Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
20.10.2006 11:17

Uchwała Nr XIII / 77 / 2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r.

w sprawie oddania w dzierżawę, na okres dłuższy niż trzy lata, gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Michałowice.
Na   podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9, lit. a ustawy   z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz.U. Nr 46 z 2000r., poz. 543 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę, na okres dłuższy niż trzy lata, nieruchomość będącą własnością Gminy Michałowice, dla której prowadzone są księgi wieczyste KW.       Nr 10618 i 10594, stanowiącą działkę ew. nr 582/1, o pow. 0.39 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Granica, zabudowaną budynkiem gospodarczym.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 20.10.2006 11:17
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta