Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
26.10.2006 11:19

Uchwała Nr IX/56/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 czerwca 2003 r.

w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 142 poz. 1591  z późniejszymi  zmianami ) oraz art.12. ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 147, poz.1231 z późniejszymi zmianami)- Rada Gminy Michałowice  uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Na terenie gminy Michałowice ustala się liczbę 18 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
 
§ 2.
Traci moc Uchwała  Rady Gminy Michałowice Nr XLII/170/93 z dnia 8 października 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5 % na terenie Gminy Michałowice z późniejszymi zmianami.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Data publikacji: 26.10.2006 11:19
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 9
Autor: Dariusz Ruta