Urząd Gminy Michałowice
17.10.2014 12:17

Protokół nr XXXIX

Z obrad XXXIX sesji Rady Gminy Michałowice kadencji 2010-2014 z dnia 2014.06.10

 

Protokół nr XXXIX

z obrad XXXIX  sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 10 czerwca 2014 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 radnych.

 

Ad. pkt.1

Wiceprzewodniczący  pan Paweł Zacny powitał wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obecnych jest 14 radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały.

Pan Wójt  zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXX/211/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Michałowice prawa użytkowania części nieruchomości, wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Nowa Wieś, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.ew. nr 404/2, położonej we wsi Nowa Wieś, gmina Michałowice.

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta dotyczącego rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXX/211/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Michałowice prawa użytkowania części nieruchomości, wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Nowa Wieś, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.ew. nr 404/2, położonej we wsi Nowa Wieś, gmina Michałowice.

Za przyjęciem  – 14

Przeciw             – 0

Wstrzymało się – 0

Wniosek został przyjęty.

Wobec zgłoszonego wniosku porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

1.Sprawy porządkowe.

2.Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Michałowice.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

1)zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/304/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014-2020,

2)dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2013,

3)zaciągnięcia długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2014 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

4)udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu,

5)udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu,

6) 

7)uchwalenia do realizacji programu zdrowotnego na rok 2014

8)zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/250/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji,

9)przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice,

10)zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014-2018,

11)określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Michałowice,

12)wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice, nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 292/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Opacz Mała, w gminie Michałowice,

13)wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice, nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 47/3, 48/4, 48/8, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś, w gminie Michałowice,

14)wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice, części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 701/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, w gminie Michałowice,

15)wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice, części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 654, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, w gminie Michałowice,

16)zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/255/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Gminy Michałowice,

17)zmieniająca Uchwałę Nr IX/81/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowic,

18)zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/344/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice

19)przystąpienia do zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice”,

20)przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice, (plan obszaru „Komorów- część I”)

21)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Skośna” na terenie obrębu geodezyjnego Granica,

22)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Parkowa” na terenie obrębu geodezyjnego Pęcice,

23)przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice. (plan obszaru „Reguły”),

24)zmieniająca Uchwałę Nr XXX/211/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Michałowice prawa użytkowania części nieruchomości, wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Nowa Wieś, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.ew. nr 404/2, położonej we wsi Nowa Wieś, gmina Michałowice.

4. Sprawozdanie z działalności na rzecz ochrony zdrowia w Gminie Michałowice w NZOZ Przychodni Lekarskiej „Zdrowie” za okres od 01.01.2013 – 31.12.2013.

5. Sprawozdanie z działalności RES-MED. za rok 2013.

6. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Michałowice.

7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok.

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2016.

9. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 01.03.2014 r. do 26.05.2014 r.

10. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XXXVI, XXXVII i XXXVIII sesji kadencji 2010-2014.

11. Informacje Wójta Gminy.

12. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

13. Sprawy wniesione.

Za przyjęciem – 14

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Porządek obrad XXXIX sesji Rady Gminy Michałowice został przyjęty.

 

Pan Paweł Zacny poinformował, że 25 maja 2014r. zmarł Tadeusz Olczak, Radny Gminy Michałowice I i II kadencji, członek Zarządu Gminy Michałowice w latach 1990-1995, Wicestarosta Powiatu Pruszkowskiego I kadencji.

Następnie poinformował, że 6 czerwca 2014r. zmarł Ekspedyt Jan Ćwilichowski, Radny Gminnej Rady Narodowej w latach 80-tych, Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Wodociągów w Komorowie.

Poprosił o uczczenie pamięci zasłużonych samorządowców minutą ciszy.

Ad. pkt.2

Wiceprzewodniczący rady pan Paweł Zacny  poinformował, że projekt protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy, zgodnie z informacją, był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Zapytał o uwagi do treści. Brak uwag.

 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Michałowice.

Za przyjęciem – 14

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Protokół z XXXVIII sesji Rady Gminy Michałowice został przyjęty.

 

Ad. pkt.3.1

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/304/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014-2020.

Pan Wójt poinformował, że w związku z przedstawionym projektem uchwały budżetowej na 2014 rok dokonuje się jednocześnie aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020. Dane z załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2014 w zakresie dochodów i wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych. Dokonano aktualizacji załącznika  nr 2 -Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2018 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Następnie Pan Wójt przedstawił autopoprawki do projektu uchwały w formie pisemnej, które stanowią załącznik do protokołu.

Pan Krzyżanowski poinformował, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 9 głosów, „przeciw” 0 głosów, 0 głosów „wstrzymujących się”. Poinformował, że głosowano też w sprawie przeprowadzenia ankiety wśród mieszkańców ul. Spacerowej i ul. Nadarzyńskiej w sprawie inwestycji budowy ul. Jana Pawła II: „za” 8 głosów, „przeciw” 0 głosów, 1 głos „wstrzymujący się”.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, ze opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: „za” 6 głosów, „przeciw” 0 głosów, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Pani Popko stwierdziła, że wgląd do autopoprawek powinien być możliwy wcześniej niż podczas sesji Rady. Zapytała o modernizację szkoły w Michałowicach, Komorowie i wprowadzenie dodatkowych kwot.

Pan Wójt poinformował, że są to zadania jednoroczne i nie znajdują się w WPF.

Pan Chruściak zgłosił wniosek o wstawienie do WPF dokończenia kanalizacji w ulicy Wschodniej.

Pan Wójt przyjął wniosek pana radnego.

Pan Rajski poprosił o informacje dotyczące budowy kanalizacji przy ul. Piachy i ul. Sokołowskiej w Pęcicach i w Sokołowie. Zapytał, w jakim przedziale czasowym zaplanowana jest realizacja tego zadania. Poprosił również o informacje dotyczące przebudowy ul. Rodzinnej w Sokołowie - w jaki sposób zostaną w tym roku wykorzystane środki zapisane w wysokości 100 000zł. Zaapelował o uruchomienie odcinka ścieżki rowerowej Pęcice-Reguły.

Pan Wójt wyjaśnił, że w tym roku planowane jest odwodnienie ul. Rodzinnej. Ukończenie budowy kanalizacji przy ul. Piachy i ul. Sokołowskiej będzie zależne od funduszy. Poinformował, że uruchomienie ścieżki rowerowej jest możliwe po zmianie miejscowych planów, co jest wykonywane.

Pani Popko zgłosiła uwagę, że kolejne ścieżki rowerowe powinny być w miarę możliwości wykonywane z asfaltu, który jest trwalszy i lepszy do jazdy rowerem, gdyż nie przenosi drgań. Zgłosiła też prośbę mieszkańców w sprawie umieszczenia sygnalizacji na przejściu dla pieszych przy ul. Aleja Powstańców Warszawy w Regułach.

Pan Wójt poinformował, że położona kostka jest bezfazowa i nie wywołuje przenoszenia drgań. Jest to też rozwiązanie praktyczniejsze biorąc pod uwagę grunt i warunki zimowe. Kostka jest łatwiejsza do naprawy niż asfalt. Nad sygnalizacją świetlną należy się zastanowić.

Pani Popko powiedziała, że nawet jeśli jest to kostka bezfazowa, nie jest ułożona równo na ścieżkach w Michałowicach, a nierówności nie są poprawiane.

Pani Zalewska zapytała o budowę ośrodka kultury w Komorowie, dlaczego plan budowy jest ciągle oddalany w czasie. Zapytała, jak to zadanie zostanie zrealizowane, bo to ostatnia miejscowość pozostająca bez świetlic i ośrodka kultury.

Pan Wójt wyjaśnił, że są jeszcze inne miejscowości, w których aktualnie nie ma świetlic. Wyjaśnił też, że WPF pokazuje możliwości, które gmina obecnie może zaplanować przy aktualnym finansowaniu.

Pani Borzymowska podkreśliła, że Komorów jest najludniejszą miejscowością w gminie i powinien mieć własny ośrodek kultury. Poinformowała, że zostało zaproponowane umieszczenie ośrodka na miejscu starej poczty i dokupienie terenu, oraz że Pan Wójt potwierdził takie rozwiązanie. Poprosiła o ponowne potwierdzenie i podanie przybliżonego terminu realizacji.

 Pan Wójt poinformował, że nie jest możliwe podanie terminów ze względu na skomplikowaną sprawę właścicielską danego terenu.

Pani Zalewska zapytała, kiedy zostanie zakończone zadanie przebudowy starego budynku urzędu gminy oraz jak ten obiekt będzie wykorzystywany.

Pan Wójt wyjaśnił, że prawdopodobnie od września będzie znajdowała się tam biblioteka.

Pani Zalewska zadała pytanie, czy będzie tam tylko biblioteka.

Pan Wójt poinformował, że będzie to biblioteka z szerszym zakresem zadań, znajdzie się tam między innymi mała świetlica.

Pani Borzymowska zapytała o budowę ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych. Powiedziała, że Pan Majtyka zaproponował budowę ośrodka na działce gminnej w Granicy. Poprosiła Pana Wójta o potwierdzenie tej możliwości.

Pan Wójt wyjaśnił, że będzie to możliwe po zmianach w miejscowym planie zagospodarowania.

Pani Popko poprosiła o przedstawienie, w jakim porządku planowana jest przebudowa ulic w Michałowicach.

Pan Wójt poinformował, że jest tylko propozycja, nie jest podjęta decyzja która ulica przebudowana będzie jako pierwsza.

Pani Popko zapytała, co w takim razie planowane jest do zrobienia w 2014 roku.

Pan Wójt odpowiedział, że jeśli w kolejnych latach dopisane zostaną kwoty z kredytu, wtedy pewne kwestie będzie można zrealizować szybciej. To zadanie może być również przechodzące i będzie zadaniem dwuletnim.

Pani Popko stwierdziła, że inwestycje powinny być dopasowane do planu finansowego uwzględnionego w WPF, natomiast kwoty z kredytu powinny być tylko dodatkowymi środkami.

Pan Wójt poinformował, że przy zwiększeniu dochodów inwestycje będą mogły zostać przyspieszone.

Pan Zacny dodał, że ul. Kolejowa była wykonana w bieżącym roku. Po wykreśleniu ulic, które zostały już przebudowane, zostaje ich mniej w realizacji zadania.

Pani Popko wyjaśniła, że wzięła to pod uwagę, natomiast pozostające ulice są długie i niemożliwa jest ich przebudowa za kwotę 0,5mln zł.

Pani Zalewska zadała pytanie odnośnie budowy ścieżek rowerowych. Zapytała, co można wykonać za kwotę 20 000zł i jaki jest dalszy plan ich budowy.

Pan Wójt poinformował, że obecne jest przed ustalaniem zasad finansowania ze środków zewnętrznych. Jest to dopiero etap początkowy. Są pewne koncepcje, jednak nie ma konkretnych planów. Jest 16 gmin, które mają podobny pomysł na sfinansowanie ścieżek rowerowych.

Pan Herner zapytał w imieniu mieszkańców o możliwość utwardzenia pobocza przy ul. Kuchy. Następnie poprosił, aby przy rozważaniu sygnalizacji na ul. Granicznej wziąć pod uwagę zrobienie pełnej sygnalizacji nie tylko dla pieszych, ale i dla samochodów.

Pan Wójt  przypomniał, że Al. Powstańców jest drogą powiatową, uwagi również można skierować do Powiatu. Powiedział, że nie da się dosypać pobocza, należałoby zaprojektować całe skrzyżowanie. Dodatkowo należy brać pod uwagę kolejkę WKD -  ograniczanie ruchu jest bardziej bezpieczne niż jego upłynnianie.

Pan Herner zwracając się do Pana Wójta wyjaśnił, że w WPF są również zadania realizowane w porozumieniu z Powiatem i są to zadania w dłuższej perspektywie niż rocznej, punkt jest więc właściwy. Ul. Kuchy jest w znacznej odległości od przejazdu WKD.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/304/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2014-2020 z autopoprawkami.

Za przyjęciem – 15

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Uchwała Nr XXXIX/349/2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.2

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2014.

Pan Wójt omówił autopoprawki do projektu uchwały które stanowią załącznik do protokołu. Następnie poinformował, że zmiany wynikają ze zmian w dochodach i rozdysponowaniu

wolnych środków, stwierdzając iż nie ma zmian kwot dotyczących oświaty, jednak pewne zadania w zastępstwie szkół wykona urząd. Inne zmiany wynikają z konieczności zwiększenia lub zmniejszenia konkretnych kwot na realizację zadań.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna, 4 glosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna, 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Pani Brzeska Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna, 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Pani Borzymowska zapytała, na co zostanie wydane 55000 zł. w zadaniu dotyczącym modernizacji szkoły w Komorowie.

Pan Wójt poinformował,  że wskazana kwota zostanie przeznaczona na modernizację instalacji elektrycznej, odmalowanie i cyklinowanie sal i korytarzy.

Pani Zalewska zwracając się z pytaniem do Pana Wójta zapytała, czy modernizacja szkoły w Michałowicach i w Komorowie występuje jako zadanie nowe i czy są to zadania inwestycyjne.

Pan Wójt poinformował, że trudno nazwać te zadania nowymi, skoro były wydzielone w budżetach szkół, zostały przeniesione z wydatków bieżących na zadania inwestycyjne.

Pani Zalewska poprosiła o wyjaśnienie, dlaczego wcześniej zadanie nazywało się „Rozbudowa szkoły w Komorowie wraz z termomodernizacją”, a obecnie jest nazwane „Modernizacja budynku szkoły Komorów”.

Pani Głodowska wyjaśniła, że przeniesienie wynika z powiązania aktualnych remontów prowadzonych z budżetu szkoły z resztą inwestycji.

Pani Zalewska zapytała, czy taka sama sytuacja ma miejsce w szkole w Michałowicach.

Pan Wójt potwierdził.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014 Gminy Michałowice Nr XXXIV/305/2014 z autopoprawkami.

Za przyjęciem    – 14

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr XXXIX / 350 /2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.3

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2014 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Pan Wójt wyjaśnił, że projekt uchwały związany jest z realizacją budżetu Gminy Michałowice na 2014 rok. Zaciągany kredyt ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Planowany kredyt długoterminowy mieści się w WPF na lata 2014-2020.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna, 4 glosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna, 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2014 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Za przyjęciem    – 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr XXXIX / 351 /2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.4

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

Pan Wójt wyjaśnił, że podjęcie uchwały umożliwi szybkie wykonanie odwodnienia ul. Targowej i ul. Czystej. Jest to pierwszy etap związany z przebudową tych ulic.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna, 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna, 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

Za przyjęciem    – 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr XXXIX / 352 /2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.5

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

Pan Wójt wyjaśnił, że podjęcie uchwały umożliwi Gminie Michałowice wykonanie chodnika, który poprawi bezpieczeństwo pieszych, i o który wnioskują także mieszkańcy Komorowa. Starostwo Powiatowe nie dysponuje środkami, które mogłoby przeznaczyć na tą inwestycję.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna, 4 glosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna, 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosy „wstrzymujące się”.

