Urząd Gminy Michałowice
23.10.2006 16:33

Uchwała Nr XI/68/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2003 roku

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
W celu prawidłowego przeprowadzenia wyboru ławników Sądu Rejonowego w Pruszkowie, Sądu Pracy w Pruszkowie, Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie na kadencję 2004-2007 powołuje się Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w składzie: pani Zofia Idzikiewicz, pan Tadeusz Chruściak, pan Eugeniusz Hanc, pan Krzysztof Zieliński.
 
§ 2.
Ustala się następujące zadania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników ławników:
  1. Ocena prawidłowości zgłoszeń kandydatów na ławników.
  2. Ustalenie kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego, Sądu Okręgowego i Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
  3. Przedłożenie Radzie Gminy wykazu i opinii o kandydatach.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 23.10.2006 16:33
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Dariusz Ruta