Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
20.10.2006 11:09

Uchwała Nr XIII/80/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2003 r

zmieniająca uchwałę Nr IV/24/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” na terenie Gminy Michałowice w 2003 r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 4.¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
W „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” na terenie Gminy Michałowice w 2003 r. stanowiącym załącznik do Uchwały Nr IV/24/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 stycznia 2003 r. dodaje się § 8 w brzmieniu:
㤠8.
1.      Preliminarz i harmonogram wydatków na realizację zadań Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2003 stanowi załącznik do niniejszego programu.
2.      Środki finansowe na wykonanie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określone w preliminarzu, o którym mowa w ust. 1 ulegają zmianie w przypadku zmiany dochodów Gminy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wykorzystane będą na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”
 
§ 2.
Pozostałe zapisy „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” na terenie Gminy Michałowice w 2003 r. przyjętego Uchwałą Nr IV/24/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 stycznia 2003 r. pozostają bez zmian.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4.
Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Data publikacji: 20.10.2006 11:09
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta