Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
23.10.2006 16:20

Uchwała Nr XI/69/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2003r.

zmieniająca uchwałę Nr V/35/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1, w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§1
Dokonuje się zmiany uchwały nr V/35/2003 z dnia 10 marca 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice w ten sposób, że w § 3 uchwały po punkcie 2 dodaje się punkt 3 w brzmieniu:
„3. inne niezbędne ustalenia i warunki wynikające z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.”    
 
§2
Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, do wykonania których przystąpiono na podstawie uchwały nr V/35/2003 z dnia 10 marca 2003r. przygotowane będą osobno w dwóch różnych elaboratach i rysunkach oraz osobno uchwalane.
 
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
Wyjaśnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/35/2003 z dnia 10 marca 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowych planów zagospodaro-wania przestrzennego gminy Michałowice
 
            Zmieniana uchwała nr V/35/2003 z dnia 10 marca 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice dotyczyła zmiany obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego gminy obejmujących fragmenty obszarów wsi Sokołów i wsi Pęcice. Plany te  zostały uchwalone przez Radę Gminy Michałowice na XXIX sesji 4 lipca 2000r. - uchwały nr XXIX/179/2000 (Dz.Urz.Woj.Maz. nr 102 z 2000r., poz. 1009) i XXIX/178/2000 (Dz.Urz.Woj.Maz. nr 102 z 2000r., poz. 1008). W uchwale nr V/35/2003 z 10 marca 2003r. ustalono konkretny zakres opracowania planów (m.in. zmianę minimalnych powierzchni działek inwestycyjnych w tych rejonach oraz nowe zasady podziału działek).
            Procedura zmiany planów została rozpoczęta zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999r. Dz.U. Nr 15, poz. 139 ze zmianami) i może być kontynuowana zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717), która weszła w życie 11 lipca 2003r.  
Zmiana uchwały polega na rozszerzeniu opracowywanych zmian planów o ustalenia wynikające z nowej ustawy. Pozwoli to wykonanie planów zgodnie z nową ustawą, a w konsekwencji  na szybkie wyłożenie projektów zmian planów do publicznego wglądu i ich szybkie uchwalenie.
Data publikacji: 23.10.2006 16:20
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 21
Autor: Dariusz Ruta