Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
26.10.2006 11:10

Uchwała Nr IX / 58 /2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Pruszkowskim o wykonaniu zadań powiatu polegających na robotach inwestycyjnych na drogach powiatowych.
Na podstawie art. 8 ust. 2 a , art. 18 ust. 2 pkt. 11 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r  Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z Uchwałą Nr LVIII/429/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 października 2002 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego ,,Budowa dróg na terenie Gminy Michałowice” na lata 2003-2006 z późniejszymi zmianami- Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.      Wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem Pruszkowskimo wykonaniu zadań powiatu polegających na robotach inwestycyjnych na drogach powiatowych:
1)      ulicy Regulskiej w Regułach,
2)      ulicy Marii Dąbrowskiej w Komorowie,
3)      ulicy Komorowskiej w Komorowie,
4)      ulicy Jesionowej w Michałowicach i remont przepustów pod ulicą,
5)      ulicy Komorowskiej w Pęcicach Małych,
6)      ulicy Parkowej w Pęcicach,
7)      ulicy i sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ul. Sokołowskiej i Rodzinnej w Sokołowie,
8)      ulicy Polnej, Targowej w Michałowicach i Opaczy Kolonii.
2.      Porozumienie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zawarte na okres realizacji inwestycji.
3.      Wyrazić zgodę na przeznaczenie przez Gminę Michałowice na zadania określone w ust. 1 kwot ujętych w uchwale budżetowej na 2003 rok na ten cel.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 26.10.2006 11:10
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Dariusz Ruta