Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
23.10.2006 11:45

Uchwała Nr XIII/74/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Raszyn, dotyczącego opracowania szczegółowej koncepcji odbudowy i modernizacji Kanału Opaczewskiego, na całej jego długości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
 
§ 1.
Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zawarcia Porozumienia z Gminą Raszyn w sprawie: „Opracowania szczegółowej koncepcji odbudowy i modernizacji Kanału Opaczewskiego, na całej jego długości.”
 
§ 2.
Ustala się, że Gmina Michałowice poniesie 50 % kosztów opracowania koncepcji, nie więcej niż 30 tys. zł.
 
§ 3.
Gmina Michałowice przeprowadzi postępowanie przetargowe na opracowanie koncepcji, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
 
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 23.10.2006 11:45
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta