Urząd Gminy Michałowice
01.10.2015 13:06

Protokół Nr VII

z obrad VII sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 12 maja 2015 roku

w siedzibie Urzędu Gminy w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 radnych.

Ad. pkt.1

Przewodnicząca  pani Elżbieta Biczyk powitała wszystkich przybyłych na sesję informując, że na sali obecnych jest 15 radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały.

Pan Wójt zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu. Projekt uchwały dotyczy przebudowy Al. Marii Dąbrowskiej. Zaproponował jako ppkt 5 w pkt 3.

Przystąpiono do głosowania wniosku pana Wójta w sprawie rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

Za wnioskiem   - 15

Przeciw             - 0

wstrzymało się  - 0

Wniosek został przyjęty.

Pani Biczyk zgłosiła wniosek o rozszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet dla radnych, sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli. Projekt uchwały został przygotowany zgodnie z wnioskiem w tej sprawie, podpisany przez wszystkich radnych gminy. Zaproponowała jako ppkt 21 w pkt 3.

Przystąpiono do głosowania wniosku pani Biczyk w sprawie rozszerzenia porządku obrad o projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet dla radnych, sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.

Za wnioskiem   - 15

Przeciw             - 0

wstrzymało się  - 0

Wniosek został przyjęty.

Wobec zgłoszonego wniosku porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

1.Sprawy porządkowe.

2.Przyjęcie protokołu z V i VI sesji Rady Gminy Michałowice.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

1)Zatwierdzenie sprawozdań za rok 2014,

2)udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium za rok 2014,

3)zmieniająca Uchwałę Nr IV/13/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2015-2020,

4)dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014,

5)udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu,

6)zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/289/2013 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2014-2018,

7)zmieniająca uchwałę Rady Gminy Michałowice nr VIII/66/2011 z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Michałowice,

8)określenia „Regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego  w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert,

9)wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 477/3, położoną w obrębie ewidencyjnym Opacz-Kolonia, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice,

10)wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy użytkowania części nieruchomości, wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Nowa Wieś, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 404/2, położonej we wsi Nowa Wieś, w gminie Michałowice,

11)nabycia przez Gminę Michałowice nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Opacz-Kolonia w Gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. 151/1, zajętej pod część gminnej drogi powszechnego korzystania  - ul. Grabowej,

12)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Pruszkowska” na terenie obrębu geodezyjnego Granica,

13)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Kamelskiego” na terenie obrębu geodezyjnego Nowa Wieś,

14)miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów – część I”,

15)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Spacerowa” w Michałowicach-Osiedlu, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Michałowic – osiedle Michałowice,

16)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Wesoła” w Michałowicach-Osiedlu, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Michałowic – osiedle Michałowice,

17)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Leśna” w Pęcicach Małych, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pęcice – „wieś Pęcice Małe”,

18)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Parkowa” w Pęcicach Małych, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pęcice – „wieś Pęcice Małe”,

19)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Bodycha” w Regułach, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Reguły”,

20)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Orzeszkowej” w Regułach, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Reguły”,

21)ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet dla radnych, sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.

4.   Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na IV, V i VI sesji kadencji 2014-2018.

5.Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od.7.02.2015r. do 30.04.2015r.

6.Informacje Wójta Gminy.

7.Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy.

8.Sprawy wniesione.

Za przyjęciem – 15

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Porządek obrad VII  sesji został przyjęty.

Ad.pkt.2

Przewodnicząca Rady pani Elżbieta Biczyk poinformowała, iż projekty protokołów z V i VI sesji Rady Gminy, były wyłożone do wglądu w biurze rady, jak również zgodnie z prośbą radnych zostały przesłane na skrzynki mailowe.

Pani Biczyk zapytała o uwagi do treści protokołu z V sesji Rady Gminy

Nie zgłoszono uwag do projektu protokołu.

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu z V sesji Rady Gminy.

Za przyjęciem – 15

Przeciw             - 0

Wstrzymało się – 0

Rada Gminy przyjęła protokół z V sesji rady Gminy.

Pani Biczyk zapytała o uwagi do treści protokołu z VI sesji Rady Gminy

Nie zgłoszono uwag do projektu protokołu.

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu z VI sesji Rady Gminy.

Za przyjęciem – 15

Przeciw             - 0

Wstrzymało się – 0

Rada Gminy przyjęła protokół z VI sesji rady Gminy.

 

Ad. pkt.3.1

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za rok 2014.

Pani Biczyk poinformowała że Wójt Gminy przedłożył Radzie Gminy sprawozdanie finansowe za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Michałowice za rok 2014 oraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 rok i z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Michałowice.   

Przystąpiono do omawiania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za rok 2011.

Pani Jankowska omówiła poszczególne załączniki sprawozdania  z wykonania budżetu Gminy Michałowice.

Pan Majtyka odczytał Uchwałę RIO Nr WA/102/2015 z dnia 02.04.2015r w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Michałowice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2014 rok. Opinia RIO pozytywna.

 

Pani Biczyk poinformowała, że sprawozdanie było opiniowane przez poszczególne komisje. Następnie porosiła o opinię przewodniczących komisji w sprawie rocznego wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2014 rok

Pani Agnieszka Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 5 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Pani Adriana Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 7 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Pan Paweł Kordys poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: „za” 8 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Pani Biczyk poprosiła przewodniczących poszczególnych komisji o przedstawienie opinii w sprawie sprawozdań finansowych Gminy Michałowice za 2014 rok.

Pani Agnieszka Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 5 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Pani Adriana Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 7 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Pan Paweł Kordys poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: „za” 8 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Pani Biczyk poprosiła przewodniczących poszczególnych komisji o przedstawienie opinii w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego.

Pani Agnieszka Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 5 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Pani Adriana Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 7 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Pan Paweł Kordys poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: „za” 8 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Pani Biczyk stwierdzając, że sprawozdania były szczegółowo analizowane na poszczególnych komisjach, zapytała o ewentualne pytania do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 rok i z informacją o stanie mienia komunalnego.

Brak pytań.

Pani Biczyk otworzyła dyskusję.

Brak głosów w dyskusji.

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok.

Brak pytań i brak głosów w dyskusji.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za rok 2014.

Za przyjęciem    – 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr VII /  32 /2015 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt.3.2

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium za rok 2014.

Pani Biczyk poprosiła Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o odczytanie wniosku  w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Michałowice.

Pani Kamińska odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Michałowice.

Pani Biczyk odczytała uchwałę Nr WA.165.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Michałowice wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu w 2014 roku (uchwała w załączeniu do protokołu).

 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Michałowice absolutorium za rok 2014.

Za przyjęciem    – 13

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 2

Uchwała Nr VII / 33  /2015 stanowi załącznik do protokołu.

Pani Biczyk pogratulowała Panu Wójtowi życząc owocnej pracy w nowym roku budżetowym.

Pan Wójt podziękował za wynik głosowania stwierdzając, że jest to podsumowanie poprzedniego roku, który nie był rokiem łatwym i w którym realizacja budżetu nie była lekka.

Ad. pkt.3.3

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr IV/13/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2015-2020.

Pan Wójt omówił  wniesione w formie pisemnej autopoprawki, które stanowią załącznik do protokołu.

Pani Agnieszka Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 4 głosy , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 2 głosy.

Pani Adriana Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 7 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 1 głos.

Pan Paweł Kordys poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: „za” 8 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Pan Kozłowski zapytał o historię inwestycji dotyczącej świetlicy w Pęcicach Małych.

Pan Wójt poinformował, że w pierwszym przetargu kwoty z ofert przekraczały kwotę zapisaną w budżecie, dopiero po ograniczeniu zakresu prac zewnętrznych zmniejszyła się kwota zadania.

Pan Kozłowski zapytał, czy jest to taka sama świetlica jak w Komorowie Wsi i ile ona kosztowała.

Pan Wójt poinformował, że budynek jest taki sam, natomiast różni się lokalizacją kanalizacji i innych sieci.

Pan Kamiński zapytał o długości ścieżek rowerowych przedstawionych w prognozie finansowej oraz o rodzaj podłoża z którego będą wykonane.

Pan Wójt poinformował, że zapisane kwoty przeznaczone są na projektowanie. Natomiast co do materiałów, to przeważnie z kostki bezfazowej ze względu na bardziej praktyczne rozwiązanie tej metody patrząc na sieciowe sprawy.

Pan Kamiński zapytał, dlaczego tak drogie jest projektowanie ścieżek rowerowych, z kwotą w wysokości 650 tys. zł .

Pan Wójt wyjaśnił, że jeśli chodzi o ścieżki rowerowe, to jest kwestia programu w ramach ZIT-u wspólnie z Warszawą.

Pan Kozłowski zaapelował o rozsądne i gospodarne projektowanie, o gospodarność pieniędzmi publicznymi. Przypomniał, że absolutorium dla Pana Wójta i budżet przekraczający 100mln zł.  jest zasługą mieszkańców, jest to wielki w ich stronę ukłon i szacunek.

Pan Wójt przypomniał, że na komisji oprócz mostka, to jeszcze była wspominana bezsensowna realizacja ścieżki rowerowej na wyniesionym wale, co obecnie widać , że to miało sens. Nie jest to sztuczne podnoszenie kosztów, stara się osiągnąć cel jak najniższymi nakładami, bez obniżania jakości tych prac.

Pani Biczyk stwierdziła, że po przyjrzeniu się dokładniej terenowi naszej rzeczki można powiedzieć, że nie jest to mały mostek, ale prawdziwy duży most.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr IV/13/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2015-2020 z autopoprawką.

Za przyjęciem    – 13

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 2

Uchwała Nr VII / 35 /2015 stanowi załącznik do protokołu

Ad. pkt.3.4

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice IV/14/2014.

Pan Wójt omówił  wniesione w formie pisemnej autopoprawki, które stanowią załącznik do protokołu.

Pani Agnieszka Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 4 głosy , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 2 głosy.

Pani Adriana Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 8 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Pan Paweł Kordys poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: „za” 8 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Pan Kozłowski odnosząc się do ścieżki rowerowej stwierdził, że jest ona bardzo potrzebna, natomiast nie zgodził się ze stwierdzeniem, że poprzez wywyższenie będzie ona bezpieczna. Uważa, że po to buduje się wały w zbiorniku, aby wszystko było bezpieczne. Następnie stwierdził, że to wcale nie musi kosztować tak drogo, znalazł bardzo podobną kładkę rowerową-pieszą w Gminie Błonie  na rzece Rokitnicy. Dwie kładki zostały wykonane za sumę 540 tys. zł., więc za jedną sztukę 270 tys. zł. Zapytał dlaczego tak drogo u nas.

Pan Wójt poinformował, że się nie zgadza z takim tokiem rozumowania, ponieważ tego typu inwestycje są nietypowymi i trudno je porównywać.

Pan Kamiński zwracając się do pana Wójta zapytał, dlaczego przy zmianach w budżecie nie została wprowadzona zmiana, która by umożliwiła mieszkańcom Suchego Lasu zbudowanie wiaty, aby mieli się gdzie spotykać mieszkańcy.

Pan Wójt stwierdził, że sprawa jest otwarta, natomiast nie każdy wniosek jest natychmiast możliwy do realizacji.

Pan Kamiński uważa, że jeśli ktoś się upomina i prosi o coś ważnego, to dziwi się, że są trudności, aby wprowadzić poprawkę, która spowodowała by wydanie 5 tys. zł.

Pan Kazimierczak zapytał, dlaczego w dokumentacji odnośnie ciągu pieszo-rowerowego zostało wykreślone słowo „rowerowego”, z czego to wynika.

Pan Pacyna wyjaśnił, że mostek zostanie wykonany dla ruchu rowerowego i pieszego.

Pan Kazimierczak zapytał o konsekwencje prawne w razie nieszczęśliwego wypadku, stwierdzając że mostek warto zbudować nawet teraz gdy nie ma dalszego ciągu ponieważ przedostanie się przez ten most jest bardzo niebezpieczne i trzeba to zrobić. Zapytał gdy w przyszłości będzie wykonany cały ciąg, czy nie będzie takiej sytuacji , że będzie stał znak koniec ścieżki rowerowej.

Pacyna 

Pan Kamiński przypomniał, że na komisji zaproponował, aby kompleksowo opracować mostek i ścieżkę rowerową a nie robić tego po kawałku. Wykonać kompleksowo i poprowadzić ścieżkę do Pruszkowa i Komorowa.

Pan Wójt najprawdopodobniej można wykonać kompleksowo, ale dlaczego mamy czekać na te rozwiązania, będzie to niosło za sobą ogromne pieniądze w budżecie. Dąży do tego, aby kolejny etap ścieżki zrobić, ale to wymaga kolejnego czasu na projektowanie, pozyskanie ziemi.

Po zgłoszeniu się osoby spoza rady pani Biczyk zapytała radnych o wyrażenia zgody na zabranie głosu na sesji osoby spoza rady.

Wobec braku sprzeciwu rady, pani Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu.

Pan Jan Koźlarz zapytał, czy istnieje ogólny plan ścieżek rowerowych na terenie naszej gminy.

Pani Biczyk otworzyła dyskusję.

Pan Kamiński poinformował, że wiele gmin buduje ścieżki rowerowe korzystając z środków zewnętrznych, zaproponował aby nasza gmina również przewidziała aplikowanie o takie środki.

Pan Wójt wyjaśnił, że wcześniej wspomniany program ZIT, to są środki zewnętrzne właśnie na ścieżki rowerowe.

Pani Biczyk podkreśliła, że długi okres realizacji ścieżki rowerowej wynika po części nie z przyczyn finansowych, ale z braku wyjścia naprzeciw idei budowy ścieżki przez urząd powiatowy w Pruszkowie.

Pan Kamiński zwracając się do Pana Wójta zapytał o termin zakończenia budowy ścieżki rowerowej z Reguł do Pęcic, natomiast podkreślił, że w Pęcicach nie ma ścieżek rowerowych są tylko chodniki.

Pan Wójt poinformował, że ścisłego terminu realizacji nie jest w stanie określić ponieważ obecnie realizowana jest koncepcja, która poda nam którędy można poprowadzić ścieżkę i jaka powierzchnię działek trzeba będzie pozyskać od SGGW.

Pan Kozłowski stwierdził, iż budowa ścieżki rowerowej jest konieczna i niezbędna, natomiast uważa że kwota 600 tys. zł jest za duża na taką inwestycję, należałoby się nad tym zastanowić.

Pan Kamiński zaproponował zwrócenie się do mieszkańców naszej gminy z prośbą, o  składanie pomysłów, propozycji na wykorzystanie 300m2 powierzchni budynku urzędu gminy, która stoi pusta, na potrzeby mieszkańców gminy.

Wobec braku głosów w dyskusji pani Biczyk zamknęła dyskusję.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice IV/14/2014 z autopoprawkami

Za przyjęciem    – 13

Przeciw               -  2

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr VII / 35 /2015 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.5

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

Pan Wójt poinformował, że przedmiotowa uchwała jest kontynuacją współpracy z Powiatem Pruszkowskim, dotyczy przebudowy ciągu drogowego ul. Brzozowej i Al. M.Dąbrowskiej w Komorowie.

 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

Za przyjęciem    – 14

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr VII /  36 /2015 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.6

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Gminy Michałowice nr VIII/66/2011 z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Michałowice.

Pan Łuszczyński poinformował, że w zaproponowanym projekcie uchwały, w załącznikach zostają wykreślone lokale, oraz zmieniają się nakłady rzeczowe na remonty w poszczególnych lokalach.

Pani Agnieszka Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 6 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Pani Adriana Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 8 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Pan Zacny zapytał ile jest niezamieszkałych lokali.

Pan Łuszczyński poinformował, że niezamieszkały jest jeden lokal.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Gminy Michałowice nr VIII/66/2011 z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Michałowice.

Za przyjęciem    – 12

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr VII /  37 /2015 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.7

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Gminy Michałowice nr VIII/66/2011 z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Michałowice.

Pan Wójt poinformował, ze zgodnie z dotychczasowymi zasadami udzielania dotacji celowej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wypłata środków następowała po zdjęciu i utylizacji azbestu. Po wprowadzonej zmianie dotacja wypłacania będzie po złożeniu wniosku, co ułatwi realizację inwestycji, natomiast po zdjęciu i utylizacji azbestu nastąpi rozliczenie dotacji.

Pani Agnieszka Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 6 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Pani Adriana Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 8 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Rady Gminy Michałowice nr VIII/66/2011 z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy Michałowice.

Za przyjęciem    – 14

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr VII /  38 /2015 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt.3.8

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia „Regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego  w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.

Pani Wierzgała poinformowała, że zaproponowana uchwała nie zobowiązuje Wójta Gminy do ogłoszenia konkursu na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, ale stwarza taką możliwość w przypadku wystąpienia w przyszłości problemów związanych z zapewnieniem miejsc w placówkach publicznych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Pani Agnieszka Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 6 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Pan Paweł Kordys poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: „za” 8 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Pan Kozłowski zapytał o nabór dzieci do naszych przedszkoli.

Pani Wierzgała poinformowała, że do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tym roku zostały przyjęte wszystkie dzieci, które składały takie wnioski, również dzieci trzyletnie.

Pani Ilczyszyn zapytała, czy w prognozach zostały uwzględnione te dzieci, które jeszcze dostaną odroczenia od obowiązku szkolnego.

Pani Wierzgała potwierdziła.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia „Regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego  w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

Za przyjęciem    – 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr VII /  39 /2015 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.9

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 477/3, położoną w obrębie ewidencyjnym Opacz-Kolonia, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały dotyczy przedłużenia dzierżawy działki położonej w Opaczy Kolonii  na kolejne trzy lata.

Pani Agnieszka Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 5 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 1 głos.

Pani Adriana Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 6 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 1 głos.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 477/3, położoną w obrębie ewidencyjnym Opacz-Kolonia, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

Za przyjęciem    – 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr VII /  40 /2015 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.10

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy użytkowania części nieruchomości, wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Nowa Wieś, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 404/2, położonej we wsi Nowa Wieś, w gminie Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że podjęcie tej uchwały związane jest z realizacją rowu odwadniającego od. ul. Heleny do rzeki Zimnej Wody w Nowej Wsi. Umowa użytkowania na okres 21 lat, natomiast użytkowania na rzecz gminy będzie nieodpłatne.

Pani Agnieszka Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 6 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Pani Adriana Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 8 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Michałowice umowy użytkowania części nieruchomości, wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Nowa Wieś, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 404/2, położonej we wsi Nowa Wieś, w gminie Michałowice.

Za przyjęciem    – 14

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr VII /  41 /2015 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.11

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Opacz-Kolonia w Gminie Michałowice, stanowiącej działkę ew. 151/1, zajętej pod część gminnej drogi powszechnego korzystania  - ul. Grabowej,

Pan Wójt poinformował, że jest to działka o pow. 130m2 położona we wsi Opacz Kolonia z przeznaczeniem pod część drogi powszechnego korzystania, ul. Grabowej.

Pani Agnieszka Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 6 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Pani Adriana Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 8 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Pan Paweł Kordys poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: „za” 8 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Opacz-Kolonia w Gminie Michałowice, stanowiącej działkę ew. 151/1, zajętej pod część gminnej drogi powszechnego korzystania  - ul. Grabowej,

 

Za przyjęciem    – 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr VII /  42 /2015 stanowi załącznik do protokołu.

Pani Biczyk ogłosiła 10 min. przerwy.

 

Ad. pkt.3.12

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Pruszkowska” na terenie obrębu geodezyjnego Granica.

Pan Sobol poinformował, że przystąpienie do planu było podjęte podczas sesji z dnia 5 listopada 2013 roku. Plan obszaru „Pruszkowska” dotyczy trzech działek gminnych. Głównym powodem planu był wniosek Zarządu Osiedla Granica o dopuszczenie możliwości budowy świetlicy wiejskiej i innych usług.

Pani Adriana Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 7 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Pani Wyszomirska poruszając sprawę reklam, porosiła o zwrócenie uwagi na ich wielkości na terenach przeznaczonych na mieszkaniówkę i na usługi. Stwierdziła, że nie ma różnicy w wielkości reklam, między zabudową jednorodzinną a terenami pod usługi. Zapytała, dlaczego w Komorowie reklamy mają powierzchnię 2m2  a w Michałowicach 5 m2.

Pan Sobol poinformował, że różnica spowodowana była tym, że plany były robione przez różnych projektantów, natomiast odnośnie wielkości reklam zapewnił, że będzie zwracana uwaga na to, aby rozróżnić mieszkaniówkę i usługi.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Pruszkowska” na terenie obrębu geodezyjnego Granica.

Za przyjęciem    – 14

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr VII /  43 /2015 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.13

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Kamelskiego” na terenie obrębu geodezyjnego Nowa Wieś.

Pan Sobol poinformował, że przystąpienie do planu było podjęte podczas sesji z dnia 5 listopada 2013 roku. Plan obszaru „Kamelskiego” dotyczy terenu obrębu geodezyjnego Nowa Wieś. Podstawowym elementem dla którego został zrobiony plan to likwidacja dróg wewnętrznych, które przeszkadzały właścicielom gruntów mieszkającym na tym terenie.

Pani Agnieszka Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 6 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Kamelskiego” na terenie obrębu geodezyjnego Nowa Wieś.

Za przyjęciem    – 14

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr VII /  44 /2015 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt.3.14

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów – część I”.

Pan Sobol poinformował, że obszar „Żwirowa” przeszedł ponowną procedurę uzgadniania i wykładania projektu planu. Głównym powodem tego planu był fakt braku planu przy obowiązującym planie Komorowa część I.

Pani Adriana Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 7 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów – część I”.

Za przyjęciem    – 14

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr VII /  45 /2015 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.15

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Spacerowa” w Michałowicach-Osiedlu, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Michałowic – osiedle Michałowice.

Pan Sobol poinformował, że przystąpienie do planu było podjęte podczas sesji z dnia 22 października 2012 roku. Głównym powodem planu obszaru „Spacerowa” w Michałowicach Osiedlu był wniosek właścicieli nieruchomości w sprawie zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej oraz powierzchni działek w obszarze planu.

Pani Adriana Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 7 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 1 głos.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Spacerowa” w Michałowicach-Osiedlu, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Michałowic – osiedle Michałowice.

Za przyjęciem    – 14

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr VII /  46 /2015 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt.3.16

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Wesoła” w Michałowicach-Osiedlu, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Michałowic – osiedle Michałowice.

Pan Sobol poinformował, że przystąpienie do planu było podjęte podczas sesji z dnia 22 października 2012 roku. Głównym powodem planu obszaru „Wesoła” w Michałowicach Osiedlu był jeden wniosek właścicieli nieruchomości w sprawie przeniesienia drogi na południe działki.

Pani Adriana Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 8 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Wesoła” w Michałowicach-Osiedlu, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Michałowic – osiedle Michałowice.

Za przyjęciem    – 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr VII /  47 /2015 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt.3.17

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Leśna” w Pęcicach Małych, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pęcice – „wieś Pęcice Małe”.

Pan Sobol poinformował, że przystąpienie do planu było podjęte podczas sesji z dnia 22 października 2012 roku. Głównym powodem planu obszaru „Leśna” w Pęcicach Małych był  wniosek właścicieli nieruchomości w sprawie powiększenia terenów przeznaczonych pod zabudowę wzdłuż ul. Leśnej.

Pani Adriana Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 8 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Leśna” w Pęcicach Małych, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pęcice – „wieś Pęcice Małe”.

Za przyjęciem    – 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr VII /  48 /2015 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.18

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Parkowa” w Pęcicach Małych, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pęcice – „wieś Pęcice Małe”.

Pan Sobol poinformował, że przystąpienie do planu było podjęte podczas sesji z dnia 22 października 2012 roku. Głównym powodem planu obszaru „Parkowa” w Pęcicach Małych był  wniosek właścicieli nieruchomości, Rady Sołeckiej Wsi Pęcice oraz Parafii Pęcickiej w sprawie powiększenia cmentarza.

Pani Adriana Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 8 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Parkowa” w Pęcicach Małych, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pęcice – „wieś Pęcice Małe”.

Za przyjęciem    – 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr VII /  49 /2015 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. pkt.3.19

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Bodycha” w Regułach, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Reguły”.

Pan Sobol poinformował, że przystąpienie do planu było podjęte podczas sesji z dnia 22 października 2012 roku. Głównym powodem planu obszaru „Reguły” w Regułach był  wniosek właścicieli nieruchomości w sprawie zmiany przeznaczenia terenów.

Pani Adriana Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 5 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 3 głosy.

Po zgłoszeniu się osoby spoza rady pani Biczyk zapytała radnych o wyrażenia zgody na zabranie głosu na sesji osoby spoza rady.

Wobec braku sprzeciwu rady, pani Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu.

Pani Teresa Arcichowska jako właścicielka działki nr 3 przedstawiła sytuację jaka nastąpiła po zmianie planu w 2002 roku. Nie występowała wtedy o zmianę tego planu, nie wie kto wnosił o zmianę, jednak plan został zmieniony na działkach 2, 3, 6, i 7. Było to na wniosek konkretnego inwestora, który na te tereny wchodził i zaczynał budować hale, wykupił działki. Poinformowała, że w działkę nr 3 po zakupieniu jej w 1980 roku zaczęła inwestować, po wzięciu kredytów postawiła 3 szklarnie, planowała jeszcze dwie i tunele foliowe. Bardzo się zdziwiła kiedy zmieniono jej plan, ona zainwestowała tam ogromne pieniądze, wszedł inwestor, wybudował hale, podniósł teren swojej działki poprzez nasypanie ziemi, nastąpił problem z zalewaniem działki, zniszczona została kotłownia, spadek działki wynosi 1,5 metra na długości 100 metrów. Inwestycja jej został całkowicie zniszczona, problem pojawił się podczas opadów gdzie jej działka została całkowicie zalana wodą. Faktów już się nie da cofnąć, wszystko zostało zniszczone, toczą się postępowania sądowe w sprawie wody. W 2011 roku wnioskowała w sprawie zmiany planu, ponieważ następne pokolenie będzie na pewno inwestować inaczej.

Poprosiła radnych o podjęcie przedstawionego projektu uchwały.

Następnie głos zabrała córka pani Teresy Arcichowskiej stwierdzając, że zmiana przeznaczenia działki nie była z wniosku właściciela, ale z wniosku inwestora. Z racji tego, że działka w tym momencie nie może być wykorzystana w ramach swojego pierwotnego przeznaczenia więc ich wnioski, uwagi, wprowadzone do planu polegają na tym, że dostosowują się do tego jakie działki znajdują się wokoło, są to działki z przeznaczeniem na usługi. Działka ich w 2003 roku została również przeznaczona na usługi, z racji tego że teren ten zmienił całkowicie swoje przeznaczenie. Dostosowując się do planu praktycznie zawnioskowały o niewielkie zmiany, które w przyszłości podwyższą wartość działki, dadzą możliwość rozwoju, która jest bardzo istotna z uwagi na położenie działki na granicy gmin Michałowic i Piastowa.

