Urząd Gminy Michałowice
22.12.2015 13:34

Protokół nr XI

z obrad XI sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 19 listopada 2015 roku

Protokół nr XI

 

z obrad XI sesji Rady Gminy Michałowice odbytej w dniu 19 listopada 2015 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1.

 

Stan rady – 15 radnych, w sesji uczestniczyło 15 radnych.

 

Ad. pkt.1

Przewodnicząca  pani Elżbieta Biczyk, powitała wszystkich przybyłych na sesję, a w szczególności Podinspektora Krzysztofa Radzika, Komendanta Powiatowej Policji w Pruszkowie oraz Komisarz Małgorzatę Pietrusiak, Komendantkę Komisariatu Policji w Michałowicach.

Komendant Krzysztof Radzik poinformował, że ma zaszczyt w imieniu Ministra Spraw Zewnętrznych, udekorować pana Wójta Srebrnym Medalem za zasługi dla Policji.

Pogratulował panu Wójtowi i podziękował za dotychczasową, owocną współpracę i życzył dalszej efektywnej pracy na rzecz mieszkańców Gminy Michałowice. Poinformował, że ze swojej strony, dołoży wszelkich starań, aby mieszkańcy czuli się bezpiecznie na terenie Gminy Michałowice. Podziękował panu Wójtowi za zorganizowanie debaty społecznej, dotyczącej stanu bezpieczeństwa w Gminie Michałowice, na którą wszystkich serdecznie zaprosił.

Pan Wójt przeprosił, za nieobecność na uroczystościach związanych ze Świętem Policji w Pruszkowie. Wspomniał, że współpraca Gminy i Policji trwa od wielu lat i jest doceniana. Serdecznie podziękował za wyróżnienie i poinformował, że traktuje je jako nagrodę dla Gminy oraz dla Rady, bez której pewnych decyzji nie można by było wprowadzić w życie. Zaproponował, aby debatę na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Michałowice połączyć z Komisją Spraw Społecznych.

Pani Biczyk podziękowała, za dotychczasową współpracę i za deklaracje współpracy na przyszłość. Stwierdziła, że Radzie Gminy zależy na zapewnieniu bezpieczeństwa na jak najwyższym poziomie wszystkim mieszkańcom Gminy.

Poinformowała, że debata społeczna dotycząca stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Michałowice, zainicjowana przez Komendanta Policji Powiatowej w Pruszkowie, odbędzie się 10 grudnia w godzinach 18- 20. Następnie odwołując się do wypowiedzi pana Wójta stwierdziła, że Komisja Spraw Społecznych będzie połączona z debatą na temat bezpieczeństwa.

Następnie zwracając się do radnych zapytała, czy członkowie  rady życzą sobie dodatkowego zaproszenia, czy nie jest to już konieczne.

Członkowie rady poinformowali, że nie wymagają dodatkowego zaproszenia.

Pan Zacny zapytał, czy przed debatą jest możliwość otrzymania danych dotyczących stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Michałowice, ponieważ chciałby się przygotować do debaty.

Komisarz Małgorzata Pietrusiak poinformowała, że przygotuje w formie pisemnej informacje dotyczącą bezpieczeństwa na terenie Gminy Michałowice.

 

Pani Biczyk poinformowała, że na sali obecnych jest 15 radnych, w związku z czym rada może podejmować uchwały.

 1. Sprawy porządkowe.
 2. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Michałowice.
 3. Przyjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmieniająca Uchwałę Nr IV/13/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2015-2020,
 2. dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014,         
 3. zaciągnięcia długoterminowych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2015 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
 4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. na terenie Gminy Michałowice,
 5. zmieniająca uchwałę nr XXIV/170/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości,
 6. określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru deklaracji na podatek leśny,
 7. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego w 2016 r.,
 8. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. na terenie Gminy Michałowice,
 9. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Michałowice a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji,
 10. przystąpienia Gminy Michałowice do stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Nadarzyn-Raszyn”,
 11. wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego pomiędzy Gminą Miastem Pruszków, Miastem Piastów, Gminą Michałowice i Powiatem Pruszkowskim dotyczącym realizacji projektu pn. „Zintegrowany System Dróg Rowerowych w gminach Michałowice, Piastów i Pruszków” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym,
 12. uchwalenia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”,          
 13. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice,
 14. nabycia przez Gminę Michałowice nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, w gminie Michałowice, stanowiących działki ewid. 545/1, 545/2, 546, 547, 548,
 15. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewid. nr 631/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice w gminie Michałowice,
 16. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 77/7, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś, w gminie Michałowice,
 17. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. 107/2,
 18. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Komorów-Wieś, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 126/3 oraz działkę ewid. nr 131/1,
 19. rozpatrzenie skargi na działanie Wójta Gminy Michałowice.

  4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.

  5. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na X sesji kadencji 2014-2018.

  6. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 01.05.2015 r. do          15.09.2015 r.

  7. Informacje Wójta Gminy.

  8. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy.

  9. Sprawy wniesione.

Za przyjęciem – 15

Przeciw             - 0

Wstrzymało się- 0

Porządek obrad XI sesji został przyjęty.

 

Ad. pkt. 2

Pani Biczyk poinformowała, że projekt protokołu z X sesji Rady Gminy, był wyłożony do wglądu w biurze rady, oraz przesłany radnym drogą mailową Zapytała o uwagi do treści.

Nie zgłoszono uwag do projektu protokołu.

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu z X sesji Rady Gminy Michałowice.

Za przyjęciem    - 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Rada Gminy Michałowice przyjęła protokół z X sesji Rady Gminy.

 

Ad. pkt. 3.1

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr IV/13/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2015-2020.

Pani Jankowska poinformowała, że w załączniku nr 1 do projektu uchwały, została dokonana aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020, która wynika ze zmian wprowadzonych do budżetu Gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

W załączniku nr 2 zostały wprowadzone zmiany w planowanych nakładach finansowych na realizacje przedsięwzięć. Do załącznika zostały wprowadzone zadania, których dotyczą  zmiany. W załączniku nr 2 pan Wójt wprowadził autopoprawkę, polegająca na zmniejszeniu planowanych nakładów finansowych na realizacje przedsięwzięcia dotyczącego odwodnienia na terenie Gminy i wprowadzenie zadania pt. „zagospodarowanie zbiornika w Komorowie-Wsi na cele rekreacyjne wraz z remontem zbiornika”.

Pan Wójt poinformował, że autopoprawka została wprowadzona, ponieważ wszystko wskazywało na to że pewne sprawy geodezyjne potrwają dłużej i w bieżącym roku nie ma możliwości, aby sfinalizować tą sprawę. Obecnie jest szansa na realizację zadania, dlatego należy wcześniej zabezpieczyć się na jego realizację. Gmina musi spełniać pewne warunki, aby bezpłatnie przejąć dane tereny. Autopoprawki zostały przedstawione w formie pisemnej i stanowią załącznik do protokołu.

Pani  Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 7 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 1 głos.

Pani  Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 4 głosy , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr IV/13/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2015-2020 z autopoprawkami.

Za przyjęciem    - 13

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 2

Uchwała Nr XI/93/2015 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt. 3.2

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014.

Pani Jankowska poinformowała, że w załączniku nr 1  zostały wprowadzone zmiany do budżetu Gminy po stronie dochodów. W wyniku zaproponowanych zmian dochody ulegają zwiększeniu, natomiast po stronie wydatków zaproponowane zostały zmiany dotyczące zarówno wydatków bieżących jak i wydatków inwestycyjnych, majątkowych. W wyniku tych zmian wydatki budżetu Gminy w bieżącym roku ulegną zmniejszeniu. W załączniku nr 3 zostały wprowadzone zmiany w planach finansowych na realizację zadań inwestycyjnych. W załączniku nr 4 w wyniku wprowadzonych zmian zostały dokonane zmiany po stronie przychodów i rozchodów, uległ zmniejszeniu wynik budżetu Gminy roku 2015, oraz planowany do zaciągnięcia kredyt. W pozostałych załącznikach zostały przedstawione zmiany wynikające ze zmian wprowadzonych w wydatkach budżetu Gminy. W załączniku nr 5, przedstawione zostały zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2015. W trzech sołectwach były organizowane zebrania mieszkańców w wyniku których zaproponowane zostały zmiany do wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego (Reguły, Komorów, Michałowice Wieś). Załącznik nr 7 w którym zostały przedstawione zmiany dotyczące zwiększenia dochodów z uzyskiwanych opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i o tę kwotę zostało zaproponowane zwiększenie wydatków na działalność programu w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

Autopoprawka dotyczy zmniejszenia wydatków majątkowych na zadanie odwodnienia Gminy i wprowadzenia zadania zagospodarowania zbiornika w Komorowie-Wsi na cele rekreacyjne, wraz z remontem zbiornika. Powyższa zmiana dotyczy roku 2015. 

Następnie omówiła autopoprawki, które w formie pisemnej stanowią załącznik do protokołu.

Pani  Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 6 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Pani  Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 8 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Pan  Kordys poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: „za” 6 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 1 głos.

Pani Biczyk poprosiła o zadawanie pytań.

Pan Kozłowski zapytał, z czego wynikają zmiany dotyczące wydatków na odwodnienie Gminy oraz zagospodarowania zbiornika w Komorowie-Wsi na cele rekreacyjne.

Pan Wójt poinformował, że Gmina chce pozyskać grunty wraz ze zbiornikiem retencyjnym w Komorowie-Wsi. Aby można było przekazać dany grunt, Gmina musi mieć zapewnione finanse na to zadanie. Przypomniał, że to przedsięwzięcie było planowane kilka lat już temu i obecnie próbujemy to sfinalizować.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014 z autopoprawkami.

Za przyjęciem    - 13

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 2

Uchwała Nr XI/94/2015 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt. 3.3

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2015 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Pan Wójt poinformował, że projekt uchwały dotyczy zaciągnięcia długoterminowych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2015 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

 w łącznej wysokości 2 000 000 zł.

Pani  Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 7 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 1 głos.

Pani  Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 6 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2015 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Za przyjęciem    - 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr XI/95/2015 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt. 3.4

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. na terenie Gminy Michałowice.

Pan Wójt zaproponował  utrzymać stawki podatku od nieruchomości na 2016 rok na poziomie  obowiązującym w 2015 roku. w bieżącym roku.

Następnie przedstawił autopoprawkę polegającą na dodaniu do §1 pkt 1 punktu „d” w brzmieniu załącznika który został przedstawiony w formie pisemnej i stanowią załącznik do protokołu.

Pani  Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 8 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Pani  Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 6 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. na terenie Gminy Michałowice z autopoprawką.

Za przyjęciem    - 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr XI/96/2015 stanowi załącznik do protokołu.

 

 

Ad. pkt. 3.5

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXIV/170/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Pan Wójt poinformował, że w związku z wprowadzeniem zmian do ustawy o podatku i opłatach lokalnych polegających na dodaniu pkt. 15 w art. 7 ust. 1, uchyla się w Uchwale Rady Gminy Michałowice Nr XXIV/170/2008 z dnia 8 grudnia 2008 roku w § 1 ust. 1 pkt. 1

 i 2. Ze zwolnień uchyla się również pkt. 6 ww. uchwały ze względu na to, że rowy są przedmiotem opodatkowania w podatku rolnym a nie w podatku od nieruchomości.

Pani  Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 6 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Pani  Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 8 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXIV/170/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Za przyjęciem    - 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr XI/97/2015 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt. 3.6

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru deklaracji na podatek leśny.

Pan Wójt omówił autopoprawki, które zostały przedstawione w formie pisemnej i stanowią załącznik do protokołu. Następnie zgłosił jeszcze autopoprawkę w preambule projektu uchwały polegającą na wykreśleniu wyrażenia „z późn. zm.”.

Pani  Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 8 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Pani  Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 6 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru deklaracji na podatek leśny z autopoprawką.

Za przyjęciem    - 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr XI/98/2015 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt. 3.7

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego w 2016 r.

Pan Wójt zaproponował obniżenie ustawowej ceny żyta do wysokości 40zł/dt, czyli do wysokości obowiązującej w 2015 roku.

Pani  Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 6 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Pani  Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 8 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego w 2016 r.

Za przyjęciem    - 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr XI/99/2015 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt. 3.8

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. na terenie Gminy Michałowice.

Pan Wójt zaproponował utrzymać stawki podatku od środków transportowych na 2016 rok na poziomie obowiązujących w 2015 roku. Zaproponował również utrzymanie dotychczasowych stawek dla autobusów, uwzględniając ich nowy podział.

Pani  Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 8 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Pani  Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 6 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Pani Biczyk poprosiła o zadawanie pytań.

Pan Zacny zapytał, ile Gmina posiada pojazdów.

Pani Jankowska poinformowała, że od 5 do 5,5 ton Gmina nie posiada pojazdów w ewidencji. Powyżej 5,5  do 9 ton jest 20 pojazdów, powyżej 9  do 12 ton posiada 32 pojazdy.

 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. na terenie Gminy Michałowice.

Za przyjęciem    - 13

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 1

Uchwała Nr XI/100/2015 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt. 3.9

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Michałowice a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

Pani Wierzgała poinformowała, że projekt uchwały wynika z nowelizacji ustawy o systemie oświaty, która nałożyła na organy stanowiące obowiązek podjęcia tego rodzaju uchwał do końca 2015 roku. W projekcie uchwały zostały uwzględnione między innymi zmiany dotyczące sposobu obliczania podstawy dotacji, przyznawania dotacji przedszkolom, które wzięłyby udział w konkursach ogłaszanych przez Gminę. Następnie zgłosiła autopoprawkę do § 2 ust.6 polegającą na wykreśleniu części zdania w brzmieniu „pod warunkiem, że osoba prowadząca przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę”.

Pani  Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 6 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Pan  Kordys poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: „za” 8 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Michałowice a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

Za przyjęciem    - 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr XI/101/2015 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt. 3.10

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Michałowice do stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Nadarzyn-Raszyn”.

Pan Wójt poinformował, że jednym z działań, które realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Gmina chce przystąpić do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn – Raszyn.

Pani  Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 6 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Pan  Kordys poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: „za” 8 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Michałowice do stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Nadarzyn-Raszyn”.

Za przyjęciem    - 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr XI/102/2015 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt. 3.11

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego pomiędzy Gminą Miastem Pruszków, Miastem Piastów, Gminą Michałowice i Powiatem Pruszkowskim dotyczącym realizacji projektu pn. „Zintegrowany System Dróg Rowerowych w gminach Michałowice, Piastów i Pruszków” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym.

Pan Wójt poinformował, że porozumienie jest odpowiedzią na konkurs dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Współpraca z Powiatem Pruszkowskim ma na celu utworzenie tras rowerowych na terenie gmin Michałowice, Piastów i Pruszków wzdłuż dróg powiatowych, aby całość projektu uzyskała ciągłość komunikacyjną.

Pani  Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 6 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Pan  Kordys poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: „za” 8 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego pomiędzy Gminą Miastem Pruszków, Miastem Piastów, Gminą Michałowice i Powiatem Pruszkowskim dotyczącym realizacji projektu pn. „Zintegrowany System Dróg Rowerowych w gminach Michałowice, Piastów i Pruszków” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym.

Za przyjęciem    - 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr XI/103/2015 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt. 3.12

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”.

Pan Wójt poinformował, że podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi stanowi wypełnienie delegacji ustawowej o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pan  Kordys poinformował, że opinia Komisji Spraw Społecznych była pozytywna: „za” 8 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”.

Za przyjęciem    - 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr XI/104/2015 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt. 3.13

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że ustawicznie pojawiają się nowe prawa, dokumenty i inwestycje, których treść bezpośrednio wpływa na aktualność Studium. Od czasu uchwalenia Studium zmianie uległy m.in. obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, obszary szczególnego zagrożenia powodzią, granice i ustalenia dla obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W związku z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego podjętą już po uchwaleniu Studium. Gmina wnioskuje o wszczęcie postępowania w tej sprawie.

Pani  Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 8 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Pani Biczyk poprosiła o zdawanie pytań.

Pan Zacny zapytał, czy poprawki nie wpłyną na zmianę całej treści dotyczącej Studium. Czy uwagi mieszkańców da się ograniczyć do terenów zalewowych, czy do całkowitej zmiany Studium.

Pan Wójt poinformował, że pojawiła się cała nowa procedura. Gmina postara się przekonać mieszkańców do swoich poglądów na temat Studium. 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice.

Za przyjęciem    - 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr XI/105/2015 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt. 3.14

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, w gminie Michałowice, stanowiących działki ewid. 545/1, 545/2, 546, 547, 548.

Pan Wójt przedstawił autopoprawki polegające na skreśleniu w projekcie uchwały nazwę miejscowości Nowa Wieś i zastąpieniu miejscowością Granica.  Poinformował, że teren przed wejściem do szkoły w Nowej Wsi, jest konieczny pod tę inwestycję, w związku z planowaną budową parkingu przy ul. Poprzecznej w Granicy.

Pani  Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 6 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Pani  Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 8 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Granica, w gminie Michałowice, stanowiących działki ewid. 545/1, 545/2, 546, 547, 548 z autopoprawkami.

Za przyjęciem    - 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr XI/106/2015 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt. 3.15

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewid. nr 631/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice w gminie Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że właścicielem działki jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, która wyraziła zgodę na zbycie działki z przeznaczeniem pod ciąg pieszo-rowerowy. Nabycie na rzecz Gminy nastąpi na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Wybudowanie ciągu pieszo-jezdnego od rzeki Raszynki do ronda Orląt Pęcickich umożliwi bezpieczną komunikację pomiędzy istniejącymi ciągami komunikacyjnymi. 

Pani  Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 6 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Pani  Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 8 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewid. nr 631/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice w gminie Michałowice.

Za przyjęciem    - 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr XI/107/2015 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt. 3.16

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 77/7, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś, w gminie Michałowice.

Pan Wójt poinformował, że wydzielona działka ewid. nr 77/7 zostanie przeznaczona na poszerzenie ul. Kaliszany, jak również zostanie rozbudowana sieć wodociągowa w tej ulicy.

Pani  Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 6 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Pani  Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 8 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 77/7, położonej w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś, w gminie Michałowice.

Za przyjęciem    - 15

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr XI/108/2015 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt. 3.17

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Pęcice w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. 107/2.

Pan Wójt poinformował, że wydzielony  pas gruntu stanowiący część działki ewid. nr 107/2, będzie przeznaczony pod poszerzenie gminnej drogi ul. Wspólnej oraz budowę chodnika wzdłuż tej ulicy.

Następnie zgłosił autopoprawkę polegającą na zastąpieniu miejscowości Pęcice, miejscowością Granica.

Pani  Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 6 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Pani  Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 8 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Wobec braku pytań i głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Michałowice prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Granica w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. 107/2 z autopoprawką.

Za przyjęciem    - 14

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr XI/109/2015 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt. 3.18

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Komorów-Wieś, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 126/3 oraz działkę ewid. nr 131/1.

Pan Wójt poinformował, że Gmina dąży do pozyskania danego terenu oraz zbiornika.

Następnie zgłosił autopoprawkę polegającą na dopisaniu w §1wyrażeń w brzmieniu „na cele związane z kulturą fizyczną (stworzenie terenów rekreacyjnych).

Pani  Paradowska poinformowała, że opinia Komisji Budżetu i Finansów była pozytywna: „za” 6 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Pani  Król-Popiel poinformowała, że opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej była pozytywna: „za” 8 głosów , „przeciw” 0 głosów, „wstrzymało się” 0 głosów.

Pani Biczyk poprosiła o zadawanie pytań.

Pan Kozłowski zapytał, czy po przejęciu danego terenu jest utworzony harmonogram inwestycji.

Pan Wójt poinformował, że aktualnie taki plan nie istnieje. W pierwszej kolejności należy pozyskać dany teren, aby powstały projekty prac.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Michałowice prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewid. Komorów-Wieś, w gminie Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 126/3 oraz działkę ewid. nr 131/1 z autopoprawką.

Za przyjęciem    - 14

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 0

Uchwała Nr XI/110/2015 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt. 3.19

Przystąpiono do dyskusji nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Michałowice.

Pani Biczyk poinformowała, że skarga pana Andrzeja Skowronka na działanie Wójta Gminy Michałowice, została przekazana Radzie Gminy Michałowice przez Starostę Pruszkowskiego w dniu 31 lipca 2015 roku. Na X sesji Rada Gminy podjęła decyzję o przekazaniu przedmiotowej skargi do Komisji Rewizyjnej w celu jej rozpatrzenia. Skarga została uznana za bezzasadną zgodnie z zamieszczonym w projekcie uchwały uzasadnieniem.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Michałowice.

Za przyjęciem    - 12

Przeciw               -  0

Wstrzymało się   - 2

Uchwała Nr XI/111/2015 stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. pkt. 4

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.
Brak uwag.

Ad. pkt. 5

Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na X sesji kadencji 2014-2018.

Brak pytań.

Ad. pkt. 6

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta Gminy za okres od 01.05.2015 r. do          15.09.2015 r.

Brak pytań.

Ad. pkt. 7

Informacje Wójta Gminy.

Pan Wójt poinformował, że został podpisany akt notarialny z Agencją Nieruchomości Rolnej. Nastąpiło nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Michałowice prawa własności nieruchomości składającej się z niezabudowanych działek ewidencyjnych w Regułach o łącznej powierzchni 2,8329 ha. Teren od ul. Kuchy, który jest przeznaczony na cele oświatowe. Wieloletnie starania zostały zakończone sukcesem.

Następnie Pan Wójt odniósł się do poszczególnych artykułów zamieszczonych w „Informacji Radnego Gminy Michałowice”.

Stwierdził, że w artykule „Kto bogatemu zabroni?”, zostały przedstawione błędne informacje dotyczące kładki pieszo-rowerowej na rzece Raszynce. Omówił budżet przeznaczony na budowę danej kładki. Poinformował, że w artykule znajduje się informacja, że na budowę mostka przeznaczono 517 tysięcy złotych oraz porównywano go do mostka w Błoniach. Kwota 600 tys. zł. zapisana w budżecie była rezerwą, ponieważ można się było spodziewać zmian w przetargu. Dzięki tej kwocie można było wykonać prace podziałowe, dokumentację na dalszą część ścieżki rowerowej, do rond Pęcickich. Poinformował, że przetarg został rozstrzygnięty na kwotę 517 tysięcy złotych i nie można go porównywać z innymi wymienionymi mostkami, ponieważ nasz ma rozpiętość 12 metrów, a np. mostek w Błoniu 8 metrów. Wspomniana różnica miała zasadniczy wpływ na koszt wykonania przedsięwzięcia. Poinformował, że oprócz realizacji mostka wystąpiły roboty drogowe, gdzie ich koszt wyniósł około 90 tysięcy złotych. Ze względu na trudne warunki gruntowe, była potrzeba, w odróżnieniu od tego co było w Błoniu, wykonania ścianki szczelnej i wymiana gruntu na kwotę około 107 tysięcy złotych. Mostki wykonane zostały różną technologią. Mostki w Błoniu na ruszcie stalowym z kątowników z deskami kompozytowymi, natomiast nasz mostek jest żelbetowy pokryty żywicą epoksydową. 

Pan Pacyna przedstawił prezentacje multimedialną, w której wykazał porównanie konstrukcji  i technologii wykonania mostków w gminach Michałowice i Błonie.

Stwierdził, że rozpiętość mostka w naszej gminie jest większa,  musieliśmy wykonać 20 metrów bieżących nasypu oraz połączenie z kostki, ścieżki z mostkiem. Konstrukcja jest płytą betonową w związku z czym jest trwalsza, woda jest odprowadzona z płyty do rzeki.

W naszej konstrukcji występuje duże wyniesienie mostka nad rzekę, aby woda płynąca rzeką swobodnie zmieściła się pod mostem.   

W Błoniu mostki są mniejsze, o rozpiętości 6 metrów, nie były wykonywane dojścia do mostków, konstrukcja jest na ruszcie stalowym, występują deski kompozytowe przez które woda przecieka do rzeki i elementy stalowe mogą szybką ulec korozji.

Pan Wójt nawiązując do artykułu „Najdroższa woda w powiecie!” stwierdził, że jest to czysta manipulacja, ponieważ zostały tam porównane ceny wody w Raszynie, Brwinowie i Nadarzynie, natomiast nie wspomniano o cenach wody w Piastowie, Pruszkowie i część Gminy Michałowice, która jest zasilana w wodę z MPWiKu.

Przypomniał, że na lipcowej sesji była przedstawiona informacja o skomplikowanej sprawie dotyczącej sieci i dostarczaniu wody w naszej Gminie. Gmina rozlicza wodę po kosztach i nie ma pola manewru do zejścia z tych kosztów. Gmina jest również zaopatrywana w wodę z Warszawy, gdzie cena detaliczna wynosi 4,54zł. Ze względu na zakup po cenie hurtowej, Gmina może zaproponować mieszkańcom wodę za kwotę 4,28zł. Natomiast  w ulicach, gdzie dostarcza i rozlicza wodę MPWiK,  cena wynosi 4,54zł.

Następnie pan Wójt stwierdził, że artykuł „Bez znieczulenia”, dotyczący uchwały w sprawie ochrony pomnikowej świadczy o świadomej manipulacji lub niewiedzy nad czym się głosuje. Odwołując się do jego fragmentu „ostatecznie dziesięciu radnych zagłosowało za przyjęciem uchwały o usunięciu ochrony pomnikowej i wycięciu drzew”, pan Wójt wytłumaczył, że istnieje podział kompetencyjny i Rada nie podejmuje decyzji o wycięciu drzew. To należy do obowiązków władzy wykonawczej, postępowania administracyjnego. Głosowanie polegało na podjęciu decyzji o usunięciu ochrony pomnikowej, w celu ochrony ludzi, którzy zamieszkują dane tereny i w celu dalszego procedowania  innych instytucji.

Artykuł „Dożynki- święto rolnika czy promocja?” również wymaga sprostowania. We fragmencie „dla (…) rolników (…) ważniejsze byłoby odrolnienie przez Urząd Gminy obecnych terenów rolnych”, autor powinien wiedzieć że Urząd nie „odralnia” terenów, lecz Ministerstwo. „Odrolnienie” jest też skrótem pewnej procedury.

W artykule „ ,,Schody” przy kolejce WKD w Komorowie” we fragmencie „dlaczego władza nie potrafi usiąść przy stole z reprezentantami społeczności lokalnej i dyskutować co zrobić (…)”, poinformował że cała procedura związana z centrum Komorowa wyglądała w ten sposób, że w pierwszej kolejności nastąpiło przedstawienie wizji projektanta na spotkaniu ogólnym, która została zaakceptowana, problemy były jedynie z projektami wykonawczymi, gdzie nie występują dyskusje i rozważania nad pewnymi sprawami. Opinie na temat rozwiązania problemów były zmieniane z dnia na dzień.

Pan Wójt stwierdził, że jeśli publikuje się „Informację…” to tworzenie jej wymaga analizy, ponieważ aktualnie jest to dezinformacja a nie informacja.

Zwracając się do autorów artykułów poprosił o sprostowanie tego wydania Informacji Radnego Gminy Michałowice.

 

Ad. pkt. 8

Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy.

Pani Biczyk poinformowała, że do rady wpłynęły pisma, które są do wglądu w biurze rady:

Pismo od Komendanta Powiatowej Policji w Pruszkowie w sprawie przeprowadzenia debaty społecznej dotyczącej stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Michałowice.

Debata odbędzie się 10 grudnia 2015 r. w godzinach 18- 20.

Pismo od *** w sprawie wsparcia rodzin wielodzietnych.

Pismo od Wojewody Mazowieckiego dotyczące oświadczeń majątkowych pana Wójta i Przewodniczącej Rady.

Pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie dotyczące oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu za rok 2014 przekazanych przez pana Wójta Gminy Michałowice.

Pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie dotyczące oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Michałowice za rok 2014.

W piśmie Urząd Skarbowy przedstawił swoje uwagi do oświadczeń majątkowych kilku radnych. W związku z czym pani Przewodnicząca poprosiła o zapoznanie się z uwagami, aby w przyszłości podobna sytuacja się nie powtórzyła.

Informacja Wójta Gminy Michałowice o terminowym złożeniu oświadczeń majątkowych przez pracowników i kierowników Urzędu Gminy Michałowice.

Cztery wnioski do projektu budżetu na rok 2016, pana *** zamieszkałego w Komorowie.

Dwa wnioski do projektu budżetu na rok 2016, pana *** zamieszkałego w Michałowicach.

Wniosek do projektu budżetu na rok 2016, pana *** zamieszkałego w Michałowicach.

Pismo od Wojewody Mazowieckiego zawiadamiającego o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr X/82/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Michałowice.

Odpowiedź pana Wójta na apel mieszkańców ul. Ludowej w Michałowicach dotyczący niedogodności związanych z usytuowaniem ośrodka zdrowia.

Pismo od Wojewody Mazowieckiego dotyczące wyjaśnienia wątpliwości co do charakteru prawnego uchwał o powołaniu młodzieżowych rad gmin.

Pismo od pani *** w imieniu Stowarzyszeń działających w sprawie drzew przy linii WKD, dotyczące ochrony naszej przyrody, naszego krajobrazu, dziedzictwa małych ojczyzn.

Pismo od Rady Powiatu Grodziskiego przekazujące Stanowisko Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie wycinki drzew rosnących wzdłuż linii WKD.

Zaproszenie Przewodniczącego Rady Powiatu Pruszkowskiego na XV sesję w dniu 24.11.2015 r.

Ad. pkt. 9

Sprawy wniesione.

Pani Kamińska nawiązując do wypowiedzi pana Wójta na temat „Informacji Radnego Gminy Michałowice” zwróciła się do pana Kamińskiego i pana Kozłowskiego, aby podkreślić że słowa wyjaśnienia powinni otrzymać również Radni. Większość radnych została wybrana na drugą kadencję przez mieszkańców nie przez przypadek, lecz ze względu na ich ciężką pracę i za poparcie ich wizji rozwoju Gminy. Zaś autorzy artykułów przedstawili ich jako niekompetentnych, mało myślących ludzi. Tego typu publikacje, w stosunku „kolegów radnych” uważa za niestosowne, wręcz nieetyczne.

Pan Jeżewski poruszył kwestię współpracy między jednostkami pomocniczymi, jakimi są sołectwa i zarządy, na przykładzie Zarządu Osiedla Komorów. Poinformował, że nie jest zadowolony ze współpracy z Gminą. Wspomniał o słabej komunikacji ze strony Gminy. Wyraził niezadowolenie ze względu na duże koszty związane z budową dróg na terenie Osiedla Komorów. Projekty budowy dróg są zbyt skomplikowane i nie są klarowne. Niepotrzebnie występują dodatkowe koszty związane z chodnikami i odwodnieniem. Zarząd od roku zwracał na to uwagę, wysyłając do pana Wójta dziesiątki pism poruszających daną sprawę. Stwierdził, że problem obejmuje swoim zakresem całą Gminę i jest niezrozumiałe dlaczego inwestycje drogowe są robione najdrożej jak można je robić. Poinformował, że jako Przewodniczący Zarządu Osiedla Komorowa, wystosował list otwarty do Wójta Gminy Michałowice. Zostało wystosowane również pismo w sprawie ul. Sportowej w Komorowie. Zapytał, w jakim terminie pan Wójt będzie odpowiadał na pisma, zwracając uwagę na braki w odpowiedziach na niektóre z nich. Skrytykował projekt oraz pomysł powstania chodnika na ul. Sportowej, podkreślając że nikt z niego nie będzie korzystał. W odpowiedzi pisemnej pan Wójt  poinformował, że projekt był tworzony w 2012 roku, kiedy Starostwo musiało zatwierdzić tego typu projekty i nie wydawało zgody na budowę ulicy bez chodników. Aktualnie Starostwo godzi się na budowę ulic bez chodników, więc należy przystąpić do kolejnego przetargu. Wspomniał sprawę związaną z ul. Prusa, gdzie zastosowano najdroższe materiały, lecz udało się Zarządowi zapobiec wejściu w życie danemu projektowi. Spytał w jakim terminie Zarząd może oczekiwać odpowiedzi na swoje pisma.

Pan Wójt poinformował, że nie zgadza się z pewnymi sformułowaniami przedstawionymi przez pana Jeżewskiego, ponieważ  występuje tam mnóstwo nieprawdy. Sprostował, że nie dziesiątki pism zostały bez odpowiedzi. Każda odpowiedź wymaga konsultacji, uzasadnienia, co wymaga czasu, na sformułowanie jej. Poinformował, że materiały na budowę dróg nie są najdroższe jakie można było zastosować. Gmina proponuje rozwiązania, aby droga mogła przetrwać wiele lat. Przypomniał spotkanie na temat ul. Mazurskiej. Koncepcja ul. Sportowej została uzgodniona i zaakceptowana z poprzednim Zarządem. Zapytał, czy to znaczy że jeśli wybrano nowy Zarząd to decyzje starego będą już nie istotne. W każdej sytuacji występuje konsekwencja władzy. Poinformował, że prościej jest zrobić ulicę bez chodnika, lecz kiedy będzie wypadek to odpowiada za niego zarządca drogi, którym nie jest Przewodniczący Zarządu. To projektant i wykonawca powinni o wszystko zadbać. Krytyka decyzji fachowców nie jest odpowiednia. Przypomniał, że pan Jeżewski został wybrany przez mieszkańców i on też. Obaj odpowiadają przed mieszkańcami i nie ma z czego się wyśmiewać i wytykać błędów, jeśli chodzi o  bezpieczeństwo.

Pani Biczyk nawiązując do wypowiedzi pana Jeżewskiego w sprawie odwodnień stwierdziła, że przy budowie nowych dróg mieszkańcy oczekują i nie wyobrażają sobie, aby realizacja nowego przedsięwzięcia drogowego nastąpiła bez systemu odwodnień, który zabezpieczy mieszkańców przed ewentualnym zalewaniem. Przed rozpoczęciem budowy są prowadzone badania, które mówią o stanie poziomu wody na danym terenie i to dane badania wskazują, gdzie zachodzi konieczność budowy systemu odwodnień. Nie powinno chodzić o koszty, lecz o bezpieczeństwo mieszkańców.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że zależy jej na tym, aby w Komorowie zaczęło dziać się dobrze.

Pani Biczyk poinformowała, że występuje dużo subiektywnych opinii, które mogą być różne. Chodzi jednak o to, aby wypracować wspólne stanowisko.

Pan Jeżewski zapytał panią Brzeską-Kalczuk o jej sukcesy podczas 12-letniej pracy jako Radnej.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że między innymi zezwolenie na budowę centrum Komorowa jest jej zasługą. Gdyby pan Jeżewski zmienił swoje negatywne nastawienie, to zauważyłby, że wszelkie wydarzenia, które mają miejsce w Komorowie są jej pracą. Przypomniała, że pan Jeżewski chciał, aby Komorów odłączyć od Gminy Michałowice, a dzięki niej wciąż do niej przynależy. Podkreśliła, że mieszkańcy zdecydowali o tym, że sprawuje trzecią kadencję, bo jest jedyną która przeciwstawia się Zarządowi, ponieważ niektóre jego decyzje negatywnie by wpłynęły na losy Komorowa.

Pani Ilczyszyn poinformowała, że wszyscy Radni zostali wybrani przez mieszkańców do współpracy. Natomiast, aby współpracować należy mieć chęć do działania, lecz jest to niemożliwe kiedy występuje domniemanie złej woli. W taki sposób nie ma możliwości zbudowania współpracy.

Pan Jeżewski zapytał pana Wójta, czy jest jakiś maksymalny termin odpowiedzi na pisma.

Pan Wójt stwierdził, że konwencja ciągłego odpytywania i postawienia pod ścianę, to jest fajna sprawa współpracy. Następnie zapytał, na ile pism pan Jeżewski nie otrzymał odpowiedzi w terminie.

Pan Jeżewski poinformował, że na pismo dotyczące sprawy ulicy Prusa nie otrzymał żadnej odpowiedzi.

Pan Wójt poinformował, że sprawdzi daną sprawę i  odpowie w najbliższym czasie. Zawsze stara się odpowiadać i Zarząd nie jest gorzej traktowany, wszystkich traktuje z szacunkiem i równo.

Pani Brzeska-Kalczuk poinformowała, że współpraca z panem Jeżewskim jest ciężka. Na spotkaniach są podejmowane decyzje, mieszkańcy je akceptują, lecz z upływem czasu Przewodniczący zmienia swoje zdanie. Poinformowała, że dla dobra mieszkańców jest gotowa znosić wszelkie spory, jednak pan Jeżewski nie stoi po stronie mieszkańców.

Pan Jeżewski poinformował, że decyzje są podejmowane wspólnie, które później są kierowane do pana Wójta. Następnie poprosił, aby pani radna nie używała takich słów w stosunku do niego. Podkreślił, że zmiany decyzji były poparte wcześniejszymi konsultacjami, a nie jego osobistą decyzją.

Pan Kaźmierczak nawiązując do sprawy mostka zwrócił uwagę na duży budżet przeznaczony na ten cel. Zapytał, czy istniały inne koncepcje budowy danego przedsięwzięcia. Stwierdził, że mostek drogowy, powiatowy, który już istnieje ma pewne usterki i będzie remontowany. Zapytał, czy były prowadzone rozmowy na temat wspólnego wykonania mostka w technologii takiej, aby główna konstrukcja była większa i były wyprowadzone dwie płetwy jezdne na zewnątrz, co nie jest dużym przedsięwzięciem. Drugą opcją jest budowa na palach z bitumiczną nawierzchnią rowerową, co daje możliwość podłączenia i uniknięcia nasypów. Pierwszy wariant dałby możliwość pieszym uniknięcia przejścia przez ruchliwą drogę. Poprosił, aby rozważyć inne koncepcje niż ta, która została przyjęta.

Pani Biczyk poinformowała, że mostek można obejrzeć w rzeczywistości. Zgłosiła wątpliwości co do pomysłów pana Kaźmierczaka, twierdząc że aktualne rozwiązanie jest zadowalające. Zmiany mogłyby utrudnić teraźniejszą sytuację. 

Pan Wójt poinformował, że nie ma co marzyć o tym, aby Starostwo przebudowywało most. Starostwo nie posiada aktualnie środków na dane przedsięwzięcia. Zapewnił, że zanim rozpoczną się rozważania w Starostwie na temat przebudowy mostka, Gmina już zakończy budowę ścieżki do ronda.

Pan Hanc stwierdził, że nie należy poprawiać inżynierów i nie należy wychylać się z własną inicjatywą.

Pani Biczyk poinformowała, że Gmina dofinansowuje bardzo wiele inwestycji powiatowych. Aktualnie, jeśli Gmina chce zbudować chodnik wzdłuż drogi powiatowej, to musi sfinansować daną inwestycje z własnego budżetu, bo inaczej nie miałaby szans na realizację tego zadania.

Pan Koślacz poinformował, że uważnie słuchał słów pana Wójta, szczególnie dotyczących odpowiedzialności. Przypomniał, że minął rok od czasu kiedy poprzednia Rada zapytała pana Wójta o przyczyny zwężenia ul. Ireny. Wiadomo było o którą działkę chodzi, działka jest gminna, została wymierzona i okazało się, że ogrodzenia zostały przesunięte o 7 metrów i zajmują teren gminny. Zapytał o rozporządzenie zgodnie z którym naliczane są opłaty za korzystanie z gruntu gminnego dla danych mieszkańców.

Odnośnie projektów dróg stwierdził, że zbyt duży budżet jest przeznaczany na ich budowę. Zapytał dlaczego projektant, tworząc projekt drogi na ulicy Ireny, nie wykorzystał całego terenu gminnej działki.

Pan Wójt poinformował, że obecnie są badane księgi w sprawie własności działek. Po tej procedurze nastąpi dalsze kontynuowane prac wyjaśniających. Poinformował, że nie uczestniczył przy budowie ulicy Ireny i nie jest w stanie odpowiedzieć na zadane pytanie.

Pani Biczyk poinformowała, że jest to droga dwukierunkowa o standardowej szerokości. Zwracając się do pana Koślacza zapytała, czy chce aby Gmina rozbudowała drogę o dodatkowy pas jezdni. Jednocześnie poinformowała, że mieszkańcy i Zarząd Osiedla Komorów nie przystaną na propozycję poszerzenia pasa jezdni.

Pan Koślacz poinformował, że został źle zrozumiany. Co do zwężenia pasa jezdni nie ma zastrzeżeń, ponieważ powoduje to ograniczenie ruchu. Natomiast przy obecnej szerokości występuje niebezpieczeństwo, ponieważ samochody się ledwie mijają, a konieczność jazdy samochodów przy brzegu jezdni powoduje w miejscu występowania odwodnienia zarywanie się asfaltu.

Następnie zapytał, jakie opłaty na rzecz Gminy uiszczane są przez mieszkańców, którzy zajęli teren gminny przesuwając ogrodzenia.

Pani Biczyk zapytała o  szerokość  ulicy Ireny.

Pan Pacyna wyjaśnił, że występuje szerokość zmienna, w okolicach 5,5 do 6,0 metrów, Poinformował również, że część jezdni należy do miasta Pruszkowa. W czasie realizacji projektu ulicy Ireny, było spotkanie z mieszkańcami ulicy w szkole w Komorowie, gdzie koncepcja została przedstawiona i zaakceptowana przez mieszkańców. Nastąpiły tylko drobne zmiany dotyczące lokalizacji ścieżki rowerowej.

Pani Biczyk zapytała, jaka jest szerokość ulicy Marii Dąbrowskiej w Komorowie.

Pan Pacyna poinformował, że szerokość jezdni wynosi około 4,5 metra.

Pan Koślacz poinformował, że w związku z porównywaniem szerokości jezdni zaproponował, aby na przyszłe posiedzenie rady została zmierzona dokładna szerokość jezdni ulicy Ireny.

Pan Kamiński nawiązując do sprawy mostku stwierdził, że nie istniała potrzeba budowy tak dużego mostku (kładki pieszo-rowerowej), można było go wykonać w innej technologii, wykonać taniej, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na innego rodzaju inwestycje. Odwołując się do uwag związanych z wycięciem drzew poinformował, że w trakcie rozmów dotyczących drzew na Alei Starych Lip sygnalizował, aby nie podejmować danej uchwały, aby zbadać sprawę. Prośba nie została uwzględniona.

Odnośnie sprawy schodów stwierdził, że są w stanie katastrofalnym, a osoby poruszające się na wózkach czy rowerami, poruszają się obok kładki, co przyczynia się do niszczenia trawy, gdzie powstaje błoto i jest ślisko, co może doprowadzić do wypadku. Aktualne schody spełniają swoją funkcję w mniejszym zakresie, niż ich stara wersja.

Następnie odwołał się do sprawy wody informując, że w trakcie komicji i sesji wielokrotnie informował, że ceny za wodę w naszej Gminie są wyższe niż w Gminach sąsiedzkich. Proponował, aby pomyśleć dlaczego ceny się różnią, chociaż woda jest pobierana ze studni głębinowych jak w reszcie gmin, co jest przyczyną faktu, że Gmina ma jedną z najwyższych cen wody w Powiecie.

Pani Biczyk zapytała, czy pan Kamiński ma dane które mógłby przedstawić, aby porównać omawiane stawki.

Pan Wójt poinformował, że jest różnica w tym co powiedział pan Kamiński, od tego co napisał. W artykule napisano, że podjęto uchwałę o wycince drzew, przez co stwierdził, że pan Kamiński mówi i pisze nieprawdę. Stwierdził, że niewiedza nie zwalnia z odpowiedzialności i poinformował, że uchwała dotyczyła tylko zniesienia ochrony nad Aleją.

Uchwała nie ma żadnej konsekwencji wykonawczej jeśli chodzi o wycinkę drzew, nikt na podstawie podjętej uchwały przez radę nie ma prawa  dotknąć się do drzew i ich wyciąć.

Pani Biczyk poinformowała, że w uchwale znajduje się informacja, że następuje zamiana drzew w celu wyeliminowania zagrożenia dla ruchu drogowego oraz dla ludzi i mienia. Stwierdziła, że „Informacja…” wprowadza w błąd, jest dezinformująca. Nie jest wspomniane o zamianie drzew, o wyeliminowaniu zagrożenia, że niektóre drzewa były w bardzo złym stanie. Poinformowała, że widziała ich stan, oraz sami mieszkańcy zwrócili się do Rady z prośbą o interwencję w tej sprawie. Stwierdziła, że jest to wprowadzanie w błąd mieszkańców.

Pan Kamiński odwołując się do wypowiedzi pani Kamińskiej na temat etyki poinformował, że każdy powinien zająć się etyką wokół siebie.

Pani Biczyk zwracając się do pana Kamińskiego zapytała, czy można wprowadzać w błąd ludzi, czy istnieją takie idee, cele, które usprawiedliwiają mówienie półprawdy. Zapytała, czy zdaje sobie sprawę, że mówienie półprawdy to już jest kłamstwo. Na koniec stwierdziła, że informacje z ulotki są półprawdą i dezinformują mieszkańców.

Pan Kamiński stwierdził, że każda wypowiedź ustna czy pisemna jest subiektywna i każdy ma do niej prawo.

Pan Strzelecki poinformował, że zapoznał się z treścią „Informacji…” i przychyla się tylko pozytywnie do jednego punktu dotyczącego 25-lecia samorządności, lecz też nie w zupełności. Poinformował, że jeżeli ktoś pisze o zasługach, należy pisać dokładnie albo wcale. Na pewno zasłużonym dla naszej gminy był Wójt Roman Lawrence. Stwierdził, że może wystawa „25 lat samorządu terytorialnego” była robiona szybko i trochę niedokładnie, ale to nie jest powód, aby takie paszkwile pisać. Stwierdził, że w „Informacji …” zostały zacytowane nazwiska jak pan Marian Jędras, pan Dariusz Korpetta, pan Jacek Sierak, pan Sławomir Walendowski, pan Paweł Rajski. Następnie zadał pytanie kim byli Ci panowie, odpowiadając, że nikim innym tylko radnymi, przewodniczącymi rady wybranymi przez radnych. Nie umniejsza zasług wymienionych w artykule, zwłaszcza panu Korpetcie i panu Sierakowi inne nazwiska by pominął, jednak podkreśla że nie zostały wymienione ważniejsze nazwiska, chociażby pracownika urzędu pana Sobola, czy pani Lidii Kalewskiej, dzięki której w Gminie jest kanalizacja, co jest jej wielką zasługą, gdyż wszyscy byli przeciwni a jej głos zadecydował o rozwijającej się do dziś kanalizacji. Poinformował, że jest mu wstyd, że musi zasiadać w ławach z Radnymi, którzy swoje niezadowolenie, wręcz nienawiść, przekazują w taki sposób. Poinformował, że nauczył się w życiu zgody, dobroci, poszanowania, że należy zawsze dążyć do zgody, do której autorzy „Informacji…” nie dążą. Stwierdził, że artykuł jest paszkwilem. Poprosił pana Wójta o jasne i zdecydowane zajęcie stanowiska w tej sprawie i o pisemne wyjaśnienie danych spraw. Każdy radny głosuje zgodnie ze swoim sumieniem i poinformował, że nie należy do żadnej koalicji i jest niezależny, jak większość radnych.

Pani Król-Popiel poinformowała, że minął rok czasu kiedy każdy z Radnych wypowiedział słowa: „wierny Konstytucji i prawu RP, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Poinformowała, że należy sprawować kolejne trzy lata jak mówi dana przysięga i należy zakończyć wszelkie spory.

Pani Wyszomirska poinformowała, że przychyla się do słów pani Król-Popiel. Odwołała się również do słów pana Wójta, na temat równego traktowania. Poinformowała, że nie czuje się tak traktowana, ponieważ w sprawie wody wypowiadała się na temat cen w innych gminach i prosiła o informacje, lecz otrzymała je tuż przed podjęciem decyzji. Odwołała się do sprawy mostku, przypomniała o dyskusjach i poinformowała że koszt wykonania był bardzo duży. Poinformowała, że nie mogła głosować nad uchwałą dotyczącą Wieloletniej Prognozy Finansowej, ponieważ nie otrzymała wystarczających wiadomości. Takie sytuacje powtarzają się, pytania zostają bez odpowiedzi. Poprosiła, aby wszelkie informacje były na tyle wystarczające, aby podczas głosowań można było podnieść rękę świadomie.

Pan Wójt poinformował, że na każdej sesji dostaje bardzo wiele pytań. Nie na każde jest w stanie odpowiedzieć bardzo dokładnie, więc nie zawsze odpowiada w pełni, aby nie popełnić błędu. Poinformował, że większość informacji, oraz każdy przetarg jest udostępniony w Internecie. Wszystkie dane finansowe są wypisane w budżecie, zgodnie w tym co narzuca ustawa.

Pan Hanc poinformował, że przychyla się do wypowiedzi pana Strzeleckiego. Poinformował, że brał udział w budowie centrali telefonicznej, był w komitecie budowy szkoły podstawowej i jest aktualnym radnym od czasu obalenia komuny, co nie zostało ujęte w „Informacji…”. Poprosił, aby szanować wszystkich i nie pisać nieprawdy.

Pani Biczyk poinformowała, że sprawa mostku powinna być wyjaśniona do końca. Oddzielne kwoty obejmowały mostek, element łączący nasyp wyłożony kostką łączący istniejącą ścieżkę rowerową I etap, oraz wyprowadzenie za mostkiem do ulicy i otwarta droga do łączenia z nowymi ścieżkami rowerowymi. Odwołując się do słów pana Kamińskiego, że można było wybudować coś mniejszego i skromniejszego poinformowała, że ta inwestycja jest przecięciem wielu szlaków rowerowych. Poprosiła, pana Kamińskiego, że skoro napisał artykuł o najwyższej cenie wody, aby przygotował i zaprezentował własne obliczenia i dane dotyczące cen wody. Nawiązując do artykułu dotyczącego dożynek poinformowała, że dożynki to element Polskiej tradycji narodowej. Dożynki to nie tylko święto dla rolników, poprzez tą uroczystość wyraża się szacunek dla ciężkiej pracy rolnika oraz ma ona wartość edukacyjną z tego względu, że mieszkańcy przychodzą ze swoimi dziećmi i należy im uświadomić, że za produkcją chleba stoi rolnik. Podczas uczestnictwa w dożynkach, rozmawiała z wieloma osobami i nie usłyszała ani jednego złego słowa na dany temat, a sami autorzy „Informacji…” nie przybyli na daną uroczystość, zapytała więc skąd takie informacje. Frekwencja na dożynkach jest zawsze wysoka, co udowadnia że organizacja uroczystości ma sens.

Pan Ireneusz Kotarski mieszkaniec Pęcic Małych zapytał, czy są znane Radnym kryteria, według których pan Wójt przygotowuje obecny budżet.

Zwracając się do pana Wójta zapytał, jakie kryteria przyświecają konstrukcji budżetu, jaka jest strategiczna zasada podziału funduszy.

Następnie poinformował, że są rozpoczynane nowe przedsięwzięcia, natomiast w jego okolicy nie dzieje się nic, natomiast występuje  problem z odwodnieniem.

Pan Majtyka poinformował, że idealny rozdział budżetu nie jest możliwy. Założenia do budżetu są składane do końca września przez sołtysów, radnych jak i mieszkańców. Na tej bazie pan Wójt tworzy projekt budżetu. Kilka lat temu został przyjęty model rozdziału na radnego i od wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych każdy radny ma około tysiąca mieszkańców. Kolejną kwestią są inwestycje ogólno gminne i Wieloletnia Prognoza Finansowa, gdzie znajdują się pojedyncze przedsięwzięcia wieloletnie, jak i zbiory zadań. Zwyczajowo budżet jest uchwalany w grudniu, aby jak najszybciej można było pracować w nowym noku.

Pan Ireneusz Kotarski zapytał, czy podział na radnego ma traktować jako stanowisko oficjalne, jako prawo które się utarło od pewnego czasu, czy jest to wynikiem nowo wymyślonego okre? ?lenia. Poinformował, że przy konstruowaniu budżetu w każdej poważnej organizacji, występują bardzo precyzyjne procedury, na podstawie których jest wiadome dlaczego wystąpił dany podział. Zapytał, jak oficjalnie budżet w Gminie jest dzielony.

Pan Majtyka poinformował, że są składane propozycje do końca września, następnie pan Wójt przedkłada Radzie swoją propozycje do budżetu. Każdy Radny stara się głosować za budżetem w taki sposób, aby podział budżetu był jak najbardziej sprawiedliwy.

Pani Kamińska nawiązując do wypowiedzi pana Majtyki poprosiła, aby budżet był rozpatrywany w perspektywie kilku lat. Pan Majtyka poinformował, że istnieje tzw. podział na radnego, miejscowości. Natomiast śledzenie rocznych wydatków nie jest miarodajne z rzeczywistością. Na przykład podczas budowy szkół, w jednym roku mogą występować mniejsze lub większe koszty.

Pani Biczyk nawiązując również do wypowiedzi pana Majtyki poinformowała, że czasami pojawiają się nowe możliwości realizowania pewnych przedsięwzięć, które są planowane od bardzo wielu lat. Natomiast nieraz na przeszkodzie realizacji stoi na przykład pozyskanie terenu, czy prawne komplikacje.

Pan Ireneusz Kotarski zapytał o główny wyznacznik strategiczny do podziału całego budżetu.

Pan Majtyka poinformował, że jest to wypadkowa wielu czynników.

Pan Wójt poinformował, że budżet Gminy który jest uchwalany, jest tylko planem. Wszystkie dane mogą się zmienić niespodziewanie na plus jak i na minus. Wpływy do budżetu Gminy nie są stałe. Nie można zrealizować wszystkiego na raz. Występuje kolejność realizacji inwestycji.

Pan Ireneusz Kotarski poinformował, że każdy chce się dostać do swojej posesji godną drogą. Nie wymaga, aby droga była najwyższej jakości, jednak kiedy się zaniedbuje pojedyncze przypadki, to tworzy się piramida. Przypomniał sprawę odwodnienia w jego okolicy, gdzie projekt jest już gotowy i czeka na realizację.

Podziękował za odpowiedzi na pytania.

Pan Kozłowski nawiązuje do wypowiedzi na temat odrolnienia poinformował, że samo słowo „odrolnienie” jest skrótem, który często się pojawiał na komisjach i sesjach, jak i sami rolnicy z niego korzystają. Przypomniał, że zgłosił wiele inicjatyw, np.. odnośnie szkoleń, lecz nie były brane pod uwagę. Odwołując się do sprawy dotyczącej dożynek, poinformował, że sam był rolnikiem i był współzałożycielem dożynek w Parafii Pęcice, które później stały się dożynkami Michałowickimi. Rolnicy obecnie zadają pytania, co z dożynkami na ich terenie.

Następnie przychylił się do wypowiedzi pani Król-Popiel informując, że wszyscy są takimi samymi Radnymi i chcą być traktowani na równych warunkach.

Pan Wójt zwracając się do pana Kozłowskiego zapytał, czy był w tym roku na dożynkach w związku z jego opiniami w „Informacji…”.

Pan Kozłowski poinformował, że ma liczną rodzinę, ma wiele obowiązków i jak tylko może, to bierze udział we wszelkich uroczystościach.

Pan Wójt ponowił pytanie o obecność pana Kozłowskiego na dożynkach.

Pan Kozłowski poinformował, że nie był, gdyż nie mógł.

Pan Wójt poinformował, że na dożynkach byli mieszkańcy i rolnicy z terenu pana Kozłowskiego, którzy bardzo ładnie się zaprezentowali i jest im wdzięczny.

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady pani Elżbieta Biczyk zamknęła obrady XI sesji Rady Gminy Michałowice.

 

 

 

Protokołowała

 

Urszula Bejda

Data publikacji: 22.12.2015 13:34
Data ostatniej modyfikacji: 22.12.2015 13:34
Wyświetleń: 202
Autor: Urszula Bejda
Opublikował: Dariusz Ruta
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Ruta