Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
23.10.2006 16:36

Uchwała Nr XI/67/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2003 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Michałowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591 ze zmianami), Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§1
Istniejącej ulicy położonej we wsi Opacz Kolonia nadaje się nazwę "ulica Daktylowa". Ulica zgodnie z ewidencją gruntów obrębu - wieś Opacz Kolonia stanowi działkę oznaczoną nr ew. 737, będącą własnością osób prywatnych.
Przebieg "ulicy Daktylowej" określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 23.10.2006 16:36
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 7
Autor: Dariusz Ruta