Urząd Gminy Michałowice
06.10.2006 13:01

Stanowisko Nr 3/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2005 r.

w sprawie zasad prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci wodociągowej z inicjatywy mieszkańców

Stanowisko Nr 3/2005

Rady Gminy Michałowice

z dnia 10 marca 2005 r.
 

w sprawie zasad prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci kanalizacyjnej z inicjatywy społecznej mieszkańców.

 

 

§ 1

Rada Gminy Michałowice zobowiązuje Wójta Gminy do prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci kanalizacyjnej zapewniając dofinansowanie w wysokości do 90 % inwestycji jako wsparcie inicjatywy społecznej mieszkańców gminy Michałowice na zasadach określonych w załączniku do niniejszego stanowiska.


§ 2

Traci moc stanowisko Nr 1/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci kanalizacyjnej z inicjatywy społecznej mieszkańców.
 

§ 3

Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1.      Gmina Michałowice zobowiązuje się do prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci kanalizacji sanitarnej zapewniając finansowanie w wysokości do 90% kosztów inwestycji jako wsparcie inicjatywy społecznej mieszkańców gminy w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej na zasadach określonych w pkt 2, 3 i 4 .

 

2. Finansowanie określone w pkt. 1 obejmuje:

1)      grawitacyjne kolektory uliczne (w tym odbudowa nawierzchni ulic), urządzenia towarzyszące oraz przykanaliki domowe do pierwszej studzienki rewizyjnej na terenie nieruchomości w odległości do 2,00 m od granicy działki z ulicą.

2)      ciśnieniowe rurociągi uliczne wraz z odcinkiem przykanalika do studzienki pompowej, studzienką pompową usytuowaną do 2 m od granicy działki z ulicą, pompą ciśnieniową i instalacją zasilania elektrycznego opomiarowanej licznikiem właściciela posesji. 

 

3. Gmina Michałowice zobowiązuje się do sfinansowania w całości :

1)      kosztów opracowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę rurociągu ulicznego i przyłączy indywidualnych. Opracowanie dokumentacji dla przykanalików indywidualnych będzie realizowane przez gminę w przypadku ich budowy w jednym procesie inwestycyjnym wraz z kolektorem ulicznym,

2)       kosztów obsługi geodezyjnej inwestycji.  

 

4. Gmina zawrze umowy cywilno-prawne z uczestnikami budowy sieci kanalizacyjnej.

 

5. Prowadzenie inwestycji, o których mowa w Stanowisku, uzależnione jest od:

1)      warunków technicznych wynikających z programu kanalizacji , projektu technicznego i dotychczasowego stanu realizacji budowy sieci kanalizacyjnej,

2)      zadeklarowania udziału mieszkańców w partycypacji w kosztach inwestycji w formie zawarcia umowy cywilno prawnej – w ilości minimum 70% działek zabudowanych,

3)      rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić po wpłacie minimum 70% zadeklarowanych wpłat.

 

6. Ustala się, że wysokość partycypacji finansowej uczestnika inicjatywy społecznej w kosztach budowy kanalizacji w Gminie Michałowice, o której mowa w stanowisku wynosi 4 700 zł, a w przypadku budowy w indywidualnym procesie inwestycyjnym wysokość partycypacji finansowej wynosi 3 600 zł. Po wniesieniu opłaty Wójt jest zobowiązany do nienaliczania opłaty adiacenckiej, o której mowa w uchwale Rady Gminy Michałowice Nr XXVIII/238/2005 z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.     W uzasadnionych przypadkach, z osobami będącymi w trudnej sytuacji życiowej, zawiera się odrębne umowy w części dotyczącej wysokości partycypacji finansowej.

 

7. Kwoty partycypacji są niezależne od technicznego sposobu odprowadzenia ścieków oraz kosztów inwestycji w poszczególnych ulicach.

 

8. Wymieniony w pkt 6 udział należny jest:

1)      od każdego użytkownika mającego obowiązek zawarcia umowy na odbiór ścieków,

2)      w przypadku budownictwa zorganizowanego od każdego budynku lub lokalu w budynku bliźniaczym lub wielorodzinnym,

3)      w przypadku budownictwa innego niż mieszkaniowe partycypacja w kosztach naliczana będzie jako iloczyn kwot wymienionych w ust. 1 i współczynnika obliczonego jako iloraz planowanego zrzutu ścieków i średniego dobowego zużycia wody przez gospodarstwo domowe,

 

9. W szczególnie uzasadnionych społecznie przypadkach koszt partycypacji może być rozłożony na raty.

 

10. Gmina Michałowice przyjmuje następujące zasady funkcjonowania pompowni indywidualnych:

1)      urządzenia pompujące pozostają na stanie majątkowym Gminy,

2)      Gmina zapewnienia sprawne działanie urządzeń pompujących należących do odbiorcy ścieków- Gminy , w tym serwis i wymianę pomp,

3)      zapewnienie sprawnego działania przyłącza energetycznego należy do właściciela nieruchomości,

4)      taryfa za zrzut 1 m³ ścieków dla dostawców ścieków będzie pomniejszona o koszt energii potrzebnej do przepompowywania ścieków w 2005 roku o 17 groszy,

5)      w przypadku braku energii elektrycznej ponad dobę z przyczyn niezależnych od właściciela nieruchomości, wywóz ścieków z pompowni zapewnia eksploatator sieci kanalizacyjnej

 

11. Decyzję o rozpoczęciu inwestycji, o której mowa w stanowisku, podejmuje Wójt Gminy w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy.

Data publikacji: 06.10.2006 13:01
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 16
Autor: Dariusz Ruta