Urząd Gminy Michałowice
06.10.2006 13:10

Stanowisko Nr 1/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2004 r.

Stanowisko Nr 1/2004

Rady Gminy Michałowice

z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2004 r.

 


Na podstawie art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy:
1. Zatwierdza na 2004 r. plan pracy:

1)      Komisji Rewizyjnej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1

2)      Komisji Budżetu i Finansów w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2

3)      Komisji Spraw Społecznych w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3

4)      Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 4

2.Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Załącznik Nr 1

do Stanowiska Rady Nr 1/2004

z dnia 29 kwietnia 2004 roku

 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK 2004


STYCZEŃ - MARZEC

- przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2004

- zapoznanie się ze sprawozdaniem Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy

- ocena realizacji trybu skargowego w roku 2003

- ocena sposobu realizacji wybranych zadań inwestycyjnych wykonanych w roku 2003

- ocena trybu zbywania mienia gminnego w roku 2003 

 

KWIECIEŃ –LIPIEC

- zapoznanie się ze sprawozdaniem Wójta z realizacji budżetu i opinią Komisji Budżetu i Finansów o realizacji budżetu w roku 2003

- ocena działalności Wójta i funkcjonowania jednostek pomocniczych Gminy pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości działania i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym

- kontrola działalności finansowej gminnych jednostek organizacyjnych

- sformułowanie i przyjęcie wniosku absolutoryjnego 

 

SIERPIEŃ - GRUDZIEŃ

- ocena realizacji budżetu i zadań inwestycyjnych w I półroczu 2004 roku

- ocena funkcjonowania jednostek budżetowych

- analiza dokumentacji związanej z realizacją zadań Gminy w 2004 roku

- ocena realizacji zaleceń pokontrolnych

- omówienie i przyjęcie planu pracy na rok 2005
 

STYCZEŃ-GRUDZIEŃ

- wykonywanie zadań kontrolnych zleconych przez Radę Gminy

- ocena sposobu realizacji zadań inwestycyjnych i budżetowych

- opiniowanie wniosków dotyczących ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta

- bieżąca analiza pracy Wójta Gminy poprzez ocenę realizacji uchwał rady, zawartych umów i płatności faktur oraz sposobu załatwiania skarg

- ocena realizacji zaleceń pokontrolnych.

 Załącznik Nr 2

do Stanowiska Rady Nr 1/2004

z dnia 29 kwietnia 2004 roku.


            PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW NA ROK 2004

 

Styczeń 2004

1.       Wstępna analiza projektu budżetu na rok 2004.
 

Luty 2004

2.      Przyjęcie planu pracy komisji na 2004r

3.      Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Budżetu i Finansów w roku 2003.

 

Marzec 2004

1.       Analiza i opiniowanie projektu budżetu gminy na 2004 rok.

2.       Ocena sytuacji finansowej gminy.

3.      Analiza możliwości realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w wieloletnich programach inwestycyjnych.

4.       Przyjęcie sprawozdania z realizacji oraz ocena wykonania budżetu w 2003 r.

 

Kwiecień 2004

1.       Analiza harmonogramu wydatków bieżących i inwestycyjnych w budżecie gminy na 2004 r.

2.       Analiza poziomu bieżącego i przyszłego zadłużenia Gminy Michałowice.

 

Maj 2004

1.       Ocena realizacji budżetu w I kwartale 2004 r.

2.       Finansowe aspekty gospodarowania mieniem komunalnym

 

Czerwiec 2004

1.       Informacja wójta na temat stopnia zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych w 2004 r.

2.       Dyskusja nad planowanymi zmianami w wieloletnich programach inwestycyjnych. 

 

Lipiec i Sierpień 2004 

1.       Przerwa wakacyjna.

 

Wrzesień 2004

1.       Opinia komisji w sprawie wykonania budżetu w I półroczu 2004 r.

2.       Ocena stopnia realizacji i stanu sfinansowania inwestycji ujętych w budżecie 2004r.

3.       Analiza propozycji do budżetu gminy 2005 r. -propozycje Komisji.

 

Październik 2004

1.       Analiza realizacji budżetu w działach „Rolnictwo i łowiectwo”, „Transport i łączność”

 

Listopad 2004

2.       Analiza realizacji budżetu w działach „Administracja publiczna”, „Pomoc społeczna”, „Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

3.       Ocena stopnia realizacji inwestycji w roku 2004.

 

Grudzień 2004

 

  1. Analiza realizacji budżetu w 2004 r.
  2. Wstępna dyskusja nad projektem budżetu na 2005r.
  3. Opinia Komisji w sprawie wysokości stawek podatkowych na 2005 r.

 

Styczeń 2004 -Grudzień 2004        

Opiniowanie spraw wnoszonych przez Wójta Gminy, Radę Gminy, Przewodniczącego    Rady, Jednostki pomocnicze oraz członków Komisji.

 


 

Załącznik Nr 3

do Stanowiska Rady Nr 1/2004

z dnia 29 kwietnia 2004 roku.

 

PLAN PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH NA ROK 2004 

 

STYCZEŃ, LUTY

1.      Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy.

2.      Omówienie spraw bieżących.

 

MARZEC

1.      Opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu za 2003 r. w szkołach, przedszko1ach i bib1iotekach.

2.      Opiniowanie projektu budżetu Gminy na 2004 rok.

3.      Przyjęcie projektu budżetu na rok 2004 w zakresie zadań podległych ocenie Komisji.

4.      Przyjęcie p1anu pracy Komisji

5.      Praca nad propozycjami kulturalno-społecznymi

6.      Omówienie spraw bieżących.

 

KWIECIEŃ

1.      Omówienie funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy.

2.      Stan dróg na terenie Gminy, bezpieczeństwo na drogach.

3.      Objazd terenu Gminy.

4.      Omówienie spraw bieżących.

 

MAJ

1.      Wypracowanie propozycji spędzenia wakacji przez dzieci i młodzież na terenie Gminy Michałowice

2.      Omówienie problemów związanych z organizacją nowego roku szkolnego.

3.      Spotkanie z sołtysami, omówienie problemów na terenach wiejskich.

4.      Omówienie spraw bieżących.

 

CZERWIEC

1.      Gospodarka śmieciami w Gminie-realizacja zadań, zagrożenia, współpraca w tym zakresie w ramach powiatu.

2.      Dyskusja na temat propozycji nowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami.

3.      Omówienie spraw bieżących.

4.      Opracowanie Planu nasadzeń, drzew i krzewów na terenie Gminy Michałowice .

 

LIPIEC

1.      Przerwa wakacyjna

 

SIERPIEN

1.      Przerwa wakacyjna

2.      Objazd placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Michałowice.

3.      Dyskusja nad rozwiązaniami w zakresie placówek Oświaty i Wychowania Przedszkolnego.

4.      Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem gimnazjów na terenie Gminy

 

WRZESIEŃ

1.      Omówienie działalności szkół w okresie wakacyjnym.

2.      Omówienie problemów bezpieczeństwa na terenie Gminy, wypracowanie propozycji do programu poprawy stanu bezpieczeństwa.

3.      Spotkanie z komendantem policji w Michałowicach.

4.      Omówienie spraw bieżących.

 

PAŹDZIERNIK

1.      Omówienie spraw związanych z kulturą, bibliotekami i świetlicami wiejskimi.

2.      Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2004 r. (zgodnie z kompetencją).

3.      Wspó1ne spotkanie z Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i omówienie zagadnień związanych z alkoholizmem, narkomanią i przemocą w rodzinie wśród mieszkańców.

4.      Omówienie spraw bieżących.

 

LISTOPAD

1.      Analiza kosztów utrzymania dziecka w przedszkolach publicznych a wysokość dotacji dziecka w przedszkolach niepublicznych.

2.      Omówienie spraw związanych z działalnością sportową na terenie Gminy Michałowice.

3.      Omówienie spraw bieżących.

 

GRUDZIEŃ

1.      Wstępne prace nad budżetem Gminy na 2005 r. w zakresie zgodnym z kompetencjami Komisji.

2.      Omówienie spraw bieżących.
 

Przez cały rok:

-         współpraca z referatami Urzędu Gminy,

-         opiniowanie projektów uchwał,

-         współpraca z Komisariatem Policji w Michałowicach.


 


Załącznik nr 4

do Stanowiska Rady Nr1/2004

z dnia 29 kwietnia 2004 roku.

 

Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej na 2004 r. 

 

Styczeń - luty

1.      Przyjęcie planu pracy Komisji na 2004 rok

2.      Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej za rok 2003.

3.      Analiza i opiniowanie projektu budżetu gminy na 2004 rok (w zakresie prac komisji).

4.      Opinia Komisji w sprawie projektów dotyczących zmian planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Marzec

1.      Analiza i opinia w sprawie projektu budżetu gminy na 2004 rok.

2.      Opinia Komisji w sprawie aktualizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.

3.      Analiza i opinia dotycząca zmian planów zagospodarowania przestrzennego.

Kwiecień

1.      Analiza harmonogramów wydatków bieżących i inwestycyjnych budżetu gminy w 2004 roku

.2.      Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok (w zakresie prac komisji).

3.      Analiza stanu dróg po okresie zimowym i wnioski w zakresie potrzeb remontowych.

4.      Informacja Wójta Gminy w sprawie realizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Dyskusja nad zasadami gospodarowania komunalnym majątkiem wodociągowo-kanalizacyjnym w Gminie Michałowice.

 

Maj

1.      Analiza realizacji budżetu w I kwartale 2004 roku w zakresie pracy Komisji.

2.      Przegląd realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie gminy-wizja lokalna w terenie.

3.      Analiza stopnia zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych – wnioski wynikające z przeprowadzonej wizji lokalnej.

4.      Wypracowanie opinii do programu ochrony środowiska w tym gospodarki odpadami na terenie gminy.
 

Czerwiec

1.      Analiza realizacji zadań w zakresie gospodarki komunalnej - z wypracowaniem propozycji programowych – informacja Wójta oraz dyskusja.

2.      Informacja na temat zaawansowania prac nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3.      Dyskusja i wypracowanie opinii w sprawie proponowanych rozwiązań w zakresie gospodarki wodnej.

4.      Dyskusja w sprawie realizacji uchwał dotyczących wieloletnich programów inwestycyjnych w świetle wykorzystania środków z Unii Europejskiej.
 

Lipiec-sierpień

przerwa wakacyjna
 

Wrzesień

1.      Analiza realizacji budżetu w I półroczu (w zakresie pracy Komisji)

2.      Opinia Komisji w sprawie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

3.      Analiza stopnia realizacji i stanu finansowania zadań inwestycyjnych i remontów bieżących wynikających z zapisów budżetu w 2004 roku

4.      Analiza propozycji do budżetu z zakresu gospodarki komunalnej, przestrzennej i ochrony środowiska przewidywanych do realizacji w 2005 r.
 

 

Październik

1.      Analiza realizacji budżetu za III kwartały 2003 roku (w zakresie pracy Komisji)

2.      Dyskusja nad propozycjami programu gospodarki odpadami na terenie gminy

3.      Analiza wykonania zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu gospodarki komunalnej i przestrzennej w 2004 r.

4.      Dyskusja nad poprawą estetyki na terenie gminy w zakresie odpowiadającym przedmiotowi pracy Komisji 

 

Listopad

1.      Opinia Komisji w sprawie projektów uchwał dotyczących zmian Wieloletnich Programów Inwestycyjnych

2.      Opinia Komisji w sprawie harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych po 2006 r. w powiązaniu z prognozowaną analizą finansową gminy.
 

Grudzień

1.      Analiza projektu budżetu na 2005 r. w zakresie zadań inwestycyjnych i bieżących.

2.      Dyskusja nad programem gospodarki odpadami na terenie gminy

3.      Analiza realizacji budżetu za 2004 rok. 

 

Styczeń- grudzień

1.         Opiniowanie projektów uchwał i innych spraw przedkładanych Komisji w zakresie przedmiotowym pracy Komisji.

Data publikacji: 06.10.2006 13:10
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 14
Autor: Dariusz Ruta