Pani Zalewska zwróciła się z pytaniem do Pana Wójta, czy jest możliwość zmiany zadania i dostosowania go do wniosku złożonego przez mieszkańców. Mieszkańcy ul. Brzozowej mają problem z włączeniem się do ruchu pieszych ze względu na konieczność przekroczenia bardzo ruchliwej ulicy. Wnioskują o spowolnienie ruchu na ul. Brzozowej przez wyniesione skrzyżowania z ul. Klonową i ul. Lipową oraz budowę przejść dla pieszych. Wnioskują również o wprowadzenie zakazu wyprzedzania. W kwestii budowy chodnika mieszkańcy wnioskują o wzmocnienie pasa zieleni przez nasadzenie krzewów.

Zwracając się do Pana Wójta zapytała, czy jest możliwość zmiany zapisów, aby zrealizować prośby mieszkańców.

Pan Wójt poinformował, że jest za wcześnie na dyskusję o takich szczegółach, dopóki nie jest przesądzona realizacja zadania. Zapytał o powód zmiany stanowiska Pani Radnej w sprawie budowy chodnika.

Pani Zalewska poinformowała, że nie zmieniła swojego stanowiska w kwestii budowy chodnika, jednak zgodnie z deklaracją przygotowany jest wniosek mieszkańców.

Pan Zacny zauważył, że wcześniej na Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Pani Zalewska wnioskowała o zdjęcie zadania budowy chodnika.

Pan Wójt stwierdził, że zdjęcie uchwały z porządku obrad jest równoznaczne ze zdjęciem zadania.

Pani Kaczorowska-Budek poinformowała, że mieszkańcy obawiają się przeniesienia ruchu rowerowego ze strony północnej na południową, dlatego też chcą, aby powstały chodnik był niekomfortowy dla rowerzystów. Odnosząc się do budowy ścieżek rowerowych poinformowała, że zalecane jest wykonywanie ich z asfaltu zamiast z kostki.

Pani Kalczuk poinformowała, że mieszkańcy przy ul. Brzozowej proszą o szeroki chodnik bez nasadzeń krzewów.

Pani Biczyk poinformowała, że mieszkańcy Nowej Wsi wystosowali pismo popierające budowę chodnika po południowej stronie ul. Brzozowej. Po konsultacji z Panem Iwanickim będącym naczelnikiem w Komendzie Policji w Regułach potwierdza się konieczność budowy chodnika dla podniesienia bezpieczeństwa użytkowników ul. Brzozowej.

Następnie zanegowała budowę wąskiego ciągu komunikacyjnego, który po jakimś czasie prawdopodobnie trzeba będzie poszerzyć.

Pani Borzymowska powiedziała, że na szczęście nie przeszedł wniosek Pani Zalewskiej głosowany na ostatniej Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej o zdjęcie zadania budowy chodnika. Kwestie jak dokładnie miałby zostać wykonany chodnik, będzie zależało od specjalistów i samorządowców z Komorowa i Nowej Wsi.

Pani Zalewska poinformowała, że wniosek nie dotyczył zdjęcia z obrad sesji, tylko opiniowania na komisji, ponieważ wcześniej nie zostało przedstawione, jak powinna zostać zrealizowana ta inwestycja. Rozmowy z mieszkańcami i architektami pozwoliły na wybór właściwych kierunków proponowanych rozwiązań. Do czasu komisji nie było to przygotowane. Przedstawiony wniosek mieszkańców z zaproponowanymi rozwiązaniami został przemyślany. Poprosiła o rozszerzenie zadania o wyniesione skrzyżowania.

Pan Wójt wyjaśnił, że zdjęcie wniosku z komisji skutkowałoby zdjęciem z porządku obrad sesji.

Pani Kamińska zgłosiła wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania.

Pani Zalewska zwracając się do Pani Mecenas zapytała, czy możliwe jest zamknięcie dyskusji, zanim została otwarta.

Pani Mecenas poinformowała, że wnioskiem formalnym zgodnie z §27 Statutu ust.6 pkt.1 jest wniosek o odroczenie lub zakończenie dyskusji. Jeśli byliśmy na etapie dyskusji, wniosek jest zasadny. Jeśli by to etap pytań, niezasadne jest zgłaszanie wniosku o zakończenie dyskusji, która jeszcze się nie rozpoczęła.

Pan Zacny rozpoczął dyskusję.

Pani Kamińska zgłosiła formalny wniosek o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania.

Pani Zalewska zadała pytanie Pani Mecenas, czy otwarta dyskusja, w której nikt nie zabrał głosu może zostać zakończona.

Pani Mecenas wyjaśniła, że statut nie wskazuje, w jakim momencie dyskusji może zostać zgłoszony wniosek o zakończenie dyskusji.

 

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem Pani Kamińskiej o zakończeniu dyskusji i przejściu do głosowania.

Za przyjęciem    – 12

Przeciw               -  2

Wstrzymało się   - 0

Wniosek formalny o zakończenie dyskusji został przyjęty.

 

Pani Zalewska zgłosiła poprawkę do treści uchwały w postaci dodania w §1 pkt.1 następującej treści „oraz budowy wyniesionych skrzyżowań ul. Brzozowej z ul. Klonową i ul. Brzozowej z ul. Lipową wraz z przejściami dla pieszych”.

Pan Wójt poinformował, że taka zmiana w zapisie spowoduje wycofanie tego zadania z WPF.

Pani Zalewska stwierdziła, że tego zadania nie ma w WPF,  chyba że ta inwestycja jest realizowana w ramach zadania „Przebudowa ul. Brzozowej”. W takim przypadku można rozszerzyć zapis.

Pani Borzymowska poinformowała, że na tym etapie nie należy uszczegółowiać w ten sposób zadania.

Pani Biczyk zapytała, czy jeśli zmianie ulegnie nazwa zadania to nie uniemożliwi to podpisanie porozumienia z powiatem.

Pan Herner wyjaśnił, ze powiat powinien głosować to samo porozumienie na swojej sesji. Jeśli zmienimy treść, a powiat przegłosuje aktualną nazwę, może pojawić się problem przy realizacji.

Pan Wójt potwierdził ostatnie uwagi Pani Biczyk i Pana Hernera. Mając na uwadze późniejsze konsultacje, zadanie musi być jak najbardziej ogólne.

Przystąpiono do głosowania nad wprowadzeniem poprawki pani radnej Zalewskiej.

Za przyjęciem    – 1

Przeciw               -  13

Wstrzymało się   - 1

Poprawka nie została przyjęta.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

Za przyjęciem    – 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0         

Uchwała Nr XXXIX / 353 /2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Wiceprzewodniczący Pan Paweł Zacny zarządził 15 minut przerwy.

 

 

Ad. pkt.3.6

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia do realizacji programu zdrowotnego na rok 2014.

Pan Żuchowski poinformował, że tradycją jest finansowanie szczepień przeciwko grypie przez gminę. Od tej pory ma być to ujęte w ramach uchwały programu profilaktycznego, obejmującego osoby po 65 roku życia, objęte opieką GOPS-u, rencistów i osoby pobierające emerytury rolnicze. Program został zaopiniowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych. Agencja zarzuciła objęcie programem zbyt małej populacji mieszkańców. Po zapoznaniu się z uwagami postanowiono przekazać większe środki na ten cel i zaszczepić większą liczbę mieszkańców.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, ze opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: „za” 8 głosów, „przeciw” 0 głosów, 0 głosów „wstrzymujących się”.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia do realizacji programu zdrowotnego na rok 2014.

Za przyjęciem    – 13

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0         

Uchwała Nr XXXIX / 354 /2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.7

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/250/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji.

Pani Wierzgała poinformowała, że wprowadzane zmiany dotyczą względów praktycznych. Pierwsza zmiana dotyczy sposobu przekazywania miesięcznych list dzieci przez placówki niepubliczne. Do tej pory listy miały formę papierową, od dnia wejścia uchwały placówki niepubliczne będą składać listy obecności zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, za pomocą zakupionego programu komputerowego. Druga zmiana wynika z konieczności przeliczania wysokości należnej dotacji w zależności od liczby dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli lub zmiany planu finansowego w publicznych przedszkolach.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna, 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna, 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/250/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji.

Za przyjęciem    – 13

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0         

Uchwała Nr XXXIX / 355 /2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.8

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że zachowanie zbilansowanych kosztów jest możliwe pod warunkiem zrealizowania sprzedaży wody i odbioru ścieków na odpowiednio zaplanowanym poziomie a także po zastosowaniu dopłaty do 1m3 ścieków odprowadzanych przez mieszkańców do gminnej sieci kanalizacyjnej i uwzględnieniu kosztów poniesionych przez obniżenie stawki w budżecie na rok 2014 i uchwale budżetowej na rok 2015.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna, 4 glosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna, 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Pan Strzelecki zwracając się do Pana Wójta zapytał, czy jest możliwość obniżenia ceny 8,91 zł netto za dostawę 1m3 wody bezpowrotnie zużytej, ponieważ woda ta, którą mieszkańcy wykorzystują głównie do podlewania ogrodów, początkowo miała być inaczej liczona, a aktualnie jest najdroższa.

Pan Wójt  poinformował, że chodzi o oszczędzanie wody z tych uzdatnianych źródeł, dlatego jest taka cena, która i tak nie jest wysoka.

Pan Strzelecki wyjaśnił, że wiele lat temu, kiedy mieszkańcy montowali ujęcia wody na zewnątrz budynków, woda również była uzdatniana. Woda z zewnętrznych ujęć miała być najtańsza.

Pan Wójt wyjaśnił, że jedyną ideą była oszczędność wody pitnej.

Pan Chruściak poinformował, że chodziło o oszczędzanie dobrej pitnej wody, nie wykorzystywanie jej nadmierne do innych celów, jak podlewanie, mycie samochodów itp.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorową dostawę wody oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków z nieruchomości z terenu Gminy Michałowice.

Za przyjęciem    – 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0         

Uchwała Nr XXXIX / 356 /2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

 

Ad. pkt.3.9

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014-2018.

Pan Łuszczyński wyjaśnił, że w przedłożonym projekcie chodzi o dokonanie zmiany załącznika nr 3 do Uchwały XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 05 listopada 2013 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowego zasobem Gminy Michałowice w latach 2014-2018, który otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. Zmiany nakładów finansowych w wymienionym załączniku dokonuje się na podstawie pomiarów koniecznych remontów budynków mieszkalnych w Komorowie, Pęcicach, Opaczy, Regułach, Nowej Wsi.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna, 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna, 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Pani Popko zapytała, w jakim celu ma być przeprowadzana modernizacja poddasza w budynku przy ul. Ryżowej 90, co ma się tam znajdować.

Pan Wójt wyjaśnił, że nadal będzie tam wolontariat i wszystkie inne zajęcia prowadzone przez GOPS, jak porady prawne, psychologiczne. Ze środków unijnych planowane jest otworzenie kafejki internetowej.

Pani Popko poprosiła o wyjaśnienie, czy wcześniej, niezależnie od powodzenia realizacji inwestycji, nie było wiadomo, że dach i poddasze będą wymagały remontu.

Zapytała, czy przed projektowaniem była przeprowadzana inwentaryzacja określająca potrzeby całego budynku.

Pan Wójt poinformował, że była przeprowadzona inwentaryzacja. Remont budynku przeprowadzany jest w częściach, na tamtą chwilę wykonano tylko to, co było najbardziej niezbędne.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014-2018.

Za przyjęciem    – 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0         

Uchwała Nr XXXIX / 357 /2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Pan Wiceprzewodniczący Paweł Zacny przekazał prowadzenie sesji Pani Wiceprzewodniczącej Aurelii Zalewskiej.

 

Ad. pkt.3.10

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Michałowice.

Pan Wójt wyjaśnił, że organ nadzorczy w ramach prowadzonej kontroli stwierdził, że pewne zapisy w uchwale nr XXXVIII/335/2014r. należy skorygować, aby były zgodne z aktualną linią orzecznictwa sądów administracyjnych. W związku z tym przedłożony został nowy projekt uchwały.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 8 głosów, „przeciw” 0 głosów, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: „za” 7 głosów, „przeciw” 0 głosów, 0 głosów „wstrzymujących się”.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Michałowice.

Za przyjęciem    – 14

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0         

Uchwała Nr XXXIX / 358 /2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.11

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice, nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 292/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Opacz Mała, w gminie Michałowice.

Pan Wójt wyjaśnił, że działka ewid. 292/1 stanowi część ul. Jałowcowej, która jest łącznikiem między ul. Polna i ul. Parkową. Działka znajduje się na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KUD – drogi dojazdowe o szerokości 8m w liniach rozgraniczających. W tej drodze znajdują się również media użyteczności publicznej.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna, 4 glosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna, 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice, nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 292/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Opacz Mała, w gminie Michałowice.

Za przyjęciem    – 14

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0         

Uchwała Nr XXXIX / 359 /2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.12

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice, nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 47/3, 48/4, 48/8, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś, w gminie Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że wymienione działki położone w obrębie ewid. Komorów-Wieś, zostały wydzielone z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną. Współwłaściciele tych działek wystąpili z wnioskiem do Wójta Gminy Michałowice o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Michałowice tych trzech działek.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna, 4 glosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna, 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice, nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki ewidencyjne nr 47/3, 48/4, 48/8, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś, w gminie Michałowice.

Za przyjęciem    – 14

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0         

Uchwała Nr XXXIX / 360 /2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.13

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice, części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 701/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, w gminie Michałowice.

Pan Wójt wyjaśnił, że chodzi o nieodpłatne przekazanie wymienionej działki. Część działki ewid. nr 701/2 znajduje się na terenie przeznaczonym pod poszerzenie ulicy Skośnej. Gmina Michałowice planuje w najbliższym czasie przebudowę ul. Skośnej, a przejęcie działki umożliwi szybsze przystąpienie do realizacji inwestycji.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna, 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna, 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice, części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 701/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, w gminie Michałowice.

Za przyjęciem    – 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0         

Uchwała Nr XXXIX / 361 /2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.14

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice, części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 654, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, w gminie Michałowice.

Pan Wójt wyjaśnił, że współwłaściciele wystąpili z wnioskiem do Wójta Gminy Michałowice o wykupienie działki nr ewid. 654, położonej w obrębie ewid. Granica. Przejęcie działki przybliży Gminę Michałowice do utworzenia odcinka drogi gminnej łączącego już istniejące fragmenty dróg gminnych – ul. Cyprysowej i ul. Jeżynowej.

Pani Zawadzka poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna, 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna, 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice, części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 654, położonej w obrębie ewidencyjnym Granica, w gminie Michałowice.

Za przyjęciem    – 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0         

Uchwała Nr XXXIX / 362 /2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.15

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/255/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Gminy Michałowice.

Pan Wójt wyjaśnił, że chodzi o anulowanie części Uchwały Rady Gminy dotyczącej nadania nazwy ul. Brzoskwiniowej. Zarząd Osiedla Granica w dniu 29.04.2014r. wydał pozytywną opinię, a do opinii zostały dołączone oświadczenia podpisane przez wszystkich mieszkańców obecnej ul. Brzoskwiniowej, wyrażające zgodę na zmianę przedmiotowej uchwały oraz powrót do numerów porządkowych od ul. Długiej.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna, 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Pani Brzeska Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna, 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/255/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Gminy Michałowice.

Za przyjęciem    – 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0         

Uchwała Nr XXXIX / 363 /2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.16

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr IX/81/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowic.

Pan Wójt wyjaśnił, że wcześniej została nadana nazwa drodze stanowiącej działkę ew. nr 85/22, położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice Małe. Działka ew. nr 84/2 została wydzielona na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod gminną drogę publiczną, ul. Sikorki stała się z mocy prawa własnością Gminy Michałowice. Obie działki stanowią całość ul. Sikorki.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna, 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Pani Brzeska Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna, 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr IX/81/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 września 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowic.

Za przyjęciem    – 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0         

Uchwała Nr XXXIX / 364 /2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.17

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/344/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice.

Pan Wójt wyjaśnił, że we wcześniejszej uchwale został popełniony błąd w numeracji działek. Wniesiona uchwała ma na celu sprostowanie pomyłki i zamianę ew. nr 483/6 na ew. nr 438/6.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna, 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Pani Brzeska Kalczuk poinformowała, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna, 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/344/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Michałowice.

Za przyjęciem    – 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0         

Uchwała Nr XXXIX / 365 /2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.18

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice”.

Pan Sobol poinformował, że jest to wypełnienie podjętego wcześniej stanowiska Rady Gminy. Proponowane zmiany wynikają z wniosków, które pojawiły się w trakcie kolejnych 2 lat obowiązywania Studium. Zmiany dotyczą obrębów: Reguły, Michałowice-Osiedle i Pęcice.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna, 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Pani Popko zapytała o zakres planowanych  zmian w Studium.

Pan Sobol poinformował, że głównie są to zmiany funkcjonalne, komunikacyjne i konkretnych zapisów dotyczących zabudowy na różnych terenach.

Pani Popko poprosiła o więcej szczegółów.

Pan Sobol poinformował, że jest kilka wniosków dotyczących zmiany przeznaczenia usług na tereny mieszkaniowe, komunikacyjnie, doprowadzenie do zgodności z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego na terenie Reguł i do zgodności z wydzielonymi już terenami pod komunikację w obrębie geodezyjnym Reguły.

Pani Popko zapytała, czy zmiany będą obejmowały tereny objęte ochroną, będące częścią Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

Pan Sobol poinformował, że mogą dotyczyć tego terenu.

Pani Popko zapytała, w jakim zakresie są zmiany w Studium dotyczące obszarów chronionych.

Pan Sobol wyjaśnił, że to zależy od tego, co uda się ustalić z instytucjami zewnętrznymi. W założeniach jest możliwość postawienia altany, przebieralni, wc,  co obecnie nie jest możliwe do realizacji.

Pani Zalewska zadała pytanie odnośnie zmian komunikacji obejmujących Reguły.

Pan Sobol poinformował, że chodzi o doprowadzenie do zgodności z planami, zgodnie z którymi były wyznaczone drogi formalnie wydzielone z terenów Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. W obowiązującym Studium te drogi są w zupełnie innych miejscach.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice”.

Za przyjęciem    – 14

Przeciw               -  1

Wstrzymało się   - 0         

Uchwała Nr XXXIX / 366 /2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.19

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice, (plan obszaru „Komorów- część I”).

Pan Sobol wyjaśnił, że plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zwany „Komorów – część I” dotyczy części Komorowa-Wsi, części Komorowa-Osiedla, Granicy i Nowej Wsi. Pierwsza zmiana terenu w Granicy między ul. Długą i ul. Reja w celu rozwiązania występujących tam problemów komunikacyjnych. Druga zmiana dotyczy Komorowa-Osiedla i problemu jednego z mieszkańców, który nie może wtórnie podzielić działki.

Pan Majtyka poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna, 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Pani Zalewska zapytała, których działek dotyczy podział wtórny i jakie mają być jego skutki.

Pan Sobol poinformował, że dotyczy działek 517/3 i 517/4 przy ul. Słowackiego. Właściciel chce podzielić działki w proporcjach ½ i ½ , a nie jak do tej pory 2/3 i 1/3.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice.

Za przyjęciem    – 14

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0         

Uchwała Nr XXXIX / 367 /2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.20

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Skośna” na terenie obrębu geodezyjnego Granica.

Pan Sobol wyjaśnił, że uchwała dotyczy obszaru pomiędzy ul. Skośną i ul. Dębową w Granicy. Zmiany dotyczą rozwiązań komunikacyjnych, które doprowadzą drogi do wszystkich położonych tam nieruchomości.

Pan Majtyka poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna, 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Skośna” na terenie obrębu geodezyjnego Granica.

Za przyjęciem    – 13

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0         

Uchwała Nr XXXIX / 368 /2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.21

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Parkowa” na terenie obrębu geodezyjnego Pęcice.

Pan Sobol poinformował, że jest to podobna sytuacja jak we wcześniejszej uchwale, brak dojazdu do niektórych nieruchomości. Z uwagi na trudności komunikacyjne i zmiany prawne został przedstawiony niniejszy projekt uchwały.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna, 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

 

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Parkowa” na terenie obrębu geodezyjnego Pęcice.

Za przyjęciem    – 14

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0         

Uchwała Nr XXXIX / 369 /2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.22

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice. (plan obszaru „Reguły”).

Pan Sobol wyjaśnił, że sporządzane plany dotyczą 5 obszarów. W obszarze pierwszym obszar „Działkowa” dotyczą zmiany przeznaczenia linii zabudowy wzdłuż Al. Jerozolimskich, wnioskowane przez właścicieli. W obszarze „Wiejska – część 2” chodzi o wnioski dotyczące zmiany z usług na tereny mieszkaniowe i doprowadzenie do zgodności z ustaleniami Studium. W obszarze „Rumuńska” zmiany dotyczące gruntów przeznaczonych pod autostradę. Większość działek w tym obszarze posiada przeznaczenie pod usługi, co jest niezgodne z obecnym stanem. Obszar „Torfowa” wynika ze zmiany Studium, dotyczy rozwiązań komunikacyjnych i rozwiązania przeznaczenia terenu powyżej i poniżej ul. Torfowej. Obszar „Raszynka” również jest związany ze zmianą Studium.

Pan Herner poinformował, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna, 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Pan Zacny zadał pytanie odnośnie ul. Wiejskiej i zmiany przeznaczenia terenów z usług na tereny mieszkaniowe.

Pan Sobol wyjaśnił, że wniosek dotyczy zmiany na tereny mieszkaniowe, Studium nie przewiduje nic innego poza terenem mieszkaniowym jednorodzinnym.

Pani Zalewska za zgodą Rady udzieliła głosu osobie spoza Rady.

Pani Stopyra  zadała pytanie, czy tereny po gospodarstwie sadowniczym lub innym zostały sprzedane deweloperowi i czy w ciągu 2 lat ma powstać tam osiedle mieszkaniowe.

Pan Sobol odpowiedział, że te tereny były sprzedawane kilkukrotnie. Obecny właściciel złożył wniosek o zmianę przeznaczenia z usług na tereny mieszkalne.

Pan Herner zapytał, czy wniosek który został złożony ustnie, dotyczący rozszerzenia parku do kolejki WKD na Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej powinien zostać złożony pisemnie.

Pan Sobol wyjaśnił, że należy złożyć taki wniosek.

Pani Popko zadała pytanie, czy do zmian w obszarze „D” tj. „Torfowa”  i „E”  tj. „Raszynka” też były składane wnioski właścicieli lub osób zainteresowanych.

Pan Sobol odpowiedział, że w obszarze „D” były wnioski o zmianę układu komunikacyjnego, zlikwidowanie obwodnicy w tym rejonie biegnącej do punktu „E” oraz dotyczące zmiany przeznaczenia gruntów na tym obszarze. Brak wniosków dotyczących obszaru „E”.

Pani Popko zapytała, dlaczego na mapie w załączniku nie ma wpisanych nazw ulic.

Pan Sobol wyjaśnił, że załączniki są drukowane z mapy ewidencyjnej bez wszystkich nakładek klasyfikacyjnych, inaczej były by nieczytelne.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice.

Za przyjęciem    – 13

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 1         

Uchwała Nr XXXIX / 370 /2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.23

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXX/211/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Michałowice prawa użytkowania części nieruchomości, wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Nowa Wieś, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.ew. nr 404/2, położonej we wsi Nowa Wieś, gmina Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że uchwałą Nr XXX/211/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r. Rada Gminy Michałowice wyraziła zgodę na ustanowienie na rzecz Gminy Michałowice nieodpłatnego prawa użytkowania wydzielonej geodezyjnie wymienionej części nieruchomości, która została przeznaczona pod budowę zespołu boisk „Orlik”. W wyniku przeprowadzonych rozmów, Spółka Wspólnoty Gruntowej wsi Nowa Wieś podjęła decyzję o zmianie przeznaczenia tego terenu na cele rekreacyjne oraz na wykonanie odwodnienia. Niniejsza uchwała wnoszona jest w celu zmiany zapisów w akcie notarialnym umowy użytkowania nieruchomości.

Pani Zalewska poinformowała, że projekt uchwały nie był opiniowany.

Pani Popko zapytała, w którym miejscu w Nowej Wsi znajduje się wymieniony obszar.

Pan Wójt wyjaśnił, że jest to między Smugiem a Przedszkolem.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXX/211/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Michałowice prawa użytkowania części nieruchomości, wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Nowa Wieś, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.ew. nr 404/2, położonej we wsi Nowa Wieś, gmina Michałowice.

Za przyjęciem    – 14

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0         

Uchwała Nr XXXIX / 371 /2014 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.4

Sprawozdanie z działalności na rzecz ochrony zdrowia w Gminie Michałowice w NZOZ Przychodni Lekarskiej „Zdrowie” za okres od 01.01.2013 – 31.12.2013.

Pani Chlebińska poinformowała o dużej liczbie pacjentów, utrudnieniach związanych z Narodowym Funduszem Zdrowia i promocją przychodni. Ilość specjalistów w przychodni jest ograniczona ze względu na NFZ, czas oczekiwania wynosi minimum 3 miesiące. Przypomniała również, że nadal nie jest wykonana praca remontowa.

 

Ad. pkt.5

Sprawozdanie z działalności RES-MED za rok 2013.

Pani Stopyra poinformowała, że przychodnia prowadzi podstawową opiekę specjalistyczną, opiekę ginekologiczną i rehabilitację. Czas oczekiwania jest krótki, wyjątkiem jest czas oczekiwania 2 miesięcy na pierwszą wizytę u ginekolog z dużą liczbą pacjentek. Oczekiwane jest wznowienie umowy na rehabilitację medyczną, ponieważ NFZ jest w trakcie rozpatrywania ofert konkursowych. Procedura trwa od marca. Przeprowadzane są regularne badania opinii pacjentów na temat przychodni, do czego zobowiązuje otrzymany certyfikat jakości.

Pani Zawadzka zadała pytanie, dlaczego przychodnia w Michałowicach jest czynna tylko do godziny 18:00.

Pani Stopyra wyjaśniła, że takie są wymogi NFZ.

Pani Zawadzka zapytała, czy nie ma przepisów mówiących o tym, że mniejsze przychodnie powinny być czynne minimum do godziny 20:00. Zgłosiła długi czas oczekiwania na wizytę oraz zapisywanie pacjentów co 15 minut i niepunktualne przyjmowanie, brak informacji o możliwości skorzystania z bezpłatnych badań cytologicznych i zbyt mała ilość wykonywanych badań.

Pani Stopyra poinformowała, że to lekarze decydują o ilości koniecznych do wykonania badań. W przypadku badań cytologicznych decyduje wiek pacjentek, należą się pacjentkom w odpowiednim wieku i raz na kilka lat. Wszystkie konieczne badania są wykonywane. Oczekiwanie do lekarza jest kwestią wyboru pacjentek, mają możliwość skorzystania z wizyty u innego przyjmującego lekarza.

Pani Zawadzka wyraziła negatywną opinię na temat konieczności zapisywania się na wizytę tylko w celu odebrania wyników badań.

Pani Stopyra wyjaśniła, że taka zasada wynika z faktu, iż pacjentki odbierały wyniki, ale nie przychodziły z nimi na konsultację lekarską. Wyniki muszą być odnotowane w dokumentacji, wynika to z  przepisów NFZ.

Pani Kamińska zgłosiła uwagę dotyczącą notorycznego nie odbierania telefonu w przychodni.

Pani Stopyra poinformowała, że w pierwszej kolejności obsługiwani są pacjenci przychodzący osobiście. Czasem nie jest możliwe odebranie telefonu.

Pani Kamińska zasugerowała, że odbiór wyników można rozwiązać informując pacjentki, że w przypadku niepokojących wyników badań zostaną poinformowane o tym telefonicznie.

Pani Stopyra odpowiedziała, że również informują pacjentki telefonicznie w takich przypadkach.

Pani Zalewska zarządziła 15 minut przerwy.

 

Ad. pkt.6

Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Michałowice.

Pani Radzimirska poinformowała, że Wójt ma obowiązek przedstawić do kwietnia ocenę, która następnie jest przekazywana do Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej i do Sejmiku. Stanowi podstawę do planowania, ubiegania się o środki zewnętrzne i oceniania, co w zakresie pomocy społecznej jest potrzebne. Zawiera zestawienie od 2011r. do 2015r., co pozwala dostrzec pewne tendencje. Zwróciła uwagę na wzrost liczby uczniów objętych stypendiami oraz świadczeniami w formie dożywiania. Wzrasta liczba świadczonej pracy socjalnej i poradnictwa.

Brak pytań.

Ad. pkt.7

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013 rok.

Pan Żuchowski poinformował, że sprawozdanie takie przedstawiane jest przez Wójta co roku Radzie Gminy. Głównym tematem są dotacje udzielane w trybie konkursowym oraz w trybie krótkich zadań.

Brak pytań.

 

Ad. pkt.8

Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2016.

Pani Radzimirska poinformowała, że zgodnie z uchwałą, po zakończeniu roku osoba odpowiedzialna za realizację programu jest zobowiązana przedłożyć Radzie Gminy sprawozdanie. W sprawozdaniu ujęto informacje dotyczące wszystkich instytucji, które podpisały porozumienie na temat realizacji i współpracy tego programu. Zwróciła uwagę na wzrost świadomości mieszkańców, którzy coraz częściej nie boją się zgłaszać problemów i mówić o nich.

Brak pytań.

 

Ad. pkt.9

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 01.03.2014 r. do 26.05.2014 r.

Zakres gospodarki komunalnej.

Brak pytań.

Zakres inwestycji i remontów.

Pan Herner zadał pytanie odnośnie budowy ścieżki rowerowej – etap II, czy będzie w ramach tego etapu wykonywany mostek przez rzekę Raszynkę.

Pan Wójt poinformował, że jeśli uda zgromadzić się wszystkie pozwolenia i dokumenty, to być może uda się wykonać mostek jako kolejny etap.

Pan Zacny zapytał o przebudowę ul. Raszyńskiej, na jakim jest etapie.

Pan Wójt wyjaśnił, że będzie podpisywana umowa na etap II. Z etapem I związane są pewne komplikacje i jest w fazie przetargów.

Pani Popko poprosiła o informację, czy fragment ul. Granicznej w Regułach, gdzie ma być budowana kanalizacja sanitarna i gdzie występują problemy własnościowo-przestrzenne z przylegającymi działkami, będzie objęty kanalizacją.

Pan Kawiorski wyjaśnił, że nie można rozwiązać problemów własnościowych. Kanalizacja tam się nie mieści. Mieszkańcy nie chcą przekazać w użytkowanie części drogi, która stanowi ich własność.

Pan Herner zapytał o przebudowę rowu U 1, jakie są terminy realizacji kolejnych etapów.

Pan Wójt wyjaśnił, że obecnie trwa przetarg na I etap.

Pani Zalewska poprosiła o informację, na jakim etapie jest zadanie termomodernizacji szkoły w Komorowie, do kiedy będzie trwała oraz czy jest jakiś termin zrealizowania wszystkich prac w tym zadaniu. Zapytała również, kiedy będzie projekt na rozbudowę szkoły

Pan Kawiorski poinformował, że termomodernizacja trwa, roboty wewnętrzne są projektowane, ponieważ trwa rok szkolny. Projekt stołówki jest aktualnie do zaopiniowana w sanepidzie. Harmonogram prac ustalony jest z wykonawcą, powinien zostać wykonany do końca 2014 roku.

Pani Zalewska zapytała, czy do rozpoczęcia roku szkolnego prace remontowe zostaną zrealizowane.

Pan Kawiorski odpowiedział, że tak jest zapisane w harmonogramie i wszystkie prace w starej części obiektu będą zakończone w wakacje.

Pan Wójt dodał, że projektowanie rozbudowy jest w toku.

Pani Zalewska poprosiła o ocenę, ile jeszcze potrzeba na to czasu.

Pan Wójt odpowiedział, że nie jest w stanie tego ocenić.

Pani Borzymowska zadała pytanie kierując się do Pana Wójta, czy są jakieś zmiany w lokalizacji rozbudowy szkoły.

Pan Wójt odpowiedział, że rozpatrywane są dwie wersje rozbudowy szkoły.

Pani Borzymowska zapytała, kiedy zostanie ostatecznie podjęty wybór koncepcji.

Pan Wójt odpowiedział, że nie zna konkretnego terminu, proces inwestycyjny został rozpoczęty.

Zakres geodezji i rolnictwa.

Pan Chruściak zapytał, czy decyzja Sądu Okręgowego w sprawie Gminy Michałowice przeciwko  Rejonowej Spółdzielni „SCH Michałowiczanka” w Regułach jest ostateczna.

Pani Grzeniewska wyjaśniła, że Gmina Michałowice nie będzie musiała zwracać Spółdzielni „SCH Michałowiczanka” nakładów za stojący tam budynek. Apelacja jest możliwa.

Zakres planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Pan Chruściak zapytał, o punkt 5, czy gmina Nadarzyn próbuje nie respektować planu zagospodarowania przestrzennego.

Pan Sobol wyjaśnił, że tak właściwie dopiero w momencie wykonania planu można stwierdzić, czy jest on respektowany. Zdarzały się przypadki nie respektowania planów.

Pan Herner zapytał, czy znany jest przybliżony termin zakończenia zmiany planów obszaru „Pęcice Małe”, „Komorów-Wieś”, „Reguły”, „Michałowice”.

Pan Sobol poinformował, że są już znane terminy. Rozpoczęło się wykładanie planów do publicznego wglądu, będą dostępne od 16.06 do 16.07. Termin składania uwag do planów upływa 30.07.2014r.

Pan Herner zapytał o kolejność rozpatrywania planów.

Pan Sobol odpowiedział, że wszystkie jednocześnie będą wyłożone do publicznego wglądu.

Pani Popko zapytała, o której godzinie w dniu 23.06.2014 mają się odbyć publiczne dyskusje dotyczące planów.

Pan Sobol poinformował, że w dniu 23.06 i 25.06 w godzinach 14:00-16:00. Michałowice w poniedziałek o 14:00, Komorów-Wieś w poniedziałek o 16:00, Reguły w środę o 14:00, Pęcice Małe w środę o 16:00.

Pani Popko poprosiła o zweryfikowanie godzin, ponieważ są zbyt wczesne dla pracujących mieszkańców, którzy chcieliby wziąć udział w dyskusji.

Pan Wójt odpowiedział, że taka dyskusja ma miejsce raz na kilka lat, godzina ­nie jest zbyt wczesna.

Pani Zalewska zadała pytanie odnośnie punktu 4 dotyczącego wniosków rozpatrywanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnośnie zmiany przeznaczenia gruntów. Zapytała, czy jest to m.in. Aleja Kasztanowa oraz czy decyzje, które miały zostać podjęte do 31.05.2014 roku zostały podjęte i jak wygląda sytuacja.

Pan Wójt poinformował, że decyzje nie zostały podjęte, terminy zostały przedłużone.

Pan Sobol dodał, że zostały przedłużone do 30.07.2014r.

Pani Zalewska zapytała o przyczynę przedłużenia.

Pan Sobol odpowiedział, że ze względu na dużą ilość pracy i wniosków.

Zakres kultury, sportu i zdrowia.

Brak pytań.

Zakres gminnej oświaty.

Pani Popko zwracając się do Pana Wójta zapytała, czy zeszłoroczne szacunki o ilości miejsc w przedszkolach okazały się nietrafne, skoro nie przyjęto 45 dzieci w Michałowicach i 18 dzieci w Nowej Wsi.

Pan Wójt odpowiedział, że w porównaniu do ostatnich lat nie ma większej zmiany. Pewne zmiany wynikają też z narzuceń legislacyjnych. Na pewno trzeba będzie znaleźć inne rozwiązanie, być może w przyszłości rozbudować przedszkole.

Pani Popko zaznaczyła, że jest to duży problem, bo nie przyjęto prawie 50% dzieci z Michałowic. Kilka lat temu już było wiadomo, że taki problem prędzej lub później wystąpi. Należało w budżecie uwzględniać najpierw rozbudowy szkół i przedszkola, a w następnej kolejności budowę budynku Urzędu Gminy.

Pan Wójt wyjaśnił, że nie jest to tak proste. Gmina wystąpiła o przyznanie terenu pod budowę szkoły, przedszkola i otrzymała odmowę. Przez brak rozwiązań ze strony państwa, trudności ma gmina.

Zakres pomocy społecznej.

Brak pytań.

Zakres pozyskiwania środków zewnętrznych.

Brak pytań.

 

Ad. pkt.10

Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XXXVI, XXXVII i XXXVIII sesji kadencji 2010-2014.

Brak pytań.

 

Ad. pkt.11

Informacje Wójta Gminy.

Pan Wójt poinformował o otrzymaniu przez gminę prestiżowego znaku „Teraz Polska”. Przyznający stwierdzili, że „w gminie racjonalnie realizuje się politykę inwestycyjną, co potwierdza wysoki udział wydatków majątkowych i inwestycyjnych w odniesieniu do całości wydatków gminy oraz wielkość tych wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Na podkreślenie zasługuje również odsetek dochodów własnych w budżecie gminy, wysokość dochodów własnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczba podmiotów gospodarczych, liczba osób pracujących, niska liczba osób bezrobotnych oraz dodatnia liczba salda migracji”. Jest to zaszczyt i równocześnie obowiązek, aby nadal utrzymać taki poziom.

 

Ad. pkt.12

Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.

