Urząd Gminy Michałowice
20.10.2006 09:32

Uchwała Nr XIV/84/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Michałowice
Na podstawie art.21 ust.1 pkt. 2 i ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 w związku z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje.
 
§ 1
Uchwała reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Michałowice.
 
§ 2
Lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, z wyjątkiem lokali socjalnych mogą być wynajmowane na czas nieoznaczony osobom, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znalazły się w trudnej sytuacji materialnej a także spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:
1)      nie mają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,
2)      zamieszkują i zameldowani są na stałe na terenie Gminy co najmniej 5 lat,
3)      średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza w okresie sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku:
a)       100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym a powierzchnia mieszkalna jest mniejsza niż 5mna 1 osobę,
b)       150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym a powierzchnia mieszkalna jest mniejsza niż 10 m2 na osobę.
 
§ 3
Pierwszeństwo najmu na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym mieszkaniowy zasób Gminy Michałowice przysługuje osobom nie posiadającym tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego niezależnie od spełniania kryteriów określonych w § 2, które:
1)      utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy budowlanej, pożaru,
2)      zamieszkują w budynkach bezpośrednio grożących zawaleniem, w stosunku do których organ nadzoru budowlanego nakazał rozbiórkę,
3)      przekażą nieodpłatnie na rzecz Gminy dotychczasowy budynek mieszkalny wraz z gruntem niezbędnym do korzystania,
4)      opuściły Dom Dziecka w związku z osiągnięciem pełnoletności i nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
5)      są repatriantami powracającymi do kraju z terenów byłego ZSRR, którym Gmina zobowiązała się zapewnić mieszkanie.
           
§ 4
1.      Lokale socjalne mogą być wynajmowane osobom, które nie mają tytułu prawnego do innego lokalu a średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego w okresie sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku nie przekracza 75% najniższej emerytury, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 100%, z zastrzeżeniem ust. 4.
2.      Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony.
3.      Umowę najmu lokalu socjalnego można po upływie oznaczonego w niej czasu przedłużyć na następny okres, jeżeli najemca znajduje się nadal w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy.
4.      Pierwszeństwo najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego.
 
§ 5
Zezwala się, za zgodą Wójta Gminy, na dokonywanie zamian pomiędzy najemcami lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy gdy zamiana:
1)      jest spowodowana trudną sytuacją materialną osoby ubiegającej się o zamianę i niemożnością ponoszenia kosztów utrzymania dotychczasowego lokalu,
2)      znajduje uzasadnienie w poprawie warunków mieszkaniowych osób ubiegających się o zamianę,
3)      wynika ze szczególnej sytuacji rodzinnej lub życiowej.
 
§ 6
1.      Osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego składa do Wójta Gminy Michałowice wniosek o przydział lokalu.
2.      Wniosek o którym mowa w ust.1 powinien określać w szczególności:
1)   dotychczasowe warunki zamieszkania,
2)   liczbę członków gospodarstwa domowego uprawnionych do zamieszkiwania z      wnioskodawcą,
3)   wysokość dochodu gospodarstwa domowego udokumentowaną w oparciu o uregulowania zawarte w przepisach ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późniejszymi zmianami). Niezależnie od tych uregulowań, każdy wnioskodawca składa potwierdzone przez Urząd Skarbowy informacje o osiągniętych dochodach za poprzedni rok,
4)   oświadczenie o nie posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu.
3.      Wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego podlegają zaopiniowaniu przez Komisję Mieszkaniową powołaną przez Wójta Gminy w 5 –cio osobowym składzie zapewniającym udział przedstawiciela Rady Gminy i przedstawiciela Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
4.      Komisja Mieszkaniowa, raz w roku do 30 listopada, ocenia wnioski pod kątem spełnienia kryteriów ustalonych w niniejszej uchwale i wydaje opinię w sprawie ewentualnego umieszczenia wnioskodawcy na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony lub najmu lokalu socjalnego.
5.      Osoby zakwalifikowane do przydziału lokalu umieszczane są na liście oczekujących, która   podana jest do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy.
6.      Decyzję w sprawie przydziału lokalu, po weryfikacji danych zawartych we wniosku, podejmie Wójt Gminy; decyzja stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu.
7.      Zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony może być uzależnione od wpłacenia kaucji do wysokości 6-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal wg stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
8.      Kaucji nie pobiera się w przypadku wykonania przez przyszłego najemcę z własnych środków remontu mieszkania przed zasiedleniem w zakresie obciążającym gminę.
 
 § 7
1.      W przypadku śmierci najemcy, jeżeli nie ma osób wstępujących w stosunek najmu lokalu na mocy obowiązujących przepisów ani innego współnajemcy, o przydział lokalu mogą się ubiegać osoby stale zamieszkałe w tym lokalu w chwili śmierci najemcy, które spełniają warunki ubiegania się o lokal z mieszkaniowego zasobu gminy określone w niniejszej uchwale.
2.      W przypadku opuszczenia lokalu przez najemcę pozostałe po nim osoby zamieszkałe w tym lokalu w dniu jego opuszczenia przez najemcę mogą ubiegać się o jego przydział jeżeli spełnią warunki ubiegania się o lokal z mieszkaniowego zasobu gminy określone w niniejszej uchwale.
3.      Osoby o których mowa w ust. 1 i 2, które nie spełniają kryteriów określonych w niniejszej uchwale zobowiązane są do opróżnienia lokalu w terminie 1 –go miesiąca od śmierci najemcy lokalu lub opuszczenia lokalu przez najemcę.
4.      W razie bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, Gmina wszczyna postępowanie sądowe w celu opróżnienia lokalu.
5.      Do czasu opróżnienia lokalu osoby określone w ust. 3 zobowiązane są do opłacania odszkodowania za korzystanie z lokalu bez tytułu prawnego w wysokości dwukrotności czynszu obliczanego dla danego lokalu oraz ponosić koszty c.o. dostawy wody, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości.
 
 § 8
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
 § 9
Traci moc uchwała Rady Gminy Michałowice Nr XXVIII/124/96 z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej.
 
§ 10 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Data publikacji: 20.10.2006 09:32
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 126
Autor: Dariusz Ruta