Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
20.10.2006 09:26

Uchwała Nr XIV/85/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003 r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2004 – 2008
Na podstawie art. 21 ust.1 pkt.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U.Nr.71 poz. 733 ze zmianami )oraz art. 40 ust.1. i 2 pkt. 3 w zw. z art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr.142 poz. 1591 ze zmianami ) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje.
 
§ 1
W skład mieszkaniowego zasobu Gminy wchodzą lokale mieszkalne będące własnością Gminy w budynkach jedno i wielolokalowych wymienione w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, z wyłączeniem lokali, których własność została wyodrębniona na rzecz osób trzecich.
 
§ 2
W latach objętych niniejszym programem przewiduje się co najmniej utrzymanie wielkości i stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy na poziomie obecnym.
 
§ 3
Z zasobu mieszkaniowego Gminy wydziela się i przeznacza do wynajmowania jako lokale socjalne – lokale wymienione w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 4
Potrzeby w zakresie remontów oraz związane z tym niezbędne wydatki w roku 2004 określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały 
 
§ 5
Wpływy z czynszów przeznacza się na:
1)       finansowanie prac remontowych do 50% ich wysokości,
2)       koszty bieżącej eksploatacji i koszty zarządu nieruchomością wspólną.
 
§ 6
Źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej, poza wpływami z czynszu, będą środki własne budżetu Gminy.
 
§ 7
Nie przewiduje się sprzedaży lokali z gminnego zasobu mieszkaniowego.
 
§ 8
1.      Wójt Gminy ustalając stawki czynszu uwzględni czynniki wpływające na wartość użytkową mieszkania, takie jak położenie budynku, jego wyposażenie i stan techniczny, położenie lokalu w budynku i jego wyposażenie w urządzenia techniczne.
2.      Podwyższenie czynszu może nastąpić nie częściej niż co sześć miesięcy przy zachowaniu dopuszczalnego ustawą jego rocznego wzrostu.
3.      Miesięczna stawka czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej socjalnego lokalu mieszkalnego ustalona jest w wysokości 40% najwyższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.
4.      Przy oddawaniu lokali w najem wysokość kaucji określa Wójt Gminy Michałowice.
 
§ 9
1.      Lokalami wchodzącymi w skład gminnego zasobu mieszkaniowego zarządza Wójt za pośrednictwem Urzędu Gminy.
2.      Nie przewiduje się powierzania zarządu licencjonowanemu zarządcy.
 
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 11
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 

                                                                                                Załącznik nr 1.
                                                                                                do uchwały Rady Gminy Nr XIV/85/2003
                                                                                                 z dnia 8 grudnia 2003 r.
 
MIESZKANIOWY   ZASÓB GMINY   MICHAŁOWICE
 
LP Lokalizacja lokalu - adres  Nr lokalu
Powierzchnia użytkowa w m2
1.                                2 3 4
  KOMORÓW    
1. Ul. Mazurska 67 1 26,40
2. Ul. Mazurska 67 2 36,01
3. Ul. Mazurska 67 3 26,40
4. Ul. Mazurska 67 4 26,40
5. Ul. Kasztanowa 8 4 19,60
6. Ul. Kasztanowa 10 3 55,00
7 Al. Marii Dąbrowskiej 12/20                   1 60,40
8 Al. Marii Dąbrowskiej 12/20 2 57,00
9 Al. Marii Dąbrowskiej 42 1 25,00
10 Al. Marii Dąbrowskiej 42 2 17,00
11 Al. Marii Dąbrowskiej 42 3 22,00
12 Al. Marii Dąbrowskiej 42 4 20,00
13 Al. Marii Dąbrowskiej 42 5 17,00
  PĘCICE    
14 ul. Zaułek 7A 1 39,00
15 ul. Zaułek 7A 2 32,00
16    ul. Zaułek 7 1 32,90
  OPACZ KOLONIA    
18 ul. Ryżowa 90 1 47,30
19 ul. Ryżowa 90 2 39,00
20 ul. Ryżowa 90 3 39,50
  MICHAŁOWICE os. (mieszk.oświat.)    
21 ul. Szkolna 15 (lok w bud. szkoły) 1 44,60
22 ul. Szkolna 15 ( lok w bud. szkoły) 2 44,60
23    ul. Szkolna 15 (lok. w bud. szkoły) 3 25,70
  KOMORÓW os (mieszk.oświat.)    
24 Al. Marii Dąbrowskiej 12/20 (lok wbud. szkoły) 3 46.60
  NOWA WIEŚ (mieszk. oświat.)    
25 ul. Główna 96 (lok. w bud. szkoły) 1 51,00
26 Ul. Główna 96( lok. w bud. szkoły)
2
 
36,60
 

                      


 

                                                                                                          Załącznik nr 2
                                                                                                                                do Uchwały Rady Gminy
                                                                                                                                Nr XIV/85/2003
                                                                                                                                z dnia 8 grudnia 2003 r.
 
 
WYKAZ LOKALI - zakwalifikowanych jako lokale socjalne
w gminnym zasobie mieszkaniowym.
 
KOMORÓW
1. Lokal nr 1     - przy ul.. Mazurskiej 67
2. Lokal nr.2     - przy ul. Mazurskiej 67
3. Lokal nr 3     - przy ul. Mazurskiej 67
4. Lokal nr 4     - przy ul. Mazurskiej 67
 

                                                                               Załącznik nr 3
                                                                               do uchwały Rady Gminy
                                                                               Nr XIV/85/2003
                                                                               z dnia 8 grudnia 2003 r.
 
Potrzeby w zakresie remontów i wydatków w latach 2004 – 2008 w zasobach mieszkaniowych Gminy Michałowice
 
l.p.
 
Lokalizacja
Budynku
Nakłady finansowe w rozbiciu na lata:
                          w tys. zł.
2004 r.
2005r.
 
2006r 2007r. 2008r.
1.
Komorów
ul. Mazurska 67
 
     -
 
   35
 
    -
 
   -
 
   8
2.
Komorów
Al. M.Dabrowskiej 42
 
     -
 
    -
 
    -
 
   -
 
    -
3.
 
Komorów
Al. M. Dąbrowskiej 12/20
 
     -
 
   -
 
    25
 
   -
 
   -
4.
 
Komorów
Al. M. Dąbrowskiej 12/20(lokal w szkole)
 
     -
 
   -
 
      -
                  
 
    -
 
    -
5.
 
Komorów
ul. Kasztanowa 8/4
ul. Kasztanowa 10/3
 
    12
 
    -
 
      -
 
    -
 
   10
6. Michałowice ul. Szkolna 15 (lokale w budynku szkoły)
 
     -
 
     -
 
 
      -
 
   10
 
 
     -
7.
Nowa Wieś
ul. Główna 96 (lokale w budynku szkoły)
 
     -
 
     -
 
      -
 
     -
 
    -
8.
Pęcice
ul. Zaułek 7 (lokal przy Domu Wiejskim)
 
    30
 
     -
 
      -
 
     -
 
 
   20
9.
Pęcice
ul. Zaułek 7A
 
     -
 
     -
 
      -
 
    10
 
    -
10.
Opacz Kol.
ul. Ryżowa 90
 
     -
 
     50
 
      50
 
      -
 
    -
11.          Ogółem:     42      85       75     20    38
Data publikacji: 20.10.2006 09:26
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 18
Autor: Dariusz Ruta