Pan Zacny poinformował, że do Biura Rady wpłynęło kilka pism.

Skarga od mieszkańców ul. 3-go Maja w Michałowicach na Wójta Gminy Michałowice w sprawie poprawienia wadliwie wykonanej przebudowy drogi.

Pan Zacny zaproponował przekazanie skargi do Komisji Rewizyjnej.

 

Przystąpiono do głosowania w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej.

Za przyjęciem    – 3

Przeciw               -  6

Wstrzymało się   - 3         

 Skarga nie zostanie przekazana do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej.

 

Przystąpiono do głosowania w sprawie przekazania skargi do Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.

Za przyjęciem    – 10

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 2         

Skarga zostanie przekazana do rozpatrzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.

 

Następna skarga pana W. Berchmana, pana P. Berchmana, pani I. Pawełczak i pana J. Ziobrowskiego na działania Wójta Gminy Michałowice, dotycząca braku odpowiedzi na pismo.

Pan Zacny zaproponował przekazanie skargi do Komisji Rewizyjnej.

 

Przystąpiono do głosowania w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej.

Za przyjęciem    – 12

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0         

Skarga zostanie przekazana do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej.

 

Pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustanowienia dopłat dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2014.

Pismo od Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Pruszkowskiego z prośbą o informację dotyczącą wprowadzenia Karty Dużej Rodziny”.  Pismo zostanie przekazane do Pana Wójta.

Pismo od Pana Janusza Komorowskiego w sprawie uchylenia uchwały odnośnie Studium Gminy Michałowice.

 

Ad. pkt.13

Sprawy wniesione.

Pani Brzeska Kalczuk poinformowała, że wpłynęły pisma od mieszkańców ul. Nadarzyńskiej i ul. Spacerowej w sprawie Al. Jana Pawła, od Stowarzyszenia Ochrony Al. Jana Pawła. Wnioskowała o ich rozpatrzenie przez Komisję Spraw Społecznych.

Pan Herner zgłosił problem z anteną telewizyjną przy świetlicy w Regułach. Młodzież zgłosiła prośbę o regulację lub naprawę.

Pan Chruściak w imieniu rady sołeckiej i sołtysa sołectwa Komorów zaprosił wszystkich na imprezę „Wianki”, która odbędzie się na terenie Ogródka Jordanowskiego, dnia 21.06.2014r. w godzinach 16:00-22:00. W programie konkursy i ognisko.

Pani Borzymowska zwracając się do Pana Wójta i Pani Głodowskiej zapytała, jakie środki zaradcze zostały podjęte w szkole w Komorowie, aby złagodzić warunki pracy związane z podjętymi działaniami termoizolacyjnymi budynku.

Pani Głodowska poinformowała, że czytała pismo, które wpłynęło do Pana Wójta. Wyjaśniła, że nie wszystkie punkty w nim zawarte są spójne z tym, co ma miejsce w szkole. Została przeprowadzona kontrola z gminy jak również kontrola z sanepidu. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Do władz szkoły nie wpłynęły żadne informacje o zawrotach głowy i omdleniach, jak to zostało ujęte we wspomnianym piśmie. Nie jest również zabronione noszenie krótkich spodenek, nie jest to zabronione w żadnym szkolnym regulaminie. Uczniowie mają zapewnioną wodę. Folie zabezpieczające zostały przecięte aby umożliwić dostęp świeżego powietrza.

Pani Popko poprosiła o interwencję ze strony gminy w kwestii wystawiania worków ze śmieciami na kilka dni przed zaplanowanym odbiorem. Poprosiła również o interwencję w kwestii parkowania pojazdów na trawnikach, zwłaszcza przy ul. Szkolnej i ul. Spacerowej, oraz ul. Regulskiej. Zaapelowała również o kontrolę zatrudnianych firm. Zwróciła uwagę na ostatnia firmę wykonującą koszenie trawników, która wjeżdżała na nie samochodami i zniszczyła darń np. przy Al. Topolowej.

Pani Zalewska zapytała o przygotowanie do odwodnienia Placu Paderewskiego. Poprosiła o przedstawienie przebiegu odwodnienia.

Pan Kawiorski odpowiedział, że są przeprowadzane konsultacje ze specjalistami, w jaki sposób należy wykonać planowane odwodnienie.

Pani Zalewska poinformowała, że uzyskała inne informacje od Pana Pacyny, który przedstawił kilka rozwiązań, między innym zatrzymanie wody pod powierzchnią, co nie odwodni placu i nie spowoduje usychania roślinności. Należałoby przeprowadzić badania geologiczne. Wnioskowała o podjęcie skutecznych działań i odwodnienie placu. 

Poinformowała również o braku zasuw na ul. Waldemara na przejściu dla pieszych oraz ul. Wiejskiej.

Pan Łuszczyński wyjaśnił, że sieć kanalizacyjna i wodociągowa na osiedlu Ostoja nie jest własnością MPWiK, nie jest własnością gminy. MPWiK odpowiedział, że nie będzie dokonywał napraw, bo jest to na majątku spółdzielni. Gmina zwróci się do właściciela, aby podjął działania w tym kierunku.

Pani Zalewska  poinformowała o zgłoszeniach mieszkańców o zajmowaniu przez samochody ciągu pieszo-rowerowego w ul. Brzozowej. Poprosiła o interwencję. W ul. Brzozowej została położona kostka betonowa w miejscu starych usuniętych latarni. Nowa kostka betonowa innego koloru, co jest nie do przyjęcia. Poprosiła o zgłoszenie tej sprawy do starostwa. Zapytała również o nie wykoszony pas zieleni w Al. Marii Dąbrowskiej. Zasugerowała wezwanie powiatu do skoszenia trawy.

Pan Łuszczyński odpowiedział, że rozmawiał z naczelnikiem Wydziału Drogowego, który poinformował, że ze względu na ograniczone środki koszenie ograniczy się do koszenia pasa szerokości1-1,5m.

Pani Zalewska zadała pytanie zwracając się do Pana Wójta, jakie przewiduje rozwiązanie tej sprawy.

Pan Wójt odpowiedział, że zostanie napisane pismo.

Pani Zalewska zapytała, na jakim etapie jest plan zagospodarowania centrum Komorowa.

Pan Sobol wyjaśnił, że jest w uzgodnieniach z instytucjami zewnętrznymi.

Pani Zalewska zapytała, jak długo będzie to trwało i czy byłaby możliwość zobaczenia tego projektu. Złożyła wniosek o spotkanie z projektantem planu dla centrum Komorowa i osiedla Domeczek.

Pan Sobol odpowiedział, że będzie można o tym porozmawiać po uzgodnieniach, za około 1,5 miesiąca.

Pani Zalewska zapytała, czy projekt będzie jeszcze otwarty na zmiany.

Pan Sobol wyjaśnił, że Rada Gminy decyduje o tym, jakie są zapisy.

Pani Zalewska poprosiła o udzielenie odpowiedzi, czy była informacja w kwestii wprowadzenia Paszkowianki na terenie województwa.

Pan Sobol odpowiedział, że nie było i nie ma informacji aby coś w planie zagospodarowania województwa mazowieckiego się zmieniło.

Pani Zalewska zapytała, czy nie było w ogóle rozpatrzenia wniosku i nie przeszedł plan na dalszy etap.

Pan Sobol wyjaśnił, że nie i nie było też nowego projektu do ewentualnych opinii.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady pan Paweł Zacny zamknął obrady XXXIX  sesji Rady Gminy Michałowice.

 

 

Protokołowała:

 

Urszula Bejda

 

 

 

 

 

 

 

 

Data publikacji: 17.10.2014 12:17
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 210
Autor: Urszula Bejda