Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
23.10.2006 12:03

Uchwała Nr XIII/71/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2003 - 2004 związanego z realizacją inwestycji pn. ,,Modernizacja ul. Nadarzyńskiej i Spacerowej w Komorowie” wraz z „Modernizacją ul. Bolesława Prusa w Komorowie”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Upoważnić Wójta Gminy Michałowice do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w zakresie inwestycji pn.: Modernizacja ul. Nadarzyńskiej i Spacerowej w Komorowie” wraz z „Modernizacją ul. Bolesława Prusa w Komorowie”.
 
§ 2
Źródłem finansowania zobowiązań wymienionych w § 1 będą: w 2003 r środki własne budżetu Gminy - 330 000 zł; w 2004 r środki własne budżetu Gminy - 280 000 zł.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 23.10.2006 12:03
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta