Urząd Gminy Michałowice
23.04.2014 23:35

Stanowisko Nr 2/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 czerwca 2004r

w sprawie zasad prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci wodociągowej z inicjatywy mieszkańców

Stanowisko Nr 2/2004

Rady Gminy Michałowice

z dnia 22 czerwca 2004 r.

 

w sprawie zasad prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci kanalizacyjnej z inicjatywy społecznej mieszkańców.

 

§ 1

Rada Gminy Michałowice zobowiązuje Wójta Gminy do prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci kanalizacyjnej zapewniając dofinansowanie w wysokości do 90 % inwestycji jako wsparcie inicjatywy społecznej mieszkańców gminy Michałowice na zasadach określonych w załączniku do niniejszego stanowiska.

 

§ 2

Traci moc stanowisko Nr 4/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci kanalizacyjnej z inicjatywy społecznej mieszkańców.

 

§ 3

Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Załącznik

do Stanowiska Rady Gminy Nr 2/2004

z dnia 20 czerwca 2004 r.

 

 1. Gmina Michałowice zobowiązuje się do prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci kanalizacyjnej zapewniając finansowanie w wysokości do 90% kosztów inwestycji jako wsparcie inicjatywy społecznej mieszkańców gminy w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej na zasadach określonych w pkt. 2, 3 i 4 .
 2. Finansowanie określone w pkt. l obejmuje:
  1. grawitacyjne kolektory uliczne (w tym odbudowa nawierzchni ulic), urządzenia towarzyszące oraz przy kanaliki domowe do pierwszej studzienki rewizyjnej na terenie posesji prywatnej w odległości do 2,00 m od granicy działki z ulicą,
  2. ciśnieniowe rurociągi uliczne wraz z odcinkiem przykanalika do studzienki pompowej, studzienką pompową usytuowaną do 2m od granicy działki z ulicą pompą ciśnieniową i instalacją zasilania elektrycznego opomiarowanej licznikiem właściciela posesji,
 3. Gmina Michałowice zobowiązuje się do sfinansowania w całości:
  1. kosztów opracowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę rurociągu ulicznego i przyłączy indywidualnych. Opracowanie dokumentacji dla przykanalików indywidualnych będzie realizowane przez gminę w przypadku ich budowy w jednym procesie inwestycyjnym wraz z kolektorem ulicznym,
  2. kosztów obsługi geodezyjnej inwestycji.
 4. Prowadzenie inwestycji, o których mowa w Stanowisku, uzależnione jest od:
  1. warunków technicznych wynikających z programu kanalizacji, projektu technicznego i dotychczasowego stanu realizacji budowy sieci kanalizacyjnej,
  2. zadeklarowanego udziału mieszkańców w partycypacji w kosztach inwestycji,
  3. zgodności z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.
 5. Ustala się, że wysokość partycypacji finansowej uczestnika inicjatywy społecznej w kosztach budowy kanalizacji w Gminie Michałowice, o której mowa w stanowisku wynosi 4700 zł, a w przypadku budowy przykanalika sanitarnego w indywidualnym procesie inwestycyjnym wysokość partycypacji finansowej wynosi 3600 zł.
 6. Kwoty partycypacji są niezależne od technicznego sposobu odprowadzenia ścieków oraz kosztów inwestycji w poszczególnych ulicach.
 7. Wymieniony w pkt 5 udział należny jest:
  1. od każdego użytkownika mającego obowiązek zawarcia umowy na odbiór ścieków,
  2. w przypadku budownictwa zorganizowanego od każdego budynku lub lokalu w budynku bliźniaczym lub wielorodzinnym,
  3. w przypadku budownictwa innego niż mieszkaniowe partycypacja w kosztach naliczana będzie jako iloczyn kwot wymienionych w ust l i współczynnika obliczonego jako iloraz planowanego zrzutu ścieków i średniego dobowego zużycia wody przez gospodarstwo domowe,
 8. W uzasadnionych społecznie przypadkach koszt partycypacji może być rozłożony na raty na podstawie umowy cywilno-prawnej miedzy Gminą a wnioskującym o to mieszkańcem.
 9. Gmina Michałowice przyjmuje następujące zasady funkcjonowania pompowni indywidualnych:
  1. urządzenia pompujące pozostają na stanie majątkowym Gminy,
  2. zapewnienie sprawnego działania urządzeń pompujących należy do odbiorcy ścieków, w tym serwis i wymiana pomp,
  3. zapewnienie sprawnego działania przyłącza elektrycznego należy do właściciela posesji,
  4. taryfa za zrzut l m3 ścieków dla dostawców ścieków będzie pomniejszona o koszt energii potrzebne do przepompowania ścieków-w 2004 roku o 17 groszy,
  5. W przypadku braku, z przyczyn niezależnych od właściciela nieruchomości, energii elektrycznej ponad dobę wywóz ścieków z przepompowni zapewnia eksploatator sieci kanalizacyjnej.
 10. Decyzję o rozpoczęciu inwestycji , o której mowa w stanowisku , podejmuje Wójt Gminy w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy.

 

Data publikacji: 23.04.2014 23:35
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 59
Autor: Urząd Gminy Michałowice