Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
07.11.2013 15:49

Protokół nr XXXII

Z obrad XXXII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2010-2014 z dnia 2013.09.04

Z obrad XXXII  sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 04 września 2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 radnych.

 

Ad. pkt.1

Wiceprzewodniczący  pan Paweł Zacny powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obecnych jest 14 radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały.

Pani Olak- Popko wnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego       ,, Realizacji uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych za miesiąc lipiec i sierpień”.

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad punktu ,, Realizacja uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych za miesiąc lipiec i sierpień 2013r.’’.

Za przyjęciem    – 5

Przeciw               - 7

Wstrzymało się   - 2

Wniosek został odrzucony.

Porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

1.      Sprawy porządkowe.

2.      Wręczenie nauczycielom aktów mianowania.

3.      Przyjęcie protokołu z XXIX i XXX sesji Rady Gminy Michałowice.

4.      Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2013-2020,

2)      dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/ 2012,

3)      zmieniająca uchwałę Nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice.

5.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2013 roku.

6.Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice za lata 2013-2020 za pierwsze półrocze 2013 roku.

7.Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2013 roku.

8.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 13.06.2013r. do 23.08.2013r.

9.Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XXX i XXXI sesji kadencji 2010-2014.

10.  Informacje Wójta Gminy.

11.  Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

12.  Sprawy wniesione.

Za przyjęciem – 14

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Porządek obrad XXXII sesji został przyjęty.

 

Ad. pkt.2

Pan Wójt poinformował, że otrzymany tytuł mianowania będzie uwieńczeniem trwającego dwa lata stażu i uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela oraz zdania egzaminu końcowego przed specjalnie powołaną przez Wójta komisją.

Złożył mianowanym nauczycielom gratulacje i wręczył akty mianowania oraz kwiaty. Mianowanie otrzymali: z Zespołu Szkół w Michałowicach pani Maria Zajkowska oraz pani Agnieszka Grajewska; z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Nowej Wsi pani Aleksandra Piotrowska oraz pan Krzysztof Kwiatkowski; z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie pani Ewa Kaleta, pani Katarzyna Mikulska oraz pan Mateusz Belniak; z Przedszkola w Michałowicach pani Agnieszka Czekalska.

Młodzież z II klasy Gimnazjum Szkoły Podstawowej z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Nowej Wsi przygotowali niespodziankę dla nauczycieli oraz osób uczestniczących w sesji rady. Zaprezentowali swoje umiejętności nabyte podczas lekcji języka angielskiego przedstawiając opowieść o Kopciuszku, foto- story z wycieczek oraz wykonując piosenkę.

Pan Wójt podziękował za prezentację i wręczył gimnazjalistom upominki z logo Gminy Michałowice.

 

Ad. pkt.3

Przewodniczący pan Paweł Zacny poinformował, że projekt protokołu z XXIX i XXX sesji Rady Gminy Michałowice, zgodnie z informacją, był wyłożony do wglądu w biurze rady. Zapytał o uwagi do treści.

Nie zgłoszono uwag.

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu z XXIX i XXX sesji Rady Gminy Michałowice. 

Za przyjęciem – 14

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Rada Gminy Michałowice przyjęła protokół z XXIX i XXX sesji rady Gminy.

 

Ad. pkt.4.1

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2013-2020.

Pani Jankowska zgłosiła autopoprawkę do załącznika nr 1. Wyjaśniła, że w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego przez Powiat Pruszkowski proponuje  zmniejszenie wysokości pomocy finansowej udzielonej Powiatowi do kwoty 650.000 zł,  natomiast kwotę 920.000 zł zaproponowała przeznaczyć na finansowanie zadania pn. ,,Modernizacja Al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie’’ w ramach małej architektury, modernizacji chodnika, budowy ścieżki rowerowej oraz opracowań dokumentacji projektowej. Z uwagi na wielomiesięczny proces opracowywania dokumentacji projektowej należy zabezpieczyć środki finansowe w budżecie na rok 2014.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2013-2020.

Za przyjęciem    – 15

Przeciw               - 0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr XXXII / 278 /2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.4.2

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/ 2012.

Pani Jankowska wyjaśniła, że do projektu uchwały dołączone zostały 2 załączniki. W załączniku nr 1 proponuje się zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi (dział 801 rozdział 80101) z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów finansowych na realizacje zadania pn. ,,Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Nowej Wsi’’ utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu ,, Radosna Szkoła’’. Jest to zadania jednoroczne.

W dziale 600 w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego przez Powiat Pruszkowski proponuje się zmniejszenie wysokości pomocy finansowej udzielonej Powiatowi do kwoty 650.000 zł, a kwotę 920.000 zł przeznaczyć na finansowanie zadania pn. ,,Modernizacja Al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie’’ w ramach małej architektury, modernizacji chodnika, budowy ścieżki rowerowej oraz opracowań dokumentacji projektowej.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Brzeska Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/ 2012.

Za przyjęciem    – 15

Przeciw               - 0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr XXXII / 279 /2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.4.3

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice.

Pan Łuszczyński poinformował, że w przedłożonym projekcie uchwały dokonuje się zmiany załączników nr 1, 2 i 3 do uchwały XXIII/ 164/ 2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009-2013. W załączniku nr 1 zmiany spowodowane są wprowadzeniem do zasobu mieszkaniowego lokalu nr 3 znajdującego się w budynku Szkoły w Michałowicach przy ul. Szkolnej 15.

Zmiany w załączniku nr 2 spowodowane są wprowadzeniem do zasobu lokali socjalnych lokali położonych w Opaczy- Kolonii przy ul. Łąkowej 18.

Zmiany w załączniku nr 3 spowodowane są wprowadzeniem kwot nakładów finansowych na remonty w poszczególnych budynkach i lokalach, zaplanowane lub wynikające przeglądów budowlanych.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Brzeska Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę Nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice

Za przyjęciem – 10

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 4

Uchwała Nr XXXII / 280 /2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2013 roku.

Pan Paweł Zacny oczytał Uchwałę Nr Wa.273.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 września 2013 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Michałowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku. 

Pani Jankowska w imieniu pana Wójta dokonała wprowadzenia na temat przebiegu wykonania budżetu Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2013 roku.

Pan Herner zapytał o terminy zakończenia opracowywania dokumentacji dot. poz. 19, 20, 29, 31, 33, 79.

Pani Olak-Popko zapytała dlaczego nie rozpoczęto w pierwszym półroczu 2013 r. budowy i remontów świetlic pod które grunty przeznaczyli mieszkańcy, a fundusze przekazano z sołectw.

Pan Wójt wyjaśnił, że ze względu na usprawiedliwioną nieobecność kierownika Referatu Inwestycji i Remontów, szczegółowe odpowiedzi na te pytania zostaną udzielone na najbliższym spotkaniu.

Pani Olak- Popko zaznaczyła, że w takiej sytuacji powinna być inna kompetentna osoba, która odpowiedziałaby na zadane pytania.

Pan Rajski zapytał o budowę kanalizacji, którą obiecano wykonać w szczególności w ulicy Leśnej i ul. Piachy w Pęcicach oraz w ul. Skowronków. Następnie zapytał na co zostaną wydane środki finansowe przeznaczone na  przebudowę ul. Rodzinnej w Sokołowie skoro jeszcze nie rozpoczęto tego zadania.

Pan Wójt wyjaśnił, że nic nie obiecywał tylko zaznaczał, że powinny być wykonane zadania ujęte w budżecie dotyczące wymienionych ulic. Ze względu na niespodziewane okoliczności niektórych inwestycji nie da się zrealizować w terminie dlatego też nic nie obiecuje.

Pan Pacyna poinformował, że środki dot. przebudowy ul. Rodzinnej zostaną wykorzystane na budowę kanalizacji deszczowej na innym odcinku.

 

Ad. pkt.6

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice za lata 2013-2020 za pierwsze półrocze 2013 roku.

Załącznik nr 6.

Brak pytań.

Załącznik nr 7.

Pan Herner zaznaczył, że w punktach 70b, 71, 73, terminy zakończenia realizacji tych zadań, ze względu na ich zaawansowany stan, powinny być krótsze.

Pan Wójt wyjaśnił, że podane terminy są poprawne. W pkt. 73 dot. przebudowy przy POW termin zakończenia realizacji to 2020 rok, co jest terminem realistycznym, gdyż wszystkie przekazania są realizowane na zasadach warunkowych. Poza tym będą potrzebne wykupy gruntów w tej okolicy co wiąże się z bardzo długo trwającą procedurą. Urząd Gminy Michałowice wystąpił do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad o wydanie warunków na realizację projektów przy ul. Bodycha. Ze względu na to, że jest to nadal plac budowy odmówiono nam wydania tych warunków.

Pan Chruściak zapytał o stan wykonania modernizacji SUW Komorów.

Pan Pacyna wyjaśnił, że została opracowana dokumentacja projektowa, która uwzględniała uwagi Starosty i oczekujemy na pozwolenie na budowę. Po otrzymaniu pozwolenia będzie można przystąpić do procedury przetargowej.

Pan Rajski zapytał o etap realizacji dokumentacji projektowej w ul. Piachy i ul. Sokołowskiej w Pęcicach, oraz o dalsze działania dot. ul. Skowronków.

Pan Pacyna wyjaśnił, że została zlecona dokumentacja projektowa na ul. Piachy i ul. Sokołowską w Pęcicach oraz zlecono wykonanie kanalizacji w ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi, zadania dotyczą wydatków w 2013 roku. Dodał, że na dzień dzisiejszy działania dot. ul. Skowronków kończą się na przygotowaniu dokumentacji projektowej.

Pani Zalewska  zapytała o poz. 87, jak po uwzględnieniu wniosków mieszkańców, aby ruch w ulicach Akacjowej, Klonowej i Lipowej był dwukierunkowy, jest przygotowywana dokumentacja projektowa. Zapytała również o termin realizacji przebudowy ul. Żwirowej po aneksowaniu umowy.

Pan Pacyna poinformował, że odbyło się spotkanie z projektantem w celu uwzględnienia tych wniosków, obecnie Gmina czeka na wydanie opinii. Natomiast projekt dot. ul. Żwirowej został złożony.

 

Ad.pkt.7

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych jednostek kultury Gminy Michałowice za pierwsze półrocze 2013 roku.

Brak pytań.

 

Ad.pkt.8

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 13.06.2013r. do 23.08.2013r.

Gospodarka komunalna.

Pan Herner zapytał na jaką kwotę zostało rozstrzygnięte postępowanie dot. ,,Wymiany zasuw i hydrantów na terenie Gminy Michałowice’’.

Pan Łuszczyński wyjaśnił, że jest to kwota ok. 270 tyś. zł brutto.

Inwestycje i remonty.

Pani Olak- Popko zapytała co znajdzie się poza biblioteką w budynku po Urzędzie Gminy przy ul. Raszyńskiej w Michałowicach i jakie kwoty zostały wydane na modernizację tego budynku.

Pan Wójt wyjaśnił, że planuje się, żeby jeden lokal przeznaczyć na spotkania dla emerytów, a na inne pomieszczenia nie ma jeszcze koncepcji zagospodarowania. W budynku prowadzone są prace przygotowawcze, a nie pełna modernizacja, więc aktualnie nie wydano jeszcze żadnych środków finansowych.

Pan Rajski zapytał czy wybudowana ścieżka rowerowa od budynku Urzędu Gminy do ul. Granicznej w Regułach będzie przedłużona.

Pan Wójt poinformował, że według nowego stanu prawnego będzie możliwe jej przedłużenie po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W planach tych jest poszerzenie pasa drogowego na ścieżkę rowerową na co obecnie Starostwo się nie zgadza.

Geodezja i rolnictwo.

Pani Olak- Popko zapytała o działkę nabytą nieodpłatnie w Opaczy –Koloni.

Pan Wójt wytłumaczył, że jest to przystanek autobusowy przy ul. Środkowej 30.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

Pan Chruściak zapytał czy projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nadarzyn który został negatywnie zaopiniowany, czy pewne jest, że projekt ten nie będzie realizowany.

Pan Wójt poinformował, że Wójt Gminy Nadarzyn próbuje po raz kolejny małymi zmianami nakłonić Wójta Gminy Michałowice do pozytywnego zaopiniowania tych projektów.

Dopóki zmiany te nie będą do zaakceptowania, nie będzie pozytywnej opinii i zgody na ich realizację.

Kultura, sport i zdrowie.

Brak pytań.

Gminna oświata.

Brak pytań.

Pomoc społeczna.

Brak pytań.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Brak pytań.

 

Ad. pkt.9

Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XXX i XXXI sesji kadencji 2010-2014.

Brak pytań.

 

Ad. pkt.10

Pan Wójt zaprosił radnych i sołtysów na spotkanie 11 września 2013 r. o godz.16 w Urzędzie Gminy w sali 216 z Dyrekcją Szkoły w Komorowie i Radą Rodziców na którym przedstawione zostaną 4 koncepcje rozbudowy szkoły w Komorowie zaproponowane przez Radę Rodziców, Dyrekcję Szkoły oraz Wójta Gminy Michałowice.

Następnie zaprosił na Dożynki Gminy Michałowice, które odbędą się 8 września 2013 r. w parku w Regułach.

 

Ad. pkt.11

Pan Paweł Zacny w imieniu sołectwa Sokołów zaprosił wszystkich radnych na ,,Piknik pieczonego ziemniaka’’, który odbędzie się 21 września 2013 r. w Sokołowie.

Następnie rozdał radnym informację odnośnie badań przeprowadzanych przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Poinformował, że wpłynęło pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego dotyczące skargi pani Elżbiety Gustakowskiej – Smolak w sprawie likwidacji Ogródka Jordanowskiego oraz przeniesienia przystanku autobusowego w Opaczy- Kolonii.

Przystąpiono do głosowania w sprawie przekazania skargi pani Elżbiety Gustakowskiej – Smolak na brak działań Wójta do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.

Za przyjęciem – 11

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Skarga została przekazana do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej.

 

Ad. pkt.12

Pan Chruściak poinformował, że w gazecie Samorządowej Administracji znalazł się artykuł o zamierzonych dotacjach na plany gospodarki nisko emisyjnej. Poprosił radnych o zainteresowanie się tą sprawą. Wrócił również do tematu zmiany osoby zajmującej się Strefą Rekreacji w Komorowie oraz do tematu udrożnienia ul. Starego Dębu i ul. Wschodniej.

Pani Suliga wyjaśniła, że Radca Prawny z ogródków działkowych przy ul. Starego Dębu miał ponownie wystąpić o zgodę do Krajowej Rady.

Pan Łuszczyński wyjaśnił, że w związku z ul. Wschodnią nadal czekamy na decyzję ze strony Starostwa.

Pani Olak- Popko zapytała ile % mieszkańców Gminy Michałowice otrzymało pojemniki na odpady mieszane.

Pan Łuszczyński oświadczył, że jest to około 99%. 

Pani Olak- Popko zaznaczyła, że wiele osób nie dostało jeszcze pojemników m.in. część mieszkańców ulic: 11 listopada, Kwiatowej, Regulskiej, Rumuńskiej osiedla Michałowice. Przytoczyła również artykuł prasowy mówiący o tym, że śmieci zmieszane oraz segregowane wrzucane są przez pracowników firmy JARPER do jednej śmieciarki. Zapytała czy jest jakaś kontrola nad tym problemem oraz czy jest znana szacunkowa liczba ile ton śmieci odebrano od mieszkańców Gminy Michałowice, gdyż od ilości śmieci będzie zależna cena za ich wywóz. Dodała, że firma JARPER powinna zapłacić kary umowne za nie wywiązanie się z umowy.

Pan Wójt potwierdził, że były opóźnienia w dostawie pojemników ale na bieżąco są one dostarczane. Dodał, że czasami może się zdarzyć, że worki z różnymi rodzajami odpadów trafiają do jednej śmieciarki ale to są rzadko spotykane przypadki, a poza tym w sortowni odpady są ponownie rozdzielane.

Pan Zacny oświadczył, że na tle innych gmin nasza wypada nie idealnie, ale dosyć dobrze.

Pan Łuszczyński wyjaśnił, że umowa między Gminą Michałowice, a firmą JARPER zawarta została od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. i w tym czasie cena za odbiór odpadów się nie zmieni. Dodał, że różne rodzaje śmieci odbierane w jednym czasie są incydentalnymi przypadkami. Kontrola nad odbiorem śmieci polega m.in. na kontroli GPS śmieciarek.

Pan Rajski zaznaczył, że firma JARPER powinna przedstawić nam informacje o ilości odpadów segregowanych i nie segregowanych, oraz czy segregacja przebiega poprawnie. Informacje te są bardzo ważne do przedstawienia wskaźników w ramach realizacji uchwały o gospodarowaniu odpadami.

Pan Krzyżanowski zaznaczył, że mieszkańcy ul. Kurpiowskiej w Komorowie narzekali na jakość wody w ostatnich dniach i zapytał kiedy mogą liczyć na poprawę jakości wody.

Pan Łuszczyński poinformował, że między ul. Al. Marii Dąbrowskiej, a ul. Mazurską zostało wymienione 5 zasuw, gdzie znajduje się kilka przyłączy po ok. 50m i mimo płukania rur mogło nastąpić niewielkie pogorszenie jakości wody.

Pan Rajski podziękował za naprawę mostku w Sokołowie i poprosił o naprawę ogrodzenia na Orliku. Poprosił również o rozeznanie się w sprawie wodociągu Pęcice Ogród na szczeblu Gmina- Agencja, jakie są możliwości jego wykonania. Zapytał również czy w tym roku będzie wykonanie odwodnienie ul. Żwirki i Wigury.

Pan Wójt wyjaśnił, że przetarg na odwodnienie ul. Żwirki i Wigury jest w trakcie rozstrzygania. Natomiast w sprawie wodociągu zostało wysłane pismo do agencji, aby wyjaśnili jakie będą konsekwencje realizacji tej inwestycji przez Gminę Michałowice.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady pan Paweł Zacny zamknął obrady XXXII sesji Rady Gminy Michałowice.

 

Protokołowała

Urszula Bejda

Data publikacji: 07.11.2013 15:49
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 45
Autor: Urszula Bejda