Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
23.10.2006 11:39

Uchwała Nr XIII/75/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/64/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2003 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice " na lata 2003-2006.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Załącznik do Uchwały Nr XI/64/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2003 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice " na lata 2003-2006 otrzymuje treść w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Pozostałe zapisy Uchwały Nr XI/64/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 11 września 2003 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego “Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Michałowice " na lata 2003-2006 pozostają bez zmian.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Załącznik
Uchwały Nr XIII/75/2003
Rady Gminy Michałowice
z dnia 30 października 2003r.
 
Program
Budowa i remonty dróg w Gminie Michałowice w latach 2003 – 2006:
 
Wprowadzenie
Gmina Michałowice w latach objętych planem zamierza modernizować drogi , które są w pełni uzbrojone. W latach 2003-2006 planuje się modernizacje dróg w których wykonano infrastrukturę techniczną ( wodociągi i kanalizację). Budowa dróg ujęta w WPI przewiduje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wraz z chodnikami i koniecznym odwodnieniem. Remonty dróg polegać będą na wykonaniu nakładki asfaltowej, utwardzenie destruktem, ewentualnie powierzchniowe utrwalenie istniejących nawierzchni. Szczegółowy zakres budowy i remontu określany będzie w planach rocznych.
 
Ogólny cel programu
Cel programu nr 4 zgodny jest z Celem nr IV   przyjętym w ,,Wojewódzkim Programie Rozwoju Regionalnego Mazowsza na lata 2001-2006" gdzie Działanie 2 ,,Restrukturyzacja i rozwój infrastruktury technicznej obszarów wiejskich i małych miast" w zadaniu 3 jako priorytetowe określa ,,remonty, modernizację i budowę dróg gminnych i powiatowych na terenie województwa".  
 
Szczegółowy cel programu
Celem programu jest modernizacja istniejących dróg gminnych, uzbrojenie ich w konieczne systemy odwadniające , chodniki oraz oznakowanie poziome i pionowe. Program obejmuje drogi gminne w pełni uzbrojone w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, sieci gazowe i teletechniczne.
Efekt
Efektem realizacji programu będzie wykonanie modernizacji, remontu dróg i chodników o łącznej długości 38,7 km.  
 
Koordynator programu
Wójt Gminy Michałowice
 
Jednostka realizująca program
Referat Inwestycji Urzędu Gminy w Michałowicach.

Załączniki

Data publikacji: 23.10.2006 11:39
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 14
Autor: Dariusz Ruta