Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
06.11.2006 10:28

Uchwała Nr IX/52/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2003 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje: 
 

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2003 rok zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice. 
 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

§ 4.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 06.11.2006 10:28
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Dariusz Ruta