Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
23.10.2006 11:52

Uchwała Nr XIII/72/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2003 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Dokonać zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2003 rok zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4,5 i 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 4.
Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 23.10.2006 11:52
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta