Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
20.10.2006 09:34

Uchwała Nr XIV/83/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia związane z pobytem dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 67 z 1996 r. poz. 320 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:
 
§ 1
1.    Ustala się wysokość opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę przedszkolach publicznych na kwotę 132 zł miesięcznie od dziecka.
2.    Opłata, o której mowa w ust. 1, jest płatna przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka z góry do dnia 10 każdego miesiąca. W przypadku gdy 10 dzień miesiąca przypada w dniu wolnym od pracy - terminem ostatecznym jest pierwszy kolejny dzień roboczy.
 
§ 2
Koszty wyżywienia oraz innych dodatkowych zajęć wykraczających poza podstawy programowe pokrywają w całości rodzice lub prawni opiekunowie.
 
§ 3
Traci moc uchwała nr III/15/2002 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia związane z pobytem dziecka w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice oraz dyrektorom przedszkoli.
 
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2004 roku.
Data publikacji: 20.10.2006 09:34
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta