Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
26.10.2006 11:20

Uchwała Nr IX/55/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice
Na podstawie  art 18 ust.1, pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.46 ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r ( Dz. U.  z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:
 
§ 1
Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice i Kierownikowi Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej Gminy Michałowice.
 
§ 3
Traci moc Uchwała Nr XXVII/117/92 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 czerwca 1992 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Gminy Michałowice z późniejszymi zmianami.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Data publikacji: 24.08.2016 14:29
Data ostatniej modyfikacji: 24.08.2016 14:29
Wyświetleń: 14
Autor: Dariusz Ruta
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski