Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
23.10.2006 12:07

Uchwała Nr XIII / 70 / 2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003r.

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Michałowice na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej.
Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 9, lit. a, oraz art. 58 - ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 i art.15 - ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Dokonać zamiany nieruchomości gruntowych pomiędzy Gminą Michałowice a Maciejem Pawłem Swat, z zastosowaniem dopłaty w przypadku różnicy wartości nieruchomości będących przedmiotem zamiany.
§ 2
Przedmiotem zamiany będą:
1.      Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę ew. nr 580 o pow. 1063 m2, położona w obrębie ewidencyjnym Komorów osiedle, stanowiąca własność Gminy Michałowice, uregulowana w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie księdze wieczystej KW Nr 32398.
2.      Nieruchomość gruntowa, stanowiąca działkę ew. nr 491 o pow. 1832m2, położona w obrębie ewidencyjnym Komorów osiedle, będąca własnością Macieja Pawła Swat, uregulowana w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie księdze wieczystej KW Nr 58082.
 
§ 3
Nieruchomość gruntową wymienioną w § 2 pkt. 2, nabytą w drodze zamiany przeznacza się na powiększenie zasobów mienia komunalnego Gminy Michałowice.
 
§ 4
Tracą moc uchwały:
1.      Nr LII/247/98 z 9 czerwca 1998r. w sprawie nabycia od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej, położonej na terenie Gminy Michałowice.
2.      Nr LII/246/98 z dnia 9 czerwca 1998r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne, położonych na terenie Gminy Michałowice.
 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 23.10.2006 12:07
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Dariusz Ruta