Urząd Gminy Michałowice
06.10.2006 13:15

Stanowisko Nr 6/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003r.

w sprawie zasad prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci wodociągowej z inicjatywy mieszkańców

Stanowisko Nr 6/2003 

Rady Gminy Michałowice

z dnia 8 grudnia 2003 r. 

 

w sprawie zasad prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci wodociągowej z inicjatywy społecznej mieszkańców. 

 

1.       Gmina Michałowice zobowiązuje się do prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci wodociągowej zapewniając finansowanie w wysokości do 50% i 70 % kosztów budowy sieci ulicznej jako wsparcie inicjatyw społecznych gminy w zakresie budowy wodociągów z zastrzeżeniem pkt.2,3,4 , 5 i 6 .

 

2. Gmina Michałowice zobowiązuje się do sfinansowania w całości :

1)    kosztów opracowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę rurociągu ulicznego,

2)    kosztów obsługi geodezyjnej inwestycji,

3)    kosztów ewentualnych przecisków,

4)    kosztów rozbiórki i odtworzenia nawierzchni trwałych.

 

3. Ustala się dla niezurbanizowanych obszarów gminy Michałowice udział mieszkańca w wysokości   1550 zł, natomiast dla zurbanizowanych obszarów gminy tj. miejscowości Komorów-Granica i Michałowice, 2250 zł od każdego budynku lub lokalu z oddzielnym wodomierzem.

 

4. Prowadzenie inwestycji , o których mowa w stanowisku uzależniona jest od :

1)    uwzględnienia jej w wieloletnich planach inwestycyjnych,

2)    warunków technicznych wynikających z programu wodociągowania, projektu technicznego i dotychczasowego stanu realizacji budowy sieci wodociągowej,

3)    zadeklarowanie udziału mieszkańców w pokryciu kosztów inwestycji minimum od 70 % działek zabudowanych,

4)     rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić po wpłacie minimum 70 % zadeklarowanych wpłat.

 

5. Decyzje o rozpoczęciu inwestycji, o których mowa w stanowisku, podejmuje Wójt Gminy w ramach budżetu uchwalonego przez Radę Gminy.

 

6. W przypadku:

1)    budowy przyłącza wodociągowego (przez właściciela działki lub mieszkańca) w ulicy w której sieć wodociągowa została wybudowana w latach ubiegłych udział mieszkańca wynosi jak w pkt. 3.

2)    budowy przez właściciela lub właścicieli działek odcinka sieci i przyłączy wodociągowych w drogach dojazdowych stanowiących własność prywatną udział mieszkańca wynosi 1.500 zł od każdego planowanego lokalu w budynku jedno i wielorodzinnym.

3)    budowy przyłącza dla zakładów zużywających więcej niż średnie zużycie wody wielkość wpłaty będzie liczona proporcjonalnie do wnioskowanego, dobowego zapotrzebowania na wodę dla danego zakładu i średniego zużycia dobowego na gospodarstwo domowe (0,28 m3/dobę) wyliczonego wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przeciętnych norm zużycia wody. (Dz. U. Nr 8, poz. 70 z 14 stycznia 2002 roku).

 

7.       Sieci wykonane na zasadach określonych w pkt. 6 ppkt 2 będą przekazywane na majątek Gminy wraz z aktem notarialnym dotyczącym służebności gruntowej polegającej na prawie dostępu do sieci wodociągowej.

 

8.       Sieci wykonane na zasadach określonych w pkt. 6 ppkt 2, nie przekazane Gminie będą wyposażone w wodomierz na granicy własności sieci i posiadać będą zarządcę, ustanowionego przez mieszkańców danej ulicy, pokrywającego opłaty za pobór wody.

 

9.   Traci moc Stanowisko Nr 5/2000 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 kwietnia 2000 roku w sprawie zasad prowadzenia inwestycji polegającej na budowie ulicznej sieci wodociągowej z inicjatywy społecznej mieszkańców.

Data publikacji: 06.10.2006 13:15
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 15
Autor: Dariusz Ruta