Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
06.11.2006 10:36

Uchwała Nr IX/ 51 /2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/27/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2003 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2003 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r  Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r Nr 15, poz.148 ) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
W uchwale Nr V/27/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2003 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2003 rok skreśla się  ust. 1 § 12.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 4
Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Data publikacji: 06.11.2006 10:36
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 14
Autor: Dariusz Ruta