Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
20.10.2006 11:14

Uchwała Nr XIII /79 / 2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Michałowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Istniejącej ulicy położonej w Nowej Wsi nadaje się nazwę „MIŁA”. Ulica zgodnie z mapą ewidencji gruntów wsi Nowa Wieś oznaczona jest nr ew. 891.
Przebieg „ulicy Miłej” określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 20.10.2006 11:14
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Dariusz Ruta