i to jest jego wynik.

Pani Borzymowska zapytała, czy jest nabór na nowych urzędników w związku z odbiorem odpadów przez Gminę.

Pan Wójt odpowiedział, że nie.

Pan Zalewski wrócił do złej sytuacji dot. odbioru śmieci, czyli braku pojemników i worków oraz nie odbieranie odpadów z posesji. Przytoczył informacje zawarte w umowie dot. kar  za opóźnienia ponoszone przez firmę JARPER Sp.z o.o. i zapytał o ich egzekwowanie.

Pan Wójt podkreślił, że już tłumaczył brak pojemników i worków. Zaznaczył, że z kilku posesji nie były odbierane odpady z powodu np. przebudowy dróg. Dodał, że egzekwowanie kar nastąpi po pisemnym wniosku dot. konkretnej posesji.

Pan Łuszczyński poinformował, że od 1 lipca wyruszyły na trasy nowe śmieciarki. Z niewielu posesji z drugiej linii były nieodebrane odpady z powodu niedostatecznej znajomości terenu przez kierowców. Apelował o cierpliwość, aby mieszkańcy i firma odbierająca odpady, mieli czas na zapoznanie się z zasadami dot. segregacji i odbiorem odpadów. Zaznaczył, że odpady będą odbierane również w workach prywatnych w każdej ilości, dodatkowo worki są również dostępne w Urzędzie Gminy Michałowice.

Pan Zalewski zapytał o przebudowę ul. Skowronków i ul. Słowików. Poinformował, że na ul. Słowików był przetarg na wykonanie jej tłuczniem kamiennym, a ulica została zrobiona tłuczniem wapiennym, który spłynął po intensywnych opadach i na dzień dzisiejszy ulica ta nadaje się do ponownego  remontu. Zapytał również o przebudowę ul. Skowronków.

Pan Łuszczyński wyjaśnił, że ul. Słowików została wykonana z tłucznia dolomitowego, a nie wapiennego. Firma, która wykonywała tą ulicę będzie ją poprawiała w ramach gwarancji. Zaznaczył, że jest to nawierzchnia bardzo trwała przy odpowiednim odwodnieniu, którego ta ulica nie posiada.

Pan Pacyna poinformował, że nie ma w WPF i budżecie Gminy zapisu dot. przebudowy ul. Skowronków i nie powstała dokumentacja projektowa do tej ulicy.

Pani Borzymowska wróciła do problemu inwestycji rozpoczętych, a nie zakończonych. Przypomniała, że była stworzona dokumentacja oraz w 2011 r. zostało wydane pozwolenie na budowę ul. Mazurskiej, która to inwestycja nie została wykonana. Zapytała również, czy był przetarg na koncepcję termomodernizacji szkoły w Komorowie.

Pan Wójt odpowiedział, że nie było przetargu na koncepcję termomodernizacji tylko na projekt wykonawczy.

Pani Zalewska zapytała o etap przygotowania i przebudowy ul. Matejki.

Pan Pacyna wyjaśnił, że zostało przyjęte zgłoszenie na część ulicy, którą wydał Starosta Pruszkowski. Natomiast na część, która leży na terenach kolejowych, zgłoszenie zostało złożone u Wojewody Mazowieckiego.

Pani Zalewska zwróciła uwagę na sprawy porządkowe, czyli np. znaki drogowe, które wymagają ustawiania lub zmiany przy aktualnej organizacji ruchu. Taki problem pojawił się na skrzyżowaniu ul. Sportowej i ul. Sienkiewicza (znak ruchu jednokierunkowego). Na skrzyżowaniu ulic  Okrężnej, Gościnnej i Nowowiejskiej znajdują się znaki drogowe i lustro zarośnięte przez krzaki i drzewa. Zapytała o termin wymiany przełamanej tablicy przy ul. Żwirowej.

Pan Łuszczyński poinformował, że tablica ta wymaga zmiany również w związku z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego. Tablica zostanie wymieniona i uzupełniona w kolejnym tygodniu.

Pani Olak- Popko zapytała o termin rozpisania przetargów na ulice: Żytnią, Rumuńską, Partyzantów i Kwiatową w Michałowicach.

Pan Pacyna wytłumaczył, że ul. Partyzantów została dopiero zlecona do zaprojektowania, na pozostałe ulice przetargi zostaną rozpisane w tym roku.

Pani Olak- Popko podkreśliła, że była podejmowana uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu i rozdysponowania środków w celu przyśpieszenia i wykonania jak największej ilości inwestycji, po czym te inwestycje, które są już zaplanowane i wpisane do budżetu od 7 miesięcy nie są realizowane.

Pan Zacny zgodził się z wypowiedzią panią Olak- Popko. Dodał, że po to w grudniu 2012 r. został uchwalony budżet na rok 2013, żeby od początku bieżącego roku rozpocząć realizację inwestycji w nim zapisanych. Zaznaczył, że minęła już połowa roku, a na część inwestycji nie zostały nawet rozpisane przetargi.

Pan Herner wrócił do tematu odbioru odpadów komunalnych i stwierdził, że w porównaniu z innymi gminami, nasza Gmina radzi sobie bardzo dobrze z tak dużym przedsięwzięciem oraz poprosił o większe rozpowszechnienie informacji dot. punktu PSZOK i jego celowości np. w biuletynie. Poprosił również o przygotowanie informacji, ile umów i jakie opłaty wnoszono w kwietniu i maju 2013 r., w związku z wynajmowaniem lokalu należącego do gminy przez osoby zewnętrzne. Sprawa dot. lokalu, który pełni rolę świetlicy w Regułach.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady pan Paweł Zacny zamknął obrady XXXI sesji Rady Gminy Michałowice.

 

Protokołowała

Urszula Bejda

Data publikacji: 07.11.2013 15:35
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 44
Autor: Urszula Bejda