Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
08.01.2014 11:04

Protokół nr XXXIII

Z obrad XXXIII sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2010-2014 z dnia 2013.11.05

Z obrad XXXIII  sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 5 listopada 2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 14  radnych.

 

Ad. pkt.1

Wiceprzewodniczący  pan Paweł Zacny powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obecnych jest 14 radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały.

Poinformował, że 28 października b.r. zmarł premier Pan Tadeusz Mazowiecki i poprosił o uczczenie Jego śmierci minutą ciszy.

Pan Wójt złożył wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego w 2014 roku.

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem o wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego w 2014 roku.

Za przyjęciem – 14

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Wniosek został przyjęty.

Wobec zgłoszonych wniosków porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

1.Sprawy porządkowe.

2.Przyjęcie protokołu z XXXI i XXXII sesji Rady Gminy Michałowice.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2013 – 2020,

2)      dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012,

3)      określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r. na terenie Gminy Michałowice,

4)      określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r. na terenie Gminy Michałowice,

5)      obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego w 2014 roku.

6)      zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/330/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych,

7)      zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/250/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji,

8)      określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice,

9)      wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2012-2018,

10)  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

11)  zmieniająca Uchwałę Rady Gminy w Michałowicach Nr XIII/132/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,

12)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru ,,Granica – część I’’, obejmującego tereny położone w obrębie geodezyjnym Granica oraz działkę nr ew. 1115 w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś,

13)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru ,,Granica – część II’’, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych Granica i Komorów-Wieś,

14)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru ,,Ostoja’’, obejmującego tereny położone w obrębie geodezyjnym Komorów-Osiedle,

15)  przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice,

16)  przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej,

17)  uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego’’ na 2014 rok,

18)  uchwalenia ,,Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Michałowice’’ na rok 2014,

19)  uchwalenia ,,Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice’’ na rok 2014,

20)  nieodpłatnego przyjęcia na własność Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice, w Gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 636,

21)  rozpatrzenia skargi pani *** na brak działań Wójta Gminy Michałowice.

4.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 24.08.2013 do      25.10.2013r.

5.Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XXXII sesji kadencji 2010-2014.

6.Informacje Wójta Gminy.

7.Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

8.Sprawy wniesione.

Za  przyjęciem – 14

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Porządek obrad XXXIII sesji został przyjęty.

 

Ad. pkt.2

Przewodniczący pan Paweł Zacny poinformował, że projekt protokołu z XXXI i XXXII sesji Rady Gminy Michałowice, zgodnie z informacją, był wyłożony do wglądu w biurze rady. Zapytał o uwagi do treści.

Nie zgłoszono uwag.

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu z XXXI i XXXII sesji Rady Gminy Michałowice. 

 

Za przyjęciem – 14

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Rada Gminy Michałowice przyjęła protokół z XXXI i XXXII sesji Rady Gminy.

 

Ad. pkt.3.1

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2013 – 2020.

Pani Jankowska poinformowała, że do projektu uchwały zostały dołączone 2 załączniki. W załączniku nr 1 zostały przedstawione zmiany mające na celu uaktualnienie planu dochodów i wydatków. W załączniku nr 2 zostały przedstawione zmiany mające na celu uaktualnienie nakładów finansowych na realizację zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w tym załączniku, które związane są ze zmianami w budżecie gminy. Poinformowała, że zostały przedstawione również autopoprawki, które są dołączone do projektu uchwały w formie pisemnej.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Brzeska Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pani Olak-Popko zapytała, dlaczego autopoprawki są przedstawiane dopiero na sesji.

Pan Wójt poinformował, że przedstawione zmiany wynikły z dyskusji na komisjach, pomyłek oraz z przemyśleń i możliwości jakie mamy np. po  uzyskaniu pozwoleń na budowę.

Pani Borzymowska zapytała, skąd będą przeniesione środki na  inwestycję w ul. Ks. Woźniaka w Pęcicach Małych oraz przebudowę ul. Środkowej w Opaczy – Kolonia.

Pan Kawiorski wyjaśnił, że ul. Ks. Woźniaka jest to niewielki odcinek drogi i inwestycja ta będzie realizowana ze środków przeznaczonych na przebudowę innych dróg. 

Pan Wójt wyjaśnił, że dopiero 4 listopada otrzymał projekt na przebudowę i kosztorys inwestorski.

Pani Olak –Popko zapytała, co zostanie zrobione w ramach tej przebudowy oraz jaki  wkład w nią będzie miała Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, która je zniszczyła.

Pan Wójt poinformował, że prowadzone są w tej sprawie uzgodnienia.

Pan Rajski zapytał, z jakiego powodu z poz. 92- odwodnienie na terenie Gminy, zdjęte zostało 260 tys. zł.  

Pan Pacyna wytłumaczył, że środki te pozostały po wykonaniu wszystkich planowanych inwestycji w roku bieżącym i przekazane zostaną na pomniejszenie kredytu.

Pan Rajski zwrócił uwagę, że Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem podstawowym ale przez ciągłe zmiany nie jest dokumentem rzetelnym, na którym opierają się działania gminy.

Pan Kozłowski zapytał o przyczynę zdjęcia środków z  budowy ul. Rodzinnej w Sokołowie.

Pan Pacyna wyjaśnił, że firma Strabak, która rozpoczęła budowę trasy Salomea – Wolica korzysta tej ulicy, więc jej budowa mija się z celem.

Pan Kozłowski poinformował, że poprzednimi  przyczynami nie zrealizowania tej inwestycji był brak projektów oraz zasilenie budżetu, uważa że takie podejście do sprawy jest nie poważne, tym bardziej, że jest to jedyna ulica w Sokołowie i na jej budowę cała wieś czeka od wielu lat.

Pani Zalewska zapytała o ostateczne rozliczenie ul. 3-go Maja w Komorowie.

Pan Pacyna wyjaśnił, że rozliczenie to nastąpi po wykonaniu wszystkich robót i odbiorze końcowym.

Pani Olak-Popko zaznaczyła, że również inne ulice i chodniki nie zostały wybudowane lub naprawione ze względu na prowadzone budowy  dookoła naszej Gminy. Stwierdziła, że to Wójt jest gospodarzem na tym terenie i jego obowiązkiem jest pilnowanie, żeby takich sytuacji nie było.

Pan Wójt wyjaśnił, że walczy o to, żeby wszystkie zniszczenia na terenie gminy dokonane przez firmy  budujące autostradę były naprawione, a w ostateczności będzie trzeba walczyć na drodze sądowej.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2013 – 2020 wraz z autopoprawkami.

Za przyjęciem    – 11

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr XXXIII / 281 /2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.2

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/ 2012.

Pani Jankowska poinformowała, że do uchwały zostało dołączonych 7 załączników. W załączniku nr 1 zostały przedstawione zmiany w planie dochodów budżetu gminy, które dotyczą zarówno dochodów bieżących jak i majątkowych. W załączniku nr 2 zostały przedstawione zmiany w nakładach finansowych na realizację zadań bieżących i majątkowych. Załącznik nr 3 przedstawia zmiany wynikające ze zmniejszenia lub zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy. W załączniku nr 5 wprowadzono zadanie o nazwie ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice’’, które będzie finansowane ze środków unijnych z budżetu państwa i realizowane będzie w latach 2014-2015. W załączniku nr 6 zostały przedstawione zmiany wynikające ze zwiększenia dochodów samorządowych jednostek budżetowych . W wyniku tych zmian zwiększone dochody będą przeznaczone na realizację wydatków bieżących w jednostkach budżetowych. W załączniku nr 7 przedstawione zostały zmiany wynikające ze zmian przedstawionych w załączniku nr 2.

Następnie omówiła autopoprawki, które zostały dołączone do projektu uchwały w formie pisemnej. 

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Brzeska Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Załącznik nr 1.

Brak pytań.

Załącznik nr 2.

Brak pytań.

Załącznik nr 3.

Brak pytań.

Załącznik nr 4.

Pani Olak- Popko zapytała jaka część zadania ,,Budowa kanalizacji ul. Ks. Woźniaka zostanie zrealizowana w roku bieżącym.

Pan Pacyna wyjaśnił, że w roku bieżącym zostanie ogłoszony przetarg i zostanie podpisana umowa z wykonawcą.

Pani Zalewska zapytała, czy nie można utworzyć zadania „Przebudowa ul. Mazurskiej, ul. Konopnickiej i ul. Kujawskiej w Komorowie” i na ten cel przeznaczyć środki, które są zdejmowane z zadania rozbudowy szkoły w Komorowie wraz z wykończeniem lodowiska, zadaszeniem’’ oraz z chodnika z ul. Kotańskiego gdzie jest zmniejszenie o kwotę 22 740zł. Łącznie kwota na to zadanie wynosiła by 323 320zł.  Apelowała, aby  środki nie przepadły i były wykorzystane na realizację  inwestycji w Komorowie.

Pan Wójt zapewnił, że niewykorzystane środki nie przepadną, a przebudowa wymienionych ulic jest planowana i uwzględniona w budżecie gminy na rok 2014.

Pani Borzymowska wyraziła nadzieję, że budżet przedstawiony przez pana Wójta na rok 2014 będzie zawierał te wszystkie inwestycje, które planowano wykonać w bieżącym roku i te, o których jest dyskusja.

Pani Brzeska-Kalczuk apelowała, aby w przyszłości rozpoczęte inwestycje kończyć, a nie powielać przypadki takie jak przebudowa ul .Al. Marii Dąbrowskiej czy ul.3-go Maja w Komorowie, gdzie ulice są tyko częściowo wyremontowane. Zapytała również o termin dokończenia przebudowy tych ulic.

Pan Wójt wyjaśnił, że są obecnie prowadzone badania dendrologiczne, które wyjaśnią w jaki sposób przebudowa ma być dalej realizowana.

Pani Olak-Popko zadała pytanie dotyczące zmniejszenia środków przeznaczonych na modernizację oświetlenia na terenie gminy. Zapytała czy mimo tych zmniejszeń zostaną zrealizowane zadania dotyczące latarni koło cmentarza w Michałowicach, o które zabiega od wielu lat.

Pan Łuszczyński wyjaśnił, że z zadań inwestycyjnych modernizowane zostanie oświetlenie na ul. Matejki i ul. Zielonej w Regułach oraz wykonane zostanie kilka projektów. Zostaną również wymienione punkty świetlne, które zawarte są w wydatkach bieżących, a nie inwestycyjnych. Al. Topolowa, o której mowa, nie będzie wykonana.

Pani Olak-Popko wyjaśniła, że nie chodzi o Al. Topolową, tylko o dwie, trzy latarnie do cmentarza. Zaznaczyła, że nie ma tam chodnika i pobocza, więc dla większego bezpieczeństwa powinna być ta inwestycja zrealizowana.

Pan Łuszczyński poinformował, że do wykonania tego oświetlenia, ze względu na potrzebę wybudowania linii energetycznej, potrzebne są większe nakłady finansowe niż te, które zostały niewykorzystane w tym roku.

Pan Bedyński  wyjaśnił, że na zebraniu mieszkańców inwestycja ta była przedstawiana jako uzupełnienie odcinka z dotychczasowych źródeł zasilania, a nie jako nowa inwestycja. Zapytał również o termin wykonania tej inwestycji.

Pan Wójt poinformował, że jest szansa, żeby ta inwestycja była zrealizowana w przyszłym roku.

Pani Zalewska zaznaczyła, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2014 są zapisane środki na dokończenia przebudowy ul. 3-go Maja w Komorowie. Zaproponowała, aby niewykorzystane środki z roku bieżącego z przebudowy ul. Al. M. Dąbrowskiej wykorzystać na stworzenie projektów, aby dokończyć tę inwestycję na początku 2014 roku.

Pani Olak-Popko zapytała na co zostaną przeznaczone środki ze zwiększenia przebudowy ul. Środkowej w Opaczy-Kolonii.

Pan Wójt wyjaśnił, że jest to zadania 2 letnie, w roku bieżącym został wykonany projekt oraz zostanie ogłoszony przetarg.

Pani Kaczorowska-Budek zabrała głos w sprawie przebudowy ul. Kujawskiej i ul. Mazurskiej w Komorowie. Ze względu na bardzo zły stan tych dróg apelowała o  połączenie tych inwestycji i ich szybką realizację. Apelowała do pana Wójta o ogłoszenie konkursu na projekt budowy chociaż stołówki i klas informatycznych w szkole Komorowie.

Załącznik nr 5.

Brak pytań.

Załącznik nr 6.

Brak pytań.

Załącznik nr 7.

Brak pytań.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013 Gminy Michałowice Nr XXIV/222/2012 z autopoprawką.

Za przyjęciem    – 12

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 1

Uchwała Nr XXXIII / 282 /2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.3

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r. na terenie Gminy Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że zgodnie z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013 r. wskaźnik inflacji wyniósł 0,9%. Z uwagi na niski poziom wskaźnika inflacji zaproponował utrzymanie stawki podatku od nieruchomości na 2014 r. na poziomie stawek obowiązujących w 2013 r.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Brzeska Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r. na terenie Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 14

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXXIII / 283/2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.4

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r. na terenie Gminy Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że z uwagi na to samo uzasadnienie, które dotyczyło wysokości podatku od nieruchomości, zaproponował utrzymanie stawek podatku od środków transportowych na 2014 r. na poziomie stawek obowiązujących w 2013 r.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Brzeska Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 r. na terenie Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 14

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXXIII / 284 /2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.5

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego w 2014 roku.

Pan Wójt poinformował, że zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy wyniosła 69,28 zł za 1 q. Przyjmując tę cenę podatek rolny na 2014 rok wzrósłby o około  70%w stosunku do 2013 r. Wobec powyższego zaproponował obniżyć cenę skupu żyta z kwoty 69,28 zł za 1 q do kwoty 40,00 zł za 1 q.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego w 2014 roku.

Za przyjęciem – 13

Przeciw            -   0

Wstrzymało się-  0

Uchwała Nr XXXIII / 285 /2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.6.

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLVII/330/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych.

Pan Żuchowski poinformował, że Uchwała Nr XLVII/330/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych, pozwala przyznawać stypendium dzieciom i młodzieży przed ukończeniem 18 lat. Podstawowym wymogiem do uzyskania stypendium jest osiągnięcie odpowiednio wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży oraz wypełniać obowiązki związane z nauka szkolną. Proponowana zmiana uchwały umożliwi przedłużenie możliwości przyznawania i pobierania przez zawodnika stypendium do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej. Uczeń otrzyma pomoc do czasu zakończenia nauki, nawet w wypadku ukończenia 18 roku życia. Wydłużenie czasu pobierania stypendium stanowić będzie dodatkowe uhonorowanie pracy, jaką stypendyści włożyli w treningi.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLVII/330/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych.

Za przyjęciem – 13

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXXIII / 286 /2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.7

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/250/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji.

Pani Żakowska poinformowała, że zmiana ta stanowi bezpośrednią konsekwencję wejścia w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy w systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw potocznie zwanej ,,ustawą przedszkolną’’. Wyjaśniła, że dostosowano również zapisy w załącznikach do niniejszej uchwały. Wniosła autopoprawkę do załącznika nr 3 polegającą na zmianie miejsca składania dokumentów z Nowej Wsi do Reguł.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska- Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/250/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji z autopoprawką.

Za przyjęciem – 13

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXXIII / 287 /2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.8

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.

Pani Żakowska poinformowała, że zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy w systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw potocznie zwanych ,,ustawą przedszkolną’’ opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego od dnia 01 września 2013 roku wynosi nie więcej niż 1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie i opiekę (5 godzin dziennie). Proponuje się wprowadzenie kwoty 1 zł za każda dodatkową godzinie pobytu dziecka oraz zwolnienie z opłat za wychowanie przedszkolne trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie. Zapewniła, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże każdej gminie dotacje celowe na wychowanie przedszkolne na każde dziecko.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.

Za przyjęciem – 12

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXXIII / 288 /2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.9

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2012-2018.

Pan Łuszczyński poinformował, że uchwalenie programu wynika z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego. Do projektu uchwały dołączone zostały 3 załączniki. Załącznik nr 1 przedstawia mieszkaniowy zasób Gminy. Załącznik nr 2 przedstawia spis lokali socjalnych oraz lokali związanych ze stosunkiem pracy. Załącznik nr 3 obrazuje wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów i wydatki inwestycyjne. Zaznaczył, że wprowadzono 2 autopoprawki. W załączniku nr 1 w pozycji nr 26 i 27, podane lokale przy ul. Głównej, zgodnie z ewidencją numerów porządkowych, położone są w Nowej Wsi, a nie w Granicy. W załączniku nr 2 w ,,wykazie lokali związanych ze stosunkiem pracy’’ w punkcie 1 i 2  należy zmienić adres ,,ul. Głównej w Granicy’’ na ,,ul. Główna w Nowej Wsi. Dodał, że załączniki były szczegółowo omówione na poszczególnych komisjach.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Majtyka poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pan Zacny zadał pytania związane z §7 pkt. 3, jakie są uzasadnione przypadki, w których Wójt może obniżyć wysokość czynszu oraz dotyczące pkt. 5 czy do tej pory była pobierana kaucja przy oddawaniu lokali w najem.

Pan Łuszczyński wyjaśnił, że na wniosek najemcy w przypadku np. złej sytuacji finansowej, po opinii Urzędu Skarbowego i Ośrodka Pomocy Społecznej, Wójt może podjąć decyzję o obniżeniu bądź zwolnieniu z opłaty czynszowej. Dodał, że kaucja nie była pobierana.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2012-2018 z autopoprawką.

Za przyjęciem – 12

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXXIII / 289 /2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt. 3.10

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

Pan Łuszczyński poinformował, że zgodnie z ustawa o drogach publicznych na Gminie spoczywa obowiązek nadawania i porządkowania ewidencji dróg gminnych. Po przeanalizowaniu stanu prawnego dróg, które są przedmiotem tej uchwały pan Wójt wystąpił  o nadanie kategorii drogom. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego uchwałą z dnia 3 kwietnia 2013 r. pozytywnie zaopiniował ten projekt.

Pan Majtyka poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania projektem uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

Za przyjęciem – 13

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXXIII / 290 /2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.11

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Gminy w Michałowicach Nr XIII/132/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

Pan Wójt wyjaśnił, że jest to projekt uchwały, który porządkuje i naprawia błędy, które wystąpiły w uchwale Nr XIII/132/2012 z dnia 29 lutego 2012 r.

Pan Majtyka poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Gminy w Michałowicach Nr XIII/132/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

Za przyjęciem – 13

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXXIII / 291 /2013 stanowi załącznik do protokołu

 

Ad. pkt.3.12

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru ,,Granica – część I’’, obejmującego tereny położone w obrębie geodezyjnym Granica oraz działkę nr ew. 1115 w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś.

Pan Sobol poinformował, że wszystkie 4 zaproponowane na dzisiejszej sesji projekty uchwał mają swój początek w dniu 26 października 2011 r. kiedy Rada Gminy przyjęła stanowisko zatwierdzające harmonogram prac planistycznych na terenie Gminy Michałowice na lata 2011-2014. 

Pan Majtyka poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru ,,Granica – część I’’, obejmującego tereny położone w obrębie geodezyjnym Granica oraz działkę nr ew. 1115 w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś.

Za przyjęciem – 12

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXXIII / 292 /2013 stanowi załącznik do protokołu

 

Ad. pkt.3.13

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru ,,Granica – część II’’, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych Granica i Komorów-Wieś.

Pan Sobol poinformował, że projekt uchwały dotyczy dużego obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Granica i Komorów- Wieś.

Pan Majtyka poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru ,,Granica – część II’’, obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych Granica i Komorów-Wieś.

Za przyjęciem – 13

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXXIII / 293 /2013 stanowi załącznik do protokołu

 

Ad. pkt.3.14

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru ,,Ostoja’’, obejmującego tereny położone w obrębie geodezyjnym Komorów-Osiedle.

Pan Sobol poinformował, że projekt uchwały dot. obrębu geodezyjnego Komorów- Osiedle, w tym Ostoi oraz części pomiędzy ul. Waldemara, ul. Podhalańską i ul. Al. M. Dąbrowskiej.

Pan Majtyka poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Zalewska zapytała, jakie wnioski o zmiany wpłynęły dla obszaru Komorów- Osiedle.

Pan Sobol wyjaśnił, że wpłynął wniosek formalny dotyczący narożnika ul. Podhalańskiej z ul. Mazurską w związku ze zmianą przeznaczenia obiektu, który tam się znajduje.

Pani Borzymowska zapytała o przyczynę złożenia omawianego wniosku.

Pan Sobol wyjaśnił, że przyczyną są przeszkody formalne w uzyskaniu pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania.  Zgodnie z planem obecnie znajduje się tam zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  gdzie usługi mogą stanowić tylko 30% powierzchni.

Pani Zalewska zapytała, czy dla jednej działki można w inny sposób zmienić charakter jej przeznaczenia. Zapytała również czy obecny stan jest zgodny z ustaleniami studium.

Pan Sobol zaznaczył, że jest tu mowa o ogólnym planowaniu przestrzennym, a nie jednej działki. Wyjaśnił, że przyjęty w roku 2011 przez Radę Gminy harmonogram, który miał za zadanie zmianę przeznaczenia gruntów  przy przystanku kolejki WKD w Komorowie. W tej chwili dopuszczone są w tym miejscu usługi i handel o powierzchni sprzedaży do 1000 m2, a miały to być tereny przeznaczone na cele publiczne dla mieszkańców. Dodał, że zostanie złożona propozycja, aby nie dopuścić do pozwolenia na handel o powierzchni do 1000 m2. Zapewnił, że obecny stan jest zgodny z ustaleniami studium.

Pani Borzymowska poprosiła, aby nie dopuścić do zatwierdzenia pozwolenia na handel o powierzchni do 1000 m2 na terenach należących do WKD przy przystanku kolejki WKD.

Pan Wójt wyjaśnił, że tereny te należą do PKP i ich część będzie sprzedana WKD. Dodał, że będą podejmowane próby zabezpieczenia tego terenu przed zmianą ich formy przeznaczenia.

Pani Brzeska –Kalczuk zaproponowała, żeby zablokować przyszłe plany PKP związane ze sprzedażą części tych terenów i wybudować na tym terenie parking dla mieszkańców.

Pani Zalewska poinformowała, że przy ul. Kolejowej w Komorowie są duże tereny idealnie pasujące na parking. Natomiast tereny przy stacji WKD należy przeznaczyć na inne usługi publiczne.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru ,,Ostoja’’, obejmującego tereny położone w obrębie geodezyjnym Komorów-Osiedle.

Za przyjęciem – 13

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXXIII / 294 /2013 stanowi załącznik do protokołu

 

Ad. pkt.3.15

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice.

Pan Sobol poinformował, że wyżej uchwalonymi uchwałami Radni wypełnili stanowisko. Na terenie Gminy Michałowice bez planu zagospodarowania przestrzennego zostaną tylko lasy chojnowskie oraz jednostka wojskowa. Wyjaśnił, że na bieżąco wpływają wnioski dotyczące zmian obecnie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego. Na ich podstawie rozpoczyna się procedurę zmieniania obowiązujących planów. W zaproponowanym projekcie uchwały przystępuje się do zmiany obecnych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ,,Kamelskiego’’ w Nowej Wsi oraz dla obszaru ,,Pruszkowska’’ w Granicy. 

Pan Majtyka poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 13

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXXIII / 295 /2013 stanowi załącznik do protokołu

Pan Wiceprzewodniczący Zacny przekazał prowadzenie obrad sesji Rady Gminy Michałowice Pani Wiceprzewodniczącej Zalewskiej.

 

Ad. pkt.3.16

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej.

Pan Górniak poinformował, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej jest niezbędnym formalnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie, które nasza Gmina złożyła na opracowanie takiego planu do Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodał, że jest to wymóg, który pozwoli pozyskać na ten plan dotacje. Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej przewidziana jest na rok 2014 pod warunkiem, że uzyskane zostaną środki z dotacji unijnej.

Pan Majtyka poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pani Brzeska –Kalczuk zapytała jakie szanse ma Gmina Michałowice na otrzymanie takiej dotacji.

Pan Górniak wyjaśnił, że nie jest to nabór na dotacje środków twardych np. na infrastrukturę i w tym przypadku nie są brane pod uwagę kryteria dochodowe. Rozstrzygnięcie planowane jest na przełomie 2013/2014 roku.

Pan Chruściak wyraził swoje zadowolenie z przystąpienia do tego bardzo ważnego planu. Dodał, że z chwilą wprowadzenia zmian w segregacji i zbierania odpadów w bardzo istotny sposób zmniejszyła się ilość zanieczyszczeń niskoemisyjnych powietrza pochodzących ze spalania m.in. traw i gałęzi, co wpływa na lepszą jakość naszego życia.

Pani Brzeska –Kalczuk wspomniała, że Zarząd Komorowa Osiedle informował, że spalanie odpadów ogrodowych jest dozwolone.

Pan Łuszczyński potwierdził, że zgodnie z ustawą jest dozwolone spalanie niewielkich ilości odpadów organicznych, jednak powinno być to czynione zgodnie z zasadami współżycia z innymi mieszkańcami. Dodał, że nie można palić odpadów zielonych bezpośrednio na ziemi, gdyż trzeba zachować zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Pani Kaczorowska –Budek sprostowała, że nic takiego nie mówiła, tylko pan Wójt powiedział, że dozwolone jest spalanie odpadów ogrodowych.

Pani Olak- Popko zapytała, co oznacza stwierdzenie, że ,,nie można palić odpadów ogrodowych na ziemi’’ oraz  czy można palić mokre liście, z których leci biały duszący dym.

Pan Łuszczyński wyjaśnił, że mokrych liści nie powinno się palić. Dodał, że według ustawy powinno się spalać odpady ogrodowe tak, by nie niszczyć gleby np. w pojemniku.

Pani Brzeska –Kalczuk zaproponowała, że w związku z tym, że gmina zajmuje się wywozem odpadów organicznych, należy całkowicie zabronić ich palenia.

Pan Łuszczyński wyjaśnił, że byłoby to postępowanie wbrew znowelizowanej ustawie.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej.

Za przyjęciem – 13

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXXIII / 296 /2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.17

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego’’ na 2014 rok.

Pan Żuchowski poinformował, że obowiązkiem wynikającym z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. W wyniku konsultacji z organizacjami pozarządowymi wprowadza autopoprawkę w § 9 ustęp 2 ,,Do zadań komisji’’ należy dodać ,,ocenę ofert pod względem merytorycznym’’. W § 14 ustęp 4 należy zmienić ,,wpłynął 1 wniosek zawierający uwagi, a z 4 przedstawionych uwag przyjęto 2’’. Wyjaśnił, że w § 5, w odróżnieniu od lat ubiegłych, zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi zostały zdefiniowane.

Pani Borzymowska zwróciła uwagę na temat zasady uczciwej konkurencji i oceniania tych ofert oraz uczestnictwa przedstawicieli tych organizacji w komisji oceniającej.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego’’ na 2014 rok z autopoprawką.

Za przyjęciem – 13

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXXIII / 297 /2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.18

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia ,,Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Michałowice’’ na rok 2014.

Pani Radzimirska poinformowała, że projekt uchwały wynika z zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii i został opracowany w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Ustawa ta nakłada obowiązek przyjmowania przez Radę Gminy programów przeciwdziałania narkomanii. Przedstawiany projekt programu zawiera zadania, o których mowa w ustawie wraz ze wskazaniem sposobów realizacji. Dodała, że jest zgodny z założeniami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011- 2016.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska- Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Chruściak zaznaczył, że dane zawarte w tym sprawozdaniu są z roku 2012. Poinformował, że powszechna opinia jest taka, iż dynamika tego zjawiska jest ogromna, szczególnie w Szkole w Komorowie. Zapytał, czy są jakieś dane odnoszące się roku bieżącego.

Pani Radzimirska  wyjaśniła, że może odnieść się tylko do badań z 2012 r., które były realizowane przez niezależną zewnętrzną firmę. Dodała, że planowane jest kolejne badanie w roku 2014.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia ,,Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Michałowice’’ na rok 2014.

Za przyjęciem – 13

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXXIII / 298 /2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.19

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia ,,Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice’’ na rok 2014.

Pani Radzimirska poinformowała, że projekt uchwały wynika z zadań własnych gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych nałożonych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W myśl wyżej wymienionej ustawy realizacja gminnego programu profilaktyki i i rozwiązywania problemów alkoholowych powinna przyczyniać się do ograniczania dostępności i spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, działania na rzecz trzeźwości oraz przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu. Przedstawiony projekt programu zawiera zadania, o których mowa w ustawie wraz ze wskazaniem sposobów realizacji. Program został opracowany na podstawie rekomendacji oraz realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA. Dodała, że jest zgodny z założeniami Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na lata 2011- 2015, oraz Gminnym Programem  Przeciwdziałania Przemocy. Poinformowała, że treść programu zawiera kilka błędów stylistycznych w rozdziale nr 1, nr 5  należy wykreślić wyrażenie,, przez przedsiębiorców’’ oraz w pkt 4 rok 2013 należy zastąpić rokiem 2014.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pani Brzeska- Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna.

Pan Chruściak zapytał, czy projekt uchwały przewiduje zmiany zasad wynagradzania członków komisji.

Pani Radzimirska poinformowała, że nie ma w projekcie uchwały zmian dotyczących wynagradzania członków komisji.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia ,,Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice’’ na rok 2014 z autopoprawką.

Za przyjęciem – 13

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXXIII / 299 /2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.20

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego przyjęcia na własność Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice, w Gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 636.

Pani Suliga poinformowała, że przedmiotowa działka jest własnością Skarbu Państwa którą dysponuje Agencja Nieruchomości Rolnych. Omawiana nieruchomość znajduje się na terenie, na którym nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość ta objęta jest studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice i znajduje się na terenie cmentarza wojskowego. Działka nr 636 okala działkę nr 637, która stanowi własność Gminy Michałowice, a na której znajduje się cmentarz wojskowy z I Wojny Światowej. W związku z tym, że działka nr 636 otacza działkę nr 637, bezpośredni dostęp związany z przejściem i dojazdem do cmentarza nie jest możliwy. Wyjaśniła, że uchwała stanowić będzie załącznik do złożonego już wniosku Gminy Michałowice o przekazanie przez Agencję Nieruchomości Rolnych przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy w celu realizacji zadań własnych.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Majtyka poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna.

Pan Rajski podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do uregulowania tej bardzo ważnej kwestii.

Pani Zalewska zapytała, w jaki sposób zagospodarujemy omawiana działkę.

Pan Wójt wyjaśnił, że dookoła cmentarza sa grunty rolne. Poprzedni właściciel udostępniał część nieruchomości na drogę dojazdowa do cmentarza. Obecny właściciel nie udostępnia dojazdu do cmentarza.

Pan Chruściak dodał, że terenami tymi zajmuje się historyk pan Maciej Kwaśny. Zaznaczył, że jest to bardzo cenne miejsce na terenie naszej Gminy, ponieważ jest to cmentarz z I Wojny Światowej.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nieodpłatnego przyjęcia na własność Gminy Michałowice części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice, w Gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 636.

 

Za przyjęciem – 12

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXXIII / 300 /2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.21

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani *** na brak działań Wójta Gminy Michałowice.

Pan Zacny poinformował, że sprawa została przekazana na Komisję Rewizyjną. Komisja po analizie przedstawionych dokumentów uznała, że powyższa skarga jest ponowieniem skargi z dnia 23 czerwca 2010 r. oraz skargi z dnia 03 stycznia 2011 r. Komisja Rewizyjna podtrzymała poprzednią opinię i uznała, że skarga jest bezzasadna.

Pani Kamińska wyjaśniła, że ta decyzja jest zgodna z Art. 239 § 1 KPA, który mówi, że ,,w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, uznana jest za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje stanowisko’’. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani *** na brak działań Wójta Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 13

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXXIII / 301 /2013 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.4

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 24.08.2013 do 25.10.2013r.

Gospodarka Komunalna.

Pani Olak- Popko zapytała w związku z jakim odwodnieniem na Strefach Rekreacji w Regułach i Michałowicach zostało wszczęte postępowanie, skoro odwodnienie wykonuje się w czasie budowy tych Stref.

Pan Łuszczyński poinformował, że w Strefach Rekreacji w Regułach i Michałowicach zostały wykonane odwodnienia powierzchniowe. Po intensywnych opadach są miejsca, w których zalega woda, dlatego planuje się utworzyć drenaże, które odprowadzą tę wodę  poza teren do rowów przy ul. Grocholskiej i przy ul. Wiejskiej w Regułach.

Pani Olak – Popko przypomniała, że w 2010 roku w trakcie budowy Stref Rekreacji pan Wójt zapewniał, że odwodnienia na tym terenie zostaną wykonane. Zaznaczyła, że miało być wykonane  pełne odwodnienie tego terenu z uwagi na to, że są to tereny podmokłe. Zapytała również, kiedy i gdzie można przejrzeć dokumentację dot. budowy odwodnienia Stref Rekreacji.

Pan Wójt poinformował, że całą dokumentację posiada kierownik Referatu Inwestycji i Remontów pan Józef Kawiorski.

Pani Zalewska zapytała, które drogi objęte są remontem tłuczniowym, betonowym, kamiennym i destruktem bitumicznym. Zapytała również, na których ulicach będą remontowane progi spowalniające.

Pan Łuszczyński poinformował, że remont ten obejmuje ulice w Granicy, Regułach oraz we Wsi Michałowice. Dodał, że progi spowalniające będą remontowane na ul. Szarej i ul. Kasztanowej w Michałowicach Wsi.

Inwestycje i remonty.

Pan Chruściak zapytał o zakres prac w ramach modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w  Komorowie.

Pan Kawiorski wyjaśnił, że modernizacja będzie polegała na budowie dodatkowego, trzeciego  zbiornika  na wodę na terenie SUW Komorów.

Pani Borzymowska zapytała o zakres i koszt przebudowy kotłowni  w szkole w Komorowie oraz o zakres i termin zakończenia przebudowy ul. Matejki w Komorowie.

Pan Kawiorski poinformował, że przebudowa kotłowni polegała na wymianie trzech pieców. Zadanie już zostało wykonane i obecnie pisany jest protokół odbioru. Koszt przebudowy wyniósł 400 tys. zł brutto.

Pan Pacyna poinformował, że przebudowa ul. Matejki w Komorowie polegała będzie na wykonaniu chodnika, fragmentu ścieżki rowerowej oraz na wygrodzeniu skarpy nasypu od torów kolejki WKD na odcinku od ul. Harcerskiej do ul. Leśnej. Inwestycja będzie zrealizowana do końca 2013 roku.

Pani Olak–Popko zapytała o zakres prac w ramach przebudowy ulic Kwiatowej, Rumuńskiej i Żytniej w Michałowicach.

Pan Pacyna poinformował, że w roku bieżącym na ulicach Żytniej i Rumuńskiej nie będą wykonywane żadne prace remontowe. Jedynie na ul. Kwiatowej prace już się rozpoczęły, wykonano odwodnienie, i jeżeli pogoda będzie sprzyjająca, będzie wykonywana nawierzchnia. Dodał, że prace nie utrudniają funkcjonowania mieszkańcom.

Pani Olak –Popko zapytała, dlaczego inwestycje nie rozpoczęły się wcześniej, skoro były zapisane w planach i przetargi były ogłaszane latem.

Pan Wójt poinformował, że umowa została podpisana do końca czerwca 2014 roku i do czego czasu inwestycje te zostaną zrealizowane.

Pan Pacyna dodał, że część ul. Żytniej nadal jest placem budowy Południowej Obwodnicy Warszawy i nie ma możliwości przebudowy tej ulicy w roku bieżącym. Natomiast w rejonie ul. Rumuńskiej będą prowadzone prace drogowe polegające na połączeniu ulic Świerkowej z Żytnią i będzie prowadzona ulica w ramach trasy POW.

Pani Zalewska zapytała o termin zakończenia przebudowy ul. Dębowej w Granicy.

Pan Pacyna wyjaśnił, że przebudowa zostanie zakończona w roku bieżącym jeśli Starostwo wyrazi zgodę na przebudowę gazociągu na odcinku od ul. Reja.

Pani Zalewska zapytała o termin zakończenia budowy trzeciego zbiornika w ramach modernizacji SUW Komorów.

Pan Kawiorski poinformował, że termin zakończenia przebudowy to 30 czerwiec 2014 rok.

Pani Zalewska zadała pytanie dot. przebudowy ul. Matejki w Komorowie, czy są nowe uzgodnienia dot. pozyskania działki od strony Al. M. Dąbrowskiej, co do której są roszczenia ze strony PKP i Starostwa.

Pan Pacyna poinformował, że nie ma nowych uzgodnień.

Geodezja i rolnictwo.

Pan Chruściak zapytał o wynik sporu między Rejonową Spółdzielnią ,,SCH Michałowiczanka’’, a Gminą Michałowice dot. opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Podhalańskiej w Komorowie.

Pani Suliga poinformowała, że w roku 2010 na podstawie operatu kwota roczna za użytkowanie wieczyste gruntu wynosiła 30 tys. zł. Sąd Rejonowy wycenił i ustalił wysokość opłaty rocznej na kwotę 19 tys. zł, od której spółdzielnia się nie odwołała.

Pani Olak- Popko zapytała, za jaka kwotę została sprzedana działka o nr ew. 488/1 o pow. 0,0075 ha w Komorowie Wsi.

Pan Wójt poinformował, że działka została sprzedana za 47 tys. zł.

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

Pan Rajski zapytał, dlaczego projekty planów zagospodarowania przestrzennego obszarów ,,Aleja Kasztanowa’’ i ,,Pęcie, Sokołów’’ są w trakcie ponownych uzgodnień.

Pan Sobol  wyjaśnił, że Wojewódzki Konserwator Zabytków uszczegółowił poprzez wielokrotny zakres stanowisk archeologicznych, które muszą być ponownie uzgodnione. Natomiast Wójt Gminy Raszyn nie uzgodnił planu, ze względu na brak drogi wzdłuż granicy po północnej stronie ulicy Sokołowskiej.

Pani Olak- Popko zapytała, które uwagi dot. projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Opacz Kolonia’’ zastały pozytywnie rozpatrzone.

Pan Sobol wytłumaczył, że wszystkie pozytywnie rozpatrzone uwagi  zawarte są w Zarządzeniu pana Wójta i opublikowane zostały na stronie internetowej Gminy Michałowice.

Pani Zalewska zapytała o przyczyny negatywnego zaopiniowania projektów i planów zagospodarowania przestrzennego obszarów ,,Aleja Kasztanowa’’ i ,,Pecie, Sokołów’’ przez Starostwo Powiatowe.

Pan Sobol wyjaśnił, że Starostwo Powiatowe negatywnie zaopiniowało projekty ze względu na planowaną ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Powstańców Warszawy, od Raszynki do ronda w Pęcicach.

Kultura, sport i zdrowie.

Brak pytań.

Gminna oświata.

Brak pytań.

Pomoc społeczna.

Brak pytań.

Pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Pani Borzymowska zapytała, czego dotyczy projekt ,, Od diagnozy do strategii’’.

Pan Górniak wyjaśnił, że jest to projekt dotyczący wypracowania wspólnej strategii rozwoju usług publicznych. Projekt ten realizowany jest wspólnie z miastami: Warszawa, Pruszków, Łomianki, Lesznowola i Sulejówek.

 

Ad. pkt.5

Brak pytań.

 

Ad. pkt.6

Pan Wójt poinformował, że Powiatowy Komendant Policji zaproponował, żeby zatrudnić dodatkowe osoby na ,,dyżur nocny’’. Zatrudnienie byłoby realizowane we współpracy z samorządem, a  koszt to 120 tys. zł za cały rok.

Pani Borzymowska zapytała, dlaczego jest taki duży koszt zatrudnienia.

Pan Wójt wyjaśnił, że trzeba zatrudnić 3 osoby, aby zmiana ta poprawnie funkcjonowała.

Pani Zawadzka zaproponował, żeby na najbliższą Komisję Spraw Społecznych zaprosić Powiatowego Komendanta Policji, który wyjaśni wszystkie wątpliwości.

 

Ad. pkt.7

Pan Zacny poinformował, że wpłynęła skarga dot. zalewania posesji przy ul. Łąkowej w Nowej Wsi. Zaproponował przekazanie skargi do rozpatrzenie Komisji Rewizyjnej.

Przystąpiono do głosowania w sprawie przekazania skargi dot. zalewania posesji przy ul. Łąkowej w Nowej Wsi do rozpatrzenie Komisji Rewizyjnej.

Za przekazaniem – 13

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Skarga została przekazana do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej.

Poinformował, że wpłynęła skarga mieszkańca Michałowic na Wójta Gminy Michałowice w sprawie ,,przewlekłego opóźniania  wszczęcia postępowania administracyjnego’’. Skarga dot. wyjaśnienia stawek za odbiór odpadów. Zaproponował przekazanie skargi do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej.

Przystąpiono do głosowania w sprawie przekazania skargi dot. ,,przewlekłego opóźniania  wszczęcia postępowania administracyjnego’’ do rozpatrzenie Komisji Rewizyjnej.

Za przekazaniem – 13

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Skarga została przekazana do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej.

Poinformował, ze do biura rady wpłynęło pismo mieszkańców ul. Reja w Granicy, którzy kwestionują zmianę nazwy ulicy. Twierdzą, że nazwa została zmieniona bez konsultacji z mieszkańcami i wbrew ich woli. Zaproponował przekazanie skargi do rozpatrzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.

Przystąpiono do głosowania w sprawie przekazania skargi dot. zmianę nazwy ulicy w Granicy do rozpatrzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.

Za przekazaniem – 13

Przeciw            -  0

Wstrzymało się- 0

Skarga została przekazana do rozpatrzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.

Pismo ze strony Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Michałowicach w sprawie podziału środków za dzierżawione anteny.

Pisma dotyczące rozbudowy Szkoły w Komorowie.

Pismo odnośnie budowy placu zabaw w Sokołowie.

Pismo od mieszkańców ul. Leszczynowej w Komorowie w sprawie wyłożenia ulicy kostką brukową.

Pismo od mieszkańców Komorowa o kontynuację przebudowy ul. Al. M. Dąbrowskiej.

Pismo odnośnie wydzielenia ul. Błękitnej w Michałowicach Wsi.

Pismo od mieszkańców ul. Granicznej w Regułach w sprawie budowy sieci wodociągowej.

Pisma od mieszkańców Reguł odnośnie remontu ul. Regulskiej na odcinku między Al. Jerozolimskimi, a przystankiem kolejki WKD.

Pismo z prośbą o rozpisanie konkursu architektonicznego na koncepcję rozbudowy szkoły w Komorowie.

Pismo z podziękowaniem ze stowarzyszenia ,,Szczerbiec’’ za poparcie udzielone Szpitalowi Kolejowemu w Pruszkowie i jego dyrektorowi panu Krzysztofowi Rymuzie.

Pismo z Urzędu Skarbowego dotyczące nieścisłości w oświadczeniach majątkowych radnych Gminy Michałowice.

Pan Zacny zaznaczył, że pisma są do wglądu w biurze rady Gminy.

 

Ad. pkt.8

Pani Borzymowska zapytała dlaczego odpady zielone nie są odbierane regularnie sprzed posesji. Zapytała również czy byłaby możliwość odbioru odpadów szklanych częściej  np. co 6 tygodni.

Pan Łuszczyński wyjaśnił, że w ciągu ostatniego tygodnia w urzędzie zostało wydanych około 2 tys. sztuk worków na odpady zielone. Mieszkańcy nie dostosowują wystawiania worków z tymi odpadami z terminem ich odbioru, dlatego też zalegają one w dużej ilości przy posesjach. Dodatkowo na terenie Komorowa firma JARPER udostępniła duże kontenery na  odpady ogrodowe. Dodał, że ilości większe niż 1 worek odpadów szklanych zdarzają się sporadycznie, więc nie ma potrzeby częstszego odbioru tych odpadów. Ponadto w umowie i regulaminie są szczegółowe zapisy dotyczące częstotliwości odbioru odpadów. W przypadku ich zmian trzeba zmienić również uchwałę oraz regulamin.

Pan Wójt przypomniał, że w ustalaniu częstotliwości odbioru poszczególnych odpadów była brana pod uwagę średnia nie uwzględniająca  jednostkowych potrzeb. Dlatego też ustalono jedna opłatę za różne ilości odpadów wg potrzeb mieszkańców. Dodał, że również do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK można takie odpady dostarczyć.

Pani Zalewska dodała, że zgłaszają się mieszkańcy Komorowa, którzy zaobserwowali, że w dniu odbioru odpadów zielonych były odbierane również odpady zmieszane i trafiały do jednego samochodu. Apelowali o sprawdzenie tego zjawiska.

Pan Łuszczyński poinformował, że wyjaśni tą sytuację. Dodał, że firma JARPER przekazuje karty, z których wynika, że odpady zielone trafiają do miejsca wyznaczonego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, a odpady zmieszane do firmy BYŚ.

Pan Wójt dodał, że odpady zmieszane są jeszcze dodatkowo segregowane w sortowni na terenie firmy JARPER.

Pani Borzymowska apelowała do pana Wójta o wystawianie rachunków za wodę i ścieki co 2 miesiące, a nie jak jest obecnie nawet raz na pół roku.

Pan Wójt poinformował, że trwają prace nad usprawnieniem wystawiania faktur w krótszych okresach. W indywidualnych przypadkach jest możliwość wpłaty zaliczki, która potem jest rozliczana w rachunku lub cała kwota rozkładana jest na raty.

Pani Borzymowska  poinformowała, że w ostatnim czasie w Komorowie doszło do wielu włamań. Poprosiła pana Wójta o konsultacje z komendantem policji, aby zastanowił się w jaki sposób uchronić mieszkańców przed tym procederem.

Pani Brzeska –Kalczuk poruszyła temat krzyża stojącego na terenie szkoły w Komorowie, informując że występuje tu zjawisko zawłaszczenia terenu szkoły. Stwierdziła, że jest za oddaniem hołdu i pozostawieniem tablicy z napisem „Pamięci Poległym” na ogrodzeniu szkoły. Zapytała, kto jest odpowiedzialny za brak reakcji na to zjawisko, ponieważ na terenie szkoły nie leżą żadne zwłoki ludzkie, więc wystarczy jako hołd poległym tablica pamiątkowa.

Następnie poinformowała, że duża ilość rdzennych mieszkańców Komorowa jest oburzona  spisaną obecnie nową historią Komorowa. Uważa, że należałoby coś z tą sprawą zrobić i zwłaszcza radni tego nie powinni tolerować. 

Pani Olak-Popko zabrała głos w sprawie odbioru odpadów. Zaznaczyła, że 15 października był termin wywozu odpadów szklanych, które zostały odebrane dopiero 17 października.

29 października był termin wywozu frakcji suchej, która została zabrana 30 października w dniu odbioru odpadów zielonych, które nie zostały odebrane. Apelowała o wyjaśnienie sprawy z firma JARPER. Zapytała również o stan techniczny obecnego budynku Urzędu Gminy.

Pan Wójt poinformował, że firma w ramach gwarancji naprawiła kilka drobnych usterek takich jak minimalne pęknięcia tynków.

Pani Olak-Popko poruszyła sprawę pękającego asfaltu na ulicach w Michałowicach. Nowo wyremontowane ulice pękały po pierwszej zimie i nikt nie naprawiał ich w ramach gwarancji. Problem dotyczy ul. 11-go Listopada, ul. Cichej, ul. Szkolnej, odcinek od ul . Kolejowej  do Al. Topolowej.

Pan Wójt poinformował, że asfalt na ul. Szkolnej ma usterki ale na odcinku, który nie był remontowany w ostatnim czasie. Dodał, że na odcinku od ul . Kolejowej  do Al. Topolowej nawierzchnia została poprawiona.

Pan Pacyna wyjaśnił, że spękana nawierzchnia na ul. Cichej i ul. 11-go Listopada zostały naprawione uszczelniającą masą bitumiczną zgodnie z technologią.

Pani Zalewska poinformowała, że na ul. 3-go Maja w Komorowie na poboczach zostały nie sprzątnięte znaki drogowe. Zwróciła uwagę na źle wykonane zejście z chodnika na ul. Kotońskiego, przy ul. Kredytowej jest rozsunięta kostka do poprawy przez wykonawcę.

Apelowała o interwencję w sprawie zmiany nazwy ul. Reja w Granicy bez wiedzy mieszkańców i zaproponowała, aby w przyszłości w podobnych sprawach do projektu uchwały był dołączony wynik konsultacji z mieszkańcami.

Pan Wójt poinformował, że zmiana nazwy ulic podlega pewnej procedurze. Podstawą do stworzenia projektu uchwały w takich przypadkach jest opinia radnych i zarządów osiedli na wniosek mieszkańców.

Pan Majtyka wyjaśnił, że problem wystąpił w przypadku kilku mieszkańców z dwóch na dziewięć nadanych nazw ulic. Zmiana nazw była potrzebna do projektowania i budowy w przyszłości tych ulic. Część mieszkańców była o tej zmianie poinformowana dodatkowo na tablicach były wywieszone informacje dotyczące zmiany nazwy ulicy. Zapewnił, że nie było żadnego błędu i zaniedbania w procedurze.

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady pan Paweł Zacny zamknął obrady XXXIII sesji Rady Gminy Michałowice.

 

Protokołowała

Urszula Bejda

Data publikacji: 08.01.2014 11:04
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 122
Autor: Urszula Bejda