Urząd Gminy Michałowice
06.10.2006 13:17

Stanowisko Nr 5/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2003r.

w sprawie przyjęcia wytycznych do projektu budżetu Gminy Michałowice na 2004 r.

Rady Gminy Michałowice 

z dnia 11 września 2003r

 


w sprawie przyjęcia wytycznych do projektu budżetu Gminy Michałowice na 2004 r. 

 

Na podstawie §2 pkt 1 Uchwały Nr XXVIII/173/2000 Rady Gminy Michałowice z dnia 09 czerwca 2000r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu - Rada Gminy Michałowice określa następujące wytyczne do opracowania projektu budżetu Gminy Michałowice na 2004 rok:

 

1.       Założenia do projektu budżetu Gminy służyć będą realizacji głównych celów polityki społecznej o gospodarczej realizowanej w latach poprzednich i określonych w uchwałach Rady Gminy oraz strategii rozwoju Gminy.

 

2.       W projekcie budżetu Gminy należy uwzględnić dochody własne i zewnętrzne źródła finansowania (subwencje i dotacje celowe), które zostaną przeznaczone na sfinansowanie publicznych zadań własnych gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

 

3.       Przy ustalaniu wysokości środków budżetowych niezbędnych do finansowania zadań Gminy w roku 2004 należy kierować się zgłoszonymi wnioskami oraz możliwościami finansowymi ich realizacji (w tym zaciąganie pożyczek i kredytów preferencyjnych).

 

4.       Zabezpieczyć niezbędne środki finansowe na obsługę długu publicznego Gminy przypadające do spłaty w roku 2004.

 

5.       Uznać za konieczne poprawę warunków życia mieszkańców Gminy poprzez dalszą realizacje zadań z zakresu infrastruktury społecznej i technicznej. Za szczególnie zasadne przyjmuje się kontynuację rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz zwiększenie wydatków w zakresie modernizacji i budowy dróg ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Data publikacji: 06.10.2006 13:17
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 7
Autor: Dariusz Ruta