Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
25.10.2006 15:24

Uchwała Nr XI/63/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2003 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2003 rok i ustalenia tekstu jednolitego Załącznika Nr 5 do Uchwały Nr V/27/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2003 rok z późniejszymi zmianami.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1.      Dokonać zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2003 rok zgodnie z Załącznikami Nr 1,2,3,4 i 5 do niniejszej uchwały.
2.      Ustalić tekst jednolity Załącznika Nr 5 pn. „Zadania inwestycyjne do realizacji w roku budżetowym 2003” do Uchwały Nr V/27/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2003 rok z późniejszymi zmianami w brzmieniu Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 4.
Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 25.10.2006 15:24
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta