Urząd Gminy Michałowice
25.10.2006 11:13

Uchwała Nr XI/65/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2003 r.

zmieniająca Uchwałę Nr V/27/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2003 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 109, art. 110 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.      W § 6 Uchwały Nr V/27/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2003 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany:

1)      dotychczasową treść oznacza się jako ust.1,
2)      dodaje się ust.2 w brzmieniu:
      „2. Ustala się wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 10”.

2.      Do Uchwały Nr V/27/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2003 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2003 rok wprowadza się załącznik Nr 10 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały
3.      Pozostałe postanowienia Uchwały Nr V/27/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2003 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na 2003 rok nie ulegają zmianie.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 25.10.2006 11:13
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta