Urząd Gminy Michałowice
20.10.2006 09:37

Uchwała Nr XIV / 82 /2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 grudnia 2003 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zwolnień od podatku oraz poboru podatku na terenie Gminy Michałowice na 2004 rok.
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r Nr 9 poz.84 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się wysokość rocznej stawki podatku od posiadania jednego psa w wysokości 5 zł.
 
§ 2.  
Zwalnia się z podatku jednego psa w gospodarstwie domowym mieszkańców Gminy Michałowice.
 
§ 3.
1.      Podatek płatny jest w kasie Urzędu Gminy Michałowice lub na jego rachunek bankowy.
2.      Inkasentami podatku od posiadania psów w sołectwach są sołtysi a w miejscowościach Granica Pan Jan Wojtecki, Nowa Wieś Pan Zbigniew Sarzyński i Pęcicach Małych Pani Danuta Rajska.
3.      Wynagrodzenie inkasentów wynosi 10 % pobranego przez nich podatku.
 
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do opłat należnych za rok podatkowy 2004.
Data publikacji: 20.10.2006 09:37
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 188
Autor: Dariusz Ruta