Urząd Gminy Michałowice
06.10.2006 12:57

Stanowisko Nr 4/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2005 r.

w sprawie zasad prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci wodociągowej z inicjatywy mieszkańców

Stanowisko Nr 4/2005 

Rady Gminy Michałowice

z dnia 10 marca 2005 r.   

 

W sprawie zasad prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci wodociągowej z inicjatywy społecznej mieszkańców. 

1.    Gmina Michałowice zobowiązuje się do prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci wodociągowej zapewniając finansowanie w wysokości do 70% kosztów budowy sieci ulicznej jako wsparcie inicjatyw społecznych gminy w zakresie budowy wodociągów z zastrzeżeniem pkt 2, 3, 4, 5 i 6.
2.    Gmina Michałowice zobowiązuje się do sfinansowania w całości:

1)      kosztów opracowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę rurociągu ulicznego,

2)       kosztów obsługi geodezyjnej inwestycji,

3)       kosztów ewentualnych przecisków,

4)       kosztów rozbiórki i odtworzenia nawierzchni trwałych.
3. Ustala się   udział mieszkańca w wysokości   1 750 zł od każdego budynku lub lokalu z oddzielnym wodomierzem.
4. Gmina zawrze umowy cywilno-prawne z uczestnikami budowy sieci wodociągowej.
5. Prowadzenie inwestycji, o których mowa w stanowisku uzależniona jest od:

1)      uwzględnienia jej w wieloletnich planach inwestycyjnych,

2)      warunków technicznych wynikających z programu wodociągowania, projektu technicznego i dotychczasowego stanu realizacji budowy sieci wodociągowej,

3)      zadeklarowanie udziału mieszkańców w pokryciu kosztów inwestycji minimum od 70% działek zabudowanych,

4)      rozpoczęcia robót budowlanych może nastąpić po wpłacie minimum 70% zadeklarowanych wpłat.
6. Decyzje o rozpoczęciu inwestycji , o których mowa w stanowisku, podejmuje Wójt Gminy w ramach budżetu uchwalonego przez Radę Gminy.
7. W przypadku:

1)      budowy przyłącza wodociągowego (przez właściciela działki lub mieszkańca) w ulicy w której sieć wodociągowa została wybudowana w latach ubiegłych udział mieszkańca wynosi jak w pkt. 3.

2)      budowy przez właściciela lub właścicieli działek odcinka sieci i przyłączy wodociągowych w drogach dojazdowych stanowiących własność prywatną udział mieszkańca wynosi 1.500 zł od każdego planowanego lokalu w budynku jedno i wielorodzinnym.

3)      budowy przyłącza dla zakładów zużywających więcej niż średnie zużycie wody wielkość wpłaty będzie liczona proporcjonalnie do wnioskowanego, dobowego zapotrzebowania na wodę dla danego zakładu i średniego zużycia dobowego na gospodarstwo domowe (0,28 m3/dobę) wyliczonego wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przeciętnych norm zużycia wody. (Dz. U. Nr 8, poz. 70 z 14 stycznia 2002 roku).
8.      Sieci wykonane na zasadach określonych w pkt. 7 ppkt.2 będą przekazywane na majątek Gminy wraz z aktem notarialnym dotyczącym służebności gruntowej polegającej na prawie dostępu do sieci wodociągowej.
9.      Sieci wykonane na zasadach określonych w pkt 6 ppkt.2. , nie przekazane gminie będą wyposażone w wodomierz na granicy własności sieci i posiadać będą zarządcę, ustanowionego przez mieszkańców danej ulicy, pokrywającego opłaty za pobór wody.
10. W uzasadnionych społecznie przypadkach koszt partycypacji może być rozłożony na raty.
11. Po wniesieniu opłaty Wójt jest zobowiązany do nienaliczania opłaty adiacenckiej, o której mowa w uchwale Rady Gminy Michałowice Nr XXVIII/238/2005 z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
W uzasadnionych przypadkach, z osobami będącymi w trudnej sytuacji życiowej, zawiera się odrębne umowy w części dotyczącej wysokości partycypacji finansowej.
12. Traci moc Stanowisko Nr 2 /2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 lutego 2005 roku w sprawie zasad prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci wodociągowej z inicjatywy społecznej mieszkańców.

Data publikacji: 06.10.2006 12:57
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Dariusz Ruta