Urząd Gminy Michałowice
20.10.2006 09:24

Uchwała Nr XIV/86/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003 r.

w sprawie wyrażenia opinii na temat Rozporządzenia Nr 39 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2003 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie im. Fryderyka Chopina opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 139 z dnia 21.07.2003 r. poz. 4978.
Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Rada Gminy Michałowice, po zapoznaniu się i przeanalizowaniu treści Rozporządzenia Nr 39 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2003 r. stwierdza, że:
1)   Rozporządzenie nie zawiera żadnego zapisu dotyczącego obowiązku czy zasad wypłacania odszkodowań stronom, którym w wyniku jego wprowadzenia uniemożliwia się zagospodarowanie własności zgodnie z obowiązującymi do dnia wydania Rozporządzenia przepisami, jak również zasad dofinansowania modernizacji obiektów istniejących pod kątem uzyskania lepszej izolacyjności akustycznej,
2)   Warunki Rozporządzenia muszą być uwzględnione w opracowanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego , wykonywanych w oparciu o ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art.36 w/w ustawy „Jeżeli w związku z uchyleniem planu miejscowego albo zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od gminy:
a) odszkodowania za poniesioną szkodę albo
b) wykupienia nieruchomości lub jej części
W świetle powyższego zachodzi prawdopodobieństwo, że faktyczne koszty wprowadzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół Lotniska Okęcie obarczą nie Porty Lotnicze czy Wojewodę Mazowieckiego, ale na etapie uchwalania planów – Gminę Michałowice.
3)   Rozporządzenie ukazało się w momencie przerwy letniej w pracach Rady Gminy Michałowice, a jego tekst różni się od treści zawartych w udostępnionym do publicznego wglądu projekcie. Rozporządzenie w opublikowanym kształcie, nie przeszło przez etap konsultacji społecznych – nie mogli się z nim zapoznać mieszkańcy, jak również Radni Gminy Michałowice, a Rada nie mogła wypracować stosownego stanowiska.
 
§ 2
Rada Gminy Michałowice, biorąc pod uwagę treści zawarte w § 1 niniejszej uchwały:
1)   zwraca się z apelem do Władz o powtórne przeanalizowanie celowości tak dużej rozbudowy Portu Lotniczego, z uwagi na to, że wzmożony ruch lotniczy znacznie obniży standard warunków życia mieszkańców Gminy,
2)   stwierdza, że Rozporządzenie narusza interes prawny i faktyczny zarówno Gminy, jak i właścicieli nieruchomości objętych jego zasięgiem,
3)   protestuje przeciwko wprowadzeniu Rozporządzenia bez pełnych konsultacji społecznych,
4)   domaga się uzupełnienia Rozporządzenia o określenie jasnych zasad dotyczących odszkodowań.
 
§ 3
Rada Gminy Michałowice zobowiązuje:
1)   Wójta Gminy Michałowice do niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały Wojewodzie Mazowieckiemu i Prezydentowi m.st. Warszawy
2)   Przewodniczącego Rady Gminy Michałowice do przekazania powyższej uchwały Przewodniczącemu Rady m.st. Warszawy oraz Przewodniczącym Rad Dzielnic: Ursusa, Ursynowa i Włoch, a także Przewodniczącym Rad Gmin: Lesznowoli, Piaseczna, Piastowa i Raszyna.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 20.10.2006 09:24
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Dariusz Ruta