Pan Paweł Anczarski członek Rady Sołeckiej Reguł zapytał, czy radni są świadomi, że głosując  za uchwałą, wprowadzą na teren naszej gminy wieżowce. Powstanie furtka na pociągnięcie tych wieżowców dalej. Zapytał, czy decydujemy się na wprowadzenie wieżowców na teren naszej gminy.

Pani Biczyk otworzyła dyskusję.

Pan Kozłowski przypomniał, że na komisji był poruszany ten temat, że na teren naszej gminy wpuszczone zostaną wieżowce.

Pani Król-Popiel poinformowała, że plan dotyczy tylko dwóch działek, więc nie wpuszczamy na teren gminy wieżowców.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Bodycha” w Regułach, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Reguły”.

Za przyjęciem    – 14

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 1

Uchwała Nr VII /  50 /2015 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.20

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Orzeszkowej” w Regułach, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Reguły”

Pan Sobol poinformował, że przystąpienie do planu było podjęte podczas sesji z dnia 22 października 2012 roku. Głównym powodem planu obszaru „Orzeszkowej” w Regułach był  wniosek właścicieli nieruchomości w sprawie zmian, ze względu na niemożność uzyskania pozwoleń na budowę oraz rozbudowę budynków tam istniejących.

Pani Adriana Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 8 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Orzeszkowej” w Regułach, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Reguły”

Za przyjęciem    – 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr VII /  51 /2015 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.3.21

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet dla radnych, sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.

Pani Biczyk stwierdziła, że projekt uchwały w całości uwzględnia wniosek Państwa Radnych.

 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet dla radnych, sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli.

Za przyjęciem    – 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr VII /  52 /2015 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt.4.

Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na IV, V i VI sesji kadencji 2014-2018.

Brak uwag.

 

Ad. pkt.5.

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od.7.02.2015r. do 30.04.2015r.

Brak pytań.

Ad.pkt.6.

Informacje Wójta Gminy.

Brak informacji.

 

Ad. pkt.7.

Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy.

Pani Biczyk poinformowała, ze do rady wpłynęły pisma, które są do wglądu w biurze rady.

Pismo Zakładowej Organizacji Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie z prośbą o zainteresowanie się grupą zawodową pielęgniarek i położnych oraz warunkami ich zatrudnienia w placówkach służby zdrowia.

Pismo mieszkańców Michałowic Wsi dotyczące przejścia pieszo-rowerowego w Michałowicach. Pismo zostało przekazane do Pana Wójta z prośbą o zajęcie stanowiska i udzielenie odpowiedzi w tej sprawie.

Do wiadomości rady gminy pismo pana Romualda Hassa z Michałowic dotyczące kasztanowca. 

Pismo Państwa Kwiatkowskich z Michałowic dotyczące kasztanowca, druga strona konfliktu związanego z kasztanowcem.

Pismo do wiadomości rady gminy od mieszkańca Reguł w sprawie budowy wodociągu oraz nawierzchni drogowej w ulicach: Calineczki, Baśniowej i Małego Księcia.

Pismo od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie dotyczące uzgodnienia projektu uchwały w sprawie pomnika przyrody Al. Starych Lip w Komorowie.

Kolejne pismo to wniosek radnych w sprawie diet.

Pismo z Urzędu skarbowego w Pruszkowie dotyczące oświadczeń majątkowych radnych.

Pismo do wiadomości rady gminy od Pani Iwony Masłowskiej z Komorowa.

Pismo do wiadomości rady gminy od Pana Janusza Komorowskiego z Komorowa dotyczące Studium Zagospodarowania Przestrzennego, sprawa jest w sądzie.

 

Ad. pkt.8.

Sprawy wniesione.

Pani Brzeska-Kalczuk zgłosiła problem jaki istnieje na terenie ZSO w Komorowie. Okazuje się, że w oddanej do użytku parę miesięcy temu hali namiotowej w porze nocnej gromadzą się osoby spożywające alkohol i palące papierosy. Zdarza się, że dzieci i młodzież, które następnego dnia rano przychodzą na zajęcia muszą chodzić po niedopałkach i śmieciach. Powiedziała, że szkoda by było, żeby ten nowy obiekt został zdewastowany.

Pani Biczyk stwierdziła, że teren szkoły powinien być zamykany w godzinach nocnych dla osób z zewnątrz i spytała, czy problem ten został zgłoszony do dyrekcji szkoły.

Pani Brzeska-Kalczuk wyjaśniła, że jeszcze sprawy nie zgłosiła do szkoły, ale uczyni to jutro. W dalszej części wypowiedzi radna poruszyła kwestię budowanych w Komorowie schodków do przejść dla pieszych w Al. M. Dąbrowskiej i ul. Brzozowej. Z obecnego zarysu widać, że nie będą one miały pochylni dla wózków i rowerzystów. Prosi zatem o kontrolę projektu.

Pani Biczyk zadała pytanie, czy w projekcie  były zaplanowane schodki. Natomiast odnośnie hali namiotowej zapytała, czy teren szkoły jest na noc zamykany.

Pan Zalewski odnośnie zamykania terenu szkoły wyjaśnił, że wejście od Al. M. Dąbrowskiej jest zamykane, lecz to nie stanowi problemu, żeby sforsować ogrodzenie i potwierdził, że rzeczywiście notorycznie odbywają się tam libacje alkoholowe, brakuje monitoringu i rada rodziców zgłaszała ten problem do dyrekcji, jednak jego rozwiązanie rozbija się o sprawy finansowe. Natomiast w innym temacie chciałby zapytać, bo jest właścicielem działki w Opaczy-Kolonii,  o ulicę Środkową. Zostały tam wybudowane: sieć kanalizacyjna i wodociągowa, jednak nawierzchnia ulicy do dziś nie została odtworzona. Stan ulicy jest fatalny, a już nie toczą się tam żadne roboty budowlane, kiedy zatem jej nawierzchnia zostanie doprowadzona do porządku.

Pan Wójt odpowiedział, że niedługo rozpoczną się tam prowadzone przez WKD prace przy remoncie torowiska. Będzie tam wjeżdżał ciężki sprzęt, dowożone podkłady betonowe i inne elementy infrastruktury kolejowej niezbędne do remontu. Ten odcinek ul. Środkowej będzie przez jakiś czas intensywnie eksploatowany.

Pan Zalewski ponownie zakomunikował, że w tej chwili bardzo trudno się tam chodzi nie mówiąc już o tym, że kierowcy mogą uszkodzić zawieszenia i koła swoich aut, bo nawierzchnia nie została wyrównana.

Pan Anczarski wystąpił z pytaniem czy ustawa o samorządzie gminnym obliguje tylko i wyłącznie do publikowania zapytań ofertowych na stronie internetowej gminy, czy też można korzystać z innych platform i poszukiwać wykonawców w inny sposób.

Pan Wójt odpowiedział, że sprawdzi tę możliwość i wyjaśnił, że zwyczajowo wszystkie urzędy ogłaszają się w ten sposób. Wykonawcy nie mają problemu do dotarcia do ogłaszanych postępowań, bo wszystkie są dostępne na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

Pan Zalewski zwrócił uwagę na uderzającą, wg niego, różnicę w szacowanym koszcie świetlicy w Nowej Wsi, który określono na 300 tys. zł, a oferenci wycenili tę inwestycję na 450 tys. i wyżej. Stwierdził, że jest to niedoszacowanie o 1/3 wartości, bo wszyscy oferenci podawali ceny na bardzo podobnym poziomie. Wydaje mu się, że nastąpił błąd przy szacowaniu kosztów inwestycji  lub nastąpiła zmowa cenowa oferentów, którzy umówili się, że nie zaoferują ceny niższej niż ustalona między nimi. Ostatnia dygresja spowodowana jest obserwacją postępowań, którą prowadził w ostatnim czasie, i bardzo dużą rozbieżnością między ofertami, które potrafią być dwukrotnie mniejsze lub większe od pozostałych.

Pani Biczyk wniosła sprostowanie do powyższej wypowiedzi, w której Pan Zalewski omyłkowo przytoczył przykład budowy świetlicy w Nowej Wsi, a w rzeczywistości chodzi o świetlicę w Pęcicach Małych.

Pan Wójt wyjaśnił, że w przypadku postępowania w sprawie budowy świetlicy w Pęcicach Małych, nastąpiło z naszej strony rozszerzenie tej inwestycji o dodatkowe prace i to zaważyło na różnicy między wyceną inwestorską a ofertami. Podobny przetarg prowadzony dwa lata temu w zakresie kubaturowym jest porównywalny do tego.

Pan Kaźmierczak wystąpił z pytaniem do radnych czy rozważali projekty koncepcyjne kładki nad rzeką Raszynką w projektowanym ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Al. Powstańców Warszawy. Czy była rozważana np. współpraca z powiatem pruszkowskim na temat wspólnej inwestycji, czyli poszerzenia istniejącego mostku o 1 lub 2 ciągi rowerowe. Może takie rozwiązanie byłoby ciekawsze i tańsze. Czy radni mieli coś takiego przedłożone i czy zastanawiali się nad tym.

Pani Biczyk odpowiedziała, że rada nie miała przedstawianego projektu mostku na rzece Raszynce, natomiast od spraw wykonawczych jest Pan Wójt. On odpowiada za realizacje inwestycji.

Pan Kaźmierczak zapytał, czy radni biorą udział i czy starają się wziąć udział w opracowaniu koncepcji projektów w sposób bez kosztowy i rozważać czego oczekujemy. W momencie jak już jest konkretny projekt dyskusja staje się jednokierunkowa.

Pani Brzeska-Kalczuk wyjaśniła, że zadania inwestycyjne ujmowane są w budżecie na podstawie sygnałów mieszkańców, względnie sami radni zgłaszają takie potrzeby. Następnie rada gminy to uchwala, natomiast jeśli chodzi o sam projekt – nie jesteśmy architektami.

Pani Kamińska odpowiadając Panu Kazimierczakowi powiedziała, że jego sugestia o ewentualnym rozważaniu bez kosztowych koncepcji nie jest prosta do zrealizowania, bo nie ma tak, że koncepcje są bez kosztowe. Fachowiec, za opracowanie każdej koncepcji żąda konkretnej opłaty i w przypadku gdy zażyczymy sobie np. opracowania trzech koncepcji musimy za nie zapłacić. Zamiast obniżać koszty podnosimy je.

Pan Zalewski stwierdził, że koncepcje opracowywane są w ramach projektu budowlanego i tak naprawdę od zamawiającego  zależy ile wyspecyfikuje w SIWZ wariantów (jeden lub dwa). Zapewnił, że wg niego, stworzenie nowej koncepcji nie zwiększy kosztów jednostki projektowej, która startuje w przetargu.

Kolejną kwestię którą poruszył dotyczyła dokumentów służących za podstawę do wniosku na 600 tys. na budowę kładki nad rzeką.

Pani Biczyk poprosiła o uściślenie terminologii, ponieważ padają różne określenia: mostek, kładka, ciąg pieszy, ciąg pieszo-rowerowy, a dotyczą tego samego elementu zadania inwestycyjnego.

Pan Strzelecki również poprosił przedstawiciela Referatu Inwestycji i Remontów do powtórzenia precyzyjnej nazwy: czy będzie to mostek pieszo-rowerowy.

Pan Pacyna odpowiedział, że nazwa zadania „kładka pieszo-rowerowa”.

Pan Zalewski spytał na podstawie jakiego dokumentu powstał wniosek, który wpłynął do Rady Gminy o to, żeby zabezpieczyć kwotę 600 tys. na budowę mostku.

Pan Wójt wyjaśnił, że jesteśmy w procedurze przetargowej i wynika to ze złożonych ofert konkretnych firm.

Pan Zalewski stwierdził, że z tego co wie, środki na zabezpieczenie odbywających się przetargów są określane na podstawie sporządzanych kosztorysów inwestorskich, czyli kosztorys inwestorski sporządzony przez firmę projektową był niższy niż kwota najniższej oferty, która została złożona. Prosił o wyjaśnienie na jaką kwotę został sporządzony kosztorys inwestorski kładki?

Pan Pacyna odpowiedział, że nie pamięta w tej chwili dokładnie kwoty, ale oscylowała ona ok. 600 tys. zł.

Pani Wyszomirska podjęła temat zebrania rodziców dotyczącego przedszkola w Michałowicach, które odbyło się przy udziale dyr. Wierzgały. Po tym zebraniu pani radna  Wyszomirska umówiła przedstawicieli rodziców z przewodniczącą rady gminy, jednak gdy do spotkania doszło radna nie została na nie wpuszczona. Zwróciła się zatem z pytaniem do przewodniczącej rady gminy o podanie podstawy prawnej takiego traktowania radnego.

Pani Biczyk odpowiedziała, że kierowała się  w tym przypadku zasadą równego traktowania wszystkich członków rady i nie chciała by pani radna Wyszomirska była w pozycji uprzywilejowanej w stosunku do innych radnych.

Pani Wyszomirska stwierdziła, że w ustawie samorządowej nie znalazła punktu, który stanowi, że wszyscy radni uczestniczą w każdej sprawie. Natomiast ustawa ta w pkt. 23 stanowi o obowiązku radnego utrzymywania stałej więzi z mieszkańcami. Wg niej przewodnicząca RG tej więzi ją pozbawiła.

Pani Biczyk nie zgodziła się ze stwierdzeniem o pozbawieniu więzi z mieszkańcami, ponieważ pani radna była cały czas z mieszkańcami „na gorącej linii” prowadząc  konwersację i nie miała zablokowanej możliwości kontaktu. Chodziło tylko o to, aby traktować wszystkich radnych w sposób jednolity i sprawiedliwy.

Pani Wyszomirska ponowiła wniosek o podanie podstawy prawnej do takiego traktowania radnego, które w jej rozumieniu nie było sprawiedliwe  i poprosiła o traktowanie w sposób godny.

Pani Biczyk jeszcze raz powtórzyła, że potraktowała radnych w sposób sprawiedliwy.

Pani Kamińska wyjaśniła, że omawiane spotkanie odbywało się w budynku urzędu gminy przed obradami sesji, nie było ono tajemnicą, a radni, zapytawszy panią przewodniczącą rady gminy czy mają w nim uczestniczyć zostali poinformowani, że nie. Przedstawiciele rodziców chcieli spotkać się z panią przewodniczącą i było zupełnie oczywistym, że  radni nie wezmą w nim udziału. Przewodnicząca rady gminy, aby nikogo nie wyróżnić, poprosiła panią radną Wyszomirską o opuszczenie zebrania.

Pani Biczyk zapewniła, że chciała sprawiedliwie traktować wszystkich radnych i nie wyróżniać żadnego z nich.

Pani Wyszomirska oświadczyła, że rzeczywiście była w stałym kontakcie z panem Bierą (przedstawiciel rodziców), zorganizowała to spotkanie, a ludzie życzyli sobie żeby była na nim obecna. Następnie zwracając się do pani przewodniczącej zadała pytanie: „Cóż takiego miała Pani do powiedzenia, żeby radny nie wiedział?”

Pani Biczyk odpowiedziała że nic, chciała jedynie poznać sprawę z jaką przyszedł pan Biera wraz z innymi osobami. Skoro inne osoby, również zainteresowane tym tematem, nie uczestniczyły w tym spotkaniu, to w imię sprawiedliwości i równego traktowania wszystkich radnych przewodnicząca spotkała się tylko z panem Bierą i jeszcze dwiema osobami.

Pani Wyszomirska stwierdziła, że nie będziemy tu rozpatrywać sprawiedliwości tylko pkt 23 ustawy samorządowej, który mówi o obowiązku utrzymania stałej więzi z mieszkańcami. Jeśli mieszkańcy mają jakieś wnioski to radny musi w tym uczestniczyć, a pani przewodnicząca na to nie pozwoliła. Następnie zawnioskowała, aby wypowiedź była zanotowana w protokole.

Pan Kamiński wracając jeszcze do spotkania z rodzicami stwierdził, że nastąpiła jakaś niezręczność ze strony pani przewodniczącej, ponieważ jeśli ktoś organizuje spotkanie, to również powinien mieć możliwość w nim uczestniczenia.

Pani Biczyk wyjaśniła, że pani radna Wyszomirska zabiegała o spotkanie z panem Bierą. Takie spotkanie odbyło się, a radni traktowani byli nie w sposób wybiórczy i nie było żadnych złych intencji. Pan Biera wypowiedział się w obecności wszystkich radnych, więc wszyscy mogli wysłuchać tego, co ma do przekazania i wszyscy zapoznali się z jego stanowiskiem. W niczym pani radna Wyszomirska nie była poszkodowana.

Pani Wyszomirska stwierdziła, że budynek urzędu gminy i pokoje nie są tylko pani przewodniczącej. Poinformowała, że przyszła na to spotkanie i chciała w nim uczestniczyć, lecz jej  to uniemożliwiono. Uważa, że jest to niedobre traktowanie radnych i nie jest to zgodne z ustawą o samorządzie, a nie z czyimiś sądami, czy jest sprawiedliwe czy nie. Stwierdziła, że mamy ustawy według których postępujemy.

Pani Biczyk odpowiedziała, że spotykając się  z interesantami lub mieszkańcami akurat w tym pokoju ma zapewnioną: ciszę, spokój, skupienie, spokojne prowadzenie rozmowy. Równie dobrze można rozmawiać w sali interesantów na dole, w hollu, miejsce nie stanowi różnicy. Tam są po prostu dobre warunki, to co się dzieje wokół nie rozprasza, nie przeszkadza w prowadzeniu rozmowy. Stwierdziła, że wypowiedź pani radnej Wyszomirskiej była niestosowna.

Pan Kozłowski zapytał o ul. Wspólnoty Wiejskiej i ul. Rodzinną w Sokołowie.

Pan Wójt odpowiedział, że mimo iż pan radny Kozłowski głosował na obecnej sesji przeciwko zmianom w budżecie, a więc projektowaniu ul. Wspólnoty Wiejskiej, będzie starał się zaprojektować tę ulicę.

Pan Kozłowski stwierdził, że ul. Rodzinna po wykonaniu odwodnienia jest w takim stanie jak ul. Środkowa w Opaczy-Kolonii.

Pan Pacyna odpowiedział, że obecnie w ul. Rodzinnej wykop jest zasypany tłuczniem i wykonawca robót jest w terminie umownym i w jego zakresie jest odtworzenie nawierzchni w asfalcie.

Pan Kozłowski zarzucił, iż zmiany do budżetu są ujęte w jednej uchwale, gdzie występuje  wiele zadań i nie ma możliwości  zagłosowania przeciw konkretnej pozycji.

Następnie powrócił do kwestii projektów proponując wykonanie wielu wariantów, tak jak w przypadku budowy własnego domu szukając przeróżnych projektów tańszych i droższych.

Pani Król-Popiel przypomniała, że niedawno pan radny Kozłowski mówił o szukaniu oszczędności. W przypadku wyboru projektu domu, należałoby zatem kupić kilka projektów, ok. 2,5 tys. projekt gotowy i ok. 15 tys. projekt na zamówienie, więc jest to dość kosztowne. Następnie zwróciła się z pytaniem, czy szukamy oszczędności czy nie szukamy?

Pan Kozłowski odpowiedział, że jak najbardziej szukajmy i zapewnił, że znalazłby projekt za 300 tys. zł. na mostek nad Raszynką i byłby on i tani i dobry. Za przykład podał kładkę w parku Bajka w Błoniu za 270 tys. zł.

Pani Biczyk zwróciła uwagę, że rozmowa toczy się wokół ceny a nie jakości inwestycji. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, czy dany wykonawca jest w stanie wykonać inwestycję w takiej jakości jakiej oczekujemy. Inwestycje robi się raz, a korzysta z niej latami i najgorsze są poprawki, które mogą generować dodatkowe koszty i może okazać się, że tak naprawdę oszczędności nie było. Zwróciła więc uwagę na jakość tego, co robimy.

Działania w obszarze realizacji zadań inwestycyjnych są oparte na procedurach, więc uczestnictwo radnych jest możliwe jedynie przy zachowaniu tych procedur, w innym przypadku może to stanowić problem.

Pan Zalewski nawiązując do wypowiedzi pani Biczyk stwierdził, że nie można przewidzieć jakości wykonania kładki w ciągu pieszo-rowerowym, bo tak naprawdę cena nie dyktuje jakości. Następnie zaprosił do obejrzenia kładek w Błoniu w parku Bajka, żeby ocenić ich jakość, informując że jego biuro projektowe było autorem projektu tych kładek.

Poinformował, że po zapozn aniu się z projektem kładki nad rzeką Raszynką, według jego opinii cena za nią jest porażająca. Koszt wykonania dwóch kładek w Błoniu o bardzo zbliżonych parametrach to 300 tys. zł, a jedna kładka nad rzeką Raszynką za 600 tys. zł.

Ponadto poruszył sprawę zapisywania punktów do głosowania. Dlaczego łączy się wiele rzeczy i wrzuca do wspólnego koszyka. Dlaczego, jak jest głosowanie o zwiększenie kwoty na kładkę nad rzeką Raszynką, dorzucona jest tam świetlica, czy nie można tego rozbić na punkty?

Pan Wójt odpowiedział, że jest to zgodne z ustawą. Tak kształtuje się budżet i zmiany do niego są w ten sam sposób uchwalane.

Pan Zalewski stwierdził, że zamiast jednego mogą być trzy punkty. Zmiany uchwały budżetowej mogą odbywać się w zakresie punktu dotyczącego kładki, w zakresie świetlicy i w zakresie każdego innego punktu, będzie to też zgodne z prawem.

Pan Wójt przypomniał, że po to są dyskusje w stałych komisjach, aby tam wypracować stanowiska, natomiast na sesjach należy procedować zbiorczo.

Pan Kozłowski poruszył kolejną sprawę, która według niego wzbudza zainteresowanie tzn. zakup samochodu służbowego. Zadał pytanie w jakiej procedurze został on zakupiony i dlaczego „tak bogato”.

Pan Wójt odpowiedział, że został nabyty zgodnie z obowiązującymi procedurami. Kosztował 129 tys. zł.

Pan Kozłowski stwierdził, że za te pieniądze można by kupić dwie niezłe Skody Octavie. Zapytał, ile mamy w gminie samochodów służbowych.

Pan Wójt odpowiedział, że dwa samochody. Jeden w naprawie przeznaczony do zbycia i ten zakupiony.

Pan Kozłowski zapytał ile jest samochodów służbowych w jednostkach organizacyjnych gminy.

Pan Wójt odpowiedział, że w ZOEAS jest jeden służbowy samochód 11-letni, w GOPS

 są  dwa samochody.

Pani Biczyk stwierdziła, że gdziekolwiek widzi Pana Wójta na terenie gminy porusza się on swoim prywatnym samochodem a nie tym nowym służbowym. Wydaje się więc, że samochód wykorzystywany do załatwiania spraw gminnych. Dodała, że jest to jej spostrzeżenie, a nie obrona Wójta.

Pan Kozłowski zapytał czy w urzędzie rozliczane są kilometrówki czy też ryczałty na prywatne samochody.

Pan Wójt odpowiedział, że są ryczałty.

Pan Kozłowski spytał czy jest tego dużo i poprosił o przygotowanie takich danych na następną sesję.

Poinformował również o problemie jaki istnieje w świetlicy w Sokołowie, gdzie rynna jest zatopiona w ziemi i woda spływająca z dachu wpływa do świetlicy.

Pan Zalewski spytał o kryteria wyboru samochodu służbowego.

Pan Wójt odpowiedział, że wygoda, uniwersalność i dlatego wybrany został samochód typu combi.

Pani Biczyk poprosiła o konkretne wnioski.

Pani Król-Popiel zapytała, czy można zwrócić się przez stronę internetową do mieszkańców z prośbą o „wyłapanie” reklam i tablic informacyjnych, które są dawno nieaktualne.

Pan Wójt poinformował, że to zależy na czyim terenie te reklamy są ustawione. Na ogół są to tereny prywatne. Wiele reklam jest umieszczana na słupach, które też nie są naszą własnością. Jest przygotowywana ustawa o reklamach, która w założeniu ma uregulować zasady funkcjonowania reklam w przestrzeni publicznej.

Pani Król-Popiel poinformowała, że wielu mieszkańców zarzuca samorządowcom i urzędnikom brak dbałości o ład przestrzenny, a okazuje się, że nie mamy żadnych narzędzi prawnych do jego egzekwowania.

Pan Kaźmierczak poinformował, że jemu osobiście samochód służbowy się podoba, bo nasza gmina jest wyjątkowa, nie jesteśmy też gminą biedną i uważa, że pan Wójt powinien jeździć takim samochodem, a nawet lepszym.

Dostrzegł jednak  pewną niespójność, ponieważ nie ma pieniędzy na projekty wstępne a wykonywany jest jakiś projekt za 600 tys. zł.

Natomiast argument, że radni nie są profesjonalistami, nie jest wg niego właściwy. Przepisy nie wymagają, żeby radni musieli mieć jakieś szczególne przygotowanie np. prawnicze. Społeczeństwo decyduje, kto zasiada w Radzie Gminy i gdy ktoś podnosi głos, że coś mu się nie podoba, pada stwierdzenie „pan się nie zna” i zbywany jest śmiechem.

Pan Kamiński wracając do kwestii kładki stwierdził, że jakby ktoś zaproponował by mu zrobienie kładki za połowę ceny, skorzystałby od razu.

Pani Biczyk zapytała, dlaczego pan Zalewski nie stanął do przetargu na wykonanie kładki nad Raszynką.

Pan Zalewski odpowiedział, że nie jest wykonawcą, jest projektantem. Wykonał projekt i kosztorys inwestorski na dwie kładki za 300 tys. zł. Roboty budowlane wykonano taniej. Po rozmowie ze swoim projektantem mostowym stwierdził, że taki projekt można było wykonać za 100 tys. zł. i to go najbardziej przeraża.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady pani Elżbieta Biczyk zamknęła obrady VII sesji Rady Gminy Michałowice.

 

Protokołowała:

 

Urszula Bejda

 

 

Data publikacji: 01.10.2015 13:06
Data ostatniej modyfikacji: 09.10.2015 12:39
Wyświetleń: 118
Autor: Urszula Bejda
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Ruta