Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
23.10.2006 11:33

Uchwała Nr XIII/76/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice oraz zmiany do uchwały Nr LVIII/427/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 09 października 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowice.
Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) a także art.18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Tworzy się z dniem 1 stycznia 2004 r. samodzielną jednostkę budżetową pod nazwą „Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice”, zwaną dalej „Zespołem” do prowadzenia obsługi ekonomiczno-administracyjnej placówek oświatowych, dla których Gmina Michałowice jest organem prowadzącym.
 
§ 2
Nadaje się Zespołowi Statut w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
 
§ 3
Zespół zostanie wyposażony w majątek niezbędny do jego funkcjonowania.
 
§ 4
W załączniku Nr 2 do Statutu Gminy Michałowice dopisuje się pkt. 10 w brzmieniu:
„10. Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice”
 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 6
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 

 

Załącznik do Uchwały Nr XIII/76/2003

Rady Gminy Michałowice

z dnia 30 października 2003 r.

 
S T A T U T
ZESPOŁU OBSŁUGI   EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ
 
Postanowienia ogólne
 
§ 1
1.       Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice, zwany dalej „Zespołem”, jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową Gminy Michałowice – powołaną do obsługi ekonomiczno-administracyjnej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.
2.       Terenem działania Zespołu jest Gmina Michałowice.
3.       Siedzibą Zespołu jest Nowa Wieś.
4.       Zespół realizuje na rzecz placówek, o których mowa w ust. 1, inne zadania z zakresu spraw administracyjno-gospodarczych.
5.       Zespół może realizować również zadania zlecone przez jednostki kultury w uzgodnieniu z Wójtem Gminy.
 
Cele i zadania Zespołu
§ 2
1.       Celem Zespołu jest usprawnienie obsługi ekonomiczno-administracyjnej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Michałowice.
2.       Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1)      stałe usprawnianie organizacji administracyjno-gospodarczej i finansowej przedszkoli i szkół, zmierzającej do odciążenia ich dyrektorów od bezpośredniego prowadzenia tych spraw,
2)      prowadzenie scentralizowanej obsługi finansowo–księgowej placówek oświatowych, w oparciu o jednostkowe plany finansowe tych jednostek, a w szczególności:
a)      obsługa finansowo-księgowa wydatków bieżących, w tym m.in. dokonywanie wypłat wynagrodzeń i pochodnych oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
b)      sporządzanie sprawozdań z realizacji swoich zadań,
c)      opracowywanie projektów planów finansowych jednostek w oparciu o wytyczne Rady i Wójta Gminy oraz wniosków dyrektorów tych jednostek organizacyjnych,
d)      przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3)      obsługa kadrowa pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych.
4)      prowadzenie zadań wynikających z kompetencji gminy jako organu prowadzącego.
 
Organy i organizacja Zespołu
§ 3
1.       Zespołem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Michałowice.
2.       Dyrektor pełni funkcję kierownika zakładu pracy, w rozumieniu przepisów o pracownikach samorządowych i przepisów prawa pracy.
3.       Dyrektor Zespołu swoje obowiązki wykonuje przy pomocy Głównego Księgowego oraz pozostałych pracowników, zgodnie ze schematem organizacyjnym ustalonym w porozumieniu z Wójtem Gminy.
4.       Zespół prowadzi obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych w ramach następującej struktury organizacyjnej:
1)      Dyrektor Zespołu
2)      Główny Księgowy Zespołu
3)      samodzielne stanowiska pracy do spraw:
a)      kadrowych,
b)      księgowości,
c)      wynagrodzeń i pochodnych,
d)      obsługi kasowej,
e)      obsługi zespołu,
f)       kierowca,
g)      sprzątaczka.
5.       Strukturę organizacyjną Zespołu oraz zakres działania poszczególnych stanowisk określa Regulamin Organizacyjny Zespołu ustalony przez dyrektora i zatwierdzony przez Wójta Gminy Michałowice.
 
Zasady gospodarki finansowej Zespołu
§ 4
Koszty utrzymania Zespołu są finansowane z budżetu Gminy Michałowice, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
 
§ 5
1.       Zespół prowadzi obsługę finansowo-księgową na podstawie opracowanych zbiorczych planów finansowych zatwierdzonych przez skarbnika gminy zgodnych z uchwałą budżetową.
2.       W oparciu o zbiorcze plany finansowe Zespół opracowuje i przekazuje do realizacji jednostkowe plany dla poszczególnych placówek.
3.       Realizacja wydatków następuje za pośrednictwem bankowego rachunku podstawowego i rachunku środków specjalnych.
4.       Dyrektorzy placówek realizują wydatki w ramach środków finansowych postawionych do ich dyspozycji, zgodnie z planem finansowym w formie stałych zaliczek.
 
§ 6
1.       Zespół realizuje decyzje dyrektorów jednostek wydane w sprawach osobowych, dotyczące prowadzenia pełnej dokumentacji wynagrodzeń.
2.       Zespół prowadzi ewidencję syntetyczno-analityczną środków trwałych jednostek organizacyjnych, zgodnie z przepisami o rachunkowości.
3.       Zespół prowadzi obsługę finansową Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych oraz funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.
 
§ 7
Oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych Zespołu, wymagają dwóch podpisów tj. dyrektora i głównego księgowego.
 
Postanowienia końcowe
§ 8
1.       Zespół używa pieczęci o brzmieniu: „Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice” z siedzibą w Nowej Wsi.
2.       W korespondencji Zespół posługuje się oznakowaniem akt o symbolu „ZOEAS”.
3.       Zmian w Statucie dokonuje się w trybie przyjętym dla jego uchwalenia.
4.       Bieżącą kontrolę gospodarki finansowej Zespołu sprawuje Skarbnik Gminy.
Data publikacji: 24.08.2016 13:26
Data ostatniej modyfikacji: 24.08.2016 13:26
Wyświetleń: 17
Autor: Dariusz Ruta
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski