Urząd Gminy Michałowice
06.10.2006 12:54

Stanowisko Nr 1/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 kwietnia 2006r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2006r.

Stanowisko Nr 1/2006

Rady Gminy Michałowic

ez dnia 27 kwietnia 2006 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2006 r.

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) - Rada Gminy:
1.    Zatwierdza na 2006 r. plany pracy:

1)   Komisji Rewizyjnej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1

2)   Komisji Budżetu i Finansów w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2

3)   Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3

4)   Komisji Spraw Społecznych w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 4
2.    Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Załącznik Nr 1

do Stanowiska Rady Nr 

z dnia 27 kwietnia 2006r


PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK 2006


STYCZEŃ - MARZEC

- przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2006

- zapoznanie się ze sprawozdaniem Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy

- ocena realizacji trybu skargowego w roku 2005

- ocena sposobu realizacji wybranych zadań inwestycyjnych wykonanych w roku 2005

- ocena trybu zbywania mienia gminnego w roku 2005 

 

KWIECIEŃ –LIPIEC

- zapoznanie się ze sprawozdaniem Wójta z realizacji budżetu i opinią Komisji Budżetu i Finansów o realizacji budżetu w roku 2005

- ocena działalności Wójta i funkcjonowania jednostek pomocniczych Gminy pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości działania i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym

- kontrola działalności finansowej gminnych jednostek organizacyjnych

- sformułowanie i przyjęcie wniosku absolutoryjnego 

 

SIERPIEŃ - GRUDZIEŃ

- ocena realizacji budżetu i zadań inwestycyjnych w I półroczu 2006 roku

- ocena funkcjonowania jednostek budżetowych- analiza dokumentacji związanej z realizacją zadań Gminy w 2006 roku

- ocena realizacji zaleceń pokontrolnych

- omówienie i przyjęcie planu pracy na rok 2007

 

 

 

STYCZEŃ-GRUDZIEŃ

- wykonywanie zadań kontrolnych zleconych przez Radę Gminy

- ocena sposobu realizacji zadań inwestycyjnych i budżetowych

- opiniowanie wniosków dotyczących ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta

- bieżąca analiza pracy Wójta Gminy poprzez ocenę realizacji uchwał rady, zawartych umów i płatności faktur oraz sposobu załatwiania skarg

- ocena realizacji zaleceń pokontrolnych-ocena wykonania audytów wewnętrznych i wykonania zaleceń wynikających z tych audytów.

 Załącznik Nr 2

do Stanowiska Rady Nr 

z dnia 27 kwietnia 2006

 

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW NA ROK 2006 

 

Styczeń 2006

1. Opiniowanie projektu budżetu na rok 2006.

 

Marzec 2006

1. Przyjęcie planu pracy komisji na 2006 rok

2. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Budżetu i Finansów w roku 2005.

 

Kwiecień 2006

1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji oraz ocena wykonania budżetu w 2005 roku.

2.Analiza harmonogramu wydatków bieżących i inwestycyjnych w budżecie gminy na 2006 r.

3. Analiza poziomu bieżącego i przyszłego zadłużenia Gminy Michałowice.

 

Kwiecień – Czerwiec 2006

1. Przygotowanie opinii w sprawie „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Michałowice do 2020 r.”

2. Przygotowanie opinii w sprawie „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Michałowice na lata 2006-2013”.

 

Czerwiec 2006

1. Informacja wójta na temat stopnia zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych w 2006 r. 

 

Lipiec i Sierpień 2006

1. przerwa wakacyjna.

 

Wrzesień 2006

1. Opinia komisji w sprawie wykonania budżetu w I półroczu 2006 r.

2. Ocena stopnia realizacji i stanu sfinansowania inwestycji ujętych w budżecie 2006 r.

3. Analiza propozycji do budżetu gminy 2007 r. -propozycje Komisji.

4. Ocena realizacji wniosków Komisji zgłoszonych w I półroczu 2006r.

 

Październik – Grudzień 2006

1. Ocena stopnia realizacji inwestycji w roku 2006.

2. Analiza realizacji budżetu w 2006 r.

3. Opinia komisji w sprawie projektu budżetu na 2007 rok.

4. Opinia Komisji w sprawie wysokości stawek podatkowych na 2007 r.

 

Styczeń -Grudzień 2006

Opiniowanie spraw wnoszonych przez Wójta Gminy, Radę Gminy, Przewodniczącego Rady, Jednostki pomocnicze oraz członków Komisji.

 Załącznik Nr 3

do Stanowiska Rady Nr

z dnia 27 kwietnia 2006 roku                                                       

 

Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej na 2006 r. 

 

Styczeń - luty

1.       Przyjęcie planu pracy Komisji na 2006 rok

2.       Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej za rok 2005.

3.       Analiza i opiniowanie projektu budżetu Gminy na 2006 rok (w zakresie prac komisji).

4.       Opinia Komisji w sprawie aktualizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.

5.       Ocena Komisji dot. odśnieżania obiektów wieloprzestrzennych, dróg i chodników z wypracowaniem wniosków.
 

Marzec

1.       Analiza harmonogramów wydatków bieżących i inwestycyjnych budżetu Gminy w 2006 roku.

2.       Opinia Komisji w sprawie projektów dotyczących zmian planów zagospodarowania przestrzennego.

3.       Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok (w zakresie prac komisji).
 

Kwiecień

1.       Analiza stanu dróg po okresie zimowym i wnioski w zakresie potrzeb remontowych.

2.       Informacja Wójta Gminy w sprawie realizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Dyskusja nad zasadami gospodarowania komunalnym majątkiem wodociągowo-kanalizacyjnym w Gminie Michałowice.

3.       Dyskusja i wypracowanie opinii w sprawie proponowanych rozwiązań w zakresie gospodarki wodnej.
 

Maj

1.       Analiza realizacji budżetu w I kwartale 2006 roku w zakresie pracy Komisji.

2.       Przegląd realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie gminy-wizja lokalna w terenie.

3.       Analiza stopnia zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych – wnioski wynikające z przeprowadzonej wizji lokalnej.

4.       Wypracowanie opinii do programu ochrony środowiska w tym gospodarki odpadami na terenie Gminy.
 

Czerwiec

1.       Analiza realizacji zadań w zakresie gospodarki komunalnej - z wypracowaniem propozycji programowych – informacja Wójta oraz dyskusja.

2.       Informacja na temat zaawansowania prac nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3.       Dyskusja w sprawie realizacji uchwał dotyczących wieloletnich programów inwestycyjnych w świetle wykorzystania środków z Unii Europejskiej.
 

Lipiec-sierpień

1.       przerwa wakacyjna
 

Wrzesień

1.       Analiza realizacji budżetu w I półroczu (w zakresie pracy Komisji)

2.       Opinia Komisji w sprawie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

3.       Analiza stopnia realizacji i stanu finansowania zadań inwestycyjnych i remontów bieżących wynikających z zapisów budżetu w 2006 roku

4.       Analiza propozycji do budżetu z zakresu gospodarki komunalnej, przestrzennej i ochrony środowiska przewidywanych do realizacji w 2007 r.

5.       Ocena realizacji wniosków zgłoszonych przez Komisję w I półroczu.
 

Październik

1.       Analiza realizacji budżetu za III kwartały 2006 roku (w zakresie pracy Komisji)

2.       Dyskusja nad propozycjami programu gospodarki odpadami na terenie gminy

3.       Analiza wykonania zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu gospodarki komunalnej i przestrzennej w 2006 r. z wizją lokalną w terenie. 

 

Listopad

1.       Opinia Komisji w sprawie projektów uchwał dotyczących zmian Wieloletnich Programów Inwestycyjnych

2.       Opinia Komisji w sprawie harmonogramów realizacji zadań inwestycyjnych po 2007 r. w powiązaniu z prognozowaną analizą finansową gminy.

 

Grudzień

1.       Analiza projektu budżetu na 2007 r. w zakresie zadań inwestycyjnych i bieżących.

2.       Dyskusja nad programem gospodarki odpadami na terenie gminy

3.       Analiza realizacji budżetu za 2006 rok. 

 

Styczeń- grudzień

1.     Opiniowanie projektów uchwał i innych spraw przedkładanych Komisji w zakresie przedmiotowym pracy Komisji.  

 


 

Załącznik Nr 4

do Stanowiska Rady Nr

z dnia 27 kwietnia 2006

 

PLAN PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH NA ROK 2006

 

STYCZEŃ-LUTY

1.      Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy.

2.       Opiniowanie projektu budżetu na 2006 rok.

3.       Przyjęcie projektu budżetu na rok 2006 w zakresie zadań podległych ocenie Komisji.

4.       Omówienie spraw bieżących.

 

MARZEC

1.       Omówienie działalności kulturalnej i sportowej za rok 2005

2.       Przyjęcie planu działalności kulturalnej i sportowej na terenie Gminy na 2006 rok

3.       Spotkanie z komendantem Policji posterunku w Regułach

4.       Sprawy bieżące.

 

KWIECIEŃ

1.      Przyjęcie planu pracy Komisji

2.       Opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu za 2005 r. w szkołach, przedszkolach i bibliotekach

3.       Ocena stanu dróg na terenie Gminy, bezpieczeństwo na drogach

4.       Sprawy bieżące.

 

MAJ

1.      Wypracowanie propozycji spędzenia wakacji przez dzieci i młodzież na terenie Gminy Michałowice

2.       Omówienie problemów związanych z organizacją nowego roku szkolnego.

3.       Omówienie spraw bieżących.

 

CZERWIEC

1.       Wspólne spotkanie z Gminną Komisją ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i omówienie zagadnień związanych z alkoholizmem, narkomanią i przemocą w rodzinie wśród mieszkańców.

2.       Wypracowanie propozycji działalności profilaktycznej ochrony zdrowia na terenie Gminy Michałowice

3.       Sprawy bieżące.

 

LIPIEC - SIERPIEŃ

1.       Przerwa wakacyjna

 

WRZESIEŃ

1.       Omówienie działalności szkół w okresie wakacyjnym.

2.       Podsumowanie działalności oświatowej w roku szkolnym 2004-2006

3.       Sprawy bieżące.

 

PAŹDZIERNIK

1.       Omówienie problemów bezpieczeństwa na terenie Gminy

2.       Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2006 r. (zgodnie z kompetencją).

3.       Sprawy bieżące.

 

LISTOPAD

1.       Spotkanie z sołtysami, omówienie problemów wiejskich regionów Gminy.

2.       Spotkanie z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy

3.       Omówienie spraw bieżących.

 

GRUDZIEŃ

1.       Wstępne prace nad budżetem Gminy na 2007 r. w zakresie zgodnym z kompetencjami Komisji.

2.       Omówienie spraw bieżących.  

Data publikacji: 06.10.2006 12:54
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 10
Autor: Dariusz Ruta