Urząd Gminy Michałowice
20.10.2006 09:39

Uchwała Nr XIV/81/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 grudnia 2003 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku oraz poboru podatku na terenie Gminy Michałowice na 2004 rok.
Na podstawie art. 5 ust.1 i ust. 4, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r Nr 9 poz.84 ze zmianami) oraz art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1.      Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości od budynków i ich części w sposób następujący:
1)      mieszkalnych  - 0,52 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –         17 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -8,11 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
4)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
5)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego– 2,91 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
2.      Określa się wysokość rocznej stawki podatku od nieruchomości od budowli 2% ich wartości.
3.      Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości od gruntów w sposób następujący:
1)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,63 zł  od 1 m2 powierzchni,
2)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,41 zł od 1 ha powierzchni,
3)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -  0,11 zł od 1 m2 powierzchni.
 
§ 2.  
1.    Podatek płatny jest w kasie Urzędu Gminy Michałowice lub na jego rachunek bankowy. Osoby fizyczne mogą uiszczać podatek za pośrednictwem inkasenta.
2.    Inkasentami podatku od nieruchomości w sołectwach są sołtysi a w miejscowościach Granica Pan Jan Wojtecki, Nowa Wieś Pan Zbigniew Sarzyński i Pęcicach Małych Pani Danuta Rajska.
3.    Wynagrodzenie inkasentów wynosi  5% pobranego przez nich podatku.
 
§ 3.
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1)      grunty i budynki będące we władaniu gminnych instytucji kultury,
2)      grunty i budynki zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności w zakresie zadań publicznych - ochrony przeciwpożarowej,
3)      budynki i budowle stanowiące własność Gminy Michałowice wykorzystywane na potrzeby wykonywania zadań publicznych – zaopatrzenia ludności w wodę i odprowadzania ścieków.
 
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do opłat należnych za rok podatkowy 2004.
Data publikacji: 20.10.2006 09:39
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 10
Autor: Dariusz Ruta