Urząd Gminy Michałowice
20.10.2006 11:15

Uchwała Nr XIII / 78 /2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r.

w sprawie oddania w dzierżawę, na okres dłuższy niż trzy lata, części gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Michałowice.
Na   podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9, lit. a ustawy   z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz.U. Nr 46 z 2000r., poz. 543 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę, na okres dłuższy niż trzy lata, część nieruchomości, o powierzchni ok. 160m2, zabudowanej budynkiem murowanym, o powierzchni użytkowej 28m2, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 771, położoną w obrębie ewidencyjnym Komorów osiedle, oznaczoną na załączonej mapie literami A-B-C-D-A.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 20.10.2006 11:15
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta