Urząd Gminy Michałowice
06.10.2006 12:51

Stanowisko Nr 2/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 27 kwietnia 2006r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy w 2005 r.

Stanowisko Nr 2/2006

Rady Gminy Michałowice

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

 

w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Gminy w 2005 r. 

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) - Rada Gminy :

  1. Przyjmuje sprawozdania z działalności komisji w 2005 roku:
    1. Komisji Budżetu i Finansów w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1
    2. Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2
  2. Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Załącznik Nr 1

do Stanowiska Rady Nr 

z dnia 27 kwietnia 2006

 

SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW Z PRACY W 2005 ROKU

 

W 2005 roku odbyło się 12 posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów.
Komisja opiniowała tak istotne dla gminy projekty uchwał jak:

-    budżet Gminy Michałowice i zmiany do budżetu w 2005 roku,

-    budżet Gminy Michałowice na rok 2006,

-    stawki podatków od nieruchomości i od środków transportowych,

-    zaciąganie kredytów i pożyczek przez gminę na pokrycie kosztów inwestycji infrastrukturalnych,oraz wiele projektów, które niosą zobowiązania finansowe dla gminy Michałowice.

 

W roku 2005 komisja opiniowała zmiany w wieloletnich programach inwestycyjnych dotyczących kanalizacji, wodociągowania, budowy dróg i chodników, budowy urządzeń odwadniających, budowa urządzeń sportu i rekreacji, budowa hali sportowej w Nowej Wsi i budynku policji w Regułach.

 

Komisja budżetu i finansów wyrażała swoją opinię w sprawie zmian budżetowych, wprowadzanych przez Wójta Gminy zgodnie z uprawnieniami.

 

Komisja opiniowała projekty uchwał dotyczące nabywania, sprzedaży i przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice nieruchomości gruntowych.
Komisja opiniowała projekty uchwał dotyczące porozumień ze:

-          Starostwem Powiatowym i Miastem Piastowem w sprawie inwestycji infrastrukturalnych,

-          Komendą Stołeczną Policji w sprawie budowy budynku policji w Regułach i pokrycia kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych

-          Gminami sąsiednimi w sprawach pokrycia kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych.

 

Komisja przygotowała opinię dla komisji rewizyjnej z wykonania budżetu gminy za 2004 rok, oraz analizowała bieżącą realizację budżetu w ciągu roku budżetowego 2005 w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej jak i pod względem zgodności z harmonogramem dochodów i wydatków budżetu.

 


 

Załącznik Nr 2

do Stanowiska Rady Nr

z dnia 27 kwietnia 2006r


SPRAWOZDANIE

Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Gminy Michałowice za 2005 rok.


W 2005 roku odbyło się 18 posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej.
Komisja opiniowała między innymi projekty uchwał dotyczące:

-          aktualizacji wieloletnich programów inwestycyjnych gminy dotyczących kanalizacji, wodociągowania, budowy i modernizacji dróg i chodników, budowy urządzeń odwadniających i małej retencji, obiektów kubaturowych, zakupów inwestycyjnych oraz budowy ośrodków sportu i rekreacji,

-          projekt budżetu gminy na 2005 rok (w zakresie prac komisji) oraz analizowała realizację zadań w tym zakresie z wykonania za rok 2004 zgodnie z uchwałą budżetową,

-          potrzeby zaciągnięcia pożyczek i kredytów przez Gminę na pokrycie kosztów inwestycji infrastrukturalnych,

-          zmian w budżecie wprowadzanych w ciągu roku uchwałami Wójta w zakresie zadań Komisji,

 -          nabywania, sprzedaży i zamiany przez gminę nieruchomości gruntowych,

-          nadanie nazwy ulicom położonym na terenie gminy

 

W trakcie roku 2005 Komisja kilkakrotnie oceniała realizację zadań budżetowych w podległym sobie zakresie, w tym oparte o wizje lokalne w terenie z wypracowaniem opinii i wniosków kierowanych do Rady Gminy i Wójta.W trakcie roku Komisja oceniała i wyrażała swoją opinię w sprawie opracowanych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Michałowice, co znalazło potwierdzenie w przyjętych uchwałach i opiniach. Komisja zajmowała stanowisko w zakresie planów zgłaszanych przez Gminy sąsiednie i Starostwo Powiatowe, oraz Województwo Mazowieckie.

W ciągu roku Komisja wypracowała stanowiska i opinie porozumień międzygminnych w zakresie budowy i modernizacji dróg i chodników, odwodnienia, wodociągów i kanalizacji, oraz uporządkowania gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w tym utylizacji odpadów. Komisja analizowała strategie i plany wieloletnie Powiatu Pruszkowskiego zgłaszając swoje uwagi i propozycje dotyczące także planów Województwa Mazowieckiego.

Należy stwierdzić, że Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Gminy Michałowice oceniała i wyrażała opinię we wszystkich problemach merytorycznych przedkładanych jej przez Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy i z własnej inicjatywy a dotyczące spraw Mieszkańców i Gminy, co znajduje potwierdzenie w protokołach Komisji.

Komisja stwierdziła, że w roku 2005 występowały wielokrotne zmiany w finansowaniu zadań inwestycyjnych oraz bardzo duże opóźnienia w wykonaniu tych zadań. Na posiedzeniach Komisji kilkakrotnie wnioskowano o poprawienie jakości i postępu prac realizowanych obiektów poprzez wzmocnienie nadzoru inwestycyjnego.

Komisja wnioskuje do pana Wójta o wnikliwe przygotowanie zadań inwestycyjnych na etapie projektu planu gdyż w roku 2005 wypadło wiele obiektów planowanych do realizacji. Jednocześnie wnioskuje się do Wójta Gminy o przyspieszenie dostarczania protokołów z prac Komisji i realizację przedkładanych wniosków Komisji.

Data publikacji: 06.10.2006 12:51
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta