Urząd Gminy Michałowice
23.10.2006 16:52

Uchwała Nr XI/66/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2003 r.

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 39/1 położoną w obrębie ewidencyjnym - wieś Reguły
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r. , poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. Nr 46 z 2000r., poz. 543 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§1
Przyjąć na rzecz Gminy Michałowice darowiznę części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr ew. 39/1 o pow. 203m2, będącą drogą położoną w obrębie ewidencyjnym - wieś Reguły, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie księga wieczysta KW Nr 14818.
 
§2
Źródłem pokrycia kosztów przyjęcia darowizny (koszt sporządzenia aktu notarialnego) będą środki własne budżetu Gminy.
 
§3
Nabyte nieruchomości gruntowe, opisane w §1 przeznacza się na powiększenie zasobu mienia komunalnego Gminy Michałowice.
 
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 23.10.2006 16:52
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta