Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
23.10.2006 11:48

Uchwała Nr XIII/73/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r.

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie oraz do Sądu Rejonowego w Pruszkowie
Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Dokonać w głosowaniu tajnym wyboru:
1.    Ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie w osobach:
1)    Alicja Jodełka
2)    Janina Łysoniewska
3)    Krzysztof Nader
2.    Ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w osobach:
1)    Hanna Brzeska Kalczuk
2)    Barbara Budzyniak
3)    Krystyna Mysłowska Sancewicz
4)    Edward Opłocki
5)    Małgorzata Włodek
 
3.    Ławników do Sądu Rejonowego w Pruszkowie w osobach:
1)    Waldemar Ćwilichowski
2)    Elżbieta Drachal
3)    Teresa Kawińska
4)    Magdalena Katarzyna Olesińska
4.    Ławników do Sądu Rejonowego w Pruszkowie, Sądu Pracy w osobach:
1)    Jerzy Boruk
2)    Andrzej Krauze
3)    Barbara Ścieglińska
4)    Hanna Elżbieta Mąkal
 
§ 2.
Protokoły komisji skrutacyjnej z tajnych głosowań stanowią integralną część uchwały.
 
§ 3.
Zobowiązać Wójta Gminy do przesłania Prezesom Sądów: Okręgowego w Warszawie i Rejonowego w Pruszkowie list wybranych ławników.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 23.10.2006 11:48
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 43
Autor: Dariusz Ruta